Auteursarchief: Edmond Schoon

Laster en eerroof door een gildebroeder te Meldert in het jaar 1718.

Laster en eerroof door een gildebroeder te Meldert in het jaar 1718.

Tijdens het vorsen in het archief van de schepenbank van Asse in het rijksarchief te Leuven vond ik de hierna opgenomen rechtszaak die ons veel gegevens verschaft over het functioneren van een dorpsgemeenschap tijdens het ancien régime. Om de destijds geproduceerde documenten beter te begrijpen, eerst een korte beschrijving van de dorpsgemeenschap.

Meldert werd toen bestuurd door de schepenbank van Asse die op dorpsniveau vertegenwoordigd werd door de dorpsofficier, rechterhand van de (hoofd)drossaard, en een collecteur, ook rendant genoemd, die de belastingen inde die verdeeld werden door de bedezetters over alle belastingplichtigen[1]. De taken van de schepenbank gingen echter verder dan de huidige taken van burgemeester en schepenen. Zij bezat de hoge justitie die oordeelde over zowel criminele als burgerlijke geschillen. Tevens behandelde zij zaken in verband met onroerende goederen (goedenissen) zoals erfenissen, voogdij over wezen, enz.

Maar zij alleen hadden het niet voor het zeggen, zeker even belangrijk was de pastoor, toentertijd Jacobus Vresins ook door latinisering als Vresius vermeld in akten. Hij had niet alleen op kerkelijk gebied de touwtjes in handen maar had ook een vinger in de pap in de armenzorg, de Heilige Geesttafel of armentafel genoemd. Deze werd bestuurd door de pastoor samen met meestal twee armmeesters.

En dan had men nog de schuttersgilde van Sint-Jozef die volgens overlevering opgericht werd in het jaar 1565[2]. Aan het hoofd van de gilde stond de hoofdman en was verder samengesteld uit de koning die de koningsvogel het voorgaande jaar had geschoten, dekens, een griffier, de oudermannen, de alferis (vaandeldrager), de knaap, de tamboer, en verder de gildebroeders. Als teken van hun waardigheid als lid van de gilde kregen of kochten de leden een gildestok die verder in deze zaak een rol zal spelen.

Een korte schets over het functioneren van de schepenbank.

Een zaak voor de schepenbank brengen kon men door een verzoekschrift in te dienen, in dit geval werd de eiser in de akten suppliant genoemd. Indien het op een andere manier gebeurde dan werd de eiser “aenlegger” genoemd en de verweerder “gedaeghde“. De beide partijen hadden het recht een procureur aan te stellen, nu zou men spreken van een advocaat, om hun zaak voor de schepenbank te verdedigen. De procureurs boden hun eisen en verweer schriftelijk aan waarna de zaak op de “rolle” werd gezet voor verdere kennisneming door de schepenen. Deze “schrifturen” werden dan gevolgd door een “replicque“, een “duplicque“, “persisteringhe” enz. waarop dan weer een “Antwoorde met verclaeren ende conclusie” kon volgen. Griffiers werden betaald per bladzijde die zijschreven wat een verklaring is voor de soms ellenlange uitweidingen en herhalingen die in veel documenten voorkomen. Nadien werd er gepleit door de procureurs die, zoals hedendaags nog steeds gebeurt, beproefden de zaak op de lange baan te schuiven. Na veel getrek en geduw werd dan een vonnis geveld. De (hoofd)drossaard, de vorster, of de dorpsofficier hadden echter ook het recht iemand rechtstreeks voor de schepenbank te dagen, zij traden dan op als openbaar aanklager.

Relaas van de gebeurtenissen en de gevolgen die deze meebrachten.

Op zondag 12 juni 1718, zondag na Pinksteren, wandelden Jan De Coster en zijn huisvrouw samen met Gillis Van Nieuwenborgh van aan de kloosterpoort van Affligem naar huis. Woonden ze beiden op Nievel? Vermoedelijk hadden beide een glaasje teveel op want zij waren om tien uur ’s avonds uit de herberg Sinte Huibrechts, aan de dries van Bleregem gelegen, gekomen. Alle twee waren ze gildebroeders die met hun gildebroederstok op stap waren, was de processie die dag in Hekelgem uit gegaan?

Ver waren ze nog niet geraakt of er volgde een handgemeen zoals blijkt uit de latere getuigenissen. Jan De Coster had zijn gildebroederstok op de rug van Gillis Van Nieuwenborgh stuk geslagen terwijl hij riep dat de leden van de gilde allemaal dieven waren hun stokken allemaal dievenstokken waren.

Dat Jan De Coster geen katje was om zonder handschoenen aan te pakken blijkt ook uit een verslag van de dorpsofficier van Meldert. In het jaar 1715 had hij reeds Jan Van Mulders tijdens een vergadering van de gilde zwaar geaffronteerd waarvoor hij later dan zijn excuses aanbood.

Ook pastoor Vresius, die op dat ogenblik hoofdman van de gilde was, had met hem een eitje te pellen. Een van de voorgaande jaren was Jan De Coster collecteur van Meldert geweest. In zijn rekening diende de pastoor ook zijn belasting te betalen maar deze werd geroyeerd door de bedezetters. Toch had hij de pastoor verplicht te betalen en zoiets blijft zwaar op de maag liggen, zelfs op de maag van een pastoor.

Dus werd dit laatste voorval de druppel die de emmer deed overlopen, pastoor Vresius, Franciscus Robijns koning van de gilde, en een hele rij gildebroeders brachten de zaak voor de schepenbank en eisten zijn ontslag uit de gilde en een eventuele boete door de schepenbank te bepalen. Het vonnis van de schepenbank bevond zich spijtig genoeg niet de betrokken map.

De sociale perceptie van de personen en interpretatie van de documenten laat ik over aan de lezer.

Alle documenten die hierna volgen zijn in chronologische volgorde geplaatst en worden weergegeven zoals ze toen werden geschreven.

Den ondergeschreven officier des Lants van Assche vercleert mits dese ten versuecke van Joannes Van Mulders innegesetene van Meldert beneffens Adriaen Van Linthout schepenen tot Assche, ende Andries De Witte bedesetter, ende innegesetenen der voorschreven prochie van Meldert als goede mannen ons getransporteert te hebben ten huijse van sekeren Jan De Coster insgelijcx innegesetene van Meldert ende hebbe ick ondergeschreven officier ter versuecke van de voorschreven requiranten gevraeght oft hij de injurieuse woorden die den voorschreven Jan De Coster deijnsdach lestleden in de vergadering van de gulde heeft naergeseijt, heeft geantwoord dat het hem leedt is sulcx geseijt te hebben ende dat hij wel wenste om een pistool oft twee sulcx nijet geseijt te hebben ende dat hij bereedt is in de presentie van hooftman, coninck, dekens, ende guldebroeders de selve injurieuse[1] woorden te revoceren, actum 5de 7ber 1715.

Op den 17de 7ber 1715 heeft Jan De Coster innegesetene van Meldert verclaert voor schepenen van Assche dat Jan Van Mulders, bedesetter van Meldert, is eenen man van eere staende in goede naeme ende faeme ende dat hij comparant de injurieuse woorden is revocerende mits desen ad manus des officiers loco des heere hooftdrossaert Put …….. Van Mulders 1715, Jan De Coster, 1715.

 

Den ondergeschreven geeft bij desen vollen last ende procuratie aen meester Cristoffel Van Conincxloo, procureur, om in mijne naem ende van mijnen tweghen alsulcken saecke voor de wethouderen van Assche te deffenderen ende te vervolghen als ick ondergeschreven ghenootsaeckt ben, vuijtte stellen totte diffinitieve toe met macht van substitutie in qualiteijt als gedaeghde, op, ende tegens die coninck, hooftman, dekens, ende ouderlinghen der Gulde van Meldert aenleggeren advoyerende tot dijen allen het ghene den selven Conincxloo hierinne sal connen te doen ende alreede heeft ghedaen mede de schrifture van antwoorde ende verclaeren ende conclusie reconventioneel met hope van ten diffinitieven te triumpheren met coste, ghelovende ende verbindende ettha.

Actum XXI° juni seventhien hondert achthien ende was onderteeckent Jan De Coster.

Concordatiam attestor.

 

Den ondergeschreven (Jan Robijns) oudt sijnde ontrent vijfthien jaeren verclaert ende attesteert mits desen ten versuecke van den coninck, hooftman, dekens, ende guldebroeders der gulde van Meldert nochtans sonder inductie ofte persuasie[2] van iemand dan enckelijck in faveur van justitie waerachtich te sijn dat hij op den twelffsten juni lestleden t’avonts ontrent den thien uren wesende den feestdagh van de Heijlighe Drijvuldigheijt (zondag na Pinksteren), dat ick ondergeschreven hebbe gestaen op de straete voor de deure van onse poorte ende aldaer hebbe sien commen eenen sekeren Jan De Coster met sijne huijsvrouwe ende eenen sekeren Gillis Van Nieuwenborgh alwaer Jan De Coster aen dito Van Nieuwenborgh heeft verweten dat de guldebroeders allemael dieven waeren, jae tot den hooftman toe ende dat de stocken die sij waeren draghende allemael thiende dievenstocken waeren ende heeft daerenboven aen Gillis Van Nieuwenborgh sijnen guldestock willen affnemen ende den selven nijet connende crijghen heeft hem den stock moeten laeten gaen ende Jan De Coster heeft daerenboven sijnen eijghen stock op Van Nieuwenborgh in stucken geslaghen, bereet sijnde ’t gene voorschreven is des aensocht voor alle hoven ende wetten onder solemnele eedt te vernieuwen, in teecken der waerheijt hebbe dese onderteeckent desen negenentwintichsten augustus seventhien hondert negenthien, gevende voor redenen van wetentheijt dat ick daer present hebbe op staen sien ende mijne memorie daervan noch heel vers is, was onderteeckent Jan Robijns.

Concordantiam attestor, J; De Heze, notaris.

 

Den ondergeschreven (Joannes Carolus Bastiaen) oudt ontrent tweeëntwintich jaeren verclaert ende attesteert mits dese ten versuecke van die hooftman, coninck, dekens, ende guldebroeders der prochie van Meldert nochtans sonder persuasie ofte inductie van iemand dan enckelijck in faveur van justitie waerachtich te sijn dat Jan De Coster ende Gillis Van Nieuwenborgh op den twelffsten deser s’avonds ontrent den thien uren, wesende den feestdagh van de Heijlighe Drijvuldigheijt, t’samen gecommen sijn aen de cloosterpoorte van Affligem tot aen de herberghe genoempt Sinte Huijbrecht ende ick van achtervolghende hebbe gehoort dat sij eenighe rusie t’samen hadden als wanneer sij voorts gegaen sijn tot aen den vijver, alwaer den voorschreven (De) Coster heeft willen den guldenstock nemen vuijtte handen van den geseijden Van Nieuwenborgh, segghende geeft mij dijen stock, waerop Van Nieuwenborgh antwoorde, waeromme soude ick uw dijen stock geven, replicerende den selven Coster, het is eenen dievenstock want hij is met dievengelt gecocht ende betaelt, gevende voor redenen van wetentheijt dat ick ’t gene voorschreven is hebbe gesien ende hooren hun segghen, daerbij ende present geweest te sijn ende dat mijne memorie daervan noch vers is, bereet sijnde des aensocht ’t gene voorschreven is onder solemnelen eede te vernieuwen. Actum achtentwintichsten juni seventhien hondert achthien, was onderteeckent Joannes Carolus Bastiaen.

Concordantiam attestor, J; De Heze, notaris.

 

Den ondergeschreven (Judocus Geerstman[3]) oudt ontrent achthien jaeren verclaert ende attesteert mits dese ten versuecke van die coninck, hooftman, dekens, ende guldebroeders van de gulde van Meldert nochtans sonder persuasie ofte inductie van iemand dan enckelijck in faveur van justitie waerachtich te sijn dat hij op den twelffsten juni lestleden t’savonts ontrent den thien uren wesende den feestdagh van de Heijlighe Drijvuldigheijt, commende van Heckelgem vuijtte herberghe genoempt Sinte Huijbrecht den wegh inne lancx den clooster ronchtinck is gegaen om naer huijs te commen ende sijn mij gerencontreert twee jonghmans, den eenen, den sone van Michiel De Donder ende den anderen den sone van Aert Wambacq die mij seijden, gaet ende loopt seer, sij willen Gillis Van Nieuwenborgh, alias Gilleken oom daer doot slaen, als wanneer ick den wegh geadvanceert ben tot op den hoeck ende alsdan op de straete gespronghen ende soo advancerende tot aen de poorte van Jan Baptista Robijns ende voorts gegaen sijnde tot aen den stichel achter het huijs van den selven Robijns hebbe aldaer vinden ende sien staen den gemelden Gillis Van Nieuwenborgh ende sekeren Jan De Coster beneffens sijne huijsvrouwe als wanneer den selven De Coster seijde met drijgende woorden, den iersten die mij aen compt, ick stecke hem een mes in sijn hert, als wanneer hem van achter met sijne hermen over sijne schouders hebbe gepackt segghende als dan dito Coster, de guldebroeders sijn dieven ende alle hun stocken sijn thiende dievenstocken, gevende voor redenen van wetentheijt dat ick daerbij ende present hebbe geweest, allen ’t selve gesien ende ghehoort te hebben ende dat mijne memorie daervan noch geheel vers is, bereet sijne ’t gene voorschreven is des aensocht voor alle hoven ende wetten onder solemnelen eede te vernieuwen ende reciteren, in teecken der waerheijt hebbe dese onderteeckent desen elffsten juli seventhien hondert achthien, was onderteeckent Judocus Geerstman.

Concordantiam attestor, J; De Heze, notaris.

 

Procuratie geëxhibeert[4] den 16de augustus 1718 voor die coninck, hooftman, ende guldebroeders van Meldert, aenleggeren in materie van injurie tegens Jan De Coster gedaeghde.

De ondergeschreven coninck, hooftman, deckens, ende guldebroeders der prochie van Meldert geven mits dese vollen last ende procuratie aen den procureur Crick om in onsen naeme totten diffinitieven toe te vervolghen alsulcken saecke ofte proces als wij voor schepenen des Lants van Assche in qualiteijt van aenleggeren in materie van injurie genootsaeckt sijn te sustineren tegens Jan De Coster gedaeghde, gelovende ende verbindende als naer rechte. Actum achtentwintighsten juni seventhien hondert achthien, waeren onderteeckent J. Vresius pastoor en hooftman, Franciscus Robijns als coninck, De Witte, Jan Asselijns, Gillis Mertens, met een merck in forme van een cruijs daerbij geschreven stont, d’mercq van Gillis De Nil gewesene coninck, Peeter De Nil, met een merck in forme van een cruijs daerbij geschreven stont d’mercq van Peeter Geeroms, Joos Buggenhout, Steven De Kempeneer, met een merck in forme van een cruijs daerbij geschreven stont d’mercq van Michiel Dooms, Guilliam Vermoesen, Anthonis Beeckman, Guilliam Van Zeebroeck, met een merck in forme van een cruijs daerbij geschreven stont dit is het mercq van Gillis Van Den Bossche, Adriaen Van Linthout, folio verso staet als volght:

Dese handteeckens dienen voor de procuratie, op d’ander seijde vermelt XXVIII° juni XVII° achthien, was onderteeckent J. Van Nuffel als coninck, Michiel De Bisschop, Jan Van Den Broeck, Gillis Van Den Wijngaert, Jan Van Mulders, Gillis Louvens, met een merck in forme van een cruijs daerbij geschreven stont d’merck van Hendrick kindermans, Gilliam De Vis, Franchois Buggenhout, Jan Van Onsem, Peeter De Ridder, stoeldraijer.

Concordantiam attestor, J. De Heze notaris.

 

Antwoorde met verclaeren ende conclusie met een stuck annex voor Jan De Coster ingesetene guldebroeder der prochie van Meldert, Lande van Assche, gedaeghde, teghens die coninck hoofftman, dekens, ende ouderlinghen der Gulde van Meldert voorschreven, aenleggeren. Overgebrocht den 20ste augustus 1718.

Den voorschreven gedaeghde ghesien hebbende de verbaele conclusie des aenleggeren ter rolle van den achtentwintighsten juni lestleden ghedient ende affgeteeckent voor U. E. seght daer tegens het naervolghende onder alle ettha.

1 – Dat het waerheijt is dat hij gedaeghde beneffens sijne huijsvrouwe op den twelffsten juni lestleden commende in den avond van sekeren Thomas Verleijsen van aen den huijse “De Vier Heemers” met sekeren Gillis Van Nieuwenborgh in renconter al kautende sonder eenigh onpasselijck woord met elckanderen te hebben gehadt tot aen de huijse van sekeren Franchois Van Den Bossche.

2 – Den gedaeghde aen dito Van Nieuwenborgh vraegende in verbis wat hij voor eenen stock in sijne handen was hebbende, waerop den voorschreven Van Nieuwenborgh wel beschonken sijnde, antwoorde dat het eenen guldebroeders stock was ende begonst op de voorseijde vraege hem gedaeghde te carrelleren.

3 – Waerop den gedaeghde hem dito Van Nieuwenborgh noijnt onpasselijck woord heeft naergheseijt ende commende alsoo t’saemen den voorschreven Van Nieuwenborgh, den gedaeghde al carrellerende tot aen de herberghe van Sinte Huijbrecht binnen de prochie van Hekelgem sonder dat hij gedaeghde oijnt woord heeft gesproken, is aldaer van de gedaeghde gescheijden ende in de voorschreven herberge gegaen.

4 – Den gedaeghde beneffens sijne huijsvrouwe, gaende om naer hun huijs te gaen, ende wat gheadvanceert sijnde, is hij dito Van Nieuwenborgh vuijtte herberghe van Sinte Huijbrecht gecommen ende hem gedaeghde opvolgende roepende met luijder kele op den gedaeghde, wilt gij een eerelijck man sijn, staet, staet, mordicu.

5 – Den gedaeghde omme siende ende siende dat het den voorschreven Van Nieuwenborgh was, sijn hunnen ganck blijven avanceren ende innesiende de dronckenschap des voorschreven Van Nieuwenborgh sijn geavanceert gheweest tot aen sekeren huijse van Jan Baptista Robijns ende aldaer een weinigh blijven staende, is hij Van Nieuwenborgh bij den gedaeghde gecomen in eene onvermete collère, stootende den gedaeghde twee à drije reijsen met sijnen voorseijden guldebroedersstock ende alsoo slaende den gedaeghde op sijne schouders.

6 – Waerop den gedaeghde innesiende dat hij dito Van Nieuwenborgh met sijne guldebroedersstock andermael vermijnde den gedaeghde te slaen, heeft hij gedaeghde met een gauwigheijt met sijnen stock den slagh weirende alsoo sijne stock in stucken gheslaegen op den stock van dito Van Nieuwenborgh ende alsoo vastnemende sijnen stock, heeft hij gedaeghde den selven weijnighen teijdt daernaer den stock van dito Van Nieuwenborgh laeten gaen.

7 – Ende alsoo avancerende heeft hij dito Van Nieuwenborgh ghevraeght met een sat ghemoet oft hij gedaeghde sijne guldebroedersstock wilde affnemen, den gedaeghde antwoordende was van neen, ende dat hij met sijnen stock soude gheiren loopen ende wandelen gaen.

8 – Den gedaeghde ontkent wel expresselijck dat hij soude gheseijt hebben dat de guldebroeders allemael dieven sijn ende dat het allemael dievestocken sijn die sij sijn draeghende als oock dat hij gedaeghde den voorschreven Van Nieuwenborgh al sweirende soude willen hebben den stock affnemen ende in stucken willen slaen hebben.

9 – Maer het can misschien eensdeels voor de waerheijt sijn dat hij gedaeghde insgelijcx ghedroncken gehadt hebbende ende sijn bloed verwarmpt sijnde gheweest ende door die gheduerighe affronteuse woorden des voorschreven Van Nieuwenborgh, den gedaeghde wel can gheseijt hebben datter misschien dieven in de gulde sijn.

10 – Overmits het over eenigh teijt ghebeurt ende voorgevallen is gheweest, de guldebroeders vergaedert sijnde, den heere pastoor aldaer als hoofftman coomen seijdt van de selve gulde, sijnde alsoo geresolveert om aen de tafel te gaen sitten eten.

11 – Aldaer was commende als guldebroeder om mede aen de tafel te gaen beneffens sijne huijsvrouwe sekeren Jan Asselijns, den voorschreven dito heere hooftman, seggende was in verbis dat hij dito Asselijns hem soude retireren van de tafel ende publiecquelijck seggende dat hij soude commen als men hem sal ontbieden want hij met gheene dieven wilde aen tafel eten ofte in de gulde wilde hebben.

12 – Welcke Asselijns alsoo is vertrocken van de tafel beneffens sijne voorschreven huijsvrouwe ende nu al wederomme in de gulde is comparerende beneffens d’andere.

13 – Hij gedaeghde misschien op dit pretext ende vuijt dese oorsaecke wel sulcke woorden can geseght hebben, het ghene men nochtans nijet en is geloovende.

14 – Dogh men weet nijet met wat gemoet ende fondament sij aenleggers in hunne qualiteijt ende naementlijck den heere hoofftman voorschreven als spelende den suffisante, den gedaeghde alhier willen commen …. met dese cas voor hands in materie van injurie ende dat op een eijdel onwaer gesegh ofte satte propoosten.

15 – Daer hij dito hoofftman den voorschreven Asselijns als wesende een eerelijck man, sulcke woorden heeft naergeseijt, hij gedaeghde maer en heeft gesproken vuijtten mondt van hem heere hoofftman, ingevalle hij sulcke propoosten met dito Van Nieuwenborgh souden gehadt hebben, dogh wordt wel expresselijck ontkent bij desen ende dijenvolgens behoorden hij hem te schaemen over den aenstel deser.

16 – Ende men weet daerenboven oock nijet op wat voet ende pretext dat sij aenleggeren den gedaeghde als wesende insgelijcq guldebroeder noijnt t’sedert sijn aencomste der gulde en hebben doen compareren.

17 – Als sijnde constant dat het aldaer in de voorseijde gulde eene observantie ende ghebruijck is ende oock achtervolght wordt dat sij guldebroeders alle comparitie door de cnaep ofte tamboir worden ghemaent ende ontboden ten daeghe te compareren, sij hem gedaeghde noijnt en hebben doen vermanen te compareren nu ten teijde van sesse à seven jaeren.

18 – Waerdoor hij gedaeghde bij iedereen aensien wordt als een ondeughdelijck man ende bij dese verstaet ghementineert te worden als guldebroeder ende om wat oorsaecke sij hem gedaeghde noijnt door den cnaep en hebben doen vermanen.

19 – Ende oft sij aenleggeren op hem gedaeghde iet weten te seggen ’t ghene sijne eere ofte reputatie soude raecken waerdoor den gedaeghde als wesende een eerelijck man, staende te goeden naem ende faem bij dijen middel van non comparitie der gulde bij iedereen aensien wordt voor eene oneerelijcke man, ja, het ghene nijet alleen den gedaeghde is raeckende maer selver daer door sijn nemende de eere ende reputatie van sijne vrouwe ende kinderen ende alsoo bij desen wilt gerepareert sijn van sijne eere ende reputatie bij middel van comparitie der gulde vergaederinghe.

20 – Sijnde oock onlanx ghebeurt den heere hoofftman, sterck spelende den meester, sekeren Franchois Van Ontsem, officier der prochie aldaer ende guldebroeder commende met sijne confreers in de kercke van Meldert vermijnende oock ten offeren te gaen ende den peijs te kussen, hij dito heere pastoor hem was omkeerende sijnde op dito Van Ontsem ghepicqueert ende alsoo daerover aen hem Van Ontsem ghewijgert heeft den peijs te kussen als oock aen den gedaeghde ende volgende guldebroeders, het gene ten desen geheel impertinent was voor eenen geestelijcken persoon.

21 – Soo dat U. E. connen sien dat den cas voor handen bij den heere hoofftman alleen maer en is opghecolft ende geschiet als wesende wat op den gedaeghde ghepicqueert om dat hij gedaeghde in qualiteijt als collecteur gheweest sijnde int faveur van de ghemeijnte was sprekende, raeckende sijn ghequottiseerde die gheduerigh sijn ghepasseert in rekeninghe voor faulte ende waermede de arme ingesetenen sijn belast gheworden.

22 – Als sijnde voorts waerachtigh dat in des gedaeghde rekeninghe eene merckelijcke somme van penninghen wegens de bedesetteren is geroyeert gheworden ende den heere hoofftman weijgerende hem gedaeghde te betaelen heeft hij gedaeghde den selven doen sommeren tot betaelinghe van sijne ghequottiseerde.

23 – Soo dat U. E. conne sien vuijt wat picantigheijt den heere pastoor als hoofftman van de gulde innesiende dat hem gheene passeringe in de rekeninghe van sijn ghequotiseerde meer en geschiet, hij den gedaeghde met dese opgecolffde ongefondeerde procedure tracht te willen chagrumeren ende alsoo bij dese hem gedaeghde wilt te passe brengen bij revangeringe als bestaende in eene eijdele passe op pretext als hoofftman van de gulde.

24 – Jae, soo verre dat hij gedaeghde sijnde mette heere hoofftman, hij hem gedaeghde over den cas voor handen ter presentie van sekeren Francis Robijns, hem gedaeghde was overgaende ende wat dat, dat sijn affairen sijn, dat hij de regeerders soude laeten ghewedden, jae oock in verbis seggende van den gedaeghde in desen wilde swijgen van alles datter ghepasseert is, wij sullen vrinden sijn.

25 – Waerop den gedaeghde was antwoordende van neen, ende dat hij maer en was sprekende in de gerechtigheijt ende dat sulx nijet cristlijck en was ende in sijne boecken ende rekeninghen al reede ghepasseert was ontrent de drije hondert guldens van sijns pastoors ghequotiseerde ende alsoo onredelijck ’t selve te moeten betaelt te worden bij de arme ingesetenen, scheijdende alsoo van malcanderen.

26 – Doch den gedaeghde seght andermael bij desen noijnt ghepeijs gehadt te hebben van alsulcken woorden geseght te hebben van de guldebroeders van Meldert maer dat hij gedaeghde alle de selve gulders is kennende als eerelijcke luijden, staende ten goeden naem ende faem.

27 – Sustinerende[5] hij gedaeghde met dit sijn verclaeren te moeten gestaen (volstaan) ende dat sij aenleggeren om voorders bij hunne verbaele conclusie versocht, gheageert ende gheconcludeert te hebben, soo ende ghelijck sij dat hebben ghedaen ende als daer bij te willen blijven insisteren[6] bij U. E. vonnis diffinitieff verclaert sullen worden ongefondeert ende nijet ontfanckbaer cum expansis.

Ende mits ettha.

Debatterende ettha.

 • Soo wordt concluderende ghecontendeert dat sij aenleggeren voorts bij desen sullen hebben te verclaeren omme wat redenen ende oorsaecke sij den gedaegdhe sijn vuijtsluijtende der gulde mitsgaeders hij gedaeghde sal worden ghekent als guldebroeder der gulde van Meldert ende daerenboven hem gedaeghde ten vergaerdaeghe sullen hebben te doen vermaenen beneffens alle de andere guldebroeders te compareren, soo ende ghelijck dat behoort, protesterende andersints ettha cum expensis.

Inghevalle oft dat ettha. Implorerende ettha.

 

Replicque ten principaelen met antwoorde op conclusie reconventioneel voor die coninck, hooftman, dekens, ende guldebroeders der gulde van Meldert, aenleggeren ende ghereconvenieerde, tegens Jan De Coster ingesetene van ’t selve Meldert, gedaeghde ende reconvenient.

De voorschreven aenleggeren ende gheconvenieerden bij copije ghesien hebbende alsulcken schrifture van antwoorde met verclaeren ende conclusie reconventioneel als bij offte van wegens den gedaeghde ende reconvenient alhier voor U. E. is ghedient ende overgheleijdt apud acta van den sesthienden augustus seventhien hondert achthien lestleden segghen daertegens ’t ghene hiernaer volght onder alle ettha.

1 – Dat in quantum pro wordt gheaccepteert dat den gedaeghde bij den iersten articule sijnde voorschreven schrifture van antwoorde toestaet op den twelffsten juni lestleden in den avond op de straete geweest te hebben met Gillis Van Nieuwenborgh, eenen der aenleggeren commende te saemen van Heckelghem.

2 – Maer men ontkent wel expresselijck dat hij gedaeghde met den selven van Nieuwenborgh geene onpasselijcke woorden en soude gehadt hebben ghelijck in fine van den selven articule tot sijnder excusie wordt voorwendt.

3 – Daerenboven ontkennen de aenleggeren et quidem summoperé dat den voorschreven Van Nieuwenborgh hem gedaeghde soude hebben ghecarrelleert ofte eenigh woordt soude hebben naergheseijt van het ghene pretenselijck gheposeert wordt articulis twee, drije, en vier.

4 – Ghelijck oock voor verdicht ende onwaerachtigh affgewesen wordt, ’t gene den gedaeghde den selven Van Nieuwenborgh temerairlijck is opteijghende bij sijne volghende vijffden, sesden, ende sevensten articule.

5 – Behalvens dat den gedaeghde bij sijne articulen ghenoeghsaem d’accoordt blijfft aengaende de overgroote injuriën ende eerkrenckinghe die hij den voorschreven Van Nieuwenborgh ende het geheel corpus van de gulde op den voorschreven twelffsten juni seventhien hondert achthien heeft aenghedaen.

6 – Als met handen te tasten sijnde dat alle de pretense omstandigheden die hij daerbij voorbrenght maer en sijn deckmantels ende lautere chimeren om waer het moghelijck sijnen handel te bewimpelen.

7 – Soo is in feijt waerachtigh dat den gedaeghde ende sijne huijsvrouwe op den voorschreven twelffsten juni seventhien hondert achthien wesende den feestdagh van de Heijlighe Dreijvuldigheijdt s’avonds ten thien ueren offte daer ontrent met den voornoempden Gillis Van Nieuwenborgh sijn gecommen van Heckelghem.

8 – Dat den gedaeghde dito Van Nieuwenborgh op den wegh grootelijcx heeft geaffronteerd hem doende d’een verwijt op d’ander.

9 – Ende daertoe gedurigh vloeckende ende sweirende.

10 – Dat den gedaeghde hem soo verre heeft verstout van te segghen dat alle de guldebroeders van de gulde van Meldert dieven waeren.

11 – Jae, tot den hooftman toe.

12 – Ende dat de stocken die sij als guldebroeders sijn draeghende allemael thiende dievenstocken waeren.

13 – Dat hij gedaeghde deselffs aen den voorschreven Van Nieuwenborgh sijnen guldebroedersstock die hij als doen in sijn handt hadt heeft willen affnemen.

14 – Dat hij den selven stock met ghewelt heeft vast ghepackt treckende al sijn macht om den selven te rucken vuijt de handen van dito Van Nieuwenborgh.

15 – Dat hij gedaeghde als doen andermael met grammen moed heeft gheseijt dat het was eenen dievenstock.

16 – Ende dat den selven met dievengeld ghecocht ende betaelt was.

17 – Dat hij gedaeghde den selven stock niet siende te becommen met seijnen eijghen handtstock den voorschreven Van Nieuwenborgh is aen ’t lijff gevallen.

18 – Ende den selven sijnen handtstock op het lijff van Van Nieuwenborgh heeft in stucken gheslaghen.

19 – Dat aldaer te Naerganck? ghecommen sijnde Judocus Geerstman den gedaeghde tot den selven heeft gheseijt, den eersten die aen mij compt, ick steke hem een mes in sijn hert.

20 – Dat den selven Geerstman hem gedaeghde evenwel van achter gegrepen hebbende mette armen.

21 – Den gedaeghde noch andermael heeft gheseijt dat alle de guldebroeders dieven waeren ende dat alle hunne stocken thiendedievenstocken sijn.

22 – Soo ende ghelijck allen het voorschreven preparatoirelijck is blijckende bij de declaraties van Jan Robeijns, Jan Carel Bastiaens, ende Judocus Geerstman, bij copijen autenticq hieraen ghevueght sub numevis primo, secundo, et tertio, ende op sijnen tijdt de saecke daertoe ghedisponeert sijnde naerder ad juvis sufficientiam sal worden geprobeert.

23 – Van geen aensien sijnde, de naeckte ende trouweloose ontkentenisse die den gedaeghde heeft bestaen inne te spannen met den achtsten articule sijnder voorschreven schriftuere van anhtwoorde teghens ’t ghene de aenleggeren van het voorgheposeerde met hunne verbaele conclusie in het cort hebben aengheraeckt.

24 – Daeraff sonderlijck van het selve gheposeerde van het eerste tot het leste bestaende in de waerheijdt ende de voordere ghetuijghens die de aenleggeren daertoe aen de handt hebben.

25 – Den gedaeghde dijenaengaende selver met sijnen negensten articule door de mande valt als hij aldaer seght dat het de waerheijdt wesen can dat hij gedaeghde beschoncken sijnde ende sijn bloedt verwermpt hebbende tot den voorschreven Van Nieuwenborgh wel can geseijdt hebben datter dieven in de gulde sijn.

26 – Aengesien dijerghelijck geseijde tegens eene gulde gecomposeert van geheele ende integre persoonen onder de welcke niemand en wordt geadmitteert nochte ghelaeten die met de minste vlecke besmeurt is, redundeert[7] op het geheel corpus.

27 – Ende vervolgentlijck om de eere van de gulde voor te staen bij niemand van de guldebroeders en magh ghetollereert worden.

28 – Het en doet niet dat den gedaeghde soude hebben droncken geweest ende noch veel minder ’t ghene hij gedaeghde is raetelende metten thienden, elffsten, ende volgende articulen totten vijffthienden inclus nopende Jan Asselijns.

29 – Want alsoo van den eenen candt – al hadt den gedaeghde droncken geweest, nochtans absolutelijck ontkent wordt – soo volghens de geschreven rechten als placcaerten van desen Lande, de dronckenschap niet en dient tot excusie van eenigh misdaed, articulo vijffthien edict: 10 juli 1629, en articulo undecimo edict, 1ste juli 1616.

30 – Soo blijckt vuijt het eijghen geposeerde des gedaeghde articulo vijffthien, dat sijn voorschreven temerair ende calumniens geseijde datter dieven in de gulde sijn, geene allusie en can ghemaeckt worden tot den voorschreven Jan Asselijns.

31 – Terwijlent hij gedaeghde presato articulo vijffthien selver is seggende dat dito Asselijns is eenen eerelijcken man.

32 – Et per consequens geenen dieff neque dieven ghelijck hij gedaeghde met de vuijtterste malitie[8] geseijt heeft te wesen in de gulde.

33 – Den gedaeghde heeft voorders onghelijck tot solutie op den sesthienden, seventhienden, achthienden, ende negenthienden articulen van sich te beclaeghen dat hij in alle de comparities van de gulde niet speciaelijck ad personam gequaert en wordt.

34 – Alhoewel het abusieff ende onwaerachtigh is dat iederen guldebroeder tot alle de comparities door den cnaep ofte tambour ghemaent wordt ende dat sulcks onder de gulde van Meldert soude wesen eene observantie.

35 – Als bekent sijnde dat alle de guldens hebben hunne gefixeerde daghen in het jaer tot de welcke eenieder van sijn selven weet te moeten compareren.

36 – Alhoewel inquam dat den gedaeghde proprio motu ghemanqueert heeft t’sedert eenigen tijdt herwaerts in de vergaederinghen te compareren ende sijn eijghen selven scheijnt affghedanckt te hebben.

37 – Soo hebben de aenleggeren overgroote redenen van den gedaeghde niet meer aen te draeghen, selffs ghenoeghsaeme stoffe om hem penitus van de gulde te removeren[9].

38 – Naedemael het oock in feijt waerachtigh is dat den gedaeghde soo langhe hij de gulde heeft gefrequenteerd gheduerigh den eenen ende anderen guldebroeder met woorden ende wercken heeft gheïnsulteert.

39 – Dat sijne petulantie[10] hem soo verre ghebrocht heeft dat hij gedaeghde in september 1715 ter vergaederinghe van de gulde grovelijck gheïnjurieert hebbende den persoon van Jan Van Mulders ingesetene van Meldert insgelijcx guldebroeder.

40 – Op de affvraeginghe die den voorschreven Jan Van Mulders hem heeft doen doen door den officier Guilliam Van Loes in presentie van twee goede mannen de voorschreven injuries heeft moeten revoceren.

41 – Ende daertoe op het voorder versuecke van den selven Van Mulders opentlijck sijn woordt heeft moeten herroepen in volle vergaederinghe van de wethouderen van Assche ten ghenechte van den seventhienden der voorschreven maendt van september seventhien hondert vijffthien als blijckt bij de acte daervan sijnde bij copije autenticq hier beneffens overgeleijdt sub numero quarto.

42 – Hierbij ghevueght dat het noch voorder waerachtigh is dat den gedaeghde soo onverlaeten is geweest van met sijn fusieck offt muscaton eenen van de guldebroeders te hebben willen doodt schieten.

43 – Hebbende effectievelijck naer dito guldebroeder gheschoten maer door godts hulpe den selven niet geraeckt.

44 – Quod plus est dat hij gedaeghde naer datum ghedrijght heeft den selven guldebroeder omver te steken al waer het thien à twelff jaeren daernaer hij bij hem als vriendt soude staen offt sitten ende als den selven sulcks het minste soude peijsen.

45 – Waernaer men aen U. E. ende aen elck ghesondt ghemoedt laet oordeelen offt de aenleggeren geene overvloedighe reden hebben om den gedaeghde van de gulde vuijt te sluijten om de guldebroeders aen dierghelijcke rampen niet te laeten geëxponeert.

46 – Den rimram van den tweeëntwintighsten, drijentwintighsten, vierentwintighsten, ende vijffentwintighsten articulen is totte sake gansch impertinent ende wordt daeromme als onweerdigh van solutie voorbij gegaen.

47 – Diendende voor sluijtreghel op den sessentwintighsten articule dat het verclaeren het ghene den gedaeghde daerbij ghevijnsdelijck is voordraegende niet satisfactoir en is overmits hij daerbij ter selver tijdt noch absolutelijck derfft ontkennen de voorschreven injuries ende calumnieuse woorden tegens de gulde vuijtghebrocht te hebben.

48 – Daer nochtans gelijck boven is geseijt de aenleggeren meer als te veele getuijghens aen de handt hebben om alle de selve injuries ende calumnieuse woorden volcomentlijck te proberen.

Mits welcke ende meer andere redenen ettha.

 • Debatterende den geheelen inhoudt van de voorschreven schrifture des gedaeghde bij expresse ontkentenisse, frivoliteijt, ende impertinentie quatenus contra acceptando omnia et singula que resultant pro.

Soo wordt noch wel vuijtterlijck in conventione gepersisteert als t’anderen tijde cum expênsis.

49 – Ende onder employe van het voor bedinghe antwoordende in de reconventie.

Daerbij oock eerst vooral debatterende ettha.

 • Soo wordt gheconcludeert ten eijnde den gedaeghde ende reconvenient om in reconventione geageert ende gheconcludeert te hebben, soo ende ghelijck hij dat in fine van sijne voorschreven schrifture heeft ghedaen sal worden verclaert onghefondeert ende nijet ontfanckbaer etiam cum expensis offte dat andersints ettha. Implorerende ettha.

 

De onderschreven verclaeren ende attesteren bij desen ten versoecke van Jan De Coster nochtans in faveur van justitie waerachtigh te sijn als dat wij op alle comparities van de gulde van Meldert worden vermaent door den cnaep, ’t sij totten voghel te schieten, soo worden wij gheroepen acht daeghen te voorens onder de wippe met boogh ende bauten, alster iemand van de guldebroeders sterfft soo worden wij wederom gheroepen door den cnaep om te commen bidden voor de ziel van den overledene, immers tot alle vergaederinghen, soo worden wij door den cnaep ontboden ende ghemaent te compareren, daer, oft daer het hem ghecommandeert is, dat oock waerachtigh is dat hij heere pastoor in sijne qualiteijt als hooftman op sekers vergaerdagh der gulde voorschreven heeft doen van de taefel retireren sekeren Jan Asselijns segghende dat hij eenen dieff was ende dat hij met gheen dieven en wilde aen taefel sitthen, in teecken der waerheijt soo hebben wij dit onderteeckent desen derden october seventhien hondert achthien, leeger stont, ick onderteeckent hebbe twintigh jaeren guldebroeder gheweest ende tot alle vergaederinghen ben ick geroepen gheweest door den cnaep ende was onderteeckent Peeter Buggenhout, Peeter De Kempeneer, Jacobus Van De Maele, ende bij forme van een cruijs waerbij geschreven staet, dit is het merck van Jan Van Nieuwenborgh, leeger stondt mij present ende was onderteeckent Jan Van Nieuwenborgh.

Concordantiam attestor.

 

 

Den ondergeschreven verclaert ende attesteert bij dese dat het waerachtigh is dat Gillis De Ridder in qualiteijt van cnaep van de gulde van Meldert ons als guldebroeders van over acht à negen jaeren ofte emmers soo lange als hij de gulde als cnaep heeft ghedient, heeft commen molesteren ende noode tot het schieten van den guldenvoghel met boghe ende bauten te compareren onder de reijppe ende naer den voghelscheute aen de taeffel, oock eenighe guldebroeders ghestorven sijnde om te convoyeren het lijck ende alsoo te hooren den dienst ende bidden voor de ziele ende voorts tot alle extraordinaire comparities raeckende de selve gulde, dat oock waerachtigh is dat hij heere pastoor in sijne qualiteijt als hooftman op sekeren vergaerdagh der selver gulde heeft doen van de taeffel retireren sekeren Jan Asselijns seggende dat hij eenen dieff was, ende dat hij met gheene dieven en wilde aenn de taeffel sitthen, in kennisse der waerheijt soo hebbe dese onderteeckent met ghelooffte van selve te herkennen ende reciteren daer ende alsoo dat het behooren sal. Actum desen vierden october seventhien hondert achthien, ende was onderteeckent J. De Witte, 1718.

Concordantiam attestor.

 

Replicque op antwoorde op conclusie reconventioneel met twee stucken annex voor Jan De Coster ingesetene der prochie van Meldert, Lande van Assche, gedaeghde en reconvenient, tegens die coninck, hooftman, dekens, ouderlinghen, ende guldebroeders der gulde van de selve prochie van Meldert, aenleggeren ende gereconvenieerden. Overgebrocht 11de 8ber 1718.

Den voorschreven gedaeghde ende reconvenient ghesien hebbende bij copije alsulcken replicque ten principaelen met antwoorde op conclusie reconventioneel als bij offte van weghens d’aenleggeren ende gereconvenieerde alhier voor U. E. is gedient ende overgebrocht apud acta van den achthienden september lestleden seght daer tegens het naervolgende onder alle ettha.

1 – Dat terwijlent d’injuris die in gramschap, colère, ofte dronckenschap worden gereprocheert nijet anders voor injuries en connen worden aengenomen ten sij dat den injuriant verclaert de selve staende te houden.

2 – Mitsgaeders datten gedaeghde ende reconvenient metten sessentwintighsten articule van sijne schrifture van antwoorde verclaert gehadt heeft dat ingevalle hij van de voorschreven guldebroeders in colère, gramschap, ofte dronckenschap eenighe injuries soude hebben gheprossereert hij de selve nijet en wilde staende houden maer dat hij hun was kennende voor eerelijcke luijden staende ten goeden naem ende faeme.

3 – Soo is het tegens recht dat die aenleggeren mette poursuitte deser saecke voortsgaen.

4 – Ondertusschen alsoo den heere pastoor wesende den hooftman der voorschreven gulde van Meldert, Jan Asselijns voor eenen dieff in volle tafel vuijtgescholden heeft als blijckt vuijtte declaratie hier annex bij copije authenticque sun numero 1 als de ghene hier ghevoeght sub numero 2.

5 – Soo en can hij alsnu tegens sijne eijgen reprochen nijet opcommen.

6 – Vervolgens oock nijet Jan Asselijns voor dat hij den voorschreven heere pastoor de voorschreven injuries heeft doen revoceren.

7 – Daer en is oock nijemandt als Jan Robijns die spreckt van dat den gedaeghde pretenselijck sijne eijgen stock op de schouders van Gillis Van Nieuwenborgh soude hebben in stucken gheslaghen.

8 – Soo dat hij daerop gheen ghelooff en can maecken volgens het triviael testimonium vuius testimonium nullius.

9 – Wat nu raeckt d’injuries die hij gedaeghde ende reconvenient ten jaere seventhien hondert vijffthien soude hebben gheprofereert behalffvens dat hij insgelijcx alsdan daervan leetwesen heeft gehadt.

10 – Soo en can hij daerover alsnu nijet worden gheactioneert.

11 – Overmits d’acte van injurie is annael ende metten laps van ’t jaer compt te prescriberen ende verdwijnen.

12 – Inder voeghen dat hij in conventione emmers naer sijn voorschreven verclaeren antwoord ende ghedaen nijet meer en conde gheconvenieert worden.

13 – Selffs soo en conde hij in geender manieren worden gheactioneert voor dat de aenleggeren aen hem hadden daen affvraeghen ofte hij de ghepretendeerde injuries hadde gheprossereert ende ofte hij die selve wilden houden staen.

14 – Wat nu aengaet de materie reconventioneel, men accepteert dat de gereconvenieerde ende aenleggeren moeten toestaen dat den reconvenient is guldebroeder der voorschreven gulde der prochie van Meldert.

15 – Voorders men accepteert oock dat sij moeten toestaen dat hij reconvenient noijnt t’sedert sijn incomste der gulde voorschreven en wordt off is ghequaert ofte gheroepen gheweest in de vergaederinghe der voorschreven gulde maer ter contrarie aen den cnaep der selver gulde verboth ghedaen was van hem reconvenient nijet te quaerten ghelijck suo tempore sal proberen door den selven cnaep der voorschreven gulde.

16 – Waer vuijt hij de facili can speuren dat sijne eere ende reputatie aen de gheconvenieerde suspect is.

17 – Soo verre dat hij van iedereen wordt aensien voor eene persoon waerop de gereconvenieerde iets weten te seggen.

18 – Sijnde abusieff dat de guldebroeders totte vergaederinghe nijet en souden moeten ghequaert worden ghelijck preparatoirelijck blijckt vuijtte medegaende declaratie bij copije authenticque sub numero 2 als de ghene hier gevoeght sub numero 1.

19 – Waer vuijt volght dat hij ten rechte versocht heeft de redenen waeromme sij hem int quaerten ende maenen totte voorschreven vergaederinghe voorbij gaen.

Mits allen den welcken ettha.

20 – Debatterende den gheheelen inhout van de voorschreven schrifture van replicque ten principaelen ende antwoorde op conclusie reconventioneel bij pure frivoliteijt, impertinentie, ende expresse ontkentenisse quatenus contra.

 • Soo wordt ghepersisteert als t’anderen teijde cum expensis off dat andersints ettha.

Implorerende ettha.

 

Aen U. E. die heeren bestierderen des Lants van Assche.

Verthoonen reverentelijck die coninck, hooftman, ende guldebroeders der gulde van Meldert hoe dat sij alhier voor U. E. genootsaeckt sijn proces te sustineren[11] in qualiteijt van aenleggeren ende gereconvenieerde tegens Jan De Coster gedaeghde ende reconvenient waerinne de supplianten souden moeten dienen van duplicque in de reconventie ende aleer ’t selve te doen hebben geraeden gevonden te dienen van de medegaende schrifture van naerdere antwoorde in materie van conclusie reconventioneel ’t welck mits den staet van saecke nijet en mach geschieden sonder U. E. permissie, redenen dat hij hem keert totte selve.

Oodtmoedelijck biddende gelieve gedient te sijn de permissie daertoe noodigh in de marge deser te accorderen d’welck doende ettha.

Schepenen accorderen aen de supplianten de permissie alhier versocht partije geheel ettha. Actum in collegio desen 6de Xber 1718 Put, schepenen prout in rota. Mulders 1718.

 

 

 

Naerdere antwoorde in materie van conclusie reconventioneel ende de permissie daerom voor die coninck, hooftman, ende guldebroeders der gulde van Meldert aenleggeren ende gereconvenieerde, tegens Jan De Coster, gedaeghde ende reconvenient. Gedient apud acta van den 6de Xber 1718.

De voorschreven aenleggeren ende ghereconvenieerde bij copije gesien hebbende alsulcken schrifture van replicque en antwoorde op conclusie reconventioneel met twee stucken annex als bij ofte van wegens den gedaeghde ende reconvenient voor U. Eerw. Is gedient ende overgeleijdt apud acta van den ?? lestleden doen daer teghens, segghen bij forme van naerdere antwoorde naer vermoghen van de medegaende permissie het ghene hiernaer volght ander alle ettha.

1 – Dat het contrarie is aen alle recht dat gramschap, colère, ofte dronckenschap aen de delinquenten can te staede commen om hun aff te wasschen van het feijt ofte misdaet in gramschap ofte dronckenschap.

2 – Saltem nijet in gravioribus nochte oock in levioribus om geheelijck te connen ontgaen de penen ende straffen daertoe staende.

3 – Dat vervolghentlijck den gedaeghde ende reconvenient ten desen met dierghelijck pretext niet en can te voorscheijn commen om hem te excuseren van de injurie ende overgroote eerkrenckinghe waerover de aenleggeren sijn polerende.

4 – Ghemerckt dat alwaer het saecke hij gedaeghde ten tijde van de selve injuries met gramschap, colère, ofte dronckenschap bevanghen hadt geweest quod tamen belaghbaer is ende nullatemis en wordt toegestaen de calumnie[12] ende schandaleuse woorden door hem vuijtgebolt teghens het geheel corpus van de gulde te seer sneijdigh ende affdraeghende sijn om den gedaeghde ongheslaeghen te laeten vuijt de baen gaen, veel minder om hem gedaeghde te laeten loopen sonder publicquelijcke coram judice de voorseijde injurie te herroepen ende aen de aenleggeren te doen reparatie.

5 – De aenleggeren hier inne ondersteunt worden per julium clarum lib: 5 § injuria n° 16, item eodem lib. § final quest: 60 vers est etiam et per infinitos alios authores quos brevitatis causa omittimus.

6 – De welcke oock eenpaerelijck sijn leerende quod penitentie injuriantis neutiquam excuset â penâ que licet in soro interiori culpam deleat non tamen in exteriori actionem ad penam …

7 – Dus dat alwaer het saecken den gedaeghde propter lubricum sue lingue ende sijne ongesnoijde vermetentheijt alsnu leetwesen wilde bethoonen op de maniere gelijck hij in fine van sijnen eersten articule scheijnt te willen doen het selve leetwesen evenwel hem wederomme in geender feijte en can behulpsaem sijn.

8 – Als daerbij incontestabelijck gerequireert worde eene publicque herroepinghe ende reparatie van eere ut verbo quem diocevit reparet injuriam.

9 – Het ghene den gedaeghde selver soo wel bevath heeft dat hij nu eijndelijck met den tweeden articule van sijnen voorschreven schriftuere van replicque compt verclaeren dat ingevalle hij van de voorschreven guldebroeders in collère, gramschap, ofte dronckenschap eenighe injuries soude hebben gheproffereert, hij de selve niet en wilt staende houden maer dat hij hun is kennende voor eerelijcke luijden staende ter goeden naeme ende faeme.

10 – ’t is wel waer dat hij gedaeghde bij den selven articule scheijnt te willen inbelden al oft hij het geseijt verclaeren alreede soude gedaen hebben met den sessentwintichsten articule van sijne voorgaende schrifture van antwoorde.

11 – Welck eerste verclaeren nochtans grootelijckx differeert van de explicatie die den gedaeghde daeraen geeft met sijn voorsijdt tweede verclaeren gedaen articulo secundo van sijn voorschreven lest gediende schrifture van replicque.

Als in het eerste expressis verbis geseijt hebbende om de aenleggeren te amuseren dat hij gedaeghde pretenselijck noijnt gepeijst en heeft gehadt van de injurieuse woorden bij de verbaele conclusie der aenleggeren geroert gesproken te hebben.

13 – Ende in het tweede integendeel bekennende de selve injuries in collère, gramschap, ofte dronckenschap te hebben geproffereert.

14 – Doch hoe het is ofte nijet terwijlent het leste der geseijde tweede verclaeren relatieff is tot het eerste ende den gedaeghde vervolgentlijck het eerste tot soo verre heeft geëxtendeert als het tweede is vermeldende.

15 – Soo verclaeren de aenleggeren mits desen de voorschreven twee verclaerens des gedaeghde respectieve gedaen met den sessentwintichsten articule van sijne schrifture van antwoorde ende den tweeden articule van sijne voorschreven schrifture van replicque te accepteren op conditie nochtans dat den gedaeghde sal worden gecondemneert in de costen ter saecke van de voorschreven injuries geresen ende dat hem daerenboven verboth worde gedaen de aenleggeren ofte iemand vuijt hun corpus in het toecommende meer te injurieren op alsulcken pene als U. E. sullen gelieven te decerneren[13], versueckende op dijen voet decretement ende acte.

16 – Men conditioneert de selve acceptatie der aenleggeren met condempnatie van costen tot laste des gedaeghde om dieswille dat den gedaeghe bij middel sijnder twee voormelde verclaerens opentlijck is kennende sijn ongelijck ende in substantie in der aenleggeren conclusie van den achtentwintichsten juni seventhien hondert achthien is defenderende.

17 – Gelijck seer wel ten cas voorhanden leert D: raport en son récueil des arrests notables des cours souveraines de France lib: 8° tit. 3° arr. 15 et 16, disant que si le defendeur convenus en matières d’injures pour toutes defenses dit qu’il ne les veut soustenir où maintenir mais au contraire qu’il s’en dedit et qu’il conffesse le demandeur homme de bien et rien coupable ni tachez ce que porte l’injure, il doit bien eviter les amendes horraires et pecuniaires mais qu’il doit ce néanmoins être condamné es despens de l’instance et qu’il lui doit en oultre estve defendus de plus convicier ni diffamer le demandeur à certaine peine et aussi permis au demandeur de faire publier tel jugement pour toute réparation.

18 – Het gheseijt verboth waermede de gedaene acceptatie der aenleggeren van gelijcken is geconditioneert ten hooghsten noodtsaeckelijck sijnde ten aensien dat den gedaeghde als bij de voorgaende schrifture der aenleggeren is bethoonende ende door hem gedaeghde de selver met sijne leste schrifture van replicque opentlijck wordt toegestaen hier voorens noch de temeritijdt heeft gehadt van de guldebroeders op de selve weijse te injurieren ende aldus op eene pene ende amende moet worden ingethoompt ende in de ….. van sijn devoir cort ingesloten.

19 – Waernaer passerende het eijdel geraisonneerde des gedaeghde vervath bij den vierden articule sijnder voorschreven schrifture van replicque, soo oock het ghene den gedaeghde daer vuijt onnooselijck heeft getracht te infereren[14] met den vijffden ende sesden articule.

20 – Als den inhoudt van den eenen ende den anderen der selve articulen overvloedelijck gerefuseert sijnde door de peremptoire[15] redenen weghens de aenleggeren opgehaelt met den dertichsten ende twee volgende articulen hunder voorgaende schrifture van replicque ten principaelen.

21 – Gevueght dat den gedaeghde in plaetse van met het voorgevende sijnder drije voornoempde articulen eenigh proffeijt te connen doen sijn selven in teghendeel directelijck is tegensprekende in sijn verclaeren antherieurelijck gedaen bij den tweeden articule der selve sijne schriftuere van replicque in materie van conclusie reconventioneel.

22 – Tot soo verre dat de aenleggeren om dese reden het selve verclaeren des gedaeghde met het alderbeste fondament souden hebben connen debatteren.

23 – Passerende dan ende voor onweerdich van voordere solutie affstaende de voorseijde drije articulen der lest gediende schriftuere des gedaeghde.

24 – Soo sal dienen teghens den sevensten ende achtsten articule der selve schriftuere dat de aenleggeren noch voorderen thoon connen bij de werck brengen om ten rechte genoech te proberen dat den gedaeghde sijnen eijghen stock op de schouders van Gillis Van Nieuwenborgh heeft in stucken geslaeghen.

25 – Dus dat ingevalle de saecke op voorderen thoon aencompt den gedaeghde sekerlijck over dese feijtelijckheijdt ende temerairen aenslagh extraordinair sal behooren gecorrigeert te worden.

26 – Attento dat de voorschreven slaeghen mits aen Gillis Van Nieuwenborgh geïnfigneert als lithmaet ende suppost van de gulde ten naesten beijde voor soo erg te aensien sijn al offt de geheele gulde op diergelijcke weijse hadt mishandelt geweest.

27 – Raeckende de injuries waervan den gedaeghde tot sijn naedeel ende schande spreeckt met den negensten, thienden, elffsten, twelffsten, ende derthiende articule alhoewel hij gedaeghde over de selve injuries aen de geoffenseerde partije heeft satisfactie gegeven met publicquelijck de selve injuries te herroepen ende de selve partije te kennen voor eenen man van eere staende ter goeden naem ende reputatie.

28 – Soo is evenwel constant dat terwijlent den gedaeghde altoos valt van den eenen op den anderen ende aldus met het recht scheijndt te willen den spoth maecken altijt met eene simpele revocatie nijet en can gestaen (volstaan).

29 – Maer nootsaeckelijck pro ut iam inde dictum boven de revocatie met eene condigne[16] geldboete offt andere pene soude moeten worden gestrafft als notoir sijnde dat de penen grooter worden naer proportie dat het feijt wordt geïtereert[17] ende dat selffs de geldboeten propter recidivam in lijffstraffen sijn veranderende.

30 – Wat aengaet den vierthienden, vijffthienden, ende volghende articulen tot den lesten inclus, opsicht hebbende totte reconventie, men persisteert andermael dat het onwaerachtich is dat de guldebroeders tot alle de vergaederingen speciaelijck souden moeten gequaert worden.

31 – De pretense gehappeerde declaraties des gedaeghde aen sijn schriftuere gevueght hem dijenaengaende selver van onwaerheijdt overtuijghende overmits sijne pretense declaraties daerbij maer en weten te spreken van twee dijergelijcke vergaederinghen tot de welcke de guldebroeders specialijck door den cnaep worden geroepen.

32 – Tot een teecken evident dat tot de andere vergaederinghen die drije à viermael meerder int getal sijn het quaerten niet en wordt gerequireert.

33 – Ende soo de aenleggeren affsonderlijck van dijen t’allen teijde tot confusie des gedaeghde connen proberen.

34 – Men persisteert oock dat de aenleggeren overvloedige reden hebben om den gedaeghde van de gulde te removeren ende om hem aldus nequidem tot de twee geruerde comparities gelijck als d’andere guldebroeders speciaelijck door den cnaep te moeten doen roepen.

35 – Als men in consideratie leijdt de doordringhende redenen die de aenleggeren bij hunne voorgaende schriftuere hebben voor den dagh gebrocht.

36 – Videlicet dat den gedaeghde soo langhe hij de gulde heeft gefrequenteert geduerigh den eenen ende den anderen niet alleen met woorden en heeft geïnsulteert[18].

37 – Maer dat hij soo onverlaeten is geweest van met sijn fusieck ofte muscaton eenen van de guldebroeders te hebben willen doodt schieten.

38 – Ende naer sijnen scheut gemist te hebben heeft gedreijght den selven guldebroeder te sullen omver steken alwaer het thien à twelff jaeren daernaer, daer sij bij hem als vrindt soude staen ofte sitten ende als den selven sulcx het minste soude peijsen.

39 – Waervan den gedaeghde hem in sijn gemoedt soo verre heeft bevonden overtuijght dat hij hiertegens in sijne lest gediende schriftuere niet een woordt en heeft weten te t’expliceren.

40 – Tam autem dese stilsweijgentheijdt aennemende voor eene bekentenisse soo en can niemant twijffelen als dat den voorgemelden enormen act den gedaeghde onweerdich heeft gemaeckt om het ampt van guldebroeder te connen becleeden.

41 – Ende dat hem is, het indispensabel devoir der aenleggeren den gedaeghde van de gulde vuijt te sluijten om hunne conffreers aen dijergelijcke rampen nijet te laeten geëxponeert.

42 – Daer de reden ende de nature selffs dicteert dat diergelijcke boose ende quaetaerdige persoonen moeten geschouwt worden.

43 – Signanter in eene gulde daer men in vrindtschap ende minschap met malckanderen handelen moet ende in de welcke niemandt en wordt getollereert die met de minste vlecke besmeurt is.

Mits welcke ende meer andere redenen naerder duplicando in reconventione te deduceren.

Debatterende ettha.

 • Soo wordt in conventione ut supra versocht decretement ende acte van de acceptatie der aenleggeren op den voet ende conditie hierboven gedaen articulo vijffthien alias ende bij faute dijer nochmael gepersisteert als t’anderen tijde cum expensis.
 • Ende onder employe van de redenen vervath articulis achtendertich, negenendertich, viertich, eenenviertich, tweeënviertich, drijenviertich, ende vierenviertich van de schrifture van replicque ten principaelen der aenleggeren hierboven articulis sessendertich, sevenendertich, ende achtendertich gerepeteert in reconventione andermael wel expresselijck geconcludeert ende gepersisteert tot des gedaeghde niet ontfanckelijckheijdt.

Etiam cum expensis ofte dat andersints ettha.

Implorerende ettha.

Naerdere replicque op naerdere antwoorde in materie van reconventie met acceptatie voor Jan De Coster innegestene der prochie van Meldert, Lande van Assche, gedaeghde ende reconvenient tegens die coninck hooftman, dekens, ende guldebroeders der Gulde van den selve ??? gedient apud acta van den 17de januari 1719.

3 – ………….. neffens d’andere guldebroeders der twee vergaederinghen totte welcke de guldebroeders specialijck volgens hunne bekentenisse mette naerdere antwoorde in fine articule eenendertigh ghedaen door den cnaep worden gheroepen.

4 – Hij gedaeghde inquam tot defensie van sijn eer ende faem die voorschreven injuris met woorden te propulseren ende repelleren supposito dat daervan prevue souden ghedaen worden.

5 – Sijnde sulx d’eenparighe leeringhe der rechtsgeleerden Van Gael, lib. 2 observu: 100 ……. (verder verwijzingen naar opmerkingen van voorgaande uitspraken van rechtsgedingen)

6 – Inder voeghen dat het ondersoeck ofte den gedaeghde aen injurie plichtigh is ofte nijet, hiervan dependeert ofte hij totte voorschreven vergaederinghen moete worden ghequaert[1] neffens d’andere guldebroeders ende ofte nijet quaetteringhe per se injurieus is.

7 – Raeckende d’eerste der aenleggeren moeten stilswijgende toestaen datten gedaeghde is becleet metten tittel van guldebroeder.

8 – Waer vuijt volght dat hij neffens d’andere guldebroeders moete ghequaert worden sunderlinge in de vergaederinge totte welcke alle guldebroeders specialijck door den cnaep worden geroepen.

9 – Waer vuijt bij naederen ghevolge ten rechte wordt besloten dat de quarteringe des gedaeghde totte voorschreven vergaederinge per se injurdis is ende naer sigh slijpt den maniselt ghevolgh datter iets op des gedaeghde eere ende reputatie is te seggen als te weten dat hij is eenen dieff ofte eenen persoon die onweerdigh is met eerelijcke luijden in de voorschreven comparities te verschijnen.

10 – Ende alsoo de voorschreven quarteringe raeckt het geheel corpus int generael ende speciael soo heeft den gedaeghde de voorschreven injurie vermocht te propulseren ende repelleren met injurie streckende tot reparatie van sijne eere.

11 – Dit scheijnt den raet der aenleggeren oock wel bevath te hebben hoc ipso dat hij mette vijffendertighste, sessendertighste, sevenendertighste, ende achtendertighste articule compt beroepen de redenen die d’aenleggeren soude hebben bewoghen om den gedaeghde vuijtte voorschreven quaerteringhen te laeten ende vuijt de voorschreven comparities te houden.

12 – Maer dusdanige redenen sijn soo debiel dat ter contrarie supposito non consesse veritate de selve in geene consideratie en connen vallen.

13 – In sonderheijt, gheconsidereert d’extinctie van allen het voorigh ghepasseert ende het verclaeren alsdan bij den gedaeghde ghedaen.

14 – Soodanighlijck dat daer vuijt alsnu gheene materie en can gedistileert worden om den ghedaeghde nijet te quaerten ende vuijtte voorschreven comparitie te houden.

15 – Maer indijen de aenleggeren souden hebben vermijnt daer vuijt eenighe stoffe ofte materie te connen vinden om den gedaeghde nijet te doen quaerten ofte vuijtte de voorschreven comparities te houden, het was hun debvoir dijenaengaende tempore habilij hunne actie inne te stellen.

16 – Dan alsnu met sulcke pretense redenen voor de dagh te willen commen in vuijtterlijcken ghevalle te laet wesen om redenen mette voorgaende replicque des gedaeghde voorgehouden.

17 – Notanter ghemerckt dat hij van over jaeren ende dagh metten geseijde Francis Robijns is gereconcilieert gheweest ende in eene intieme vrintschap heeft geconverseert gehadt.

18 – Sijnde in feijt waerachtigh dat den gedaeghde t’sedert met hem meer als thien rekeninghen raeckende derde persoonen heeft gheadviseert ghehadt.

19 – Ende al ist dat hij doentertijt pretenselijck soude moghen verclaert hebben, laet wesen te hebben, vremde pretense injuris, pretenselijck gedaen aen dito Robijns, sulcx en is geene redenen om hem vuijtte voorschreven vergaederinge te houden.

20 – Naerdemael dat hij daerdoor gheene injurie gheïncurreert heeft gehadt.

21 – Ende alnogh impertinenter is te spreken van dat hij gedaeghde met sijne muscaton[2] pretenselijck naer eene van de guldebroeders soude hebben gheschoten ende naer sijnen scheut pretenselijck ghemist te hebben, hem pretenselijck gedreijght te hebben te sullen onverre steken al waer het thien à twelff jaeren daernaer.

22 – Want men heeft mette replicque naerghelaeten daer tegens te repliceren, nijet om door de stilswijgentheijt in eenighe bekentenisse te vallen.

23 – Maer omdat al soude daervan pretenselijck iets sijn gheweest (des neen)

24 – Soo en soude daer vuijt evenwel nijet connen besloten worden datten gedaeghde hem pretenselijck soude onweerdigh ghemaeckt hebben van het ampt van guldebroeder te connen becleeden.

25 – Dan wel soo soude aen de pretense alleenlijck openstaen aen de actie.

26 – Ende ter wijlent dat nijet en blijckt van dese actie, veele min van eenighe sententie declaratoir van den rechter.

27 – Soo is frivool d’employe van den negenendertighste totten vierenveertighste articulen van de replicque ten principaelen der aenleggeren mette repetitie ghedaen articulis sessendertigh, sevenendertigh, ende achtendertigh mitsgaeders die glossen daer vuijt geformeert, articulis eenenveertigh, tweeënveertigh, ende drijenveertigh van de naerdere antwoorde.

28 – Waer vuijt resulteert dat de voordere glossen der aenleggeren ghemaeckt op de pretense calomnie ende fraudaleuse woorden ende pretense mitsgaeders pretense vermetentheijt des gedaeghde ende der andere vermijnen bij hun ghebruijckt om aen den rechter eene quaede impressie te geven van de conditie des gedaeghde ende den voorschreven rechter te misleijden tot eene condemnatie, ’t sij in costen oft andersints bij de aenleggeren seer quaelijck gheappludeert.

29 – Vermits dat nijemant van injuris en is gehouden ten sij dat blijckt van den animus injurendi, den welcken in de actie van injurie eenighlijck moet geconsidereert ende inne ghesien worden.

30, 31 en 32 – en verder onleesbaar.

 • Debatterende den geheele inhout van de voorschreven naerdere antwoorde in materie van conclusie reconventie der gereconveneerde ende aenleggeren bij impertinentie, frivoliteit, ende denegatie quantenus.

Soo persisteert den gedaeghde alnoch wel vuijtterlijck als anderen zeijde cum expensis oft ettha. Implorerende ettha.

[1] Ghequaert van Quaerten = bijeenroepen, ter vergadering oproepen.

[2] Muscaton = van musketon = ouderwets wapen, zwaarder dan musket.

[1] Injurieuse = van injure = onrecht, schade, belediging, scheldwoord.

[2] Persuasie = 1) Overreding 2) Overredingskracht 3) Overtuiging.

[3] Vermoedelijk betreft het hier Judocus Gerstman geboren omstreeks 1700 en getrouwd te Hekelgem op 24 februari 1732 met Catharina Mattens.

[4] Exhiberen = (procesrecht) neerleggen of laten zien van een document.

[5] Sustineren = (oude rechtstermen:) zich beroepen op.

[6] Insisteren = 1) Aandringen 2) Op iets staan.

[7] Redunderen = neerkomen op, ten laste – bate komen van …..

[8] Malitie = In de oudere opvatting – boosaardigheid, kwaadwilligheid, thans verouderd.

[9] Removeren = 1) Afbreken 2) Afzetten 3) Verwijderen 4) Wegruimen.

[10] Petulantie = opvliegendheid, woestheid.

[11] Sustineren = (oude rechtstermen:) zich beroepen op.

[12] Calumnie = achterklap.

[13] Decerneren = gerechtelijk besluiten, toekennen.

[14] Infereren = invoeren, inbrengen.

[15] Péremptoire = beslissende, afdoende.

[16] Condigne = gepaste, evenredigde.

[17] Itereren = herhalen.

[18] Insulteren = 1) Beledigen 2) Honen.

[1] Zie ook: “De handbooggilde van van Meldert“, Ben Vermoesen en Dom Wilfried Verleyen O.S.B., De Faluintjes nr. 1 en 2, 2012. “Da was nen toëd, jong“, Arnold Van de Perre, D/2011/11.188/1

[2] Zie ook:”Een gênante geldzaak te Meldert in het jaar 1738“, Edmond Schoon, De Faluintjes nr. 4, 2015.

Advertenties

Stamreeks van de familie Schoon

Stamreeks van de familie Schoon.

Hoofdstuk I.

NICOLAUS SCHOON, huwde te. ESSENE vóór 1606 met MARIA DE ROUWE.

Uit dit huwelijk:

JOANNES SCHOON, gedoopt te ESSENE vóór 1606, † vóór 1659, huwde te HEKELGEM op 25 sept. 1635 met ANTONIA DE DECKER, gedoopt te HEKELGEM op 18 januari 1612, † aldaar op 24 februari 1671, dochter van EGIDIUS SDECKERS en JOANNA STEPS.

 1. ANNA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 17 juni 1607.
 2. PETRUS, volgt hoofdstuk II.
 3. PETRUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 14 februari 1610, begraven aldaar vóór 1614.
 4. CATHARINA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 2 februari 1612.
 5. PETRONELLA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 16 maart 1614, † aldaar op 7 sept. 1678, huwde te ESSENE op 17 april 1644 met JACOBUS VAN NEERVELT, gedoopt te ESSENE op 5 februari 1613, † aldaar op 4 juni 1674.
 6. ADRIAN SCHOON, gedoopt te ESSENE op 28 maart 1618.
 7. ELISABETH SCHOON, gedoopt te ESSENE op 21 mei 1620.
 8. PAULUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 30 januari 1622.

Notitie bij JOANNES SCHOON: 12 mei 1642 – Erfenis van zijn schoonmoeders kant.

Lotinghe voor Jan Schoon ende Michiel De Decker ter eenre ende Joos Van Heesbeke causa uxoris ter andere.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op ten dage van heden datum van deser voor ons ende voor Charles de la Mars onsen meijer commen ende gecompareert zijn in propere persoonen Michiel De Decker ende Jan Schoon als man ende momboir van Anthonette De Decker, kinderen wijlen Gillis De Decker daer moeder aff was Jehenne Steps ter eenre ende Joos Van Heesbeke, man ende momboir van Adriana Van Den Biesen ter andere zijde die welck hebbe aldaer verhekendt ende geliden gehadt gelijck sij kennen ende lijden mits desen dat sij vunderlinghe met vriendelijcken ende ……van …. mannen ende rijpen raede daerop te voorens gehadt, gescheijden ende gedeijlt te hebben alsulcken onbehuijsde hofstede ende stuckxhen lants onder Hekelghem opt “Wouvelt” gelegen als hun t’samen toecommen ende gebleven zijn … doot ende afflijvigheijt van de voornoemde Jehenne Steps ende Michiel Van Den Biesen haeren lesten man was broeder der voorscreven Adriana Van Den Biesen alsoe dat daeraff den voorschreven Michiel De Decker ende Jan Schoon in dese scheijdinghe ende deijlinge toegevuegt ende metten lothe aengewesen sijn de hellicht van den voorschreven hofstede commen metter eender sijden aen het wederdeel, metten twee andere sijden commende ende strijckende tegen den “Blereghemdriesch” ende metter vierder sijden commende aen de haeve van Franchois Verhoeven, item ende noch de hellicht van ontrent vijffentwintigh roeden lants opt voorschreven “Wouvelt” geleghen commende ter eenre aen tnaebeschreven deel, ter tweedere ende derder dhoirs van Jan De Meij ende ter vierder Franchois Wambacq.

Item, de voorscreven Joos Van Heesbeke met Adriana Van Den Biesen is metten lothe in dese scheijdinghe ende deijlinghe toegevuegt ende aengescreven d’ander hellicht van de voorscreven hofstede commende ter eenre aen ’t voorscreven deel ter ander den voorscreven Franchois Verhoeven, ter derder Peeter Clauwart ende ter vierder den voorscreven driesch, item ende de hellicht van vijffvenseventich roeden lants opt “Wouvelt” commende ter eenre aen ’t voorscreven wederdeel boven aen den voetwech loopende van Bleregem naer de kercke van Hekelghem, metter tweeder sijden d’hoirs Jan De Meij ende metter andere zijden den voorscreven Franchois Wambacq.

Die voorscreven partijen van haeve alleenlijck belast met sheeren grontchijns sonder meer, met welcke scheijdinghe ende deijlinghe voorseijt die voornompde partijen in wedersijden hem wel … ende gepaeijt hebben gehouden ende hebben geworpen ende ver.. met wettigher vertheijenisse elck van hun op des anders loth ende deel voorseijt, kennende ende lijdende hun selven d’een in des anders goede met … noch deels te hebben noch te behoudene voorder dan dese jeghenwoordighe scheijdebrieven daerop gemaeckt doot innehouden ende medebringhen, gelovende in goeder trouwe die voorscreven partijen in wedersijden dese jegenwoirdighe lotinghe, scheijdinghe ende deijlinghe te houden voor goet, vast ende van wierde ende onverbreckelijcken ter eeuwighen daeghen ende daer vooren hebben sij malcanderen geseth ende verbonden tot seckeren onderpande alle hunne goeden, eijgene ende haeve, vercreghen ende te verchijnen …….. goeden bij hun ende elcken van hun in desen te lothe ende te deele gevallen, gelovende elckanderen daeraff waerschap ende altoos genouch te doen op datter ijet aen gebraecken, item ofter naermaels eenich debath geraeckt tegens ende waeromme der eender gelijck loth beter waere als des andere is te wetene dat sij die beternisse dienaengaende daeraff malcanderen in gereeden gelde hebben opgelegt ende betaelt.

Item, soo sullen partijen condividenten gelijckelijcke draeghen die chijnsen op de voorscreven goeden vuijtgaende. Dit is alwel ende wettelijcken geschiet ter maennissen des voorscreven meijers ende van onsen schepen wijsdomme, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudelijcke en in kennissen ……. ende gepasseert waere op den twelfsten dach der maent van meije int jaer ons heeren duijsent ses hondert XLII-tich, schepenen Merten Robijns, Melchior Van Den Driessche ende Adriaen Van Varenberghe.

17 december 1641 – erfenis van de helft van een hofstede gelegen te Hekelgem.

Jan Schoon ende Anthonette De Decker sijne huijsvrouwe hebben vercreghen van Jan ende Margriete Van Sterrenberghe ende Lauwereijs De Greve der voors. Margriete man ende momboir d’actie als binnen .

Wij schepenen des Goidtshuijs van Afflighem, salut, met kennissen der waerheijt maeken condt ende kennelijcke aen een jeghelijcken die dese presente letteren sullen sien oft hoiren lesen dat op heden, datum van desen voor ons ende voor Charles de la Mars onsen meijere als heere van den gronde daer over staende gecommen ende gecompareert sijn in propere persoonen, ierst Marie De Decker vrouwe wijlen Jans Van Sterrenberghe als tochteresse, die welcke heeft heeft met opgerichte vinghere gesworen haeren tochte die sij eenighsints soude moghen hebben ende haer competerende niet te calengieren doen oft laeten calengieren in wat staet oft noot sij wesen mochte, inden rechte noch daer buijten, item, Jan ende Margriete Van Sterreberghe ende Lauwereijs De Greve der voorscreven Margriete wettighen man ende momboir, kinderen des voorscreven Jans als erffgenaemen der selver naebescreven goeden, die welcke hebben alsoo tocht ende erffve vergadert sijnde opgedraeghen, gecedeert ende met wettige verthijenisse getransporteert in handen voorscreven meijers als in des heeren handen tot behoeffve van Jan Schoon ende Anthonette De Decker sijne huijsvrouwe, dats te wetene: de helft van eene hofstede metten huijse daerop staende onder de prochie van Hekelghem gestaen ende geleghen, commende metter eender zijde aen de gronden van Thielman Jacobs, ter tweeder des coopers goeden onverdeelt ligghende tegen Michiel De Deckere, ter derder de goeden die nu sijn meester Geerardt De Bisschop ende commen vooren aen sheeren straete, hun coopers aldaer genomen, bewesen op des heeren van Affligem jaerlijcxschen grontchijns sonder meer commers, chijnsen oft rente daerop vuijt te gaene, gelovende hun daeraff waerschap ende altoos genouch te doene op datter naermaels ijet aene gebraecke, doende voorts die voorscreven opdraeghers al dat zij met rechte niet schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht dat wijsde, kennende ende lijdende hun aen de voorseijde helft in de hofstede voorscreven niet meer recht, actie, part noch deel te hebbene noch te behouden dan die goede vrempde, midts welcke opdracht sijn commen voor ons die voorscreven Jan Schoon ende Anthonette De Decker, sijn huijsvrouwe, ende hebben die voorscreven helft des hofstede voorseijt vuijt des meijers als vuijt des heeren handen ontfangende, sijnder alsoo behoirlijck inne gegeudt ende geërft op schot ende loth naer sede ende constuijme, bij maennissen des voorscreven meijers ende bij onsen schepenen wijsdomme dier van rechts weghen schuldich over waeren te maenen ende te wijsen, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten, behoudenlijck eenen jegelijcken zijn goeden rechte, altijt in allen dinghen, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenompt den gemeijnen zegel ons schependoms dese presente letteren doen aen ende vuijthanghen. Die gegeven ende gepasseert zijn op den seventhiensten dach der maent van december int jaer ons heeren als men schreeff duijsent ses hondert eneviertich, schepenen Joos Van ??, Merten Robbijns, Melchior Van Den Driessche, Gillis Van Ghinderachtere ende Adriaen Van Varenberghe.

7 december 1643 – Rente van 7 Rijnsguldens en tien stuivers ten laste van Adriaen De Meij ende Beatrice Van Den Egg(h)ere.

Jan Schoon ende Anthonette De Decker sijne huijsvrouwe hebben vercreghen van Adriaen De Meij ende Beatrice Van Den Egg(h)ere seven Rinsguldens thien stuijvers des jaers.

Wij schepenen des Goidtshuijs van Afflighem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op ten dach van heden datum van desen voor ons ende voor Charles de la Mars onsen meijer commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Adriaen De Meij sone wijlen Jans ende Beatrice Van (Den) Eggere sijne huijsvrouwe, die welcke hebben geloeft te geven jaerlijcx ende erffelijcx te betaelene aen Jan Schoon ende Anthonette De Decker sijne huijsvrouwe eene voortaene erffelijcke rente van seven Rinsguldens thien stuijvers sjaers vrij van alle lasten, thiende, twintichste, viertichste meerdere ende mindere penninghen impositiën oft precarien, die er daer op setten oft imponeren mochte, altijt vallende ende verschijnende ten daege van heden daer van dat d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen sal den sevensten dach der maent van december anno duijsent ses hondert ende vierenviertich naestcommende ende soo voorts van jaere te jaere eeuwelijck ende erffelijck emmers totte quijtinghe toe gedurende, verbindende daer booven hunnen persoon ende goeden present ende toecommende ende besundere eene weijde genompt “Den Kaesmaeker” onder de prochie van Hekelghem te “Blereghem” geleghen, groot twee daghwanden sessentwintich roeden commende aen “Het Lanchstraetken”, ter tweeder “Het Cortstraetken” loopende naer “De Coeweijde” commende metter derder sijden aen de goeden van Lauwereijs De Greve, ende commende vooren aen “Den Blereghemdriesch”, gewarrandeert op sheeren grontchijns aen ’t selve Goidtshuijs van Afflighem ende meer andere lasten daerop vuijtgaende. Gelovende daervan waerschap ende altoos genouch te doene op datter iet aene gebraecke doende voorts zij geloevers al dat sij met rechte meer schuldich waeren van doen, worpende ende vertheijnde metten halme gelijck trecht dat leijde, kennende ende lijdende hun aen die voorscreven weijde niet meer recht, actie, part noch deel te hebben noch te behouden dan de goede vrempde om oft in toecommende tijde al soo gebeurde dat die voorscreven Jan Schoon ende sijne huijsvrouwe oft bij gebrecke van hun naercommers oft iemant actie van hun hebbende, alle jaere … valdaeghe verschenen sijnde niet vergouden noch betaelt en waeren van den achterstel der voorscreven rente, sal oft zullen in die gevalle moeghen commen ende slaen handt oft handen naer den vonnisse aen die voorscreve panden ende die al soo hunnen hantplichten berghen ende dalen, putten ende paelen, vromen ende ontvromen tot volder betaelinghe toe van den achterstel der voorscreven rente metten wettelijcke costen daerop geloopen soe ende als dat naer constuijme ende deser bancke recht behoiren sal met conditie hier inne bij den voorn. gelovende ende …… dat sij oft hunne naecommelinghen wanneer ’t hun best goetduncken ende gelieven sal die selve rente van seven Rinsguldens thien stuijvers des jaers sullen moeghen lossen ende quijten, t’eens ende t’eenemale ten advenante van penninck sestiene mette nae vallende rente, cost van brieve ende segel met gelde gelijck ten daege van der affquijtinghe cours ende ganck hebben sal. Daernaers de voorscreven Jan Schoon inde voorscreven rente van seven Rinsguldens thien stuijvers des jaers tot sijn ende sijnder huijsvrouwe behoeve behoirlijck geguedt ende geërft op schot ende loth bij maennissen van den voorscreven meijer ende van onse schepenen wijsdomme niet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijcke ende ieghelijcke zijnen goeden rechte altijt in allen dinghen, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenompt den gemeijnen segel ons schependoms deser presente letteren doen aen ende vuijthangen, die gegeven ende gepasseert sijn den sevensten dach der maent van december int jaer ons heeren duijsent ses hondert ende dijenviertich, schepenen Melchior Van Driessche, Gillis Van Der Borght, Guilliam De Baetselier, Adriaen Van Varenberghe ende Joos Sas. 

Hoofdstuk II.

PETRUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 14 februari 1610, en begraven te HEKELGEM op 20 februari 1688, huwde te ESSENE op 2 februari 1641 met MARIA GILLISJANS, begraven te HEKELGEM op 16 juli 1671, dochter van HENDRIK en JOANNA JANSSENS.

Uit dit huwelijk:

 1. PETRONELLA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 26 december 1640.
 2. FRANCISCUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 2 april 1642, en begraven te HEKELGEM op 1 februari 1667.
 3. ARNOLDUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 1 februari 1644, † EREMBODEGEM op 31 maart 1727, huwde een 1ste maal te EREMBODEGEM op 10 juni 1671 met CATHARINA VAN GEET (VAN GETE – VAN GHETE – VAN GEIRT), gedoopt te EREMBODEGEM op 30 september 1646, † aldaar op 1 maart 1685, dochter van JOANNES en MARIA HUYBENS; huwde een 2 de maal te EREMBODEGEM op 3 juni 1685 met ADRIANA VAN DEN DRIESSCHE, gedoopt te EREMBODEGEM op 13 maart 1658, † aldaar op 22 februari 1733.
 4. ANNA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 19 november 1646.
 5. JOANNA SCHOON, gedoopt te ESSENE op 14 november 1647.
 6. SCHOON, levenloze dochter, geboren en gedoopt te HEKELGEM op 3 februari 1650.
 7. JOANNES, volgt hoofdstuk III.
 8. PETRUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 21 april 1655.

Notitie bij PETRUS SCHOON: In 1635 werd hij vermeld als Bedezetter(1) en schepen(2) van de schepenbank van Affligem.

(1) Tot de dienaars van het land van Asse behoorden ook de bedezetters of plaatselijke ontvangers. Zij werden onder eed gesteld door de meier. (2) Hij werd vermeld in het Directorium Abatiae Hafflighemensis. 379.

6 maart 1679 – verkoop van een half dagwand elsbroeck aen Elisabeth De Vis, weduwe van Peeter Clauwaert.

Elisabeth De Vis weduwe van wijlen Peeter Clauwaert heeft vercregen van Peeter Schoon een halff dachwandt elsbroeck onder Hekelgem .

Wij schepenen des Goidtshuijs van Affligem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor Jan Van Langenhove, schepene deser bancke, voor dese reijse geauthoriseert in plaetse van Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in propere persoone Merten Robijns (uijt crachte ende naer vermogen van sekere procuratie hem gegeven ende verleent bij Peeter Schoon onder sijne signature, ons schepenen naergenoemt in origineel gethoont ende voorgelesen, wesende sonder dathe) ende bij den welcken hij, den naebeschreven opdracht gelooft altijt te doen lauderen ende approberen ende heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als in tsheeren handen tot behoeff van Elisabeth De Vis, weduwe van wijlen Peeter Clauwaert een halff dachwant elsbroeck wesende de helft van eene meerdere partije toebehoorende Gillis De Decker, palende noort ende zuijt aen de goeden des voorschreven Godtshuijs van Affligem, oost Merten Robijns sone Niclaes, west Franchois De Pelsmaecker, op den commer van de heerlijcken grontcheijns daerop uijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van … oorden des jaers, die wegens de opdraegers moet gestelt worden tot den dach van heden ende voorts op andere condities daerop de selve partije aen de voorschreven ontfangersse als leste ende hoochste verdierderse is gebleven volgens de condities oft contracte daer van sijnde in dathe achtiensten january lestleden (18de januari 1679) alhier aengegeven daertoe wel gereserveert, doende voorts hij comparant uijt crachte der voorschreven procuratie allen tgene hij met rechte schuldich was te doen, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht dat wijsde, kennende ende lijdende hem inder selve qualiteijt aen het voorschreven partijken elsbroeck inder grootten soo ’t selve gelegen is, nijet meer recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert de voorschreven Elisabeth De Vis die het voorschreven halff dachwant elsbroeck emmers inder grootten soo ’t selve alsvore gelegen is, uijt handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als uijt tsheeren handen heeft ontfaen, die daer inne dijen volgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen van den voorschreven geauthoriseerden meijer ende onsen schepenen wijsdomme daer van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmt oft achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sesden dach der maent van meert inden jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende negenentseventich, schepenen Gillis De Bailly, Adriaen Van Nuffel, Peeter Geerstman, Jan Van Seebroeck ende Jan Kieckens.

 

Kwartierstaat van MARIA GILLISJANS.

Generatie I.

 1. MARIA GILLISJANS, begraven te HEKELGEM op 16 juli 1671, huwde te ESSENE op 2 februari 1641 met PETRUS SCHOON, gedoopt te ESSENE op 14 februari 1610, begraven te HEKELGEM op 20 februari 1688, zoon van NICOLAUS en MARIA DE ROUWE.

 Generatie II.

 1. HENDRIK GILLISJANS, gedoopt omstreeks 1588, † DEURNE bij Borgerhout 1646, huwde te DEURNE bij Borgerhout op 18 juli 1620.
 2. JOANNA JANSSENS, † DEURNE bij Borgerhout 1639.

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIUS GILLISJANS, † ESSENE 3 april 1654, huwde te. ESSENE op 4 januari 1651 met JACOBA SUYS, begraven te ESSENE op 1 januari 1662.
 2. JOANNES GILLISJANS.
 3. MARIA, zie generatie I.
 4. NICOLAAS GILLISJANS, huwde te ESSENE op 4 november 1642 met JOANNA van CORTENBERGHE, begraven te ESSENE op 15 maart 1677.
 5. GYSBRECHT JANSSENS, gedoopt te DEURNE bij Borgerhout op 28 januari 1621.
 6. MATTEUS JANSSENS (Gillisjans), gedoopt te DEURNE bij Borgerhout 28 jan. 1621, begraven te ESSENE op 7 april 1669, huwde te ESSENE op 4 oktober 1641 met BEATRIJS COENE, begraven te ESSENE op 15 februari 1672, dochter van GUILLIELMUS en AMELBERGA vander CRUYSE.

Notitie bij HENDRIK GILLISJANS: Bij de dood van Gysbrecht, hun vader, krijgen de kinderen bij de loting van 07/09/1623 – S.G. 219 p. 300 hun deel. Voor Hendrik: de 1/2 van een meers groot 2,5 dachwand te Asse op den Bremt tegen Mollem gelegen, 2,5 dachwand land op de Steenkouter, op den commer van 2 Rijnsgulden en 19 stuivers aan de kerk van Asse, 5 vierendelen land te Baardegem op het Boschveld belast met 1 kapuin en nog 3 vierendelen land op de Kalkoven.

Notitie bij JOANNES: Genoemd in 1646: S.G. Asse 100.

Notitie bij GYSBRECHT: In de parochieregisters vinden we de naam Gillisjans dikwijls verkort terug onder de vorm Janssens.

Notitie bij MATTEUS: In de parochieregisters vinden we de naam Gillisjans dikwijls verkort terug onder de vorm Janssens.

 Generatie III.

 1. GYSBRECHT GILLISJANS, geboren omstreeks 1551, begraven te BAARDEGEM op 7 december 1621, huwde een 1ste maal omstreeks 1570 met CATELIJNE vanden HOUTE, † vóór 1575, dochter van JOOS vanden HOUTE (alias Back) en JOSYNE PINNOCK; huwde een 2 de maal omstreeks 1575.
 2. MARGARETA de CLERCK, begraven te BAARDEGEM op 17 maart 1639.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA GILLISJANS, geboren omstreeks 1579, huwde vóór 1612 met JOOS de BISSCHOP.
 2. ANNA GILLISJANS, geboren omstreeks 1584, begraven na 1637, huwde een 1ste maal te BAARDEGEM op 28 augustus 1622 met JUDOCUS CALLEWAERT, begraven te BAARDEGEM op 6 september 1622; huwde een 2de maal te BAARDEGEM op 3 september 1623 met JUDOCUS vander BORGHT, begraven na 1637.
 3. JAN GILLISJANS (den Ouden), geboren omstreeks 1586, begraven te BAARDEGEM op 28 oktober 1667, huwde na 1613 met ANNA van ONCEM, begraven te BAARDEGEM op 8 juli 1653, dochter van HENDRIK en KATELIJN MANNAERTS.
 4. HENDRIK, zie generatie II.
 5. LAURENTIUS GILLISJANS, gedoopt omstreeks 1590, † in 1662, huwde na 1612 met ADRIANA de MEYE, begraven te ASSE op 12 april 1668.

Notitie bij GYSBRECHT: Uit de nalatenschap van zijn schoonvader Joos vanden Houte bekomt Gysbrecht op 09/10/1575 een hofstede met de huizen erop staande te Asse aan de grote markt gelegen, tussen het Quadgat en de goederen van Jan vanden Bossche, achteraan het muurveld en van voren aan de markt komend: S.G. 214. Heer en Meester Gillis vanden Houte, presbyter en ook broer van Catelijne, is de tochtenaar.

Bij het begin van zijn tweede huwelijk begon er een droeve tijd voor onze voorouders door de voortdurende oorlogen tussen Spanjaarden en Fransen, afgewisseld door de Godsdienstoorlogen.

Op 13/10/1577 beloven een 30 tal personen, w.o. Gysbrecht Gillisjans, ingezeten van de parochie en de Vrijheid van Asse, zich borg te stellen tot het betalen van 1815 Rijnsgulden 5 Stuivers binnen de 14 dagen aan Jonkheer Jan de Mol tot ontlasting van de soldaten waarmede de ingezetenen dagelijks worden belast.

De kwade jaren bleven echter duren (Spaanse legers van huurlingen hadden er vier maal opeenvolgens huisgehouden: 1576, 1579, 1582, 1583) en de eerzame Gysbrecht moest zijn patrimoniale goederen verkopen. Tot overmaat van ramp brandde zijn hofstede af. Waarschijnlijk het Hof te Heylborre.

Uit S.G. 213 verneemt men dat tengevolge van de voortdurende oorlogen Gysbrecht alles verloor: “Hij hadde verloren van den volcke van den oorloghen die alle zijne meubelen, goeden en bestiaelen, sijn hoff en woeninghe in den gront affgebrant ende sijnen persoon met menigvuldighen periculen sijns lijffs verliese en gewoendt”: 06/05/1585.

Hij bezat goederen op de Kalkoven, Rommelveld en Heylborre.

In het cijnsboek van Jonkheer Philips de Lalaing als Heer van Sint Ulriks Kapelle onder Asse (arch. de Fourneau 347) vinden we onze Gysbrecht terug bij de cijnsbetalers – tot 1638, en daarna zijn zoon Laurentius – tot 1657 voor een hofstede en 13 dachwand land te Heylboore-Yzerenwech gelegen.

De kinderen van Gysbrecht Gillisjans erfden via een loting ook van de familie van zijn eerste vrouw, Catelijne vanden Houte: 1° In 1612, een rente van 5 Rijnsgulden per jaar bezet op een hofstede in de Prieelstraat. 2° In 1613, 1 dachwand land op den Molenkouter te Asse en een 1/2 dachwand land aan ’s Heren straete. 3° In 1614, 1 dachwand land op de Eenoudenkouter, 2 dachwand 70 roeden op de Eenoudenkouter en 1 dachwand land op de Boekvos, dit alles gelegen te Asse. Tevens 1,5 dachwand op het Wouverveld te Meldert.

Notitie bij MARIA: Bij de dood van Gysbrecht, hun vader, krijgen de kinderen bij de loting van 07/09/1623 – S.G. 219 p. 300 hun deel. Voor Maria: Een hofstede met huizen, schuren, stallen en opstallen groot 3 dachwand te Asse Ter Heide, belast met 6 Rijnsgulden erfelijk aan de erfgenamen Margareta Mettengelde, 4 Rijnsgulden 10 stuivers aan Peter van Ginderachter en 3 Rijnsgulden als des Heren grondcijns.

1/2 dachwand land te Vijverbeke en 1/2 dachwand land op de onderste Baescouter eveneens te Asse.

Notitie bij ANNA: Bij de dood van Gysbrecht, hun vader, krijgen de kinderen bij de loting van 07/09/1623 – S.G. 219 p. 300 hun deel. Voor Anna: Te Asse, 1/2 bunder land op de Kalkoven, 1/2 dachwand land op de Kalkoven en 2,5 dachwand land op den Boekvos. Te Baardegem: 1,5 dachwand weide.

Notitie bij JAN: Bij de dood van Gysbrecht, hun vader, krijgen de kinderen bij de loting van 07/09/1623 – S.G. 219 p. 300 hun deel. Voor Jan: 1/2 bunder land op de Kalkoven, een oud 1/2 bunder land te Heylborre, 1/2 dachwand land te Vijverbeke, 1/2 dachwand land op de Kalkoven. Goederen onder Asse gelegen.

Evenals zijn ouders kon Jan den Ouden een mooie handtekening zetten. Uit de bundel varia D nr. 1650 ter R.A. Gent vinden we dat Jan een gezien figuur moet geweest zijn. Hij was namelijk: Erflaat van het laathof van Jan Kint (daarna Arnold Kint) te Baardegem van 1648 tot 1667. Erflaat van Mevrouw de abdis van het godshuis van Zwijveke te Baardegem van 1656 tot 1665. Erflaat van de laathoven van de aartsbisschop en prelaat van het godshuis van Affligem te Baardegem van 1638 tot 1667. Kerkmeester in 1637 en huisarmenmeester in 1626. Na tot ~ 1623 te Asse gewoond te hebben zijn ze dan naar Baardegem verhuisd. Er is verder nog een loting te vinden voor Jan als man en momboir (voogd) van Anna op 10/03/1642. Daar erfden zij: een hofstede te Nuevele aan den Dries, 111 roeden, te Meldert. Een weide van 213 roeden en een bos uit het Ziekeliedenveld, groot 302 roeden te Baardegem. De Vogelenvijver te Krokegem (Asse) belast met een cijns van 6 viertelen koren per jaar. Te Meldert, een stuk land van 284 roeden op ’t Hauweelsveld. Een stuk land van 195 roeden op ’t Wanveld. Een meers genoemd den Gasthof tegen het Wanveld gelegen, groot 159 roeden.

Notitie bij LAURENTIUS: Bij de dood van Gysbrecht, hun vader, krijgen de kinderen bij de loting van 07/09/1623 – S.G. 219 p. 300 hun deel. Voor Laurentius: de 1/2 van een meers groot 2,5 dachwand te Asse op den Bremt, 1/2 bunder land op de Vael, 1 dachwand land op de Eenoudekouter, 3 vierendelen land op hetzelfde veld, de 1/2 van 5 vierendelen land te Vijverbeke. Alle goederen onder Asse gelegen.

Ze waren woonachtig te Heylborre en waarschijnlijk ook gelijk zijn ouders, op het Hof te Heylborre ook nog de “Lange Bomen” genoemd.

Evenals zijn vader betaalt hij cijns aan Jonkheer Philips de Lalaing voor een hofstede en 13 dachwand land te Heylborre. Citaat S.G. 9675 met goederen te Asbeke gelegen: anno 1652. In S.G. 229 is er sprake van een loting voor de gezworen landmeter Mr. Jan van Wayenbergh voor de erfgenamen van Laurentius en Adriana. De datum van deze akte ontbreekt.

Tussen de tot nog toe bekende twee kinderen is er een verschil van 11 geboortejaren. Dit was in deze tijd niet normaal zodat hiervoor een reden moet gevonden worden. Waarschijnlijk was dit de pest welke te Asse woedde van 1630 tot 1635. Adriana zou dus wel eens enkele miskramen kunnen gehad hebben.

De overlijdensregisters beginnen te Asse in 1624 met een grote leemte tussen 1630 en 1656 zodat ook hier geen gegevens kunnen gevonden worden.

Generatie IV.

 1. GIELIS GILLISJANS (alias van Pullewouwe), geboren omstreeks 1515, † 1565, huwde na 1542.
 2. GEERTRUIDE vander SLAGMOLEN, huwde een 1ste maal vóór 1542 met JACOB GEERTS, † vóór 1542.

Notitie bij GIELIS: Gielis bezat goederen te Heylborre en op het Doreken te Asse. Hij was pachter van o. a. het Gasthuis van Asse (gasthuisrekeningen). Zo betaalde hij een vierteel rogge op 20 roeden land gelegen op het Vorduyn. Na hem kwam Jan Geerts deze pacht te betalen.

In de S.G. 215 van Asse vinden we in een “vidimus” voor Gysbrecht Gillisjans – ca. 1604 – de bespreking van een akte uit 1541 welke handelt over een hofstede te Heylborre onder Asse gelegen tot behoef van Jacob Geerts en Geertruide vander Slagmolen. Denkelijk is dit dezelfde hofstede van 1/2 bunder als wordt vernoemd in 1606 bij Gysbrecht. Waarschijnlijk is dit het Hof te Heylborre.

Notitie bij GEERTRUIDE: Zij was de dochter van Joos Smout. Zij huwde als weduwe van Jacob Geerts met Gielis Gillisjans.

 1. JAN de CLERCK.

 Generatie V.

 1. ROBBRECHT GILLISJANS (alias van Pullewouwe), geboren omstreeks 1480, huwde omstreeks 1505.
 2. MARGARETA MOYESOENS, huwde een 2de maal vóór 1531 met PASSCHIER de BUYST.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA GILLISJANS (alias van Pullewouwe), huwde vóór 1542 met GIELIS van CUTSEM.
 2. BARBARA GILLISJANS (alias van Pullewouwe), † 1566, huwde omstreeks 1530 met JOOS vander BEKEN (zoon Pauwel).
 3. ELISABETH GILLISJANS (alias van Pullewouwe), † na 1575, huwde vóór 1544 met JAN MONTVRINT (zoon Goris), † vóór 1573.
 4. MARIA GILLISJANS (alias van Pullewouwe), † vóór 1566, huwde een 1ste maal vóór 1531 met HENDRIK vander B(U)RGHT; huwde een 2de maal vóór 1555 met GIELIS GHYSSELS (zoon Joos).
 5. HENDRIK GILLISJANS (alias van Pullewouwe), geboren omstreeks 1510, † 1573, huwde vóór 1550 met BEATRIX vander VEKEN (alias sMesmaeckers alias Daems), † na 1574.
 6. JAN GILLISJANS (alias van Pullewouwe), geboren omstreeks 1510, † vóór 10 februari 1555, huwde met CATELIJN vander SLAGMOLEN (alias SMOUT), † na 1569, dochter van JOOS Van Der SLAGMOLEN.
 7. GIELIS, zie generatie IV.

Notitie bij ROBBRECHT: Hij was pachter op het Hof te Pullewouwe.

De weduwe Gillisjans hertrouwde met Passchier de Buyst: S.G. 137bis en O.C.M.W. nr. H334 anno 1531: “de weduwe op thof te Pullewouwe nu getrouwd met Passchier de Buyst bekende schuldig te zijn voor de helft van de rente (zijnde 9 sister 1 vierteel rogge) bepand op vs. hof aan Joffr. Maria sWalsschen”.

De andere helft was te betalen door Willem de Valck en daarna (1534) Daneel de Raadt x weduwe van vs. Willem.

In de S.G. 190 te Asse opgemaakt in 1573 lezen we een bladzijden lang vonnis betreffende het feit dat in de zomer van 1569 de erfgenamen van Robbrecht Gillisjans de oogst afgedaan hadden van land dat hen niet meer toebehoorde. Althans, zo pretendeerde de aanlegger Heer en Meester Peeter Butkens toch.

In de S.G. 138 p.16-24 vinden we een akte waarin de afstand gedaan wordt van het “goed van Pullewouwe” door de kinderen van Robbrecht aan Heer en Meester Peeter Butkens mits kwijtschelding van hun schulden.

Deze afstand komt uiteindelijk volledig tot stand in 1568 na een reeks vonnissen, arresten en geschriften voor de Raad van Brabant.

Notitie bij MARGARETA: In de R.K. 12 694 vinden we een boete van de weduwe om haar koeien te laten grazen op andermans weide.

Margareta Moyesoens bekwam in haar weduwlijken staat 6 dachwand beempt tegen Jacob van Pullewouwe en stelt dit als borg voor haar zoon Jan op 18/01/1528 voor de “pachtinge van den hove tAsbeke geleghen”.

Notitie bij BARBARA: Vander Beken alias Mante, in 1542. Zijn broer Jan was voogd in 1566 over zijn 3 kinderen. Hun goederen waren voornamelijk te Essene gelegen.

Notitie bij ELISABETH: Ze woonden “te Pullewouwe aen thoff en huyssinghe van Jannen Montvrint”: 1569 S.G. 138. Het echtpaar had 5 kinderen. Voogdij over weeskinderen op 30/06/1574 in A.R.A blz. 265 v.

In de S.G. 190 vinden we vele vonnissen, zowel in het voordeel als in het nadeel van de echtgenooten. Jan Montvrint moet wel begoed geweest zijn: zo kocht hij nog op 17/09/1571 van Joos van Zeverdonck: 1/2 bunder land op de Varent te Asbeke, 1 dachwand land op de Foist, 1 dachwand land op de Hoge Weg, 1/2 dachwand land op Steenveldeken, 1,5 dachwand land op de Rottincam, 1 dachwand land op de Rottincam en 1 dachwand land op de Grote Essene Elst.

Notitie bij MARIA: De vier kinderen welke Maria met Hendrik had worden ook ” van Bodegem ” genoemd. 1573 S.G. 170.

Notitie bij HENDRIK: Hendrik was kerkmeester van Eizingen in 1557.

Hij was schepen van de bank van Huizingen, Buizingen, Eizingen en Dworp van 1558 tot 1563. Waarschijnlijk schepen van het laathof van Philipotte vanden Heetvelde te Dworp van 1555 tot 1556. Het kan hier ook wel zijn oom Hendrik zijn welke men bedoelde. Hij bezat vele goederen te Kesterbeek onder Dworp op den Hert, goederen welke gelegen waren tegen deze van zijn zwager Gielis van Cutsem anno 1550. S.G. 6637.

Waarschijnlijk boerde hij ook nog een tijd op het Hof te Labus. ” …. Mr. Robbrecht Hermans over Hendrik Gillisjans over Willem de Greve over Hendrik van Pulloe van een pachthof met huis, schuur, stallen …. groot omtrent 22 bunder………” (brief van 07/08/1606 – F.A. graaf d’Anethan – microfilm nr. 1089 deel 717 en 718)

Notitie bij JAN: Jan stierf vermoedelijk in 1554, dit kunnen we besluiten uit volgende vaststellingen:

1° Zijn pacht van 6 viertelen rogge gaat dan over op zijn zwager Willem van der Slagmolen. 2° Er komt dan een andere pachter op de Overheide. (Uit S.G. 1)

Jan was pachter op het Hof te Asbeek (contract van 28/01/1528) S.G. 212 ook Hof te Montenaken genaamd. Zijn moeder, Margareta Moyesoens, gaf hiervoor als pand 6 dachwand beemt. Vermoedelijk was de inning van dit hof de hopteelt. Zo verkocht Jan Moyesoens in 1575, 7000 pond hop (Gesch. Landbouw deel 2 p.144: P. Lindemans).

Jaren erna was hij waarschijnlijk de pachter op het Hof te Pameymont (Ascania S.G. p. 754)

Waarschijnlijk boerde Jan niet goed. Hij had dan ook vlug grote schulden: 1° Aan het Gasthuis van Asse: rekeningen anno 1549. 2° Aan Mr. Antoon van Pissote 80 Carolusgulden in 1552: S.G. 4. 3° Aan Vrank Peermans x Catelijn vanden Heetvelde 8 Carolusgulden grootten Brabants op 02/12/1549: S.G. 5. Als onderpand tot het betalen van deze 8 gulden stonden: Een hofstede den Cuyper geheten te Essene, 1/2 bunder land op den Groovaert te Essene, 1/2 bunder land op den Foist, 1,5 dachwand land op Rommelveld, 1/2 dachwand land op Rommelveld, 1 dachwand land op Cruysveld, 1 dachwand land op Steenveld, 1 dachwand land op Doreken en 3 vierendelen land op de Cappel.

De schulden moeten zo erg opgelopen hebben, dat hij gevangen werd gezet in de vroente van Asse: 1552. Dit verklaart ook meteen waarom rond 1552 plots vele akten spreken over het in pand geven van de goederen van de echtgenoten Gillisjans. Jan erkent in 5 akten van belofte schuld: S.G. 213: namelijk de akten van 08/05/1537, 09/09/1539, 05/05/1541, 21/08/1543, 27/04/1551. Als borgen staan meestal vermeld: Gielen Gillisjans, Jan Montvrint, Jan Vijverman en Willem van der Slagmolen (de zoon van Joos).

 1. JOOS SMOUT.

 Generatie VI.

 1. JOOS van PULLEWOUWE (alias Gielisjans), geboren omstreeks 1450, † vóór 1514.

Zijn kinderen:

 1. LYSBETTE GILLISJANS, huwde een 1ste maal met PETRUS COPPENS; huwde een 2de maal vóór 1523 met GHEERM van HEKELGEM.
 2. JOOS GILLISJANS (alias van Pullewouwe alias 5 stuiverkens), huwde met MARGARETA JACOBS.
 3. HENDRIK GILLISJANS (alias van Pullewouwe alias Oom), huwde een 1ste maal met LIJSBETTE MOYESOENE; huwde een 2de maal met MARIA PAUWELS; huwde een 3de maal met ANNA van CUTSEM.
 4. JACOB van PULLEWOUWE.
 5. ROBBRECHT, zie generatie V.
 6. KATELIJNE GILLISJANS, geboren omstreeks 1500, † na 1565, huwde vóór 1531 met HENDRIK van GRASDORFF (alias Rijperbosch zoon Matteus), † na 1565.

Notitie bij JOOS: In 1478 droegen zijn broers Peeter en Lanceloot samen met hun zuster Lijsbette hun gedeelte in de goederen van Pullewouwe over aan Joos hun broer onder zekere voorwaarden. Deze goederen behelsden 14 kavels. Zie Willem van Pullewouwe die men heet Gielis Jans.

In 1499 werd Joos poorter van Asse. Hij was toen pachter op het Hof te Pullewouwe: archief Ascania p. 203 anno 1487 S.G. Asse:

“……. Joos van den Pullewouwe kent en lijt dat hij houden en possesserende is de drije vierendelen in alle goeden toebehorende den hove van Pullewouwe”.

In 1499 stond hij ook ten achter in renten welke op het hof rustten voor 3/4 van 18 mudden rogge en 12 Rijnsgulden. Het andere 1/4 van het Hof kwam aan Symoen van Pullewouwe, zijn kozijn: Ascania p. 533.

Zo kunnen we verstaan dat het klooster van Groot-Bijgaarden werklieden stuurt om het Hof te Pullewouwe te dekken en te plekken in de jaren 1529-1530. Hiervoor moest Huybrecht van Pullewouwe 500 geluimen leveren. In 1530 werd het ovenhuis gerecht door twee timmerlieden en werden er in de nieuwe slaapzaal (den dompter) nieuwe vensters gestoken. K.A. 8210, 8211, 8212.

Notitie bij LYSBETTE: Lysbette wordt als kind van Joos van Pullewouwe beschouwd omdat ze vernoemd wordt in verband met haar deel in den hove van Pullewouwe ( het is slechts langs haar vader mogelijk vermits deze de 3/4 bekwam, zie daar, en zijn neef Symoen, dewelke het andere 1/4 had, geen dochter van die naam had. Archief Ascania p. 1343 anno 1541.

Notitie bij JACOB: Jacob wordt als kind van Joos van Pullewouwe beschouwd omdat hij vermeld werd bij een afstand van grond ten voordele van de vrouw van Robbrecht van Pullewouwe anno 1528.

 Generatie VII.

 1. WILLEM van PULLEWOUWE (die met heet Gielis Jans), geboren omstr. 1400, † vóór 1478, huwde met
 2. BEATRIX Vander HOEVEN (alias Vanden Roe), † vóór 1484.

Uit dit huwelijk:

 1. PEETER van PULLEWOUWE (alias Gielisjans).
 2. LEENSSEN van PULLEWOUWE (alias Gielisjans), geboren omstreeks 1445, † vóór 1517, huwde een 1ste maal met LIJSBETTE vander BEKEN, † vóór 1484; huwde een 2de maal met CATELIJNE WOUTERS.
 3. JOOS, zie generatie VI.
 4. LIJSBETTE van PULLEWOUWE (alias Gielisjans), geboren omstreeks 1455, huwde met WILLEM de GREVE.

Notitie bij WILLEM: Zij waren zeer waarschijnlijk pachters op het Hof te Pullewouwe en dit omdat na Willem’s dood elk van de drie kinderen hun gedeelte in de goederen van Pullewouwe overdragen aan Joos hun broer. (Dekanaal archief Asse: brief van 30/03/1478 voor pasen – perkament).

Verder betaalde hij cijns voor opstallen voor zijn stede op de Krekelendries te Essene over Baten vander Hoeven: R.K. 44 920.

In de archieven van de Rekenkamer wordt hij in 1424 en 1464 vernoemd bij de veroordelingen onder “diverse avontueren” te Essene.

Bij de nalatenschap van hun ouders rijst er een geschil tussen de kinderen. De schepenbrief van 18/05/1483 vermeldt spijtig genoeg niet om welk geschil het ging. Als arbiters traden hier op: de “prociaen” van Essene, Gielis van Herbosch, Gijsbrecht de Keyzer en Kerstiaen Vanekens: S.G. Asse – archief Ascania p. 101.

Verder is er in een vonnis tussen de kinderen van Pullewouwe sprake van een geding tussen Joos van Pullewouwe en Willem de Greve enerzijds en de Amman van Brussel met zijn medeplegers anderzijds en dit ontrent den Beerenbeempt: S.G. Asse bij Ascania p. 114 anno 1484.

Notitie bij LEENSSEN: Lencen (Lancelot) van Pullewouwe (alias Gielisjans) werd veroordeeld te Asse buiten de Vrijheid en beboet met 3 stuiver en 4 denieren in 1467 omdat hij “eene pijke velde daer andere luyden vochten en niets anders daertoe en deede”.

Hij werd poorter van Asse op 18 mei 1481 en betaalde hiervoor 6 scellingen: arch. Ascania p.14.

Vernoemd te Essene anno 1499 cijns betalend voor zijn opstallen gelegen voor zijn stede op de Krekelendries: R.K. 44 920.

 

Hoofdstuk III.

III. JOANNES SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 31 december 1653, begraven aldaar op 20 juli 1718, huwde te HEKELGEM op 10 januari 1680 met JUDOCA VAN NIEUWENHOVE, gedoopt te TERALFENE op 24 februari 1639, begraven aldaar op 17 januari 1729, dochter van JOANNES en PETRINA VAN LANGENHOVE en weduwe van FRANCISCUS DE PAUW.

Uit dit huwelijk:

CORNELIUS, volgt hoofdstuk IV.

Notitie bij JOANNES: Tevens had hij 7 stiefkinderen, waarvan er nog 5 in leven waren bij zijn huwelijk, die zijn vrouw Judoca Van Nieuwenhove meebracht uit haar eerste huwelijk met Franciscus De Pauw (gestorven 8 september 1679 te Hekelgem)

Franciscus De Pauw zijn twee eerste kinderen werden geboren te Teralfene de andere in Hekelgem wat er op wijst dat hij in de periode 1666 tot 1669 verhuist is van Teralfene naar Hekelgem.

Als hij 4 maanden overleden is huwt zijn weduwe met veel jongere Joannes Schoon (hij is bij huwelijk 27 jaar en zij 41 jaar) en schenkt op haar 42ste levensjaar nog kind aan hem. Zij moet een taaie tante geweest zijn want zij overleeft hem ook en sterft op 90 jarige leeftijd.

Huwelijksakte van Joannes Schoon met Judoca Van Niwenhove op 7 januari 1680.

Op heden desen sevensten januarij van den jaere dusent ses hondert tachentich syn voor my …. pastoor in Hekelghem ende ghetuyghen ondergenoempt, ghecompareert in eyghen persone, Jan Schoon sone Peeters ende Josyne Van Nieuwenhove, weduwe van wylent Francoys De Pauw, dewelcke synde van intentie om met malkanderen te kommen inden hauwelycken staet, hebben met malkanderen ghecontracteert, soo sy doen mits desen te weten, dat den lanxtlevende van hunne beyden sal gheven aen elck van de vyf kinderen achter ghelaeten by Francoys De Pauw, als wanneer sy sullen kommen tot eenen gheapprobeerden staet, de somme van veertien ponden grooten eens voor hunnen uytstel. Item dat de lanxtlevende sal verobligeert syn, elck kindt eerlyck te onderhouden van kost ende kleederen tot den ouderdom van achtien jaeren. Item elck kindt laeten scholen gaen om te leeren lesen ende schrijven. Item is conditie dat waer het sacke datter eenighe kinderen ofte kindt vande vyf quaeme te sterven, soo sal de voorseide somme van veerthien ponden kommen te sterven op de overblijvende kinderen. Item is conditie dat haere vyf kinders te weten van Francoys De Pauw en Joosyn Van Niwenhove naer de doot van hunne moeder sullen ghenieten ende ghebruycken eenen sekeren (h)oplochtinck gheleghen binnen Teralphene, groot een dachwant en elf roeden, oost ’sHeren straete, suyt de weduwe Jan De Bolle, west de weduwe Peeter De Bolle, noort Hendrick (F)einen, in sulcker voeghen dat de voorseide vyf kinderen terstont naer de doot van hun moeder sullen kommen in het ghebruyck van den voorseide hoplochtinck ende hopstaeken die daer alsdan sullen op ghevonden worden sonder daer voren iet te moeten betaelen.

Aldus ghedaen ende ghecontracteert ten daeghe ende jaeren als boven voor my M. Van Den Nest pastoor in Hekelghem ende Gillis Vermoesen ende Andries Seghers als ghetuyghen hier over gheroepen ende ghebeden.

Dit is het merck “&” van Jan Schoon die ghevraeght synde of hy cost schrijven, heeft gheseyt “neen”. Get. Joosyn Van Niwenhove, M. Van Den Nest – pastoor in Hekelghem, A. Seghers en Gillis Vermoesen. 1680.

1712 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Anderen vuijtgeeff van ’t gene ider persoon cort int besonder: Jan Schoon 157 – 10 – 0.

1716 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Anderen vuijtgeeff van het billet van oncosten gevallen ende geschiet tsedert Sinte Jansmisse 1713 tot Sinte Jansmisse 1714 waer inne ieder persoon deser prochie is cortende als volght: Jan Schoon cort 16 – 0 – 0.

Kwartierstaat JUDOCA VAN NIEUWENHOVE.

Generatie I.

 1. JUDOCA VAN NIEUWENHOVE, gedoopt te TERALFENE op 24 februari 1639, begraven aldaar op 17 januari 1729, huwde een 1ste maal te TERALFENE op 30 juni 1663 met FRANCISCUS DE PAUW, begraven te HEKELGEM op 8 september 1679; huwde een 2de maal te HEKELGEM op 10 januari 1680 met JOANNES SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 31 december 1653, begraven aldaar op 20 juli 1718, zoon van PETRUS en MARIA GILLISJANS.

Uit het eerste huwelijk:

 1. PETRONELLA DE PAUW, gedoopt op 17 juni 1664.
 2. JOANNES DE PAUW, gedoopt op 17 maart 1666.
 3. CATHARINA DE PAUW, gedoopt te HEKELGEM op 28 maart 1669.
 4. ADRIANUS DE PAUW, gedoopt te HEKELGEM op 11 augustus 1671.
 5. MICHAËL DE PAUW, gedoopt te HEKELGEM op 28 augustus 1672.
 6. PETRUS DE PAUW, gedoopt te HEKELGEM op 31 oktober 1675.
 7. ADRIANUS DE PAUW, gedoopt te HEKELGEM 8 januari 1679.

Uit het tweede huwelijk:

 1. CORNELIUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 18 december 1680, begraven aldaar op 22 augustus 1766, huwde te TERALFENE op 13 februari 1707 JUDOCA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 6 oktober 1685, begraven aldaar op 13 juni 1757, dochter van JUDOCUS en JUDOCA VAN DEN BROECK.

Generatie II

 1. JOANNES VAN NIEUWENHOVE, begraven te TERALFENE op 15 oktober 1658, huwde met:
 2. PETRINA VAN LANGENHOVE, gedoopt te TERALFENE in 1596, begraven aldaar op 18 januari 1668.

Generatie III

 1. GERARDUS VAN LANGENHOVE, gedoopt in 1550, begraven te TERALFENE op 15 juni 1628, huwde te TERALFENE in 1600 met:
 2. SUSANNA VRANCX, gedoopt te TERALFENE in 1573, begraven aldaar op 26 december 1648.

Hoofdstuk IV.

 1. CORNELIUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 18 dec. 1680, begraven aldaar op 22 augustus 1766, huwde te TERALFENE op 13 februari 1707 met JUDOCA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 6 oktober 1685, begraven aldaar op 13 juni 1757, dochter van JUDOCUS en JUDOCA VAN DEN BROECK.

Schoon_Pauwels_1707_pub

Uit dit huwelijk:

 1. JUDOCA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 9 december 1707, huwde een 1ste maal met PETRUS ELSKENS; huwde een 2de maal in 1733 met ANDREAS VAN KELECOM.
 2. JOANNES BAPTIST SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 12 juli 1710.
 3. PETRUS EMMANUËL, volgt hoofdstuk V.
 4. JOANNA PETRONELLA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 18 oktober 1715.
 5. JOANNA CATHERINA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 21 juni 1718.
 6. FRANCISCA PETRONELLA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 14 juni 1721.
 7. JOSEPHUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 17 februari 1724, † TERALFENE op 7 maart 1784, huwde te TERALFENE op 30 november 1751 met MARIA VAN NIEUWENHOVE, gedoopt te TERALFENE op 5 december 1727, † aldaar op 28 september 1794.
 8. JACOBUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 6 april 1727, begraven aldaar op 31 mei 1797, huwde met MARIA-ANNA BARBE, geboren te GOOIK in 1739, † HEKELGEM op 23 juli 1799, dochter van JOANNES en ELISABETH ABELOOS.

Notitie bij CORNELIUS:

1712 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Anderen vuijtgeeff van cortinghe van tgene ieder persoon int besonder, ende is als volght:

Cornelis Schoon 22 – 0 – 0.

1714 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem van ’t gene ieder persoon int besonder cort van jaere 1711 tot Sint Jansmisse 1712.

Cornelis Schoon 91 – 16 – 0.

1716 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Anderen vuijtgeeff van het billet van oncosten gevallen ende geschiet tsedert Sinte Jansmisse 1713 tot Sinte Jansmisse 1714 waer inne ieder persoon deser prochie is cortende als volght: Cornelis Schoon cort 18 – 0 – 0.

1722 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item heeft den rendant betaelt volgens ordonnantie van de bedesetteren aen de weduwe Nicolaes Kieckens, Cornelis Schoon, Jan Van Nieuwenhove ende Jan ’t Sas over het gene sij minder hebben geprofiteert aen de Heeren Staeten van Brabant, de somme van twee guldens thien stuijvers volgens de ordonnantie, dus hier 2 – 10 – 0.

In oktober 1742 leverde hij aan troepen uit Hannover en Hessen gelegerd tussen Brussel en Vilvoorde 175 bussels stroo en 3 sisters haver voor 12 gulden en 10 stuivers.

In het jaar 1747 werd hij belast voor de Staten van Brabant als volgt:

Cornelis Schoon met sijn vrouwe. Twee kinders boven de 14 jaeren. – Een derde van een ploegh. – Twee peerden. – Een veulen. – Drije koijen. – Een rent. – Een vercken. – Eenen nast. – Een hartstede.

12 maart 1748 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den selven rendant alnoch laeten corten aen Cornelis Schoon, de somme van veerthien guldens over waegevrachten ter jaere 1745, volghens ordonnantie ende quittantie van den 12de maart 1748, geteeckent C. Schoon, dus 14 – 0 – 0.

13 november 1748 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item,alnoch betaelt ofte laeten corten aen Cornelis Schoon, de somme van drije hondert vier guldens vijf stuijvers, volghens generaelen leest van cortinghe daerover gheformeert, mede volghens generaele ordonnantie de dathe 13de november 1748, dus hier, 304 – 5 – 0.

1750 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Laeten corten volghens ordonnantie de date 8ste november 1749, list ende cortinge de date 24ste december van den selven jaere.

Item, alnoch laeten corten gelijck vooren aen Cornelis Schoon, de somme van hondert thien guldens en veerthien stuijvers, dus hier 110 – 14 – 0.

1752 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Uijtgeef van cortingen gedaen voor de naervolgende persoonen op den oncostboeck van 1748 als volght: Item, alnoch volgens den voorschreven list laeten corten aen Cornelis Schoon, de somme van hondert tweeëndertigh guldens ses stuijvers, dus 132 – 6 – 0.

heeft den voorschreven rendant laeten corten op den levrantieboeck van 1748 aen Cornelis Schoon, de somme van drijentwintigh guldens negen stuijvers over sijne leveringe, dus 23 – 9 – 0.

Notitie bij JACOBUS SCHOON: Bedezetter van Hekelgem 1772 tot 1774 of langer.

20 december 1774 – Specificatie van devooren ende verschotten gedaen door den greffier des Landts van Assche voor de prochie van Hekelgem ten jaere 1774.

Op den twintighsten decembris 1774 gevaceert ter greffie met den bedesetter Jacobus Schoon over het request van den heere pastoor over sijn gequotiseerde, versonden ten advies van die regeerders dezer prochie, dus 0 – 6 – 0.

In de “Zettingboek van de 20ste penning te Hekelgem van 24 december 1783” werd hij belast op 6 bunder 2 dagwand 34 roeden land wat in hedendaagse maten een oppervlakte vertegenwoordigd van 8 ha. 25 a. 35 ca. Hij betaalde hiervoor 26 – 4 – 0 belasting. (Rijksarchief, Centrale administratie van het Dijle departement, n° 862.)

In de register dat door Fransen aangelegd werd voor 17 pluviôse jaar 4 (6 februari 1796) pachtte hij, van de abdij van Affligem, 5 B 3 D 38 R land wat in hedendaagse maten een oppervlakte vertegenwoordigd van 7 ha 12 a 85 ca. Tevens had hij de windmolen van de abdij in pacht. (Rijksarchief, Département de la Dyle, Administration de l’Enregistrement et des Domaines, N° 925)

In een akte van 1772 werd hij als bedezetter van Hekelgem vermeld. (onuitgegeven artikel van Remi De Schrijver, over Zacharias De Wever)

Op 17 januari 1797 werd grond die Jacobus Schoon huurde van de abdij van Affligem in de Buycauter verkocht door tussenkomst van een zekere burger Troussel in opdracht van de rentenier Jean Baptist Cesar Paulé, wonende in de omgeving van de place Vendôme te Parijs voor de som van 2171 – 5 – 0 gulden.

Het betreft hier vermoedelijk de percelen vermeld op het kadasterplan van Popp onder de nr. D 327, groot 3 ha 37 a 90 ca en D 332, groot 1 ha 23 a 80 ca. Als eigenaar werd in 1830 nog steeds rentenier Paulé uit Parijs vermeld.

In het “Procès-verbal d’estimation de biens affermés” spreekt men van 3 bunder in de Buycuter en 2 dagwand 38 roeden liggende in de “le jardin aux choux “, vrij vertaald, de kooltuin?

Gerekend met de vierkante roede van Assche (31,3345 ca) geeft dit een oppervlakte van enerzijds 1200 x 31,3345 = 3 ha 76 a 1 ca, en anderzijds 338 x 31,3345 = 1 ha 5 a 91 ca wat ongeveer kan overeenstemmen met de percelen D 327 en D 332.

Toewijzing in de verkoopzaal te Brussel op: 22 januari 1797 – 9 uur ’s morgens.

Affiche nr. 17 artikel: 4.

Proces-verbaal van de schatting opgemaakt op: 21 december 1796

Geschat door: Philippe Van Itterbeke, expert, en Mathias Gruber, commissaris. De verkoopprijs werd geschat op 2171 gulden. De jaarlijkse opbrengst op 144 – 15 – 0 pond. Het proces-verbaal werd ondertekent door Maria Anna Schoon in naam van haar vader Jacques (Jacobus).

De landbouwgrond was van middelmatige kwaliteit.

Beschrijving van de goederen:

Vijf bunder drie dagwand 38 roeden (7ha 35 a) landbouwgrond gelegen te Hekelgem verpacht aan Jacques Schoon met een pachtcontract afgesloten op Sint Maarten 1789 door de weduwe Wouters, ontvanger van de abdij Affligem, voor een termijn van negen jaar, eindigend op Sint Maarten 1799 voor een pachtprijs van 120 gulden per jaar, lasten niet inbegrepen. Gelegen en opgedeeld als volgt:

1- Drie bunder (3 ha 77 a 25 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op de plaats genaamd “Buycauter”, palende langs een kant aan de goederen van de voormalige abdij Affligem, 2de door het deel dat de scheiding vormt met de gemeente Teralfene, en langs de twee andere zijden aan goederen van de voormalige abdij Affligem.

2- Twee bunder (2 ha 51 a 50 ca) landbouwgrond gelegen op dezelfde plaats grenzend aan de ene zijde, de goederen van de weduwe Michel Clauwaert en langs de andere zijden aan de goederen van de voormalige abdij Affligem.

3- Drie dagwand 38 roeden (1 ha 6 a 26 ca) landbouwgrond genaamd “le Jardin aux choux” (de Kooltuin?) grenzend aan de goederen van de voormalige abdij Affligem, 2de aan de goederen van Josse Van Varenberg en aan de andere zijden aan de goederen van de voormalige abdij Affligem.

Koper: Jean Baptiste Paulée.

Het bieden ving aan met een bod van 4600 pond. Tijdens het branden van de tweede kaars toegewezen voor het eindbod van 4600 pond aan burger Troussel. Deze persoon was de stroman van Jean Baptiste Paulée wonende te Parijs, rue Boudreau, divisie place de Vendôme. Hij beschikte over een volmacht geregistreerd op 25 december 1796 te Brussel.

In de rand vermeld: burger Troussel gevolmachtigde van burger J. B. Paulée betaalde de helft van het 1ste tiende deel van de prijs en tekende in voor 4 obligaties gelijk aan 8 tienden van de prijs.

Kwartierstaat JUDOCA PAUWELS.

Generatie I.

 1. JUDOCA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 6 oktober 1685, begraven aldaar op 13 juni 1757, huwde te TERALFENE op 13 februari 1707 met CORNELIUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 18 december 1680, begraven aldaar op 22 aug. 1766, zoon van JOANNES en JUDOCA VAN NIEUWENHOVE.

Generatie II.

 1. JUDOCUS PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 1 april 1640, begraven aldaar op 6 mei 1698, huwde te TERALFENE op 25 augustus 1668 met
 2. JUDOCA VAN DEN BROECK, gedoopt te TERALFENE op 2 augustus 1647, begraven te HEKELGEM op 17 juni 1698.

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 8 augustus 1669, † 1747.
 2. ELISABETH PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 20 november 1671.
 3. ANNA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 8 januari 1674.
 4. MARIA FRANCISCA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 23 oktober 1675.
 5. JACOBA PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 5 december 1678, † aldaar op 9 augustus 1750, huwde een 1ste maal te HEKELGEM op 6 mei 1699 met JOANNES MERTENS, gedoopt te HEKELGEM op 23 augustus 1669; huwde een 2de maal te HEKELGEM op 6 mei 1714 met THOMAS GREGOIR, † HEKELGEM 5 april 1743.
 6. PETRONELLA PAUWELS, ged. HEKELGEM 23 juni 1681.
 7. JUDOCA, zie generatie I.
 8. JUDOCUS PAUWELS, gedoopt te HEKELGEM op 11 oktober 1688, † 1753.

Generatie III.

 1. PETRUS PAUWELS, gedoopt omstreeks 1610, huwde met CATHARINA VAN VAERENBERGH, gedoopt omstreeks 1612, begraven aldaar op 27 juli 1683;
 2. FRANCISCUS VAN DEN BROECK, gedoopt te TERALFENE omstreeks 1608, begraven aldaar op 2 augustus 1666, huwde te TERALFENE op 7 september 1644 met
 3. ELISABETH EEMAN, begraven te TERALFENE op 9 juni 1679.

Generatie IV.

 1. JOANNES PAUWELS, gedoopt omstreeks 1579.

Hoofdstuk V.

 1. PETRUS EMMANUËL SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 25 december 1712, begraven aldaar op 22 augustus 1778, Huwde te BRUSSEL op 25 oktober 1751 met JOANNA PETRONELLA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 8 maart 1716, begraven aldaar op 19 november 1787, dochter van JACOBUS en JOANNA MARIA CLAUWAERT.

Uit dit huwelijk:

BENEDICTUS EMMANUËL, volgt hoofdstuk VI.

Notitie bij PETRUS EMMANUËL: Hij wordt vermeld in 1752 als livreiknecht van de proost van de abdij van Affligem die 45 florijnen per jaar toegewezen kreeg. Hij huwde in de kapel van het Magdalena klooster te Brussel met de dochter van griffier De Witte van de abdij van Affligem. Het huwelijk werd ingezegend door pastoor De Cuyper.

Na zijn huwelijk werd hij schepen van de schepenbank van Affligem. (et postea factus scabinus noster) schreef Beda Regaus in zijn Directorium Abbatiae Hafflighemensis.

 1. Aliquando sustinuerunt aliqui quod nostri scabini non debeant, aut possint suscipere officium Bedesetter; circa quod contigit anno 1768, quod die 4 feb. Venerit ad praepositum nostrum questor ascanius (officier) missus â Drossardo, ut peteret ab eo, num se opponeret, si Petrus Schoon, noster scabinus poneretur Bedesetter : (habebat autem in occultis mandatis, casu quo fieret oppositio ut ab incepto desisteret) cui respondit praepositus, quod se opponeret eo, quod non satis bene utrumque officium se paterentur : sed paucis post diebus ipse Petrus Schoon venit ad praepositum, qui prius negaverat, ut in hoc consentiret, quod videns praepositus, et capto consilio aliorum, in hoc consentit.

Directorium Hafflighemensis, Beda Regaus, Rijksarchief 2002, D/2002/531/167, kol.405.

Vertaling door Dom W. Verleyen, O.S.B.

“Af en toe hebben sommigen staande gehouden dat onze schepenen niet de functie van bedezetter moeten of kunnen op zich nemen; dienaangaande gebeurde in het jaar 1768 dat de officier van Asse, gezonden door de drossaard op 4 februari bij onze proost kwam om hem te vragen of hij er zich tegen zou verzetten indien Petrus Schoon, onze schepen, als bedezetter zou aangesteld worden. (hij had de geheime opdracht in geval dat er verzet zou rijzen af te zien van het gevraagde) aan wie de proost antwoordt dat hij er zich tegen zou verzetten daar beide functies niet voldoende met elkaar te verzoenen zijn, maar weinige dagen later komt Petrus Schoon naar de proost die eerst geweigerd had opdat hij erin zou toestemmen, waarin de proost na overweging en na de raad van anderen te hebben ingewonnen, toestemde.”

Erfenis van Jacobus De Witte op 17 februari 1752.

Eerst den steenen huijse, schure, stallinghen, nast, borreput, ende alle andere edificien daer op staende gelegen onder Hekelghem, groot van erffene 106 roeden (33 a 32,4 ca) ’t saem gepresen ter somme van 5722 – 0 courant belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 61 – ¼ guldens courant ter somme afgetrocken op de voorgaende van 5722 – 0, rest – 5660 = 19 ¾ guldens. Item, de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme – 62 – 0.

Item, eenen meersch groodt 274 roeden (86 a 14 ca) geleghen onder de voorseide prochie gepresen op 6=0 de roede beloopt ter somme van 1644 – 0, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 214 – 8 ¾ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1644 – 0 rest noch de somme van 1429 – 11 ¼. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 190 – 14.

Item, “Het block”, groodt 289 roeden (90 a 85 ca) gepresen op 3 – 10 stuijvers ider roede beloopt ter somme van 1011 – 10, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 150 – 12 courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1011 – 10 rest nogh de somme van 860 – 18. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 114 – 2. Paelende de voorseide drij partijen in’t geheel ter plaetse ‘tsheere straete ter plaetse d’erffgenaemen van den rentmeester Van Nuffel Guilliam Cornelis ende Heer Gillis Lemmens boven teghens den voetwegh ende voorts in twee sijden de goederen des goidthuijs van Afflighem, ter vijfder Guilliam Van Neerveldt ende d’erffgenaemen Janssens volghens den brieve daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 12de september 1708 ende voorts pro ut latinis in litheris.

Item, eenen hoppelochtingh onder de selve prochie geleghen in’t dorp, groodt van erffe 83 roeden (26 a 9 ca) paelende ter 1ste de straete, ter 2de d’erffgenaemen Van Neerveldt, ter 3de ende 4de de voorseide partije volghens brief daervan sijnde gepasseert voor de schepenen van Afflighem in dathe 17 juny 1713 pro ut latinis in litheris, getaxeert op ende ter somme van 6 – 0 ider roede comt ter somme van 498 – 0 belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wisselgeldt ter somme 22 – 12 ½ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 498 – 0 rest nogh de somme van 475 – 7 ¼ . Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 37 – 3.

Soo dat desen cavel beloopt op ende ter somme van acht duijsent acht hondert dertigh guldens vijfthien stuijvers één oort ende en moet moet maer hebben om egael te wesen aen de andere drij cavels ter somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens 3 stuijvers één oort dus te veel duijsent vijfthien guldens twelf stuijvers, uijt welcke somme sij moet opleggen aen cavel B. ter somme van 272 – 11 ¼ 12 mijten aen cavel C. de somme van 475 – 2 ¾ 12 mijten ende aen cavel D. de somme van 267 – 17 ½ 12 mijten waermede de voorseide vier cavels sullen egael en van gelijckx weerde sijn.

Aankoop van een dagwand land op de Molencauter van zijn schoonzuster Anna Maria De Witte – Martinus Van Vaerenbergh op 2 mei 1769.

Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte hebben bij coope vercreghen van Martinus Van Vaerenbergh ende Anna Maria De Witte, gehuijsschen, eene partije lants onder de prochie van Hekelghem op den molencauter.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluyt met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen jegelijcsen die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor d’heer Joannes Baptista De Witte, greffier deser bancke, ten desen maele substitut in plaetse van Hendrick T’Sas, onsen meijer, mits sijnder absentie commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Anna Maria De Witte geassisteert met Martinus Van Vaerenbergh, haeren man ende momboir, den welcken sijne voorschreve huijsvrouwe totter saecken naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, de welcke alsoo t’saemen derhandt hebben opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert, soo sij doen mits desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen tot behoef van de voorschreven Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, sijne huijsvrouwe, alhier present ende t’selve t’hunnen beijden behoeve accepterende, dats te wetene: eene partije lants gelegen onder de prochie van Hekelghem op den Molencauter, groot één daghwandt seven roeden een halff emmers soo de selve gestaen ende gelegen is, paelende ter eenre ende tweedere de goederen des voorschreven Godtshuijs van Afflighem, ter derdere de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Peeter De Vis, ende ter vierdere Jan Mertens, de voorschreve acceptanten aldaer genoegh bewesen voor vrij, suijver en onbelast dan alleenelijck met ontrent een blancq grontcheijns t’sjaers aenden voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer ofte ievers voorder mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, soo sij comparanten verclaerden de voorschreve ierste comparante onder andere competerende bij successie uijtten hoofde van wijlen d’heer Jacobus De Witte ende jouffrouwe Joanna Maria Clauwaert, haere ouders waeren, ingevolghe de lotinghe, scheijdinge ende deijlinghe daer aff sijnde gepasseert voor den notaris De Maré present getuijghen op den seventhiensten february seventhien hondert tweeënvijftigh alhier gesien geschiedende desen coop ende transporte omme ende voor de somme van vier hondert veertigh guldens sesse stuijvers wisselgeldt, bekennende de voorschreve comparanten als nu de voorschreve somme van d’acceptanten ontfanghen te hebben dienende dese daerover voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreve comparanten daer aff guarrandt ende waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aengebracke doende voorts allent’ghene sij metten rechte meer schuldigh waeren te doene worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat weijsde met bekentenisse van hun aen oft totte voorschreve partije lants egeen recht, actie, paert ofte deel meer te hebben ofte te behoudene niet voordeed dan die goede vrempde, hebbende den voorschreven comparant ende acceptant gedaen den eedt gerequireert bij den vijffthiensten articule van haere majestijts placcaert de dathe vijffthien september seventhien hondert drijenvijftigh dat dese acquisitie directelijck nochte indirectelijck niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handen in hunne zielen te presteren, daer naer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, gehuijsschen, de welcke de voorschreve partije lants hier vooren naerder tusschen paelen uijtgedruckt uijt handen des voorschreven substitut des meijers als uijtter heerelijcker handt hebben ontfanghen ende sijnder alsoo dien volgende tot hunnen beijden behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen weijsdomme dyer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschiedene niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijdt hebben wij Louis Van Den Bossche ende Hendrick Van Zeebroeck, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den tweeden dagh der maendt van mey inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert negenensestigh.

1771 – Betaling door de rendant van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den voornoemden rendant alnoch betaelt ter ordonnantie als vooren aen Peeter Schoon de somme van thien guldens twee stuijvers twee oorden over sijne gedaene devoiren als bedezetter deser parochie volgens quittantie daervan sijnde, onderteeckent, Peeter Em. Schoon, dus hier 10 – 2 – 2.

Kwartierstaat

JOANNA PETRONELLA DE WITTE.

Generatie I.

 1. JOANNA PETRONELLA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 8 maart 1716, begraven aldaar op 19 november 1787, huwde te BRUSSEL op 25 oktober 1751 met PETRUS EMMANUËL SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 25 december 1712, begraven aldaar op 22 augustus 1778, zoon van CORNELIUS en JUDOCA PAUWELS.

Notitie bij JOANNA PETRONELLA:

22 oktober 1750 – onderpand na het overlijden van haar vader voor de aanstelling van haar broer Joannes Baptista De Witte als griffier van Affligem.

Alsoo door de doodt ende aflijvigheijt van wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier der abdije van Afflighem is comen te vacceren het recht der cheijnsen, soo der privative als commune onder de laatbancken resorterende in Merchten, Steenuffel, Londerzeel, Baerdeghem, Assche, Zellick, ende daer ontrent competerende sijne Eminentie den cardinael d’Alsace als prelaet der voorschreven abdije ende aen de gemelde abdije, welck voorschreven recht is geconfereert aen den moderne greffier Joannes Baptista De Witte onder conditie van te stellen cautie pignoratie ter concurrentie van twee duijsent guldens tot securiteijt van de voorschreven abdije ende om daeraen te voldoen soo sijn op heden den 22ste oktober 1750 gecompareert etta den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende cappelaen binnen de prochiaele kercke van Assche, Joannes Baptista De Witte, greffier der voorschreven abdije van Afflighem, Anna Maria De Witte geassisteert met den eersaemen Martinus Van Varenbergh, innegesetene pachter der prochie van Esschene die sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven is authoriserende bij desen ende finalijck jouffr. Joanna De Witte, alle van competenten ouderdom soo sij verclaeren mits desen, welcke voorschreven comparanten tot securiteijt van ’t voorschreven recent hebben bekent ende geleden soo sij doen mits desen voor cautie pignoratie te stellen eerst vijff daghwanden bosch ende meersch geleghen onder de prochie van Heckelghem, paelende ter eenre de straete, ter 2de het ?? velt, ter 3de de erffgenaemen Jan Van Nuffel ende ter 4de d’erffgenaemen Peeter Van De Putte, cheijnsroerigh onder de voorschreven bancke met twee stuijvers een oort sjaers ende finalijck eene partije lant, groot drij daghwanden saldo justo, paelende ter eenre den voetwegh , ter 2de Hendrick Poels, ter 3de den wallenmeersch ende ter 4de Guilliam Jacops, de comparanten indiviso competerende uijt den selve hooffde van wijlen den meergenoemden heere Jacobus De Witte ende jouffr. Joanna Maria Clauwaert, hunne ouders, alle vrij sijnde ende onbelast, gelovende hij tweeden comparant ingevalle hem de voorschreven panden bij lotinghe niet en quaemen te deele te vallen, dat hij de voorschreven panden aen wie die selve bij lotinghe quaemen te vallen, naermaels t’allen tijde sal ontlasten ende de gene hem sullen te deele vallen in plaetse der selve te stellen, constituerende voorts sij comparanten eenpaerelijck onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser ofte dobbel om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen der bancke van Afflighem ende alomme elders hoff ende heer competent ende aldaer den geheelen inhout deser judicivelijck te vernieuwen de voorschreven panden als cautie pignoratie voor het voorschreven recht te oppignoreren ende hypoticqueren in forma mitsgaeders te compareren soo voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche, ende aldaer te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ten laste van hem tweeden comparant, aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelghem, date ut supra, coram D° Rumoldo De Cuijper, pastoor in Heckelghem et Jacobo De Witte, testibus requisitis.

19 januari 1752 – Aankoop uit de openbare verkoop van de roerende goederen van haar vader Jacobus De Witte in het sterfhuis (De Valck) te Hekelgem.

22ste coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

23ste coop een waschvat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 18 – 0.

28ste coop een botervat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

29ste coop 2 eemers aen heer De Witte en Peeter Schoon, 2 – 19 – 0.

31ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

32ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 9 – 0.

41ste coop een lanterne aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

49ste coop een coperen ketel en becken aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

59ste coop twee copere candelaers aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

78ste coop eenen meshaeck ende rieck aen Peeter Schoon, 0 – 8 – 0.

84ste coop een gaffel aen Peeter Schoon, 0 – 5 – 0.

106de coop twee berriën aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 15 – 0.

107de coop 2 kieckekorven aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

108ste coop een cuijpe met eenen lichter aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 10 – 0.

111de coop een wascuijpe aen Peeter Schoon, voor 4 – 7 – 0.

112de coop een wascuijpe aen Peeter Schoon, voor 3 – 2 – 0.

114de coop eenen ijseren pot aen Peeter Schoon, 1 – 11 – 0.

120ste coop een cuijpe ende houte schotel aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

130ste coop een swerte coeijbeeste aen Peeter Schoon, 32 – 0 – 0.

131ste coop een swerte coeije aen den selven (Peeter Schoon), 33 – 0 – 0.

151ste coop een tafelken aen Peeter Schoon, 1 – 16 – 0.

152ste coop een tafelken aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

163ste coop een tafel aen Peeter Schoon, 3 – 1 – 0.

169ste coop een busse aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

181ste coop eenen spiegel aen Peeter Schoon, 20 – 5 – 0.

183ste coop een stanne ende tonne aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

208ste coop 2 lampen aen Peeter Schoon, 0 – 7 – 0.

209de coop een staende lampe aen Peeter Schoon, 1 – 0 – 0.

214de coop een eenen waterheemer aen Peeter Schoon, 0 – 6 – 0.

218de coop een schup en tanghe aen Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

221ste coop een hanghel aen Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

229ste coop een schouwkleedt aen Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

237ste coop 2 stoelen aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 13 – 0.

239ste coop eenen stoel aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 6 – 0.

17 februari 1752 – Erfenis na het overlijden van haar vader greffier Jacobus De Witte na ruil met haar zuster Joanna Maria.

Cavel A te deele gevallen aen jouffr. Anne Maria De Witte ende Martinus Van Varenbergh gehuijsschen met de volgende partijen van goederen.

Eerst den steenen huijse, schure, stallinghen, nast, borreput, ende alle andere edificien daer op staende gelegen onder Hekelghem, groot van erffene 106 roeden (33 a 32,4 ca) ’t saem gepresen ter somme van 5722 – 0 courant belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 61 – ¼ guldens courant ter somme afgetrocken op de voorgaende van 5722 – 0, rest – 5660 = 19 ¾ guldens. Item, de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme – 62 – 0.

Item, eenen meersch groodt 274 roeden (86 a 14 ca) geleghen onder de voorseide prochie gepresen op 6=0 de roede beloopt ter somme van 1644 – 0, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 214 – 8 ¾ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1644 – 0 rest noch de somme van 1429 – 11 ¼. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 190 – 14.

Item, “Het block”, groodt 289 roeden (90 a 85 ca) gepresen op 3 – 10 stuijvers ider roede beloopt ter somme van 1011 – 10, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 150 – 12 courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1011 – 10 rest nogh de somme van 860 – 18. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 114 – 2. Paelende de voorseide drij partijen in’t geheel ter plaetse ‘tsheere straete ter plaetse d’erffgenaemen van den rentmeester Van Nuffel Guilliam Cornelis ende Heer Gillis Lemmens boven teghens den voetwegh ende voorts in twee sijden de goederen des goidthuijs van Afflighem, ter vijfder Guilliam Van Neerveldt ende d’erffgenaemen Janssens volghens den brieve daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 12de september 1708 ende voorts pro ut latinis in litheris.

Item, eenen hoppelochtingh onder de selve prochie geleghen in’t dorp, groodt van erffe 83 roeden (26 a 9 ca) paelende ter 1ste de straete, ter 2de d’erffgenaemen Van Neerveldt, ter 3de ende 4de de voorseide partije volghens brief daervan sijnde gepasseert voor de schepenen van Afflighem in dathe 17 juny 1713 pro ut latinis in litheris, getaxeert op ende ter somme van 6 – 0 ider roede comt ter somme van 498 – 0 belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wisselgeldt ter somme 22 – 12 ½ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 498 – 0 rest nogh de somme van 475 – 7 ¼ . Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 37 – 3.

Soo dat desen cavel beloopt op ende ter somme van acht duijsent acht hondert dertigh guldens vijfthien stuijvers één oort ende en moet moet maer hebben om egael te wesen aen de andere drij cavels ter somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens 3 stuijvers één oort dus te veel duijsent vijfthien guldens twelf stuijvers, uijt welcke somme sij moet opleggen aen cavel B. ter somme van 272 – 11 ¼ 12 mijten aen cavel C. de somme van 475 – 2 ¾ 12 mijten ende aen cavel D. de somme van 267 – 17 ½ 12 mijten waermede de voorseide vier cavels sullen egael en van gelijckx weerde sijn.

21 maart 1757 – Testament van haar broer, Benedictus De Witte, priester en kapelaan te Asse.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Martinus Van Varenbergh ende Anna Maria De Witte, gehuijsschen ende aen Petrus Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, gehuijsschen, de somme van twintigh pattacons (Een Pattacon is een zilveren munt ter waarde van 18 stuivers = 9/10 gulden) courant gelt eens, voor hun alleen.

Generatie II.

 1. JACOBUS DE WITTE, gedoopt te MELDERT in 1682, begraven te HEKELGEM op 8 mei 1750, huwde te HEKELGEM op 19 januari 1707 met
 2. JOANNA MARIA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 1 oktober 1684, begraven aldaar op 31 december 1751.

Uit dit huwelijk:

 1. ADRIANA EUGENIA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 22 oktober 1707.
 2. JOANNES BAPTIST DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 11 oktober 1708, begraven aldaar op 11 januari 1772, huwde te HEKELGEM op 20 mei 1747 met MARIA THERESIA MEERT, gedoopt te HEKELGEM op 8 september 1715, begraven aldaar op 20 november 1785, dochter van JAN en CATHARINA SEGHERS.
 3. JACOBUS DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 26 augustus 1710.
 4. JOANNA MARIA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 4 juni 1712, † ESSENE op 12 oktober 1775, huwde te HEKELGEM op 22 juli 1734 met MARTINUS VAN VAERENBERGH, gedoopt te ESSENE op 13 november 1710, † aldaar op 19 januari 1779, zoon van JUDOCUS en CATHARINA DE BUSCH.
 5. BENEDICTUS DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 21 maart 1714, † te ASSE op 30 juli 1787.
 6. JOANNA PETRONELLA, zie 1.
 7. BERNARDUS DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 26 januari 1718.
 8. MARIA THERESIA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 2 mei 1719.
 9. ANNA CATHARINA DE WITTE, gedoopt te HEKELGEM op 19 augustus 1723.

Notitie bij JACOBUS: Griffier van de abdij van Affligem.

Rentmeester en eerste of opperrentmeester ’grapharius’ van de schepenbank van de abdij van Afligem vanaf ongeveer 1710 en landbouwer. Hij volgde er zijn vader op. Zijn grafsteen, met familiewapen, ligt naast de kerk van Hekelgem, achter het monument. Hetzelfde familiewapen komt voor op een schilderij in het Brussels museum voor oude kunst, een XVde eeuws Brugs retabel, met Jan de Witte als schenker. Zijn bezit aan onroerende goederen wordt in de genealogie de WITTE opgesomt en omvat 3366 roede (ong. 11 ha) aan landbouwgrond, bos, hoplochting en 2 hofsteden. Hij woonde in de Langestraat, Hekelgem, in een huis dat oorspronkelijk door Michiel CLAUWAERT aangekocht was. Hijzelf was een zeer welvarend man. Blijkens het testament, cavel B, dat toeviel aan zijn zoon Benedikt, was deze zijn deel (1/4 van het geheel), ongeveer 8000 gulden. Het volledige bezit bedroeg dus een slordige 32.000 gulden of 800 maal het gemiddelde jaarloon van een knecht op de abdij.

Huwelijk: Zij kregen dispensatie want er was bloedverwantschap in de 4de graad tussen de echtelingen. De Priester bij het huwelijk was Pater Emilianus, een Carmeliet. http://www.clauwaert.be/indexNederlands.htm
20 maart 1713 – Schenking van een lijfrente van 150 guldens aan zijn broer Judocus.

Meester Judocus De Witte, theologant int seminarie archiepiscopael tot Mechelen heeft vercregen ten laste van heer Joannes ende Jacobus De Witte, sijne broeders, eene voortaene lijfrente van 150 guldens t’sjaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Jacobus De Witte, greffier deser bancke, soo in sijnen naem als inden naeme ende vuijt crachte van procuratie hem onder signature gegeven ende verleent bij heer Joannes De Witte priester ende onderpastoir van Onse Lieve Vrouwe Waver, sijnen broeder, wesende van der dathe derthiensten deser, ons schepenen gethoont ende voorgelesen, den welcken in dijer qualiteijt heeft gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen meester Judocus De Witte, sijnen broeder theologant int seminarie archiepiscopael tot Mechelen tot subsidie van den priesterlijcken staet die hij mette gratie Godts van intentie is aen te nemen, eene voortaene lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, innegaende op heden date deser daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den XXste meert seventhien hondert veerthien ende soo voorts van jaere te jaere, sijn leven geduerende, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der selver lijfrente heeft den voorschreven comparant verbonden ende verobligeert sijnen ende sijns constituants persoon ende goederen present ende toecommende ende speciaelijck drije dachwanden landts gelegen onder de prochie van Hekelgem int dorp, paelende ter eenre heer Gillis Lemmens, ter tweedere de weduwe Jan Verhoeven, ter derder ende vierdere Affligem goedt, getauxeert op seven hondert vijftich guldens, item noch een Block landts gelegen onder de voorschreven prochie van Hekelgem, groot drije dachwanden genoempt “Den Dierencoop” paelende ter eendere de straete van Assche naer Aelst, ter tweedere Jan Meert, ter derdere den vijver van Affligem, ende ter vierdere den drève naer “De Koijweijde”, insgelijcx getauxeert op seven hondert vijftich guldens, monterende alsoo t’samen ter somme van vijfthien hondert guldens, wesende de voorschreven goederen vrije, suijver ende onbelast behoudelijck t’sheeren grontcheijnsen daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo den comparant dat ter goeder trauwen verclaert ende bereedt is onder eedt te affirmeren, soo ende gelijckerwijs den comparant de voorschreven eerste partije is competerende bij coope naer den decrete geschiedt voor schepenen van Affligem, ende de tweede partije heeft den voorschreven constituant vercregen bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders, gelovende hij comparant inder qualitijt als vooren daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, opdragende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in sheeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinge daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt Peeter Van Langenhove, den welcken de voorschreven lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt sheeren handen heeft geaccepteert, de selve ontfangende voor inden naem ende tot behoeff van den voornoempden meester Judocus De Witte, die daer inne dijenvolgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Michiel Clauwaert ende Andries De Baetselier, schepenen, den ghemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den twintichsten dagh der maendt van meert inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert derthien.

7 juni 1713 – Aankoop van een perceel land.

Jacobus De Witte ende Joanna Marie Clauwaert sijne wettige huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Don Michiel Joseph Van Nuffel drijentagentich roeden hoppelochten onder Hekelgem .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter De Meerschman vuijt crachte ende naer vermogen van sekere manuaele procuratie hem onder signature gegeven ende verleent bij ende wegens Don Michiel Joseph Van Nuffel, geschreven binnen Madrid den achtsten mei duijsent seven hondert derthien, ons schepenen naergenoemt gethoont ende voorgelesen, welcken voorschreven comparant heeft opgedragen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo hij doedt mits desen in handen des voorschreven meijers als in sheeren handen tot behoeff van Jacobus De Witte, greffier deser bancke ende Joanna Maria Clauwaert sijne huijsvrouwe, dats te wetene: drijentachentich roeden landts nu hoppelochten gelegen binnen de prochie van Hekelgem in ’t dorp, paelende ter eendere sheeren strate, ter tweedere d’erfgenaemen Michiel Cornelis, ter derdere ende ter vierdere de voorschreven coopers, hen aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem van ii guldens iiii stuijvers iii oorden ende twee hinnen t’sjaers sonder meer, soo ende gelijck de voorschreven goederen aen den voorschreven constituant sijn toecommende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders, geschiedende desen coop ende transporte om ende mits de somme van drije guldens de roede courant gelt boven den voorschreven cheijns, gelovende hij comparant in den naeme van sijne voorschreven constituant daeraff aen de voorschreven coopers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, bekennende hem oft sijnen voorschreven constituant aen oft totte voorschreven partije landts egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer datten voorschreven comparant daerover hadde geworpen ende verthegen is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de goederen hier vooren tusschen paelen naerder vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te wijsene, is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove ende Andries De Baetselier, schepenen, den ghemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sevensten dagh der maendt van juny inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert derthien.

20 augustus 1714 – lening van 72 guldens aan Peeter De Vis – Bleregem.

Jacobus De Witte greffier des Godtshuijs van Affligem heeft vercregen ten laste van Peeter De Vis sone Franchois, eene erffelijcke rente van IIII guldens X stuijvers t’sjaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert is in properen persone Peeter De Vis sone Franchois daer moeder aff is Joanna De Bolle, alhier mede comparerende, den welcken omme ende mits de somme van tweeëntseventich guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte greffier deser bancke, heeft daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen den voorschreven Jacobus De Witte oft sijn actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vier guldens thien stuijvers t’sjaers ende alsoo tegens den penninck sesthiene (6,25%) vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen den comparant heeft gederogeert ende derogeert bij desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente den veerthiensten april, daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den veerthiensten april van den naercommende jaere seventhien hondert vijfthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal eens ende t’eenenmaele in couranten gelde metten intrest van dijen naer rate van teijde ende costen van den brieve ende goedenisse sonder meer, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vier guldens en thien stuijvers t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, ende speciaelijck twelff roeden hofstede metten huijse daerop staende ende den opstal daer mede gaende gelijck de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelgem tot Bleregem, paelende in drije seijden Michiel Clauwaert ende ter vierdere “Den Driessche”, de voorschreven gelttelder aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten den grontcheijns aen Affligem sonder meer, soo ende gelijck de voorschreven hofstede aen den comparant is toecommende vuijtten hoofde van wijlen Franchois De Vis, sijnen vader, ende aen hem te deele gevallen inde lotinge, scheijdinge ende deijlinge tusschen hem ende sijne mede condividenten aengegaen ende gepasseert voor schepenen des Landts van Assche in dathe tweeëntwintichsten january seventhien hondert vier, onderteeckent Mulders, gelovende den voorschreven comparant daeraff aen den acceptant waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vier guldens ende thien stuijvers t’sjaers om oft alsoo gebeurde datte de voorschreven rente waere verachtert drije vollen jaeren datten rentheffer oft sijne actie hebbende de voorschreven hofstede voor schepenen deser bancke sal mogen daen vercoopen met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen hij heeft gederogeert ende derogeert mits desen om het voorschreven capitael ende verloopen dijer mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden soo dat naer bancken recht behooren sal, daernaer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vier guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daer toe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove ende Andries De Baetselier, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den twintichsten dagh der maendt van augusti inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende veerthien.//.

20 augustus 1714 – lening van 70 guldens aan Aernoult Janssens en Maria Kindermans – deze lening werd aan zijn kinderen terugbetaalt op de 12de juni 1751, een jaar na zijn overlijden.

Jacobus De Witte greffier deser bancke ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Aernoult Janssens ende Maria Kindermans, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van III guldens X stuijvers t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Aernoult Janssens ende Marie Kindermans sijne wettige huijsvrouwe, de welcke omme ende mits de somme van seventich guldens eens courant gelt, die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte greffier deser bancke ende Joanna Marie Clauwaert sijne wettige huijsvrouwe, hebben daer vooren belooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders oft hun actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van drije guldens thien stuijvers t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck twintich (5%) vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen sij hebben gederogeert ende derogeren mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente den vijfden augusti, daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den vijfden augusti van den naercommende jaere seventhien hondert vijfthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal eens ende t’eenenmaele in couranten gelde metten intrest van dijen naer rathe van teijde metten cost van den brieve ende goedenisse, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van drije guldens ende thien stuijvers t’sjaers hebben den voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, ende sunderlinge eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, gelegen onder de prochie van Hekelgem int’ dorp, groot tweeëntwintich roeden, paelende ter eendere s’heeren strate, ter tweedere de rentgelders, ter derdere Catharina Cornelis, ende ter vierdere de weduwe Cornelis Everaerts, de voornoempde rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met seven stuijvers een oort t’sjaers grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, hen comparanten competerende bij coope tegens Jan Van Nieuwenborgh ende Maria Van Hoecke, gehuijsschen, volgens den brieve daeraff sijnde gepasseert voor schepenen deser bancke in date ……… onderteeckent J. De Witte, gelovende de voorschreven comparanten daeraff aen de rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van drije guldens ende thien stuijvers t’sjaers om alle gebreck van betaelinge soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen daer aen verhaelt ende gerecouvreert te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van drije guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daer toe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove ende Andries De Baetselier, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den twintichsten dagh der maendt van augusti inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende veerthien.//.

Bij consente van Joannes Baptista ende Joanna De Witte, kinderen wijlen Jacobus ende ingevolge de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrief is dese rente gecasseert ende geannuleert den 12de juni 1751, ende d’acte geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1751.

1720 – Aankoop van land van Egidius De Witte, zijn oom en pastoor van Asse, gelegen te Meldert.

Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Affligem, ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van heer Egidius De Witte, de goederen als binnen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad bij ende van wegens heer Egidius De Witte, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date vijffentwintichsten april seventhien hondert twintig, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den vijffentwintichsten april seventhien hondert twintich compareerde voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souvereijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende, ende inde presentie van de getuijgen onderghenoempt, Heer ende meester Egidius De Witte, prister ende pastoor deser Vrijheijt ende prochie van Assche, welcken heere comparant heeft bekent ende geleden, kent ende leijdt mits desen vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen sieur Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, sijnen broeder, alhier present ende accepterende soo tot sijnen behoeve als ten behoeve van jouff. Joanna Maria Clauwaert sijne huijsvrouwe, dat is te weten de volgende goederen gelegen onder de prochie van Meldert, ierst een dachwant meersch gelegen achter “Den Neermolen” paelende in drije seijden Afflighem goederen, ende ter vierdere d’erfgenaemen Aert Vinck, (dit voorgaande perceel verkoop hij op zijn beurt, de zelfde dag, aan zijn zuster Adriana en haar man Guilliam De Baetselier, zie onder) item een dachwant drijentachentich roeden lants inden “Horinck” paelende ter eenre ’t straetken ende de lange weijde, ter tweeder den dam van “De Moortervijvers”, ter derder Cornelis Van Lierde causa uxoris, ende ter vierder de straete, ende finalijck dertich roeden elsbroeck paelende ter eenre den dam van de voorschreven “Moortervijvers”, ter tweeder “Den Censbosch”, ter derder Jan De Ridder, ende ter vierder Cornelis Van Lierde, op den last van de cheijnsen daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer ofte ievers mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, den comparant competerende bij successie vuijtten hoofde van d’heer Joannes De Witte ende jouff. Anna Robijns, sijne ouders waeren, ende aen hem te deele gevallen volgens de lotinge gepasseert voor schepenen des Landts van Assche op den …… , welcke cessie ende transport is geschiedt om ende voor de somme van sesse hondert vijffentsestich guldens waervan bij bekent voldaen te sijn, diende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke onder verbandt van sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in sijnen naem ende van sijnen twegen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal, ende aldaer den acceptant in den voorschreven pandt te goeden ende erfven met gelofte van waerschap als vooren mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int achtervolgen ende volbrengen deser, dese t’sijnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte ende verbintenisse als vooren, aldus gedaen ende gepasseert tot Assche, ten dag, maende ende jaere voorschreven ter presentie van heer Andreas Dan…., prister ende Joos Timmermans als getuijgen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser geschreven op segel van twelff stuijvers, bij den comparant ende getuijgen beneffens mij notario, onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant in de naem ende van wegen als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van den voorschreven Jacobus De Witte ende sijne huijsvrouwe, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijnen voorschreven constituant aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben of te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven goederen hier vooren naerder vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, op schot ende loth naer sede ende constume van den lande, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

1720 – Verkoop van een dagwand weide aan zijn zuster Adriana en haar man Guilliam De Baetselier die hij kocht van Egidius De Witte, pastoor van Asse. Zie boven.

Guilliam De Baetselier, meijer des Godtshuijs van Affligem ende Adriana De Witte sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Jacobus De Witte een dachwant meersch onder Meldert.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Joos Wauters, officier, ten desen maele substitut meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Jacobus De Witte, greffier deser bancke, den welcken heeft opgedragen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo hij doedt bij desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in sheeren handen tot behoeff van Guilliam De Baetselier, meijer deser bancke, ende Adriana De Witte, gehuijsschen, dats te wetene: een dachwant meersch gelijck den selven gestaen ende gelegen binnen de prochie van Meldert achter “Den Neermolen” aldaer, paelende in drije seijden de goederen des Godtshuijs van Afflighem, ende ter vierdere de erfgenaemen Aert Vinck, op den last van den cheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, waervan de verloopen bij den comparant moeten effen gestelt worden tot Kersmisse seventhien hondert negenthien, hem comparant competerende bij coope gedaen tegens heer Egidius De Witte, sijnen broeder, volgens de goedenisse daervan op heden gepasseert voor dese bancke, geschiedende desen coop ende transport om ende voor de somme van twee hondert ende dertich guldens courant gelt eens, gelovende den voorschreven transportant daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, met bekentenisse van hem aen oft totten voorschreven meersch egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Guilliam De Baetselier, den welcken het dachwant meersch hier vooren naerder tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, den selven ontfangende soo voor hem selven als voor Adriana De Witte sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende t’hunnen beijden behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen wijsdomme etta. ut in precedenti usque ad finem.

5 fenruari 1720 – lening van 300 guldens aan zijn broer Franchois De Witte.

Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Affligem, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Franchois De Witte, eene erfflijcke rente van XV guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Franchois De Witte, sone wijlen Jans, de welcken omme ende mits de somme van drije hondert guldens eens wisselgelt den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen daer over voor absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, heeft daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft hens actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijfthien guldens t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck twintich (5%) vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen den gelover heeft gederogeert ende derogeert bij desen, inganck genomen hebbende de voorschreven rente Kersmisse lestleden daervan d’ierste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal Kersmisse van desen tegenwoordigen jaere seventhien hondert ende twintich ende soo voorts van jaere te jaere totte effectieve quijtinge toe geduerende, die sal mogen geschieden als het den gelover best goetduncken ende gelieven sal in drije reijsen t’elcker met hondert guldens wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rate van teijde metten cost van den brieve goedenisse ende segels daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck eene hofstede metten huijse, schuere, stalle, hopnast, borreputte ende alle andere edificien daerop staende gelegen binnen de prochie van Meldert tot Nievel, groot hondert vijffendertich roeden, paelende ter eenre “Nievendriessche”, ter tweedere Adriaen De Leeuw, ter derdere heer Joannes De Witte, ende ter vierdere Guilliam De Baetselier causa uxoris, den voorschreven gelover competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders ende aen hem te deele gevallen volgens de lotinge gepasseert voor schepenen des Landts van Assche in date ….. onderteeckent Mulders, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers, om alle gebreck van betaelinge soo capitael als verloopen Mette wettelijcke costen daer omme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte, Andries De Baetselier, Hendrick De Bailliu, meester Judocus Godefroij, Joos t’Sas ende Michiel Bruijlant, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den vijfden dagh der maendt van februari inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende twintich.

1721 – Aankoop van land van zijn mede erfgenamen gelegen te Hekelgem.

Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Affligem, ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van henne mede erfgenaemen van wijlen heer Joannes De Witte, de goederen als binnen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Adriana De Witte geassisteert met Guilliam De Baetselier haeren man ende momboir, de welcken sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven bij desen is authoriserende voor een sesde paert in de naerbeschreven goederen, item Franchois De Witte, soo in sijnen naeme als in den naeme van den Eerweerdigen Heere Egidius De Witte, pastoor der Vrijheijt van Assche, voor twee sesde paerten in de naerbeschreven goederen, item Jacquelina De Witte geassisteert met Franchois Robijns haeren man ende momboir die huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven insgelijcx heeft geauthoriseert voor een sesde paert inde naerbeschreven goederen, alle erfgenaemen te testamentair beneffens Andries ende Jacobus De Witte hunne broeders van wijlen heer Joannes De Witte hennen broeder in sijn leven priester ende onderpastoir van Onse Lieve Vrouwe Waver, ingevolge desselfs testamente gepasseert voor den Eerweerdigen Heere Franciscus Cornely pastoor aldaer ende sekere getuijgen in date seventhiensten april seventhien hondert twintich, de welcke t’samenderhandt hebben opgedraegen, gecedeert ende mits wettiger vertheijdenissen getransporteert soo sij doen bij desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

De vier sesde paerten ende deelen in een stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelgem, genoempt “Den Dierencoop” groot twee dachwanden ende vierentnegentich roeden, waervan de resterende twee sesde paerten den acceptant sijn competerende, te weten: een sesde volgens den voorschreven testament ende een sesde paert bij coope gedaen tegens den voorschreven Andries De Witte, sijnen broeder, volgens de goedenisse daervan gepasseert voor dese bancke den 18de mei lestleden, paelende de voorschreven partije lants int geheel ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere Jan Meert causa uxoris, ter derder “Den Grooten Rammeleervijver” ende ter vierdere den drève van de koijweijde, wesende lichte thiende, de voorschreven acceptanten aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten cheijns van drije guldens en acht stuijvers t’sjaers aen den voorschreven Godtshuijse vanAfflighem sonder meer, geschiedende desen coop ende transport over de geheele partije om ende voor de somme van vier hondert negentich guldens eens courant gelt, waer inne den acceptant moet corten sijne twee sesde paerten, gelovende de voorscheven transportanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts de voorschreven comparanten allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hen aen oft totte voorschreven partije lants egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben of te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven goederen vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, op schot ende loth naer sede ende constume van den lande, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

2 mei 1721 – Lening van 600 guldens aan Adriaen De Jonge en Maria Ruijssinck. Terugbetaald 3de april 1772 aan Benedictus De Witte.

Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Adriaen De Jonge ende Marie Ruijssinck sijne huijsvrouwe eene erffelijcke rente van XXXVII guldens X stuijvers t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Adriaen De Jonghe ende Marie Ruijssinck, gehuijsschen, ende innegesetenen der prochie van Hekelghem, den welcke omme ende mits de de somme van sesse hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne wettige huijsvrouwe, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van sevenendertich guldens ende thien stuijvers t’sjaers ende alsoo tegens penninck sesthiene (6,25%) ende ingevalle van preciese betaelinge alle jaeren oft vuijtterlijck drije maenden naer ideren valdagh sullen de gelovers gestaen mits betaelende dertich guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck twintich (5%) in plaetse van den voorschreven penninck sesthiene, altijt vallende den tweeden maij daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal op den tweeden maij van den toecommenden jaere seventhien hondert ende tweeëntwintich, ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinge toe geduerende, die sal moghen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, in drije reijsen t’elckens met twee hondert guldens wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer, mits den constitutiebrieff int creëren bij de gelovers is bedelt, op conditie datte voorschreven rentgelders sullen moeten quijten binnen de drije ierstcommende jaeren oft immers als den comparants vader sal commen te sterven de somme van twee hondert guldens wisselgelt oft bij faulte van dijen naerder beseth te doen ten contentemente van de rentheffers, vrije de voorschreven rente van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenige placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van sevenendertich guldens ende thien stuijvers t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, ende speciaelijck eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitien daerop staende gelegen binnen de prochie van Hekelghem int’ dorp, groot ontrent drije dachwanden, paelende ter eenre d’erfgenaemen Jan De Clercq, ter tweedere d’erfgenaemen Peeter De Bont ende Franchois Pensionaris t’samen, ter derder d’erfgenaemen Jan Verhoeven, ter vierdere d’erfgenaemen van jouffvrouwe Joanna Maria Robijns ende d’erfgenaemen wijlen den rentmeester Van Nuffel t’samen, ende ter vijfder de strate loopende van Afflighem naer Aelst, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met den heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, mits de rente daerop vuijtgegaen hebbende met dese gelichte penningen sijn gequeten, hun comparanten competerende voor d’een helft bij successie ende voor d’ander helft bij coope gedaen tegens Cornelis Ruijssinck soo sij verclaerden, gelovende de voorschreven comparanten daeraff aen de gelttelders waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ‘t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van sevenendertich guldens ende thien guldens t’sjaers, om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rente waere verachtert twee volle jaeren, datte voorschreven rentheffers de selve hofstede sullen mogen doen vercoopen met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth tot verhael van het voorschreven capitael, verloopen dijer ende wettelijcke costen daeromme te doen niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de comparanten hebben gederogeert ende derogeren bij desen, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van sevenendertich guldens ende thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedentie usque ad finem.

Op heden desen 3de april 1772, bij consente van d’heer B. De Witte, priester ende ingevolghe sijne procuratie staende op den dors van den originelen constitutiebrief in date 24ste meert 1772 is den rente gecasseert, geannuleert, doodt ende te niet gedaen ende d’acte van cassatie geschreven op segel van 12 stuijvers ende uijtgegeven. Quod attestor B. E. De Witte, greffier.

11 oktober 1723 – Lening van 600 guldens aan Jan Van Nieuwenhove. Terugbetaald 26ste maart 1740.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Jan Van Nieuwenhove, eene erffelijcke rente van XXX guldens t’jaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in propere persoone Jan Van Nieuwenhove sone Michiels innegesetene der prochie van Hekelghem, den welcken heeft bekent ende geleden, soo hij doet bij desen wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, de somme van sesse hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, gelovende de voorschreven comparant daer voor de voornoemde somme van sesse hondert guldens wisselgelt aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende dertich guldens t’sjaers, vrije ende suijver gelt, sonder oijndt iet te moghen corten van thienste, twintichste, veertichste, hondertste, mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenige placcaerten ter contrarie, waeraen hij derogeert mits dese, waervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op den sevensten october van den toecommenden jaere seventhien hondert vierentwintich, ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, in twee gelijcke payementen in wisselgelt als vooren, metten intrest van dijen, die den eersten valdagh naer de quijtinge eerst vallen ende verscheijnen sal, ende sonder cost van den constitutiebrieff mits hij den selven comparant in faulte bleve van de voorschreven rente jaerlijcx precies te betaelen ende dat de selve verachtert waere drije volle jaeren dat de voorschreven rentheffers ofte huns actie hebbende de selve panden sullen mogen doen vercoopen met twee sitdaghen naer voorgaende insinuatie ende proclamatie niettegenstaende de constume van Uccle ter contrarie waeraen hij derogeert mits dese, gelovende den voorschreven gelover daeraf aen de voornoempde rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene ofter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van dertich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen met twee sitdagen als vooren verhaelende gecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van dertich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove, Andries De Witte ende meester Judocus Godefroij, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den elfsten dagh der maendt van october inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende drijentwintich.
De cappitaele penningen in desen geroert sijn aen mij gequeten door Jan Van Nieuwenhove den 26ste meert 1740, dijenvolgende is dese gecasseert ende geannuleert date ut ante ende d’acte geschreven op segel van sesse stuijvers, quod attestor J. De Witte, greffier, 1751.

24 mei 1724 – Lening van 100 guldens aan Judocus Geerstman en Catharina Mattens. Terugbetaald 12de januari 1751 aan zijn erfgenamen.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne wettighe huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Judocus Geerstman ende Catharina Mattens, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van X guldens t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Catharina Mattens, dochter wijlen Jans daer moeder aff was Jacquemijne De Pever, geassisteert met Judocus Geerstman haeren man ende momboir, die selve sijne huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven bij desen behoorelijck authoriserende, den welcken hebben bekent ende geleden, kennen ende leijden mits desen t’hunnen contentemente ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, de somme van twee hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeene getelden gelde, gelovende de voorschreven comparanten daer vooren aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende thien guldens t’sjaers, vrije ende suijver gelt, sonder oijndt iet te moghen corten van thienste, twintichste, veertichste, hondertste, mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie, waeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende den vierentwintichsten maij van desen jaere seventhien hondert vierentwintich, daeraf d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op den vierentwintichsten dagh der maendt van maij van den toecommenden jaere seventhien hondert vijffentwintich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het de voorschreven ghelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, eens en t’eenenmaele in wisselgelt als vooren, metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer, mits den goedenissebrieff de gelovers int’ creëren is bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, ende sunderlinghe eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende gelegen onder de prochie van Heckelghem int’ dorp, groot een dachwant ende tachentich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere Jan De Coster, ter derdere ende ter vierdere de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Franchois Robijns, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijs van Affligem sonder meer, de comparante competerende bij successie vuijtten hoofde van haere voorschreven ouders, soo sij verclaerde, gelovende de voorschreven comparanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ‘t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers, om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen mette de wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende ghecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van thien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedentie usque ad finem.

Bij consente van de kinderen ende erfgenaemen Jacobus De Witte ende ingevolge de quittantie ende procuratie tot cassatie staende op den dors van den constitutiebrieff in date 8ste january 1751 is dese rente gecasseert den 12de january 1751 ende d’acte geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1751.

1725 – Lening van 100 guldens aan Franchois Herremans en Peternella Serteel. Terugbetaald 3de november 1753 aan kapelaan Benedictus De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Franchois Herremans eene erffelijcke rente van X guldens t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad, commen ende gecompareert is in properen persoone Franchois Herremans hem sterckmaeckende voor Peeternella Serteel, sijne huijsvrouwe, innegesetene der prochie van Meldert, den welcken heeft bekent ende geleden, kent ende leijdt mits desen ontfangen ende t’sijnen ende t’sijnder voorschreven huijsvrouwe contentemente opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke ende Joanna Maria Clauwaert, sijne wettige huijsvrouwe, de somme van twee hondert guldens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeene getelden gelde, gelovende den voorschreven comparant daer vooren aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende thien guldens t’sjaers, vrije ende suijver gelt, sonder oijndt iet te moghen corten van thienste, twintichste, veertichste, hondertste, mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie, waeraen den comparant heeft gederogeert ende derogeert mits desen, inganck nemende op heden date deser daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den dertichsten dagh der maendt july van den toecommenden jaere seventhien hondert sessentwintich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal moghen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, eens en t’eenenmaele in wisselgelt als vooren, mette naestvallende rente sonder meer, mits den goedenissebrieff ende segels bij den gelover prompt moet worden betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen ende sijnder voorschreven huijsvrouwe, persoone ende goederen, present ende toecommende, ende naementlijck, een stuck lants gelegen onder de prochie van Medert op “De Vijffbunder”, groot hondert achtentnegentich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweeder de erfgenaemen Guilliam Van Mulders, ter derdere Peeter Buggenhout, ter vierdere d’erfgenaemen Franchois Robijns, ende ter vijfder d’erfgenaemen Peeter Van Den Wijngaerde, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met twee guldens sesthien stuijvers vier en halff mijten t’sjaers grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, den voorschreven comparant competerende bij coope tegens Jacques Verdoodt ende Joos Arijs volgens de goedenisse daervan voor ons schepenen gepasseert wesende van der date op heden, gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ‘t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers, om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen mette de wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van thien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedentie usque ad finem.

Bij consent van den Eerw. Heere Benedictus De Witte ende ingevolge de quittantie staende op den constitutiebrieff is dese rente gecasseert den 3de november 1753, ende d’acte geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1753.

30 juli 1725 – Lening van 100 guldens aan Peeter Van Ieghem wonende te Meldert.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Peeter Van Ieghem eene erffelijcke rente van V guldens t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad, commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter Van Ieghem hem sterckmaeckende voor Peeternella Eeman, sijne huijsvrouwe, innegesetene der prochie van Meldert, den welcken heeft bekent ende geleden, kent ende leijdt mits desen ontfangen ende t’sijnen ende t’sijnder voorschreven huijsvrouwe behoeve ende contentemente opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, de somme van hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeene getelden gelde, gelovende den voorschreven comparant daer vooren aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende vijff guldens t’sjaers, vrije ende suijver gelt, sonder oijendt iet te mogen corten van thienste, twintichste, veertichste, hondertste, mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie, waeraen den gelover heeft gederogeert ende derogeert mits desen, inganck nemende op heden date deser daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den dertichsten july van den toecommenden jaere seventhien hondert sessentwintich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden eens ende t’eenen maele als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, in wisselgelt als vooren, mette naestvallende rente, sonder meer, mits den constitutiebrieff bij den gelover prompt moet worden bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijne ende sijnder voorschreven huijsvrouwe, persoone ende goederen, present ende toecommende, ende naementlijck, ierst achtenveertich roeden lants onder Meldert op “Den Surenmeerschcauter” paelende ter eenre Afflighem goedt, den wegh tusschen beijden, ter tweedere d’erfgenaemen Aert Vinck, ter derder d’erfgenaemen Jan De Vis, “Den Groenenwegh” tusschen beijden, ende ter vierdere de weduwe ende erfgenaemen Jooris De Meerschman, den comparant competerende bij coop tegens Jacques Verdoodt ende Joos Arijs volgens den goedenisse de date op heden, belast met eenentwintich mijten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, item noch ontrent sevenendertich roeden lants onder de voorschreven prochie opt “Hauweelsvelt”, ter eenre “Spechtbroeck”, ter tweeder Anthon Beeckman, ter derder d’erfgenaemen Franchois Robijns, ende ter vierdere Jan Muijsewinckel, van dese gescheijden, belast met acht stuijvers cheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, den comparant competerende bij coope tegens Joanna Van Ighem ende Gillis De Ridder, haeren man ende momboir, volgens de goedenisse ooch de date op heden, item alnoch eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, gelegen onder de selve prochie, genoempt “Den Verloren Cost”, groot sessensestich roeden, paelende ter eenre de kinderen Guilliam Van Mulders, ter tweedere d’erfgenaemen Joos Arijs, ter derdere de straete loopende naer “Kockerheijde” ende ter vierdere de vijff bunderen, wesende leengoet onder den leenhove van Afflighem, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast, gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ‘t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als panden ende hypotecque der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers, om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rente waere verachtert twee volle jaeren, dat de voornoempde gelttelders oft huns actie hebbende de voorschreven goederen sullen mogen doen vercoopen met eenen sitdagh naer voorgaende kerckgebot ende insinuatie ter contrarie, waeraen hij insgelijcx heeft gederogeert ende derogeert bij dese om de voorschreven cappitaele penningen, verloopen dijer ende de wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, soo t’sijnen als t’sijnder huijsvrouwe behoeve met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Baetselier ende meester Judocus Godefroij, repective schepenen ende leenmannen, den ghemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den dertichsten dagh der maendt van july inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende vijffentwintich.

29 oktober 1725 – Lening van 100 guldens aan Adriaen Serteel en kinderen. – Terugbetaald aan de erfgenamen Jacobus De Witte op 12 oktober 1752.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Adriaen Serteel ende sijne kinderen eene erffelijcke rente van VIII guldens I stuijver twee oorden t’jaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer, commen ende gecompareert is in properen persoone Jan De Coster vuijt crachte ende naer vermogen van sekere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van wegens de kinderen Adriaen Serteel, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende sekere getuijgen in date vijffentwintichsten oktober seventhien hondert vijffentwintich ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den vijffentwintichsten october seventhien hondert vijffentwintich comparerende voor mij, ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant, binnen de vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijghen ondergenoempt, Adriaen Serteel in houwelijck gehadt hebbende Joanna Pensionaris, welcken comparant onder solemnelen ende in handen mijns notaris alsnu gepresteert heeft, verclaert soo hij doedt mits dese te renunchieren aen de tochte der naerbeschreven goederen met verclaeren onder den selven tochte nu nochte naermaels oock in wat noodt hij mochte wesen in rechte nochte daer buijten, noijnt en sal wederomme vraeghen in prejudictie der naerbeschreven rente, ende dat ten behoeve van Peeter ende Catharina Serteel, sijne kinderen behouden van sijne voorschreven huijsvrouwe, alhier mede comparerende, ende ’t selve ten dancke accepterende tochte ende erfve alsoo vergaerdert ende geconsolideert sijnde, hebben de selve Peeter ende Catharina Serteel den selven Peeter ten effecte naerbeschreven gebruijckende de permissie ende authorisatie bij hem geobtineert voor die heere hooftdrossaert ende schepenen des Landts van Assche als oppermomboiren der weesen van den selven lande staende op sijne requeste tot dijen eijnde aen hun gepresenteert wesende van der date derthiensten deser onderteeckent P. Robijns alhier gesien, ende de gemelde Catharina Serteel geassisteert met Jan Luijpaert, haeren man ende momboir, den welcken de selve sijne huijsvrouwe ter saecken naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, bekent ende ende geleden, kennen ende leijden mits desen ontfangen ende t’hunnen contentemente opgelicht te hebben van sieur Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem ofte die hij denommeren sal, de somme van hondert eenensestich guldens twelff stuijvers wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, gelovende daer vooren aen den voorschreven gelttelders oft die hij denomineren sal te betaelen den intrest tot acht guldens eenen stuijver eenen halfven t’sjaers, vrije ende suijver gelt sonder oijndt iet te mogen corten van thienste, twintichste, viertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, waervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op heden date deser van den toecommenden jaere seventhien hondert sessentwintich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden eens ende t’eenenmaele in wisselgelt als vooren metten vollen loopenden jaere intrest die sal commen te verscheijnen den eersten valdagh naer de quijtinghe ende sonder cost van den constitutiebrieff mits sij den selven beneffens dese, dobbel ende segels prompt geloven te betaelen, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck een dachwant lants nu hofstede metten huijse daerop staende, geleghen onder de prochie van Heckelghem in “De Boschstraete”, paelende ter eenre de selve boschstraete, ter tweeder Michiel Guns, ter derder Peeter Van Den Bossche, ende ter vierdere ’t Godtshuijs van Afflighem, de comparanten competerende bij gifte van de kinderen Peeter De Bont ende de voorschreven Joanna Pensionaris volgens d’acte gepasseert voor mij notario op den eenendertichsten augusti seventhien hondert achthien, belast metten grontcheijns aen ’t Godtshuijs van Afflighem sonder meer, ofte ievers mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, mits de penningen sijn geemployeert om den selven pandt te ontlasten van ’t capitael van seven hondert guldens daerop onder andere vuijtgegaen hebbende aen d’heer David Gomez tot Antwerpen ende de welcke Hendrick Vasseur ende Peeternella De Bondt, gehuijsschen, alhier mede comparerende nu ten vollen t’hunnen laste genomen hebben ende sij oversulcx den voorschreven pandt ontlasten mits sij de selve alsnu gelichte somme selver hebben geproufficteert soo dat sij de selve somme van seven hondert guldens wisselgelt cappitael nu geheel t’hunnen laste nemen, soo sij doen mits dese met alle de onbetaelde verloopen dijer, ende dat om bij gebreck van betaelinge de voorschreven cappitaelen, verloopen dijer mette costen daeromme te doen verhaelt ende gecouvreert te worden ende op conditie ingevalle de comparanten in faulte blijven van den voorschreven jaerlijcxschen intrest, precies te betaelen ende oft geviele datten selven verachtert waere twee volle jaeren, dat den gelttelder oft die hij denomineren sal den voorschreven pandt met allen ’t gene daeraen cleeft sal moegen doen vercoopen met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende proclamatie niettegenstaende de constume van Uccle ter contrarie waeraen sij insgelijcx derogeren, gelovende tot dijen daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, allen d’welck bij mij notario ten behoeve van den voorschreven sieur Jacobus De Witte ofte die hij denomineren sal is geaccepteert, gevende voorts de comparanten onwederroepelijcke procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende vuijt crachte als vooren te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer ’t gene voorschreven is wettelijck te vernieuwen ende realiseren mitsgaeders in cas van eenigh ghebreck int achtervolgen ende volbrengen deser, dese t’hunnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte, verbintenisse ende renunchiatie als vooren, aldus ghedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Joos Meskens ende Peeter Segers ten respecte des eersten comparant ende den voorschreven Hendrick Vasseur ende sijne huijsvrouwe, ende ten respecte der voorschreven Peeter ende Catharina Serteel ende haeren man sieur Joannes De Zeelander ende Franchois Van Der Meiren, als getuijgen hiertoe aensocht sijnde, de minute deser geschreven op segel van drije stuijvers bij de respective comparanten ende getuijgen beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoude van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van acht guldens eenen stuijver eenen halfven t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen, daeraen verhaelt ende gecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van acht guldens eenen stuijver eenen halfven t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende soo voor hem selven als voor Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Baetselier, meester Judocus Godefroij, Joos t’Sas ende Guilliam Verhasselt, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den negenentwintichsten dagh der maendt van october inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende vijffentwintich.

Bij consente van de erfgenaemen Jacobus De Witte ende ingevolge de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrieff is dese rente gecasseert den 12de oktober 1752 ende d’acte geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1752.

1726 – Lening van 100 guldens aan Jacob Schereir en Catharina Breckpot – dese werd terugbetaald op 12 januari 1784 aan kapelaan Benedictus De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Jacob Schereir ende Catharina Breckpot, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van V guldens t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Jacob Schereir ende Catharina Breckpot, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Heckelghem, de welcke omme ende mits de somme van hondert guldens eens courant gelt, den schellinck a seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijff guldens t’sjaers ende alsoo ten advenant van den penninck twintich (5%) vrije van alle lasten ’t sij thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie waeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende op heden dathe deser, daeraf d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op den negensten dagh der maendt van december van den toecommenden jaere seventhien hondert sevenentwintich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe gheduerende, die sal moghen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelinghen best goetduncken ende gelieven sal, eens ende t’eenenmaele in munte als vooren mette naestvallende rente sonder meer, mits den constitutiebrieff bij de gelovers prompt moet worden bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcksche betaelinghe der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende sunderlinghe eene hofstede metten den huijse daerop staende, groot sevenenveertich roeden en half gelegen onder de prochie van Heckelghem tot Blereghem paelende ter eenre s’heeren straete, ter tweedere Peeter De Vis, ter derdere “Den Molencauter van Afflighem” ende ter vierdere Michiel Janssens causa uxoris van dese gescheijden, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen op den last van den grontcheijns aen den Godtshuijse van Afflighem ende eene rente van thien ponden grooten wisselgelt capitael aen de weduwe Michiel Clauwaert sonder meer, de comparanten competerende bij coope tegens Anna Vertongen volgens de goedenisse voor ons op heden gepasseert, gelovende de voorschreven comparanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen, daeraen verhaelt ende gecouvreert te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

Op heden den 12de januari 1784 is bij consent van den Eerw. Heere B. De Witte ende ingevolge quittantie ende procuratie tot cassatie staende op den dors van den originelen constitutiebrief dese rente gecasseert ende geannuleert, doodt ende te niet gedaen ende d’acte van cassatie geschreven op segel van 12 stuijvers ende uijtgegeven, quod attestor B. E. De Witte, greffier, 1784.

3 februari 1730 – Werd de notarisakte verleden voor deze lening van 420 guldens aan Jan Bastiaens en Elisabeth Van Der Jeught, en op 3 maart 1732 wettelijk gepasseerd voor de schepenbank (erflaten) van Affligem. Terugbetaald 24 april 1754 aan Benedictus De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Jan Bastiaens ende Elisabeth Van Der Jeught, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XXI guldens t’jaers .

Wij schepenen ende erflathen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter Ledeghen vuijt crachte ende naer vermoghen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te moghen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Jan Bastiaens ende Elisabeth Van Der Jeught, gehuijsschen, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraf sijnde ghepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijghen in dathe seventhien april seventhien hondert dertich ons schepenen ende erflathen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den seventhiensten april seventhien hondert dertich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijgen ondergenoempt Jan Bastiaens ende Elisabeth Van Der Jeught, gehuijsschen, innegesetenen der prochie van Meldert, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden mits dese van op den derden february lestleden ontfangen ende t’hunnen contentemente opgelicht te hebben van sieur Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, alhier present ende accepterende, soo tot sijnen behoeve als ten behoeve van den genen bij hem te denomineren de somme van vier hondert twintich guldens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, gelovende daer vooren aen den acceptant ofte sijns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende eenentwintich guldens t’sjaers, vrije ende suijver gelt sonder oijnt iet te moghen corten van thienste, twintichste, viertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen ende generaelijck van alle andere lasten, bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, waervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op den voorschreven derden february van den toecommenden jaere seventhien hondert eenendertich, ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden in twee reijsen ider met de juste hellicht in wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rate van teijde ende sonder cost van den constitutiebrieff mits sij den selven beneffens dese dobbel ende segels prompt geloven te betaelen, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck een dachwant twee roeden lants gelegen onder Meldert voorschreven op “De Vijff Bunder” paelende oost Peeter Verhasselt causa uxoris, west d’erfgenaemen Guilliam De Vis, noort ende suijt Afflighem goeden, item eene hofstede metten huijse daerop staende, groot een dachwant, paelende ter eenre de straete loopende naer Cockerheijde den driessche, ter tweeder Jan De Coster, ter derder Afflighem goeden, den afloop van “Den Molenvijver” tusschen beijden loopende ende ter vierder d’erfgenaemen Steven De Valck, item ende alnoch twee dachwanden twintich roeden lants genoempt “Het Heijlgat” gelegen onder Baerdeghem, paelende ter eenre de weduwe Labbies Van Den Bossche, ter tweeder de straete, ter derder Geerardt De Smeth, ende ter vierder de weduwe Peeter Goossens, wesende alle belast met grontcheijns aent’ Godtshuijs van Afflighem sonder meer ofte ievers mede verbonden ofte gevinculeert te sijn vermits de renten met dese penninghen sijn gequeten, de comparanten competerende bij coope, d’eerste tegens Judocus Van Der Kelen ende Elisabeth De Vis, den tweeden pandt tegens d’erfgenaemen Michiel Van Der Jeught ende Barbara De Hageleir ende de leste tegens de huijsarmmeesters van Meldert volgens de brieven der twee eerste gepasseert voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem op den drijentwintichsten january ende sesden meert seventhien hondert dertich ende den lesten voor erflathen van den selven Godtshuijse op den voorschreven sesden meert seventhien hondert dertich ende dat om bij gebreck van betaelinghe de voorschreven cappitaelen mette verloopen dijer ende costen daeromme te doen verhaelt ende gerecouvreert te worden ende op conditie oft geviele dat de comparanten in faute bleven van de selve rente jaerlijcx precies te betaelen ende ingevalle de selve verachtert waere drije volle jaeren, dat den acceptant ofte sijns actie hebbende de selve panden sal mogen doen vercoopen voor de voorschreven schepenen ofte erflathen met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende proclamatie niettegenstaende de constume van Uccle ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, gelovende daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te compareren voor schepenen ende erflathen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sa lende aldaer ’t gene voorschreven is wettelijck te vernieuwen ende realiseren mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int’ achtervolgen ende volbrengen deser, dese t’hunnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte, verbintenisse ende renunchiatie als vooren. Aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Jan De Ridder ende Guilliam Ophalphens als getuijghen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser bij de voorschreven comparanten, acceptant ende getuijghen beneffens mij notario onderteeckent ende geannexeert segel van sesse stuijvers, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoude van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven goeden in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van eenentwintich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen mette costen daeromme gedaen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen ende erflathen ondergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van eenentwintich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van Joanna Marie Clauwaert, sijne wettighe huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen ende lathen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroij, Jan Baptista Robijns, Jacobus Meert ende Hendrick De Voghel, respective schepenen ende erflathen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den derden dagh der maendt van meert inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert tweeëndertich.

Bij consente van den eerweerdighen heere Benedictus De Witte, ende ingevolghe de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrieff is dese rente gecasseert ende geannuleert den 24ste april 1754 ende d’acte van cassatie geschreven op segel van negen stuijvers. Quod attestor J. B. De Witte, greffier.

19 oktober 1731 – Aankoop van een perceel land te Hekelgem.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van Michiel Joseph Van Nuffel, XXXiii roeden lants onder Heckelgem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluyt met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen jegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen en gecompareert sijn in properen persoone, Jacobus Meert, vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere manuale procuratie hem gegeven mede verleent bij ende van wegens Michiel Joseph Van Nuffel wesende van den dathe thien november seventhien hondert eenentwintigh ons schepenen ondergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesene waervan den teneur van woorde te woorde hier naer is volgende ende luijdt aldus, den ondergeschreven bekent vercocht te hebben aen Jacobus De Witte, greffier van Afflighem, tweeëndertich a drijendertich roeden lants gelegen onder Hekelghem int’dorp paelende ter eenre de straete, ter tweedere ende derdere Adriaen De Jonghe ende ter vierdere d’erfgenaemen jouffrouwe Joanna Maria Robijns, competerende aende kinderen van Anna Therese Van Nuffel mijne suster, wesende vrije ende onbelast behoudenlijck metten cheijns aen Afflighem sonder meer gevende mits desen procuratie aen ….. …. om in mijnen naem te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende aldaer te goeden ende erfven inde voorschrevene 32 a 33 roeden lants den voornoempden Jacobus De Witte ofte die hij nomineren sal daervan waerschap ende guarrandt te geloven ende voorders te doen t’gene ick present sijnde soude connen doen, gelovende allen t’selve te houden voor goet, vast ende van weerden onder obligatie als naer rechte, actum thien van november seventhien hondert eenentwintigh, was onderteeckent Michiel Joseph Van Nuffel, welcken volgende … den voorschreven comparant inder qualitijt als vooren vermelt ende herkent den geheelen inhoude van den voorschreven manuelen contracte, opdraegende den voorschreven tweeëndertich a drijendertich roeden lants in handen des voorschreven mede als in s’heeren handen tot behoef vanden voorschreven Jacobus De Witte doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldigh was te doende, worpende ende vertheijdende metten halme ghelijck t’recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijnen voorschreven constituant totte voorschrevene goeden tgene recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden niet voorder dan die goede vrempt gelovende vuijt crachte der voor… procuratie daer af waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aengebraecke daer naer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreve roeden lants hier vooren naerder vuijtgedruckt, vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen ende isser alsoo dijen volgende t’sijnen behoeve mede ten behoeve van Joanna Maria Clauwaert sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij Judo Godefroy, Guilliam ende Joos t’Sas, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den neghenentweeëntwintighsten dagh der maendt van october inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert eenendertich.

1 maart 1732 – Lening van 150 guldens aan Franchois Herremans en Peeternella Serteel – Terugbetaald op 17 juni 1776 aan kapelaan Benedictus De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Franchois Herremans ende Peeternella Serteel, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van VII guldens X stuijvers t’jaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor meester Judocus Godefroij onsen mede schepene ten desen substitut in plaetse van Martinus Linthout, onsen meijer, mits sijnder absentie, commen ende gecompareert is in properen persoone Judocus Mertens vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te moghen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van wegens Franchois Herremans ende Peeternella Serteel, gehuijsschen, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde ghepasseert voor den notaris Crick ende sekere getuijghen in dathe eersten meert seventhien hondert tweeëndertich, ons schepenen naergenoempt originelijck ghetoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den eersten meert seventhien hondert tweeëndertich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijghen ondergenoempt Franchois Herremans ende Peeternella Serteel, gehuijsschen, ende innegesetenen der prochie van Meldert, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden mits dese, over eene anterieure manuaele obligatie wesende van der dathe drijentwintichsten january seventhien hondert achtentwintich die mits dese compt te cesseren, schuldich te sijn aen sieur Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, alhier present ende accepterende, soo tot sijnen behoeve als ten behoeve van jouffvrouwe Joanna Marie Clauwaert, sijne huijsvrouwe, de somme van hondert vijftich guldens wisselgelt, gelovende de comparanten daer vooren aen den acceptant ende sijne huijsvrouwe ofte huns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende seven guldens thien stuijvers t’sjaers, vrije ende suijver gelt sonder oijndt iet te moghen corten van thienste, twintichste, viertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen ende generaelijck van alle andere lasten bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenige placcaerten ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, waervan datter alreede verschenen sijn vier volle jaeren ende het vijfde sal commen te verscheijnen den drijentwintichsten january van den toecommenden jaere seventhien hondert drijendertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden eens ende t’eenemael in wisselgelt als vooren met het volle loopende jaer intrest d’welck den eersten valdagh naer de quijtinghe sal commen te verscheijnen ende sonder cost van den constitutiebrieff mits sij den selven alsnu prompt beneffens dese dobbel ende segels geloven te betaelen, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck de volgende goederen gelegen onder de prochie van Meldert, ierst eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, groot drije dachwanden, paelende met twee seijden t’sheeren straete, ter derder Afflighem goeden, de beke tusschen beijde loopende ende ter vierder Jan De Costern item een dachwant lants gelegen op “Den Surenmeerschcauter” paelende oostwaerts Afflighem goeden, suijtwaerts Jan De Ridder, westwaerts Hendrick Vinck ende noortwaerts d’erfgenaemen Gillis Van Den Wijngaerde, item ende alnoch een dachwant achtentnegentich roeden lants gelegen op “De Vijf Bunder” paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweeder d’erfgenaemen Guilliam Van Mulders, ter derder Peeter Buggenhout ende ter vierder d’erfgenaemen Franchois Robijns, alle belast met grontcheijns aen ’t Godtshuijs van Afflighem, ende den eersten pandt met eene rente van vier hondert guldens wisselgelt cappitael aen d’erfgenaemen Hendrick Van Innichoven ende den lesten pandt met eene rente van twee hondert guldens wisselgelt cappitael aen den acceptant sonder meer ofte ievers mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, de comparanten alle competerende bij coope den eersten pandt tegens Jan Van De Maele ende Jan De Coster, ende den lesten pandt tegens Jacques Verdoodt ende Joos Arijs volgens de brieven daervan sijnde gepasseert voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem op den thiensten december seventhien hondert veerthien, negenthiensten maij seventhien hondert eenentwintich ende dertichsten july seventhien hondert vijffentwintich, respective onderteeckent J. De Witte, alhier gesien ende den tweeden pandt aen den comparant competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders waervan de brieven sijn gedemanueert soo hij verclaert ende dat om bij gebreck van betaelinghe de voorschreven cappitaelen, verloopen dijer mette costen daeromme te doen verhaelt ende gerecouvreert te worden ende op conditie oft geviele dat de comparanten in faute bleven van de selve rente ofte voorgaende renten te betaelen ende ingevalle eenige der selve verachtert waere drije volle jaeren, dat den acceptant oft sijne actie hebbende de selve panden sal moghen doen vercoopen voor schepenen des Godtshuijs van Affligem voorschreven met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende proclamatie niettegenstaende de constume van Uccle ter contrarie, waeraen sij derogeren mits dese, gelovende daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, gevende voorts onwederroepelijcke procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem voorschreven ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sa lende aldaer ’t gene voorschreven is wettelijck te vernieuwen ende realiseren mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int’ achtervolgen ende volbrengen deser, dese t’hunnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte, verbintenisse ende renunchiatie als vooren, aldus gedaen ende gepasseert tot Meldert, ten daghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Franchois Robijns ende Gommaert Verloes, als getuijghen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser bij de comparanten, acceptant ende getuijghen beneffens mij notario onderteeckent ende geschreven op segel van drije stuijvers, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoude van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen, als panden ende hypotecque der voorschreven rente van seven guldens thien stuijvers t’sjaers, om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen mette de costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende ghecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van seven guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij Jan Baptista Robijns ende Hendrick De Voghel, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den eersten dagh der maendt van meert inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert tweeëndertich.

Op heden desen 3de juli 1776 is bij consente van den Eerw. Heere Benedictus De Witte ende ingevolge de quittantie ende procuratie staende op den dors van den originelen constitutiebrief van der date 17de juni 1776 bij hem onderteeckent dese rente gecasseert ende geannuleert, doodt ende te niet gedaen ende d’acte van cassatie geschreven op segel van 12 stuijvers, quod attestor B. E. De Witte, greffier, 1776.

26 maart 1732 – Lening van 300 guldens aan Joos Van Ransbeke en Jan De Valck – Terugbetaald op 23 juni 1756 aan Martinus Van Varenbergh en Anna Maria De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Joos Van Ransbeke ende Jan De Valck met hunne huijsvrouwen,eene erffelijcke rente van XIIII guldens t’jaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Joos Van Ransbeke ende Joanna Van Egger, sijne huijsvrouwe, mitsgaeders Jan De Valck ende Josina Van Egger, gehuijsschen, de welcke elckanderen bij desen ter saecken naerbeschreven sijn authoriserende, de welcke omme ende mits de somme van drije hondert guldens eens courant gelt, den schellinck tot seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenante gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, commende hier mede te cesseren eene anterieure rente van acht guldens vijf stuijvers t’sjaers die de voorschreven gelttelderen ten laste van de comparanten waeren heffende, hebben daer vooren een voor al ende elck in solidium gelooft te geven ende alle jaeren wet te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van veerthien guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, ‘t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penningen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende op heden dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal op den sessentwintichsten dagh van meert van den toecommenden jaere seventhien hondert drijendertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunnen naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in twee reijsen de eerste binnen de drije ierstcommende jaeren met een hondert guldens oft anderssints ende bij faulte van dijen naerdere panden te stellen ten contentemente van de gelttelders oft huns actie hebbende ende de tweede reijse met twee hondert guldens in munte als vooren metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer mits den constitutiebrieff prompt bij de gelovers moet worden bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vierthien guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen present ende toecommende ende speciaelijck eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Heckelgem, groot vijffentseventich roeden acht voeten paelende ter eenre “De Nieuwe Straete”, ter tweeder de weduwe Jan Baptista Crick, ter derder d’erfgenaemen Gillis Van Den Berghe, ende ter vierder de voorschreven weduwe Jan Baptista Crick, hen comparanten indiviselijck competerende voor d’eene helft bij successie vuijtten hoofde van wijlen Hendrick Van Egge rende Marie Van De Perre, ende voor d’ander helft bij coope tegens Jan ende Elisabeth Van Egger, hunnen broeder ende suster volgens den brieve daervan sijnde gepasseert voor ons schepenen in dathe op heden, onderteeckent J. De Witte, greffier, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met drije guldens t’sjaers grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo sij comparanten verclaerden, gelovende de voorschreven comparanten daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen der voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van veerthien guldens t’sjaers om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rente ofte cheijns verachtert waere twee volle jaeren dat de voorschreven rentheffers oft huns actie hebbende de voorschreven hofstede ende den te setten naerderen pandt sullen mogen doen vercoopen voor dese bancke met eenen sitdagh naer voorgaende kerckgebodt ende insinuatie niettegenstaende de constumen ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen om de voorschreven cappitaelen, verloopen dijer mette costen daeromme gedaen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van veerthien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, etta. ut in precedenti usque ad finem.

Bij consente van Martinus Van Varenbergh in houwelijck hebbende Anna Maria De Witte, ende ingevolghe de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrieff is dese rente gecasseert ende geannulleert den 23ste juni 1756 ende de acte van cassatie geschreven op segel van negen stuijvers. Quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1756.

12 november 1732 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen J. De Witte in den naem van sijne schoonmoeder, de somme van sesthien guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van vier hondert guldens cappitael die de weduwe Michiel Clauwaert is treckende ten laste van de voorschreven prochie van Heckelghem, verschenen den vijffde september seventhien hondert tweeëndertich volghens quittantie de dathe 12de november 1732, onderteeckent J. De Witte, dus hier 16 – 0 – 0.

8 februari 1734 – Lening van 200 guldens aan Nicolaes Van Ransbeke en Isabella Van Ransbeke.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben vercregen ten laste van Nicolaes Van Ransbeke ende Isabella Van Ransbeke, sijne huijsvrouwe, eene erffelijcke rente van X guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen iegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor meester Judocus Godefroij, onsen mede schepene ten desen substitut in plaetse van Martinus Linthout, onsen meijer mits sijnder absentie, commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Nicolaes Van Ransbeke ende Isabella Van Ransbeke, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Heckelghem, de welcke omme ende mits de somme van twee hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne wettighe huijsvrouwe, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders ofte huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van thien guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck twintich (5%) ende ingevalle van preciese betaelinghe alle jaeren ofte uijtterlijck sesse weken naer elcken valdagh, sullen de rentgelders gestaen met negen guldens t’sjaers in plaetse van de voorschreven thien guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, ’t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende de voorschreven rente heden, dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den achtsten february van den toecommenden jaere seventhien hondert vijfendertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in twee reijsen, t’elcken mette hellicht in wisselgelt als vooren met het loopende jaer intrest, cost van den brieve ende goedenisse, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, groot negentich roeden, gelegen onder de prochie van Heckelghem tot Blereghem, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere Peeter De Clercq, ter derder de goeden des Godtshuijs van Affligem, ende ter vierdere Pauwel De Smeth, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, mits de rente daerop vuijtgegaen hebbende aen de kinderen van Jacobus Van Ransbeke met dese gelichte penningen is gequeten, soo ende gelijck de selve hofstede aen de comparante is toecommende bij successie uijtten hoofde van Jacobus Van Ransbeke ende Petronella De Meij, haere ouders waeren ende aen haer te deele gevallen volgens de lotinghe tusschen haer ende haere broeders ende suster underlinghe aengegaen op den twelfsten augusti seventhien hondert drijentwintich, gelovende de voorschreven comparanten daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van thien guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe, soo cappitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen, daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden op conditie oft geviele datte voorschreven comparanten oft hunne naercommelingen in faulte bleven van de voorschreven rente jaerelijcx te betaelen ende verachtert waere drije volle jaeren, dat de voorschreven rentheffers oft huns actie hebbende de voorschreven hofstede sullen moghen doen vercoopen voor schepenen deser bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van thien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij Joos t’Sas, Jan Baptista Robijns, Hendrick De Voghel ende Jan Baptista t’Sas, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den achtsten dagh der maendt van february inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert vierendertich.

13 september 1734 – Aankoop van een hofstede gelegen op het dorp te Hekelgem.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, gehuijsschen, hebben bij denominatie van Jan Baptista Robijns vercregen eene hofstede onder Heckelgem in’t dorp.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluyt met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen jegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen en gecompareert sijn in properen persoone &, Petrus Robijns, greffier des Landts van Assche, vuijt crachte ende naer vermogen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te moghen doen sunderlinge gegevene ende verleent bij ende van wegens Judocus Verhoeven (geb. 05/11/1684) naer vuijt weijsens den schutslijcken? instrumente daer af sijne gepasseert voor den notaris Crick ende sekere getuijghen in dathe seven juny seventhien hondert vierendertich ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen mede waervan den teneur van woorde te woorde hier naer is volgende en luijdt aldus, op heden den sevensten juny seventhien hondert vierendertich compareerde voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijgen ondergenoempt Judocus Verhoeven in sijnen eijgen naeme voor d’eene hellicht der goederen naerbeschreven, ende inden naeme ende als momboir van Marie Verhoeven (geb. 24/10/1686) sijne suster onnoosel gebruijckende ter saecken naerbeschreven de permissie ende authorisatie aen hem gegeven ende verleent bij d’heere hooft drossaert ende schepenen des lants van Assche als oppermomboiren der weesen van den selven lande staende op de requeste bij hem aende selve ghepresenteert wesende vander dathe vijffentwintighsten maij lestleden onderteeckent ?, F. Van Bossche, Gillis Meert alhier gesien voor d’andere hellicht, welcken comparant inden naeme ende qualiteijt alsvooren heeft bekent ende geleden, kent ende lijdt mits dese vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Jan Baptista Robijns alhier present ende accepterende t’sijnder behoeve ofte den genen bij hem te denomineren, dat is te weten eene hofstede metten huijse daerop staende soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelghem int’ dorp commende ter eenre ‘sheeren straete, ter tweedere den acceptant, ter derdere Jan Baptista De Smedth ende ter vierdere Franchois Pensionaris, belast aent’ Godtshuijs van Afflighem met elff stuijvers een blancke een mijte grontcheijns ende eene rente van vijfthien guldens t’sjaers quijtbaer den penninck sesthiene altijt vallende den thiensten february aen den acceptant sonder meer ofte jevers voorder mede verbonden ofte gevinculeert te sijn den comparant ende de voorschreve sijne suster competerende bij successie vuijtten hoofde van Geerardt Verhoeven ende Anna Van Gheite hunne ouders waeren ende aen hun onder andere te deele gevallen volgens de lotinghe tusschen hun ende hunnen mede erfgenaemen aengegaen ende gepasseert voor schepenen des Lants van Assche opden ……… soo hij verclaerde welcke cessie ende transport is geschiedt om ende mits doorden acceptant betaelende de verloopen vanden voorschreven cheijns ende commende hier mede te cesserende cappitaelen ende verloopen der voorschreve rente gelovende soo in sijnen naeme als inden naeme van sijne voorschreve suste rende uijt crachte als vooren daer van waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aengebraecke daer vooren verbindende sijnen ende haere persoonen ende goederen present ende toecomende ghevende voorts onwederroepelijcke procuratie aen alle thoonders deser om in sijnen naeme ende uijt crachte alsvooren te compareren voor schepenen des Lants van Assche, Afflighem ende allomende elders daer des behooren ende van noode wesen sa lende aldaer t’gene voorschreven is vernieuwende den acceptant ofte die hij denomineren sal inden voorschreven pandt te goeden, vestigen ende erffven mits gelofte van waerschap alsvooren ende alle andere solemnitijten naer rechte gerequireert mitsgaeders in cas van eenighe gebrecke int’ achtervolgen ende volbrengen deser, dese thunnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair mits costen, aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van meester Judocus Godefroy ende Jan Baptista t’Sas als getuijgen hiertoe aensocht sijnde de … deser bij den comparant, acceptant ende getuijghen beneffens mij notaris onderteeckent ende gheannexeert seghel van sesse stuijvers onder stont quod attestor ende was onderteeckent, Crick notaris, leeger staet alsvolght d’acte van denominatie hier vooren gereserveert, verclaert als originelen cooper van den vooren staenden pandt te denomineren sieur Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem die mij heeft voldaen over de cappitaelen in wisselgeldt ende verloopen in courant der voorschreve rente bij accordt consenterende dat hij daer inne sal worden gegoeijt ende geërft, actum derthien september seventhien hondert vierendertich, d’welcke ick Jacobus De Witte accepteerde t’oirconden etta, was onderteeckent Jan Baptista Robijns, J. De Witte 1734, welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoude van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreve hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff vanden voorschreven Jacobus De Witte als gedenomineerden van Jan Baptista Robijns doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijnen voorschreven constituant aen oft totte voorschreve hofstede egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden niet voorder dan die goede vrempde daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte den welcken de hofstede hier vooren tusschen paelen naerder vuijtgedruckt uijt handen des voorschreven meijer als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnder behoeve ende ten behoeve van Joanna Maria Clauwaert sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gtegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende costume vanden lande ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme .. van rechtswegen schuldigh onder waeren te maenen ende te weijsene is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten, behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroy ende Jan Baptista t’Sas, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den derthienden dagh der maendt van september inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert vierendertich.

11 november 1737 – Schenking van een lijfrente van 300 guldens per jaar aan zijn zoon Benedictus, theologant te Mechelen.

Magister Benedictus De Witte theologant, heeft vercregen ten laste van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne ouders, eene voortaene lijfrente van III C guldens t’jaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden, datum van desen, voor ons ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Jacobus De Witte, onsen greffier, ende Joanna Maria Clauwaert sijne wettighe huijsvrouwe, de welcke hebben gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen magister Benedictus De Witten hunnen sone, theologant in het seminarie van sijne Eminentie binnen Mechelen, tot subsidie van den priesterlijcken staet die hij mette gratie Godts van intentie is aen te nemen, eene voortaene lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, ‘t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penningen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, innegaende op heden dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den elfsten november van den toecommende jaere seventhien hondert achtendertich ende soo voorts van jaere te jaere sijn leven geduerende, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven lijfrente hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck, ierst een partije lants geleghen binnen de prochie van Heckelghem op “Den Molencauter”, groot twee hondert negenentwintich roeden, paelende in twee sijden Afflighem goet, ter derder Jan Verlijsen, ende ter vierder den Heijligen Gheest van Assche, item noch hondert seven en halff roeden lants ter plaetsen voorschreven, paelende in twee sijden de goeden des Godtshuijs van Afflighem, ter derder de weduwe Merten Cornelis, ende ter vierder Jan Mertens, item twee hondert vierthien roeden lants onder de selve prochie op “Den Hoogenpael”, paelende ter eenre Peeter De Clercq, ter tweeder Afflighem goet, ter derder Jan Meert, ende ter vierder oock tegen Afflighem goet, item twee hondert t’seventich roeden lants gelegen onder de prochie van Meldert op “Het Querdelsvelt” wesende leengoet ende gevende lichte thiende, paelende ter eenre de kinderen Jan Willems, ter tweeder Jan Roelant, ter derder “Den Wallenmeersch”, ende ter vierdere Jan Willems sone Jans, item ende ten lesten eene onbehuijsde hofstede onder Meldert in “Den Hoorinck” groot met dertich roeden elsbosch daer achter aengeleghen, t’samen twee hondert derthien roeden, paelende ter eenre Afflighem goet, de beke tusschen beijden, ter tweeder Cornelis Van Lierde, ter derder de straete, ende ter vierder Jan Willems, den H. Gheest van Meldert ende Afflighem goet, alle de voorschreven goederen bij ons schepenen t’samen getauxeert op ende ter somme van drije duijsent guldens wisselgelt, wesende de selve goederen alle vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met clijne grontcheijnsen aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo de comparanten verclaeren ende breedt sijn ’t selve onder eedt te affirmeren, welcke voorschreven goeden aen de comparanten sijn competerende bij successie vuijtten hoofde van hunne ouders, gelovende de voorschreven comparanten daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers om alle ghebreck van betaelinge daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt, Joos Plas, den welcken de voorschreven lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers uijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen, de selve ontfangende voor in den naem ende ten behoeve van den voornoempden magister Benedictus De Witte, die daerinne dijenvolgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroij, Guilliam Verhasselt, ende Jan Baptista Robijns, respective schepenen ende leenmannen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den elfsten dagh der maendt van november inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert sevenendertich.

10 april 1741 – Lening van 200 guldens aan Franchois Van De Perre en Josina Vonck.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Franchois Van De Perre ende Josina Vonck, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XIIII guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen iegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Franchois Van De Perre ende Josina Vonck, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Heckelghem, de welcke omme ende mits de somme van drije hondert guldens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen daer over voor volle quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders ofte huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vierthien guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, ’t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de ghelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende de voorschreven rente op heden, dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den thiensten april van den toecommenden jaere seventhien hondert tweeënveertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal eens ende t’eenenmaele in wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rathe van teijde sonder meer, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van veerthien guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende sunderlinghe eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Heckelghem in “De Boschstraete” groot een dachwant, paelende ter eenre “De Boschstraete”, ter tweedere ende derdere Nicolaus Stevenheijens, ende ter vierdere Afflighem goedt, item alnoch eene weijde gelegen ter plaetsen voorschreven, groot een dachwant ende vijftich roeden paelende ter eenre Peeter Verlijsen, ter tweedere “Den Asscherenbosch”, ende ter derdere de voorschreven “Boschstraete”, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo de comparanten dat verclaerden soo ende gelijck de voorschreven twee panden aen de comparanten sijn competerende bij coope, te weten, den eersten tegens Jan Baptista Piron ende den tweeden bij coope tegens Philippus Verlijsen sone Joos volgens de brieven daervan sijnde gepasseert voor schepenen deser bancke respective de dathe negenthien meij seventhien hondert tweeëndertich ende sesden february van desen jaere, beijde onderteeckent J. De Witte, greffier, gelovende de voorschreven comparanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van veerthien guldens t’sjaers om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rentgelders in faute bleven van de selve rente jaerlijcx te betaelen ende dat de selve verachtert waere drije volle jaeren, dat de voorschreven rentheffers ofte huns actie hebbende de voorschreven goederen sullen moghen doen vercoopen voor schepenen deser bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, greffier deser bancke, den welcken de voorschreven rente van vierthien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als uijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroij, Hendrick De Voghel, Jan De Vis ende Jan Meert, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den thiensten dagh der maendt van april inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert eenenviertich.

2 april 1742 – Lening van 450 guldens aan Cornelis Van Nieuwenborgh en Elisabeth Verhoeven – Terugbetaald op 22 juli 1752 aan Martinus Van Varenbergh en Anna Maria De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercreghen ten laste van Cornelis Van Nieuwenborgh ende Elisabeth Verhoeven, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XXII guldens X stuijvers t’sjaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Cornelis Van Nieuwenborgh ende Elisabeth Verhoeven, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Hekelghem, de welcke omme ende mits de somme van vier hondert ende vijftich guldens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen daer over voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders ofte huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van tweeëntwintich guldens thien stuijvers t’sjaers, ende alsoo tegen den penninck twintich (5%) ende ingevalle van preciese betaelinghe alle jaeren ofte uijtterlijck drije maenden naer elcken valdagh sullen de voorschreven rentgelders gestaen met achthien guldens t’sjaers in plaetse van de voorschreven tweeëntwintich guldens thien stuijvers t’sjaers, vrije van alle lasten, ’t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de ghelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende de voorschreven rente op heden, dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den tweeden april van den toecommenden jaere seventhien hondert drijenveertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in twee paijementen in wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rathe van teijde sonder meer, mits den constitutiebrieff int’ creëren bij de gelovers moet worden betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van tweeëntwintich guldens thien stuijvers t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende sunderlinghe, ierst eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, soo de selve gestaen onder de prochie van Hekelghem in “Magits” groot ontrent seventich roeden, paelende in twee sijden s’heeren straete, ter derder d’erfgenaemen Joos Vermoesen, ende ter vierdere d’erfgenaemen Jan Verlijsen, de comparanten competerende bij coope gedaen tegens Jan Vermoesen volgens den brieve daeraff sijnde gepasseert voor dese bancke in dathe eenendertich meij seventhien hondert negenthien, onderteeckent J. De Witte, item een dachwant ende drijentwintich roeden lants gelegen onder de selve prochie op “Den Hekelghemcauter”, paelende ter eenre den voetwegh loopende van de kercke van Hekelghem naer “Ten Bossche”, ter tweedere d’erfgenaemen Jan Mattens, ter derdere Jan Baptista De Smeth causa uxoris, ende ter vierdere d’erfgenaemen Gillis Lenssens, hun oock competerende bij coope teghens Peeter Arijs ende Catharina Mattens, gehuijsschen, volgens den brieve insgelijcx gepasseert voor dese bancke op den achtentwintichsten april seventhien hondert achtendertich, onderteeckent J. De Witte, item alnoch eene hofstede metten huijse daerop staende, oock gelegen onder de voorschreven prochie in “De Nieuwstraete”, groot hondert ende sesse roeden, paelende ter eenre “De Nieuwstraete”, ter tweedere de straete loopende naer “Ter Linden”, ter derdere Peeter Verlijsen, “De Marettebeke” tusschen beijden ende ter vierdere de kinderen van wijlen Jan Baptista Verhoeven, de voorschreven comparanten competerende bij coope gedaen tegens de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Guilliam Van Varenberg, volgens de goedenisse op heden voor dese bancke gepasseert, de voorschreven gelttelders alle aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, gelovende de voorschreven comparanten daeraf aen de gelttelders waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van tweeëntwintich guldens thien stuijvers t’sjaers om oft alsoo gebeurde dat de rentgelders in faute bleven van de selve rente jaerlijcx te betaelen ende dat de selve verachtert waere twee volle jaeren, dat de voorschreven rentheffers ofte huns actie hebbende de voorschreven panden int’ geheel ofte separatelijck sullen moghen doen vercoopen voor dese bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen, om alle gebreck van betaelinghe, soo cappitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van tweeëntwintich guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als uijtter heerelijckerhandt heeft geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende tot hunnen beijde behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

Bij consente van Martinus Van Varenbergh ende ingevolge de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrieff is dese rente gecasseert ende geannuleert den 22ste juli 1752 ende de acte van cassatie geschreven op segel van neghen stuijvers, quod attestor, J. B. De Witte, greffier, 1752.

2 april 1742 – Lening van 100 guldens aan Hendrick Wambacq en Catharina Verlijsen – Terugbetaald op 28 april 1755 aan Martinus Van Varenbergh en Anna Maria De Witte.

Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Hendrick Wambacq ende Catharina Verlijsen, sijne huijsvrouwe, eene erffelijcke rente van V guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen iegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Hendrick Wambacq ende Catharina Verlijsen, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Hekelghem, de welcke omme ende mits de somme van hondert guldens eens wisselgelt, den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen daer over voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dien aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders ofte huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijff guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck twintich (5%), vrije van alle lasten, ’t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende de voorschreven rente den derden july lestleden, daervan d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den derden july van den toecommenden jaere seventhien hondert drijenveertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal eens ende t’eenenmaele in wisselgelt als vooren metten intrest van dien naer rathe van teijde sonder meer mits den constitutiebrief bij de gelovers int creëren moet worden betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck een dachwant ende dertich roeden lants gelegen onder de prochie van Hekelghem op “Het Asscherenboschvelt” paelende ter eenre Afflighem goedt, ter tweedere Gillis Van Nieuwenborgh, ter derdere “Den Grooten Afflighembosch”, ende ter vierdere de kercke oft Armen van Hekelghem, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, de voorschreven comparanten competerende bij coope gedaen tegens de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Michiel Van Gheite ende Elisabeth Verlijsen, gehuijsschen waeren, volgens den goedenissebrieff daervan sijnde gepasseert voor dese bancke op den sevensten july lestleden (7 juli 1742) ende onderteeckent J. De Witte, alhier gesien, gelovende de comparanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t ghene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven partije lants in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rentgelders oft huns actie hebbende in faute bleven van de selve rente jaerlijcx te betaelen ende dat die verachtert waere drije volle jaeren, dat de voorschreven rentheffers ofte hunne naercommelinghen de selve partije lants sullen moghen doen vercoopen voor dese bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen, om de voorschreven cappitaelen, verloopen dier ende wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vijff guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als uijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen ende sijnder huijsvrouwe behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroij, Jan De Vis ende Jan Meert, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den twintighsten dagh der maendt van augusti inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert tweeënviertich.

Bij consente van Martinus Van Varenbergh ende ingevolge de quittantie staende op den constitutiebrief in date 20 april 1755 is dese rente gecasseert de 28ste april 1755 ende d’acte geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor, J. B. De Witte, greffier, 1755.

1745 – Levering van hooi te Vilvoorde aan de geallieerden.

Den voorschreven collecteur Andries Daens sal betaelen ende laeten valideren in de XXste penninghen van den jaere 1746 aen den greffier De Witte de somme van seventhien guldens thien stuijvers over leverantie van hondert busselen hoij bij hem gedaen aen de geallieerden ten jaere 1745 tot Vilvoorde, dese intreckende met quittantie, sal valideren in rekeninghe, 17 – 10 – 0.

18 september 1748 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, alnoch betaelt ofte laeten corten aen den heere greffier De Witte, de somme van sesthien guldens derthien stuijvers, tot voldoeninghe van de waeghevrachten, broodt, pottagie als loghement der hussaers door hem ghedaen ten jaere 1745, volghens ordonnantie de dathe 13de oktober 1747 mede desselfs quittantie de dathe 18de september 1748, onderteeckent J. De Witte, dus hier 16 – 13 – 0.

22 oktober 1750 – onderpand na zijn overlijden voor de aanstelling van zijn zoon Joannes Baptista De Witte als griffier van Affligem.

Alsoo door de doodt ende aflijvigheijt van wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier der abdije van Afflighem is comen te vacceren het recht der cheijnsen, soo der privative als commune onder de laatbancken resorterende in Merchten, Steenuffel, Londerzeel, Baerdeghem, Assche, Zellick, ende daer ontrent competerende sijne Eminentie den cardinael d’Alsace als prelaet der voorschreven abdije ende aen de gemelde abdije, welck voorschreven recht is geconfereert aen den moderne greffier Joannes Baptista De Witte onder conditie van te stellen cautie pignoratie ter concurrentie van twee duijsent guldens tot securiteijt van de voorschreven abdije ende om daeraen te voldoen soo sijn op heden den 22ste oktober 1750 gecompareert etta den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende cappelaen binnen de prochiaele kercke van Assche, Joannes Baptista De Witte, greffier der voorschreven abdije van Afflighem, Anna Maria De Witte geassisteert met den eersaemen Martinus Van Varenbergh, innegesetene pachter der prochie van Esschene die sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven is authoriserende bij desen ende finalijck jouffr. Joanna De Witte, alle van competenten ouderdom soo sij verclaeren mits desen, welcke voorschreven comparanten tot securiteijt van ’t voorschreven recent hebben bekent ende geleden soo sij doen mits desen voor cautie pignoratie te stellen eerst vijff daghwanden bosch ende meersch geleghen onder de prochie van Heckelghem, paelende ter eenre de straete, ter 2de het ?? velt, ter 3de de erffgenaemen Jan Van Nuffel ende ter 4de d’erffgenaemen Peeter Van De Putte, cheijnsroerigh onder de voorschreven bancke met twee stuijvers een oort sjaers ende finalijck eene partije lant, groot drij daghwanden saldo justo, paelende ter eenre den voetwegh , ter 2de Hendrick Poels, ter 3de den wallenmeersch ende ter 4de Guilliam Jacops, de comparanten indiviso competerende uijt den selve hooffde van wijlen den meergenoemden heere Jacobus De Witte ende jouffr. Joanna Maria Clauwaert, hunne ouders, alle vrij sijnde ende onbelast, gelovende hij tweeden comparant ingevalle hem de voorschreven panden bij lotinghe niet en quaemen te deele te vallen, dat hij de voorschreven panden aen wie die selve bij lotinghe quaemen te vallen, naermaels t’allen tijde sal ontlasten ende de gene hem sullen te deele vallen in plaetse der selve te stellen, constituerende voorts sij comparanten eenpaerelijck onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser ofte dobbel om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen der bancke van Afflighem ende alomme elders hoff ende heer competent ende aldaer den geheelen inhout deser judicivelijck te vernieuwen de voorschreven panden als cautie pignoratie voor het voorschreven recht te oppignoreren ende hypoticqueren in forma mitsgaeders te compareren soo voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche, ende aldaer te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ten laste van hem tweeden comparant, aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelghem, date ut supra, coram D° Rumoldo De Cuijper, pastoor in Heckelghem et Jacobo De Witte, testibus requisitis.

3 november 1751 – inventaris van het sterfhuis na het overlijden van Jacobus De Witte.

Inventaris van alle igelijcke erffbrieven, obligatiën, handtboeck ende contante penningen bevonden te huijse van jouffr. Joanna Maria Clauwaert, weduwe wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier des Godthuijs van Affligem genomen ten versoecke van ondergeteeckende alle kinderen van voorschreven gehuisschen sijnde als volght:

– Inden eersten eenen erfbrieff van seckere hofstede mette steenen huijse, mouterije met de weijde, hof, bogaert ende Block, groot int geheel 6 daghwanden 69 roeden, vercreghen bij decrete tegens de proviseurs der fondatie van Cappello volgens brieve gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 17de september 1708 – N° 1.

– Item, de lotinghe van wijlen d’heer Jacobus De Witte van twee daghwanden 71 roeden opt “Querrensvelt” volgens lotinghe gepasseert voor schepenen van Afflighem den 5de januari 1710, geteeckent Mulders – N° 2.

– Item, den erffbrief van eene partije lant onder Hekelgem, groot 68 roeden … de dathe 17de november 1711 gepasseert voor schepenen van Afflighem – N° 3.

– Item, eenen erffbrieff van “De Wallenmeersch” groot 428 roeden gepasseert voor schepenen voorschreven in dathe 22ste juni 1712 – N° 4.

– Item, den erffbrieff van 83 roeden hoppelochtingh onder Heckelgem gepasseert voor schepenen voorschreven in dathe 7de juni 1713 – N° 5.

– Item, den erffbrieff van 33 roeden opt dorp onder Hekelghem gepasseert voor schepenen voorschreven in dathe 29ste oktober 1731 – N° 6.

– Item, eenen erffbrieff van 183 roeden lants in “Den Horicke” onder Meldert ende 30 roeden elsbroeck daeraen geleghen gepasseert voor schepenen voorschreven den 2de september 1720 – N° 7.

– Item, den extract authentique van 5 daghwant lants leengoet onder Heckelghem opt “Leenvelt” gepasseert voor leenmannen van Afflighem in dathe 25ste november 1715 – N° 8.

– Item, eenen erffbrieff van eenen bossche geleghen onder Erembodeghem, groot een half bunder met den drieff? Genoempt “Het Paradijs” gepasseert voor schepenen van aldaer in dathe 18de oktober 1736 – N° 9.

– Item, eene hofstede metten huijse daerop staende opt dorp geleghen onder Heckelghem, groot 42 roeden volgens brieff gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 13de september 1734 – N° 10.

– Item, de goederen competerende de voorschreven Joanna Maria Clauwaert, eerst 214 roeden op “Den Hooghenpael”, item, 229 roeden op “Den Molencauter”, item, 107 ½ roeden op den selven “Molencauter”, item, 53 roeden lants op “Den Hooghenpael”, item, eenen elsbroeck, groot 97 roeden genoempt “Het Vijverken”, item, eene partije broeck oft bosch daer neven, groot 83 ½ roeden, item, eene partije broeck genoempt “Het Graevenbroeck”, groot 99 roeden, alle geleghen onder Heckelghem ende aen haer te deele gevallen volgens cavelinghe uijt den hooffde van wijlen haere ouders – alle N° 11.

– Item, eene rente van vijffthien guldens t’sjaers ten laste van Franciscus De Witte volgens brieffve gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 5de juli 1720 – N°12.

– Item, eene rente van 5 guldens t’sjaers gemodificeert 4 – 10 tot laste van Peeter Van Der Slaghmolen, te voorens Hendrick Wamback – N° 13.

– Item, eene rente van achthien guldens t’sjaers ten laste van de weduwe Jan Van De Velde – N° 14.

– Item, eene rente van 27 – 0 t’sjaers tot laste van Adriaen De Jonge waervan de revenuen getrocken worden bij jouff. Egenia De Witte, religieuze “Ten Roosen” – N° 15. Memorie – ses hondert guldens wisselgelt cappitael.

– Item, eene rente van seven guldens thien stuijvers t’sjaers tot laste van Franciscus Heremans – N° 16.

– Item alnoch, eene rente van thien guldens t’sjaers ten laste van den selven (Franciscus Heremans) – N° 17.

– Item, eene rente van vijff guldens t’sjaers tot laste van Peeter Van Ighem – N° 18.

– Item, eene rente van vierthien guldens t’sjaers ten laste van Joos Van Ransbeeck ende Jan De Valck – N° 19.

– Item, eene rente van vijff guldens t’sjaers ten laste van Jacobus Hereer – N° 20.

– Item, eene rente van thien guldens thien stuijvers t’sjaers ten laste van Gillis De Smeth – N° 21.

– Item, eene rente van eenentwintigh guldens t’sjaers tot laste van Jan Bastiaensens – N° 22.

– Item, eene rente van vijff guldens t’sjaers ten laste van Franciscus Ledeghen – N° 23.

– Item, eene rente van twee guldens vierthien stuijvers t’sjaers ten laste van Hendrick Van Langhenhove – N° 24.

– Item, eene rente van thien guldens t’sjaers ten laste van Nicolaes Van Ransbeeck – N° 25.

– Item, eene rente van 4 – 5 ¾ ten laste van Gillis De Ridder, te voorens Cornelis Van Nieuwenborgh, t’sjaers – N° 26.

– Item, eene rente van drij guldens thien stuijvers t’sjaers ten laste van Jacobus Hereer – N° 27.

– Item, eene rente van achthien guldens t’sjaers ten laste van Peeter Van Laecken ende Marie Van Den Houte – N° 28.

– Item, eene rente van vijff guldens t’sjaers ten laste van Jan Baptista Mattens, te voorens Hendrick Wambacq – N° 29.

– Item, eene rente van thien guldens t’sjaers ten laste van Michiel Clauwaert – N° 30.

– Item, eene rente van vier guldens t’sjaers ten laste van Jacobus Poels, – N° 31.

– Item, eene rente seven guldens t’sjaers ten laste van Catharina De Vis – N° 32.

– Item, eene rente van seven guldens vier stuijvers t’sjaers ten laste van Joos De Pauw – N° 33.

– Item, eene rente van vierthien guldens t’sjaers ten laste van Merten De Nil – N° 34.

– Item, eene rente van thien guldens sesthien stuijvers t’sjaers bij transport ten laste van Peeter De Kegel – N° 35.

– Item, eene rente van sesentwintigh guldens thien stuijvers t’sjaers ten laste van Andries Dhaens – N° 36.

– Item, eene rente van twintigh guldens t’sjaers ten laste van Franciscus De Boitselier – N° 37.

– Item, eene rente van twelff guldens t’sjaers ten laste van Jan Gekeer – N° 38.

– Item, eene obligatie ten laste van Franciscus De Witte van vijff guldens t’sjaers – N° 39.

– Item, eene obligatie ten laste van de weduwe Pauwel De Backer van vijff guldens t’sjaers – N° 40.

– Item, eene obligatie ten laste van Pauwel Gregoir cum uxore van vijff guldens t’sjaers – N° 41.
– Item, eene obligatie ten laste van de prochie van Heckelghem van tweeëndertigh guldens t’sjaers – N° 42.

– Item, eene obligatie van veertigh guldens t’sjaers ten laste van Franciscus Robijns – N° 43.

– Item, eene obligatie van twintigh guldens t’sjaers ten laste van Martinus Van Varenbergh – N° 44.

– Item, eene obligatie van vier guldens thien stuijvers t’sjaers ten laste van Jan Baptista Van Nieuwenhove – 45.

– Item, ende finalijck den handtboeck van wijlen den gemelden greffier De Witte gebonden in geel parquement hebbende voor tittel “Manuael voor J. De Witte begonst anno 1707” – N° 46.

Bevonden in speciën:

– Inden eersten acht oude souverijnen, te weten vier geheele ende negen en halve.

– Item, drij stucken van Maltha.

– Item, drij Albertine.

– Item, twee half Albertinen.

– Item, een vierde Albertin.

– Item, twee halff Engelsche Guinien.

– Item, drij vierde van een Frans pistool.

– Item alnoch eenen Hollantschen schellinck.

Alle welcke penningen sijn medegedraegen door den Eerw. Heere Benedictus De Witte ende naer het overlijden van hunne moeder onder hun tsaemen gedeijlt.

Gebleven ten huijse van de weduwe d’heer De Witte ende ter hand gestelt aen Joanna De Witte tot uijtgeef voor het huijshouden, sijnde als volght:

– Ierst in schellingen etta. , 17 – 16 – 0.

– Item, eenen dobbelen militon, 20 – 1 – 2.

– Item, eenen enckelen militon, 10 – 0 – 3.

– Item, eenen nieuwen halven souverijn, 8 – 18 – 2.

– Item, een ducaet, 5 – 18 – 0.

– Item alnoch, twee ducaten, ieder een aes te cort, 11 – 11 – 2.

– Item, in ducatons, pattecons etta, 21 – 0 – 0.

– Item, twee sevenendertighen een oort, 3 – 14 – 2.

– Item alnoch in ducatons, 21 – 0 – 0.

Aldus gedaen ende notariaelijck geinventariseert ten huijse voorschreven, ten versoecke van de onderteteeckende, verclaerende de selve geconstitueert te hebben, d’heer Jan Baptista De Witte, modern greffier van Affligem, hunnen broeder tot den ontfanck ende uijtgeeff van alle dese binnen hunne ouders competerende, soo van renten, verhuerde goederen, mitsgaeders het schaerhout te vercoopen van de bosschen ende dat hij voor tantième sal hebben voor sijnen gemelden ontfanck ende uijtgeef als oock het vercoopen van het schaerhout, vijff par cent mits doende behoorelijck reckeninghe, bewijs ende reliqua, verclaerende den selven ingetrocken te hebben de erfbrieven, obligatien, breeder vermelt in den vooenstaenden inventaris, uijtgenomen de brieven die niet en sijn bevonden ende waervan in de marge staet beneffens den handtboeck dienende dese voor recipisse, actum Heckelgem desen 3de november 1751, coram Andreo Van Den Bossche et Michaël Van Der Cruijs, testibus requisitis.

19 januari 1752 – Openbare verkoop van de roerende goederen in het sterfhuis (De Valck) te Hekelgem.

Condities, ordonnanties ende voorwaerden waerop dat men ten versoecke van d’erddgenamen d’heer Jacobus De Witte, in sijn leven greffier van Afflighem, ten selven sterffhuijse onder de prochie van Hekelgem sal vercoopen de naerbeschreven meubelen ende effecten, wesende als volght:

Inden eersten sal men de naerbeschreven meubelen vercoopen in courant gheldt, soo ende gelijck het alsnu cours ende ganck heeft volghens haere Majesteijts placcaerten op het stuck van de munte, te weten: den ducatton tot drij guldens ende thien stuijvers, den pattacon tot twee guldens en sesthien stuijvers nieuwen schellinck tot seven stuijvers, den ouden tot sesse stuijvers drij oorden, ende alle andere speciën naer advenant, ’t sij mindere ofte meerdere.

Item, sullen de coopers hunne coopsommen met allen ’t gene daeraen kleeft moeten betaelen in handen mijns notaris t’mijnen huijse, tusschen heden ende bamisse toecommende van desen loopende jaere seventhien hondert twee-en-vijftigh op pene van daer vooren paratelijck gesommeert te worden, sonder dat sij vercoopers daerover eenighe vermaeninghe sullen moeten doen ofte doen doen.

Item, de coopers sullen moeten betaelen van ideren gulden hunner coopsomme eenen stuijver ongemindert de selve, ende bovendien van alle coopen commende tot de drij guldens ende de drij guldens excederende seven stuijvers eenen halven voor borghtochte.

Item, alle coopen niet commende tot drij guldens sullen moeten contant ende met gereedt gheldt betaelt worden met omgeldt van alle de coopen excederende de drij guldens, ende de selve tot drij guldens maer commende, mede de seven stuijvers eenen halven van de borghtochte.

Item, de coopers sullen gehouden wesen te stellen goede ende suffisante borghe, domicilie houdende in Brabant, ten contentemente van de vercoopers, voor alle coopen commende tot drij guldens ende de selve excederende, ende ingevalle sij dusdanighe borghen niet en conden ofte wilden stellen, soos al men den coop ofte coopen andermael heroproepen ende hervercoopen, ende ingevalle de selve min quamen vercocht te worden bij de tweede ofte hervercoopinghe ’t selve sal men verhaelen op alsulcken gebreckelijcken cooper ofte coopers met allen ’t gene daeraen kleeft met parate executie, ende in cas van meerder gheldinghe, ’t selve sal wesen ten profijte van de vercoopers ende gheensints ten profijte van alsulcken gebreckelijcken cooper ofte coopers.

Item, ingevalle datter dispuet quame te gerijsen tusschen de hooghers, als twee ofte meer t’seffens hooghende sal men het selve wederom heroproepen insgelijcks oock waer het saecken den oproeper hem quame te abuseren in sijne woorden sal het selve moghen repeteren alwaert soo soo dat den geluckwensch gegeven waere ende dat sonder contradictie van imandt, renunthierende de borghen aen d’ordre van excussie ende divisie, waervan sij bij mij notario behoorelijck sijn onderricht, soo dat de vercoopers sullen keus ende obtie hebben van de coopsommen met allen ’t gene daeraen kleeft te doen betaelen ’t sij door de coopers ofte hunne borghen, ende sullen de coopers ende hunne borghen dese conditie moeten onderteeckenen ende gedooghen de naerbescheven acte.

Comparerende diensvolghens voor mij ondergeschreven als openbaer notaris in haere Majesteijts Souverijnen Raede geordonneert in Brabant, geadmitteert binnen de Vrijheijdt van Assche residerende, ende inde presentie van de getuijghen naergenoemt, de voorschreven coopers en hunne borghen de welcke onwederroepelijck hebben geconstitueert N. N. ende alle thoonders deser acte dobbel authentique om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor haere Majesteijts Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Landts van Assche, ende alomme elders daer het de vercoopers goedtduncken ende gelieven sal, om aldaer den inhoudt deser judicivelijck te vernieuwen mitsgaeders om in cas van eenigh gebreck int presteren deser, dese soo tot laste van de coopers als hunne borghen principael te doen ende laeten passeren en vooral in solidium, in condemnatie voluntair met costen, gelovende sij coopers hunne borghen costeloos ende schadeloos te sullen indemneren ende ontlasten, alles onder verbintenisse als naer rechte.

Hier naer volghen de coopen meubelen:

1ste coop een deel aerdewerck aen Laurijs Leemans, 0 – 4 – 0.

2de coop idem aen den heere greffier, 0 – 4 – 0.

3de coop idem aen den sen selven heere greffier, 0 – 4 – 0.

4de coop idem aen Pauwel Gregoir, 0 – 3 – 0.

5de coop idem aen de heer De Witte, 0 – 7 – 0.

6de coop idem aen Peeter De Pauw, 0 – 2 – 0.

7de coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 2 – 0.

8ste coop idem aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

9de coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 8 – 0.

10de coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 2 – 0.

11de coop idem aen Peeter Plas, 0 – 3 – 0.

12de coop idem aen den heer greffier, 0 – 6 – 0.

13de coop eenen aerden pot aen d’heer De Witte, 0 – 6 – 0.

14de coop twee temsten? aen Laurijs Leemans, 0 – 7 – 0.

15de coop drij siften aen Peeter De Visch, 0 – 12 – 0.

16de coop idem aen Jan Van Overstraeten, 0 – 6 – 0.

17de coop idem aen d’heer greffier, 1 – 5 – 0.

18de coop een tonneken aen Laurijs Leemans, 0 – 5 – 0.

19de coop een vleeschcuijpken aen den selven, 0 – 8 – 0.

20ste coop idem aen d’heer greffier, 0 – 8 – 0.

21ste coop een cuijpken aen Carel Schellinck, 0 – 9 – 0.

22ste coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

23ste coop een waschvat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

24ste coop een saencuijpe aen Carel Schellinck, 0 – 13 – 0.

25ste coop een saencuijpe aen Martinus van Vaerenbergh, 1 – 2 – 0.

26ste coop een waschvat aen Laurijs Leemans, 0 – 6 – 0.

27ste coop een trefter ende een gieter aen de heer De Witte, 1 – 0 – 0.

28ste coop een botervat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

29ste coop 2 eemers aen heer De Witte en Peeter Schoon, 2 – 19 – 0.

30ste coop eenen menageer aen Judocus Robijns, 0 – 18 – 0.

31ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

32ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 9 – 0.

33ste coop een spinnewiel aen Catharina Clauwaert, 0 – 10 – 0.

34ste coop eenen haspel aen Peeter Van De Perre, 0 – 2 – 0.

35ste coop een ijsere hauwe capmes aen Peeter Vasseur, 0 – 16 – 0.

36ste coop een grahool aen heere De Witte, 0 – 7 – 0.

37ste coop een ijseren pot aen Joannes Arents, 0 – 7 – 0.

38ste coop een capmes aen den heere greffier, 0 – 5 – 0.

39ste coop eenen cooperen lepel etta aen heere De Witte, 0 – 18 – 0.

40ste coop een coperen panneken etta aen heere De Witte, 0 – 14 – 0.

41ste coop een lanterne aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

42ste coop een lanterne aen heere De Witte, 0 – 19 – 0.

43ste coop eenen hangel etta. aen den heere greffier, 0 – 19 – 0.

44ste coop een braedtpanne, lepel etta aen heere De Witte, 0 – 5 – 0.

45ste coop een tanghe ende schuppe aen heere De Witte, 1 – 1 – 0.

46ste coop een copere casserol aen den greffier De Witte, 1 – 2 – 0.

47ste coop een coperen panneken etta. aen heere De Witte, 1 – 16 – 0.

48ste coop een coperen ketel en becken aen J. B. Van Bever, Assche, 3 – 5 – 0.

49ste coop een coperen ketel en becken aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon,

– 7 – 0.

50ste coop eenen coperen haecker aen Peeter Vasseur, 1 – 17 – 0.

51ste coop eenen rooster aen Judocus Marchand, 0 – 16 – 0.

52ste coop een coperen casserol aen J. B. De Witte, 1 – 0 – 0.

53ste coop een braedtspit, panne etta aen Pauwel Gregoir, 1 – 7 – 0.

54ste coop een toertpanne aen heer De Witte, 3 – 6 – 0.

55ste coop een toertpanne aen Van Overstraeten, Lebbeke, 4 – 0 – 0.

56ste coop eenen casserol aen den heer greffier, 3 – 16 – 0.

57ste coop een coperen marremite aen den heer greffier, 4 – 4 – 0.

58ste coop een coperen ketel aen Peeter De Mesmaecker Assche, 5 – 11 – 0. Borghe J. B.

van Bever.

59ste coop twee copere candelaers aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

60ste coop eenen coperen mortier aen den heer greffier, 3 – 7 – 0.

61ste coop eenen coperen cassoir aen den heer greffier, 1 – 2 – 0.

62ste coop twee copere bollen aen heer De Witte, 0 – 10 – 0.

63ste coop eenen coperen ketel aen Jan Pensionaris, 5 – 0 – 0. Borghe de heer J. B. De  Witte.

64ste coop eenen ijseren trefter aen Jan Pensionaris, 1 – 15 – 0.

65ste coop een haeghscheir aen heer De Witte, 2 – 19 – 0.

66ste coop een braedtpanne aen J. B. Smet Hekelgem, aen den eijgenaer gebleven.

67ste coop een paer ?? aen de heer De Witte, 0 – 14 – 0.

68ste coop een koeckijser, schipken etta aen den heer De Witte greffier, 3 – 19 – 0.

70ste coop eenen coperen ketel aen heer De Witte en Martinus Van Vaerenbergh, 3 – 10 – 0.

71ste coop eenen rossier?? aen Judocus Van Kaeckenbergh, Mijlbeke, 1 – 0 – 0.

72ste coop sesse Spaens leire stoelen aen Jan Baptist De Witte greffier, 7 – 0 – 0.

73ste coop sesse Spaens leire stoelen aen Jan Baptist De Witte greffier, 12 – 0 – 0.

74ste coop eenen zadel, thoom etta aen heer De Witte, 2 – 19 – 0.

75ste coop 2 stoelen aen ??, 0 – 12 – 0.

76ste coop, 2 stoelen aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 10 – 0.

77ste coop eenen meshaeck ende rieck aen heere De Witte, 0 – 18 – 0.

78ste coop eenen meshaeck ende rieck aen Peeter Schoon, 0 – 8 – 0.

79ste coop twee reken ende vleghel aen Judocus De Smet, Heerenbodeghem, 0 – 7 – 0.

80ste coop twee reken ende vleghel aen heere De Witte, 0 – 9 – 0.

81ste coop twee wannen aen Geeraert Wauters, 0 – 16 – 0.

82ste coop eene wan aen Michiel Van De Perre Hekelghem, 0 – 6 – 0.

83ste coop hack ende cromme schup aen heer De Witte, 1 – 9 – 0.

84ste coop een gaffel aen Peeter Schoon, 0 – 5 – 0.

85ste coop een gaffel aen heer De Witte, 0 – 13 – 0.

86ste coop een rechte schuppe ende pick aen Andries De Coninck, 1 – 0 – 0.

87ste coop een schup ende hauweel aen Niclaes Van Der Elst Hekelgem, 1 – 14 – 0.

88ste coop een bijl aen Jan (H)everaert Hekelgem, 1 – 9 – 0.

89ste coop een hoppeboor aen Adriaen De Coster, 1 – 0 – 0.

90ste coop een hauwmes, schelmes, schup, etta aen heer De Witte, 1 – 4 – 0.

91ste coop een hauwmes, bijl, etta aen Franciscus Van De Perre, Hekelghem, 0 – 9 – 0.

92ste coop een sijsem aen Peeter De Pauw, 0 – 5 – 0.

93ste coop een deel ijserwerck aen Andries Bremt, Assche ter heijden, 3 – 0 – 0.

94ste coop een nieuwe voetiene? ploegh aen J. B. De Witte, 8 – 0 – 0.

95ste coop idem den selven, 2 – 0 – 0.

96ste coop idem den selven, 1 – 5 – 0.

97ste coop een slede aen Martinus Van Vaerenbergh, 3 – 0 – 0.

98ste coop een hegde aen Jan Baptist De Witte greffier, 1 – 0 – 0.

99ste coop een hegde aen J. B. Van Bever Assche, 1 – 11 – 0.

100ste coop een hegde aen Peeter Slaghmolen, 0 – 5 – 0.

101ste coop een slijp aen Jan Baptist De Witte, 0 – 17 – 0.

102de coop een cruijwaghen aen Martinus Van Vaerenbergh, 2 – 4 – 0.

103de coop een moijlie aen Peeter Slaghmolen, 0 – 11 – 0.

104de coop eene ladder aen Franciscus Van De Perre, 1 – 2 – 0.

105de coop eene ladder aen Joanna Arijs, 0 – 7 – 0.

106de coop twee berriën aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 15 – 0.

107de coop 2 kieckekorven aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

108ste coop een cuijpe met eenen lichter aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 10 – 0.

109de coop een vleeschblock aen Peeter De Pauw, 0 – 16 – 0.

110de coop een wascuijpe aen Jan Baptist De Witte greffier, 0 – 18 – 0.

111de coop een wascuijpe aen Peeter Schoon, voor 4 – 7 – 0.

112de coop een wascuijpe aen Peeter Schoon, voor 3 – 2 – 0.

113de coop een schappruij aen Franciscus De Schrijver, 1 – 4 – 0.

114de coop eenen ijseren pot aen Peeter Schoon, 1 – 11 – 0.

115de coop eenen waschstoel aen heer De Witte, 0 – 9 – 0.

116de coop eenen waschstoel aen Joanna Arijs, 0 – 5 – 0.

117de coop eenen crabber en reecke aen Hendrick Dauw, 0 – 6 – 0.

118de coop eenen brandelaer aen J. B. Van Bever Assche, 1 – 10 – 0.

119de coop eenen crabber 2 reken aen heer De Witte, 0 – 6 – 0.

120ste coop een cuijpe ende houte schotel aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

121ste coop een ijseren cassoir aen J. B. Van De Velde, 1 – 12 – 0.

122ste coop eenen brandelaer aen J. B. Van Bever Assche, 1 – 10 – 0.

123ste coop 2 cassoirs aen Franciscus Mattens, 0 – 8 – 0.

124ste coop 4 blompotten aen Gillis Van Heghem, 0 – 1 – 2.

125ste coop een swerte merie aen Martinus Van Vaerenbergh met eenen pattacon drinckgheldt, 61 – 0 – 0.

126ste coop den grooten ruijn, aen Jan Biaerd Loven, drinckgeldt een pattacon,118 – 0 – 0, borghe J. B. De Witte.

127ste coop eenen swerten ruijn aen Martinus Van Vaerenbergh, drinckgeldt een pattacon,100 – 0 – 0,

128ste coop eenen waeghen aen Martinus Van Vaerenbergh, 68 – 0 – 0.

De coeijen thien stuijvers drinckgeldt ider.

129ste coop een roode coeijbeeste aen Peeter Uijtersprot Lebbeke, 41 – 0 – 0, borghe Jacobus Bisschop voor dese ende volghende.

130ste coop een swerte coeijbeeste aen Peeter Schoon, 32 – 0 – 0.

131ste coop een swerte coeije aen den selven (Peeter Schoon), 33 – 0 – 0.

132ste coop een swerte coeijbeeste aen Jacobus ?? Meldert, 30 – 10 – 0.

133ste coop een swerte coeijbeeste aen Peeter Elskens, 29 – 0 – 0.

134ste coop een runtbeeste aen Peeter Uijtersprot Lebbeke, 31 – 0 – 0.

135ste coop 100 busselen hoeij aen Philips Willems Zellick, 17 – 0 – 0. Borghe Hendrick Van Linthoudt voor dese en volghende.

136ste coop 100 busselen aen Peeter Van Laecken Assche ter heijden, 18 – 0 – 0.

137ste coop 100 busselen aen Geeraert Van Bever Zellick, 17 – 0 – 0.

138ste coop 191 busselen aen Philips Willems Zellick, 33 – 13 – 2.

139ste coop 300 busselen corenstroo aen heer De Witte, 12 – 15 – 0.

140ste coop een moillie aen Jan Baptist De Witte greffier, 5 – 10 – 0.

141ste coop een tafel aen Philippus De Nil Hekelghem, 0 – 9 – 0.

142ste coop een banck aen J. B. De Pauw, 0 – 6 – 0.

143ste coop een banck aen Gillis Nieulandt, 0 – 6 – 0.

144ste coop een banck aen Franciscus Van De Perre, 0 – 2 – 0.

145ste coop een banck aen N. Maurissen, 0 – 18 – 0.

146ste coop een banck aen Peeter Stasse, 0 – 5 – 0.

147ste coop 2 corven aen heere De Witte, 0 – 6 – 0.

148ste coop een copken etta aen Jan Baptist De Witte greffier, 0 – 7 – 0.

149ste coop een tafelken aen Peeter Meijs Moorsel, 1 – 16 – 0.

150ste coop een tafelken aen heere De Witte, 3 – 14 – 0.

151ste coop een tafelken aen Peeter Schoon, 1 – 16 – 0.

152ste coop een tafelken aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

153ste coop een tafelken aen heere De Witte, 3 – 9 – 0.

154ste coop een kiste aen Adriaen Verborcht Heerenbodeghem, 1 – 6 – 0.

155ste coop een port ?? aen heere De Witte, 1 – 8 – 0.

156ste coop een chacchel aen Peeter De Mesmaecker, 14 – 0 – 0.

157ste coop een deel aerdewerck aen Franciscus De Baetselier, 0 – 2 – 0.

158ste coop een kiste aen heere De Witte, 5 – 0 – 0.

159ste coop een hauweel aen Peeter Bosteels Hekelghem, 1 – 6 – 0.

160ste coop een ?? aen Franciscus Van Den Houte Ter Heijden, 1 – 8 – 0.

161ste coop een gorreel etta aen Hendrick Verdoodt Hekelghem, 0 – 15 – 0.

162ste coop een waeghenhuijve aen Peeter De Mesmaecker Assche, 4 – 0 – 0.

163ste coop een tafel aen Peeter Schoon, 3 – 1 – 0.

164ste coop een saencuijpe met de melck aen Gillis Van Ighem, 2 – 0 – 0.

165ste coop een stanne aen Josephus Van Laer, 0 – 17 – 0.

166ste coop een schuppe etta Morisse Afflighem, 0 – 5 – 0.

167ste coop een deel hoppestaecken aen Morisse Afflighem, 11 – 0 – 0.

168ste coop een busse aen Peeter Plas, 6 – 10 – 0.

169ste coop een busse aen Peeter Schoon, 3 – 0 – 0.

170ste coop een tafel aen den heere pastoor van Teralphene, 7 – 10 – 0.

171ste coop twee tafelcleederen aen den heere pastoor van Teralphene, 6 – 0 – 0.

172ste coop een schappruij aen Martinus Van Vaerenbergh, 18 – 0 – 0.

173ste coop een ledikant, sprij ende schoukleedt aen heer De Witte, 75 – 10 – 0.

174ste coop een spieghel aen heer De Witte, 4 – 5 – 0.

175ste coop een schilderijken aen heer De Witte, 1 – 10 – 0.

176ste coop een schilderijken aen heer De Witte, 1 – 16 – 0.

177ste coop een schappruije aen heer De Witte, 48 – 10 – 0.

178ste coop een ledikant aen Peeter Schoon, 20 – 5 – 0.

179ste coop een persse aen den heere pastoor van Teralphene, 1 – 3 – 0.

180ste coop een tafelkleedt aen J. B. De Witte, 9 – 0 – 0.

181ste coop eenen spiegel aen Peeter Schoon, 20 – 5 – 0.

182ste coop een deel prondelinck aen Cornelis Van Nieuwenborgh, 0 – 11 – 0.

183ste coop een stanne ende tonne aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

184ste coop een stanne ende tonne aen Franciscus Mattens, 0 – 8 – 0.

185ste coop een vatiën etta aen J. B. De Witte greffier, 0 – 7 – 0.

186ste coop een ladder aen Peeter Schoon, 0 – 17 – 0.

187ste coop een deel ijserwerck aen heer De Witte, 0 – 7 – 0.

188ste coop een deel prondel aen heer De Witte, 0 – 6 – 0.

189ste coop een aen J. B. De Witte, 2 – 5 – 0.

190ste coop een siecke mande aen heer De Witte, 2 – 5 – 0.

191ste coop een deel prondelwerck aen heer De Witte, 0 – 4 – 0.

192ste coop een deel houdt aen Franciscus Van Nieuwenbourgh, 0 – 11 – 0.

193ste coop een deel mes berderen aen J. B. De Witte, 1 – 10 – 0.

194ste coop een ander bert aen J. B. De Witte, 1 – 0 – 0.

195ste coop een ladder aen J. B. De Witte, 2 – 0 – 0.

196ste coop een deel houdt aen heer De Witte, 1 – 13 – 0.

197ste coop een deel heijtsel aen Jan De Visch, 2 – 8 – 0.

198ste coop – een deel wishoudt – desen ende volghende coopen commen aen heer ende J. B. De Witte tot 207 inclus.

208ste coop 2 lampen aen Peeter Schoon, 0 – 7 – 0.

209de coop een staende lampe aen Peeter Schoon, 1 – 0 – 0.

210de coop eenen ijseren pot aen Peeter Vasseur, 1 – 6 – 0.

211de coop een haecker aen heer De Witte, 2 – 19 – 0.

212de coop eenen waterheemer aen J. B. De Witte, 0 – 14 – 0.

213de coop eenen waterheemer aen J. B. De Witte, 0 – 14 – 0.

214de coop eenen waterheemer aen Peeter Schoon, 0 – 6 – 0.

215de coop 2 boterpotten aen Philippus De Nil, 0 – 6 – 0.

216de coop eenen corf etta aen Franciscus Robijns, 0 – 6 – 0.

217de coop eenen heemer aen J. B. De Witte, 0 – 12 – 0.

218de coop een schup en tanghe aen Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

219de coop een blaespijpe en vispaen aen J. B. De Pauw, 0 – 14 – 0.

220ste coop eenen rooster etta aen Gillis Van Ighem, 0 – 11 – 0.

221ste coop een hanghel aen Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

222ste coop eenen candelaer etta aen heer De Witte, 0 – 8 – 0.

223ste coop eenen coperen lollepot aen heer De Witte, 0 – 19 – 0.

224ste coop eenen coperen lollepot aen J. B. Clauwaert, 0 – 16 – 0.

225ste coop 2 fondelpistolen aen heer De Witte, 1 – 5 – 0.

226ste coop een pistool aen heer De Witte, 0 – 8 – 0.

227ste coop een schouwkleedt aen Franciscus Van De Perre, 1 – 0 – 0.

228ste coop een schouwkleedt aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 8 – 0.

229ste coop een schouwkleedt aen Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

230ste coop een schutsel aen heer De Witte, 3 – 3 – 0.

231ste coop een schouwkleedt aen Franciscus Van Nieuwenborgh, 0 – 8 – 0.

232ste coop eenen rietstock aen Judocus Robijns, 0 – 8 – 0.

233ste coop eenen rietstock aen heer De Witte, 2 – 19 – 0.

234ste coop eenen huijsel aen J. B. De Witte, 1 – 0 – 0.

235ste coop een vlieghschappruije aen heer De Witte, 0 – 14 – 0.

236ste coop een een schael ende gewichten aen heer De Witte, 1 – 16 – 0.

237ste coop 2 stoelen aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 13 – 0.

238ste coop 2 stoelen aen Judocus Robijns, 0 – 14 – 0.

239ste coop eenen stoel aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 6 – 0.

240ste coop eenen lichterstock aen Franciscus Van De Perre, 0 – 2 – 0.

241ste coop een deel wishoudt aen Jan De Visch, 1 – 10 – 0.

242ste coop een deel wishoudt aen Hendrick Poels, 1 – 11 – 0.

243ste coop een deel wishoudt aen Hendrick Poels, 1 – 12 – 0.

244ste coop een deel wishoudt aen Franciscus Van Nieuwenborgh, 1 – 12 – 0.

245ste coop een deel wishoudt aen Benedictus Schoonjans, 3 – 0 – 0. De coopen 241 tot 245 inclus comen aen heer ende J. B. De Witte.

246ste coop een deel wishoudt aen Andries De Coninck Hekelghem, 5 – 5 – 0. Borghe Joannes Vonck Hekelgem.

247ste coop een deel wishoudt aen Egidius Van Mulders Assche à neghen guldens het hondert. Borghe Judocus Bombeke.

248ste coop een tonne aen Adriaen De Jonghe, 0 – 7 – 0.

249ste coop 53 busselen haveren stroo aen Peeter Mahue Hekelghem, 1 – 10 – 0.

250ste coop 100 busselen cooren stroo aen Enghel Carnoij, 4 – 15 – 0. Borghe J. B. De Witte.

251ste coop 100 busselen cooren stroo aen Peeter Mahue Hekelghem, 4 – 18 – 0.

252ste coop 10 thierelinghen terwe aen J. B. De Ridder Hekelghem, 8 – 5 – 0.

253ste coop 10 thierelinghen terwe aen Peeter De Visch Hekelghem, 8 – 12 – 0.

254ste coop 10 thierelinghen terwe aen Peeter Van Ighem Meldert, 8 – 16 – 0.

255ste coop 10 thierelinghen terwe aen Joannes Vonck Hekelghem, 8 – 19 – 0.

256ste coop 10 thierelinghen terwe aen Peeter Van De Velde Esschene, 9 – 0 – 0.

257ste coop 10 thierelinghen terwe aen Joannes Vonck Hekelghem, 8 – 19 – 0.

258ste coop 10 thierelinghen terwe aen Jacobus De Witte Meldert, 9 – 1 – 0.

259ste coop 10 thierelinghen terwe aen Jacobus De Witte Meldert, 9 – 1 – 0.

260ste coop den messinck aen J. B. De Witte greffier, 18 – 10 – 0.

261ste coop een staende orlogie aen Martinus Van Vaerenbergh, 42 – 0 – 0.

Bedelt aen de erffgenaemen van het ontfanghen omgeldt, coopen, ende borghtochten ter somme van 174 – 7 – 2.

Noch betaelt op den 8ste februari 1752 aen den heere greffier, de somme van 68 – 5 – 1.

Bij mij ontfanghen uijt den coopdagh van Uijtersprot 72 – 0 – 0, J. B. De Riddder 8 – 5 – 0, van heer pastoor van Hekelghem 13 – 10.

Som = 93 – 15 – 0.

Philips Willems 36 – 1 – 3.

Som = 129 – 16 – 2.

Jacobus De Witte 18 – 2 – 0, Peeter Van Laecken 18 – 0 – 0, Mesmaecker 17 – 17 – 0,

Aldus wesende notarialijck vercocht binnen Hekelghem ten sterfhuijse voorschreven op den 19de januari 1752, coram differente omstaenders.

Verdeling van zijn goederen tussen zijn kinderen op 17 februari 1752.

Op heden den 17de februari 1752 compareerde voor mij ende get. Notaris den eerweerdigen heere Benedictus De Witte prister ende beneficiant van Onse Lieve Vrouwe gefondeert binnen de parochiaele prochie van Assche ter eenre, item, d’Heer Joannes Baptista De Witte, greffier der abdije van Afflighem ter tweedere, item, Jouffr. Anna Maria De Witte geassisteert met & Martinus Van Varenbergh haeren man ende momboir die sijne voorseide huijsvrouwe is authoriserende bij desen ter derdere, ende finalijck Jouffr. Joanna Petronella De Witte geassisteert met & Petrus Emanuel Schoon haeren man ende momboir die sijne voorseide huijsvrouwe tot het gene naerbeschreve insgelijcx behoorelijck geauthoriseert mits desen, ter vierdere ende lester seijde, alle kinderen van wijlen d’Heer Jacobus De Witte ende van wijlen Jouffrouwe Joanna Maria Clauwaert gehuijsschen ende hunne ouders waeren doen sij leefden, welcke comparanten hebben bekent ende geleden soo sij doen bij desen met rijpen raede …… advyse ende naer voorgaende taxatie van meester metsers, timmerliede ende andere, ende tusschen spreken van goede mannen hun des verstaende te hebben en gelot, gescheijden ende verdeijlt met gemeijn consente in vergelijcke paerten enden deelen, A. B. C. ende D. alle alsulcken goederen, bosschen, huijsen, obligatien ende andere gronden van erfve als op hun condividenten storven ende gesuccedeert sijn uijt den hoofde van hunne voorseide ouders, waer van de totaele masse te beloopen ter somme van éénendertigh duijsent twee hondert drijensestigh guldens derthien stuijvers courant geldt.

Cavel A te deele gevallen aen jouffr. Anne Maria De Witte ende Martinus Van Varenbergh gehuijsschen met de volgende partijen van goederen.

Eerst den steenen huijse, schure, stallinghen, nast, borreput, ende alle andere edificien daer op staende gelegen onder Hekelghem, groot van erffene 106 roeden (33 a 32,4 ca) ’t saem gepresen ter somme van 5722 – 0 courant belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 61 – ¼ guldens courant ter somme afgetrocken op de voorgaende van 5722 – 0, rest – 5660 = 19 ¾ guldens. Item, de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme – 62 – 0.

Item, eenen meersch groodt 274 roeden (86 a 14 ca) geleghen onder de voorseide prochie gepresen op 6=0 de roede beloopt ter somme van 1644 – 0, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 214 – 8 ¾ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1644 – 0 rest noch de somme van 1429 – 11 ¼. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 190 – 14.

Item, “Het block”, groodt 289 roeden (90 a 85 ca) gepresen op 3 – 10 stuijvers ider roede beloopt ter somme van 1011 – 10, belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wissel ter somme 150 – 12 courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 1011 – 10 rest nogh de somme van 860 – 18. Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 114 – 2. Paelende de voorseide drij partijen in’t geheel ter plaetse ‘tsheere straete ter plaetse d’erffgenaemen van den rentmeester Van Nuffel Guilliam Cornelis ende Heer Gillis Lemmens boven teghens den voetwegh ende voorts in twee sijden de goederen des goidthuijs van Afflighem, ter vijfder Guilliam Van Neerveldt ende d’erffgenaemen Janssens volghens den brieve daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 12de september 1708 ende voorts pro ut latinis in litheris.

Item, eenen hoppelochtingh onder de selve prochie geleghen in’t dorp, groodt van erffe 83 roeden (26 a 9 ca) paelende ter 1ste de straete, ter 2de d’erffgenaemen Van Neerveldt, ter 3de ende 4de de voorseide partije volghens brief daervan sijnde gepasseert voor de schepenen van Afflighem in dathe 17 juny 1713 pro ut latinis in litheris, getaxeert op ende ter somme van 6 – 0 ider roede comt ter somme van 498 – 0 belast met eenen grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII wisselgeldt ter somme 22 – 12 ½ courant welcke somme afgetrocken op de voorgaende van 498 – 0 rest nogh de somme van 475 – 7 ¼ . Item de boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 37 – 3.

Soo dat desen cavel beloopt op ende ter somme van acht duijsent acht hondert dertigh guldens vijfthien stuijvers één oort ende en moet moet maer hebben om egael te wesen aen de andere drij cavels ter somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens 3 stuijvers één oort dus te veel duijsent vijfthien guldens twelf stuijvers, uijt welcke somme sij moet opleggen aen cavel B. ter somme van 272 – 11 ¼ 12 mijten aen cavel C. de somme van 475 – 2 ¾ 12 mijten ende aen cavel D. de somme van 267 – 17 ½ 12 mijten waermede de voorseide vier cavels sullen egael en van gelijckx weerde sijn.

Cavel B te deele gevallen aen Eerwaerde Heere Benedictus De Witte met de naervolghende partijen van goederen, obligatien ende renten etc.

In den eersten sekere hofstede met den huijse ende andere edificien daire op staende genoemt Sinte Michiel geleghen onder de prochie van Hekelghem in’t dorp, groodt van erffve 42 ½ roeden (13 a 36 ca), paelende ter 1ste de straete, ter 2de Jan Baptist Robijns, ter 3de Jan Baptist De Smeth ende ter 4de strane pensionaris volghens den brief daervan sijnde gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 13 september 1734 gepresen à 8 – 0 guldens de roede ’t saemen met den huijse ende andere edificien op ende ter somme van neghen hondert sesenneghentigh guldens belast met elf stuijvers neghen denieren één mijt ’t sjaers grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wisselgeldt ter somme van 22 – 1 ¼ courant welcke somme van de voors. van 996 – 0 guldens afgetrocken rest nogh 973 – 18 ½ guldens.

Item, 68 roeden (21 a 38 ca) hoppelochtinge met den heijen int broeck geleghen onder de voorschreven prochie, paelende ter 1ste sheeren straete, ter 2de Hendrick Lannoy, ter 3de Gillis De Schrijver ende ter 4de Jacques Taevenier volghens brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 7 december 1711 gepresen op vijf guldens de roede bedraegende ter somme van 340 – 0 courant geldt, belast met eenen gulden eenen stuijver één sleck ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII ter somme van 33 – 13 courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 340 – 0 rest noch eene somme van – 306 – 6 ¾ guldens.

Item, 32 roeden (10 a 6 ca) hoppelochtinge geleghen onder de voorseide prochie in’t dorp, paelende ter 1ste ende 2de de hofstede van Adriaen De Jonghe, ter 3de d’erffgenaemen d’Heer Philippus Josephus Robijns, ter 4de ’t sheeren straete, gecocht van den Michiel Joseph Van Nuffel volghens contract de dathe 10 september 1727 ende de goedenisse daere op gevolght voor schepenen van Afflighem in dathe 19 oktober 1731 getaxeert op 4 – 15 ider roede beloopende op ende ter somme van 154 – 10 courant, belast met eenen stuijver één mijt ende één hinne grondtcheijns ’t sjaers aen den godtshuijse, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII ter somme van 15 – 12 ¼ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 154 – 10 rest noch eene somme van – 138 – 17 ¾ guldens.

Item, 183 roeden landts met 30 roeden elsbroeck in “Den Hoorick” onder de prochie van Meldert, paelende ter 1ste het stratcen ? ende Langhe Vlijde ? , ter 2de den dam van de “Moortevijvers”, ter 3de Cornelis Van Lierde, ende ter 4de de straete, paelende de 30 roeden elsbroeck 1ste den dam, 2de den elsenbosch, 3de Jan De Ridder, 4de den voorseide Cornelis Van Lierde ingevolghe den brief daere van sijnde gepasseert voore schepenen van Afflighem in dathe 2 september 1720, ende voorts pro ut latinis en selven, ider roede getaxeert op 4 – 5 beloopende ’t saemen ter somme van 905 – 5, belast met eenen gulden ? stuijvers ’t sjaers grondtcheijns aen de voorseide && Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 42 – 10 ½ courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 905 – 5 rest noch eene somme van 862 – 14 ½. Item de boomen ende houdtwasch gepresen op ende ter somme van 105 – 0.

Item, 229 roeden (72 a) landt geleghen onder de prochie van Hekelghem voorseide op “Den Molencauter”, paelende ter 1ste Peeter De Ridder, ter 2de den huijs? van Assche, ter 3de ende 4de de abdije van Afflighem commende uijt den hoofde der condividenten moeder ende te deele gevallen volghens cavelinge onder signature de dathe 26 maert 1726, ider roede getaxeert op viere guldens beloopende ter somme van 916 – 0 , belast met ? ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse van Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 3 – 18 ¾ courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 916 – 0 rest noch de somme van 912 – 1 ¼.

Item den prijs van den calcul van labeur – 2 – 0.

Item, de hellicht van sekeren meersch ende broeck genoemt “Den Wallemeersch” geleghen onder de voorseide prochie van Hekelghem, paelende ’t sheeren straete, ter 2de Jan De Ridder, Adriaen Christiaens ende Peeter Van Ransbeke, ter 3de Joos Van Nuffel, ende ter 4de Elisabeth Robijns ende het stratien, waervan de wederhellicht is te deele gevallen aen cavel C. volghens brieve gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 22 juny 1712, groodt voor de hellight 214 roeden (67 a 28 ca) gepresen op 3 – 15 de roede beloopende op ende ter somme van 695 – 10 courant, belast met de hellicht van twee stuijvers ¼ ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse van Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 1 – 15 courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 695 – 10 rest ter somme van 693 – 15. Item over de hellicht van den houdtwasch ende boomen gepresen op 106 – 15.

Hiernaer volghen de renten aen den voorseide cavel bi aengeleijt.

Inden eersten eene rente tot coste vande prochie van Hekelghem van acht hondert guldens wisselgheldt cappitael geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende den 5de december bij de bedesetteren ende meeste gegoeijde van de voorseide prochie van Hekelghem volghens acte gepasseert voor den notaris Eg. Crick present getuijghen op den 6de meert 1710 ende aen de moeder der condividenten onder andere te deele gevallen volghens de voorseide lotinghe de dathe 26 meert 1726 ende voorts pro ut latinis in litteris predictis welcke somme gereduceert in courant gheldt comt ter somme van 933 – 6 1/2 .

Item, over twee jaeren intrest t’leste verschenen 18 february 1752 der selve rente de somme van 77 – 8.

Item, alnoch eene rente van 150 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Herremans ende Petronella Serteel geconstitueert à rathe den penninck XX altijdt vallende 23 january volghens den constitutie brief gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 1ste meert 1732 ende gehypotiqueert pro ut casius …………… 175 – 0. Item, over 13 maenden intrest der selve rente de somme van een jaere 15 – 12 1/2 .

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Herremans geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 30 july volghens den constitutiebrief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 30ste july 1725 ende voorts pro ut latinis inden selve brief comt in courant geldt ter somme van 233 – 6 1/2. Item, over 19 maenden intrest der selve rente de somme van 15 – 19.

Item, eene rente van 420 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan Bastiaens ende Elisabeth Van Der Jeught geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 3de february volghens brief gepasseert voor de voorseide schepenen van Afflighem op den 3de meert 1732 ende voorts gehypotiqueert als inden selve brief comt in courant gheldt 489 – 19 3/4. Item, over 2 jaeren 15 daeghen intrest de somme van 42 – 17 ½.

Item, eene rente van 350 – 0 wisselgeldt tot laste van Pauwel De Smeth ende Susanna Van Der Jeught geconstitueert à 3 – 10 par cent ende in cas van preciese betaelinghe uijterlijck binnen t’jaer gestaen met 10 – 10 t’jaers altijdt vallende 25 december ingevolghe den brief gepasseert voor schepenen van Afflighem voorseide op de 11de november 1726 ende voort gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief facit in courant gheldt 408 – 6 ½.

Item, voor drij weken intrest der selve rente de somme van 0 – 12. Item, over den brief 6 – 4.

Item, eene rente van 100 – 0 courant geldt tot laste van Carolus Scherier ende Catharina Breckpot geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 9 december volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 9 december 1726 ende voorts gehypotiqueert in den gemelden brief dus 100 – 0. Item, voor 2 jaere 2 maenden intrest van de selve rente 10 – 8 ¼.

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Niclaes Van Ransbeke ende Isabella Van Ransbeke geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 8 february volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem voorseide op den 8 february 1734 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selve brief in courant ter somme van 233 – 6 ½. Item, voor 3 jaers ende den derde van één maendt intrest 29 – 5. Item, over den brief de somme van 6 – 5.

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Michiel Clauwaert sone Peeters à 5 par cent altijdt vallende 29 augustus volghens den brief daere van gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 29 augustus 1743 ende voorts gehypotiqueert pro ut latinis … in courant 233 – 6 ½. Item voor 4 jaeren acht maenden 19 daeghen intrest de somme van 47 – 3.

Item, eene rente van 100 -0 courant tot laste van Jacobus Poels geconstitueert à 4 par cent altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 27 january 1744 gehypotiqueert inden selven date 100 – 0. Item over 24 daeghen intrest de somme van 4 – 11 1/2.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Le Deghen, nu tot laste van Peeter Van Nieuwenborgh sone Gillis volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 13de january 1676 à 5 par cent altijdt vallende 13 januari facet in courant 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren één maendt en vijf daeghen intrest de somme van 15 – 9 ¾.

Item, eene rente van 50 – 0 wisselgeldt tot laste van Hendrick Van Langhenhove te voorens Joos Pirijns bij transparte van Michiel Joseph Van Nuffel bepandt op een hofstedeke onder Meldert in den Hooricke volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 26 october 1626 altijdt vallende 3 meert …. par cent dus in courant de somme van 58 – 6 ½. Item over één jaere elf maenden intrest de somme van 5 – 5 ¾.

Item, eene rente van 60 – 0 wisselgeldt tot laste van Jacobus Schereir wesende de hellicht van eene rente van 120 – 0 wisselgeldt gecreëert tot laste van d’erffgenaemen Anthoon Vertonghen bepant op eene hofstede onder Hekelghem tot Blereghem geconstitueert à 3 – 10 t’sjaers altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 1ste februari 1627 dus in courant geldt ter somme van 70 – 0. Item over 2 jaeren 24 daeghen intrest de somme van 7 – 9 ½.

Soo dat desen cavel beloopt op ende ter somme van seven duijsent vijf hondert twee-en-veertigh guldens twelf stuijvers courant gheldt ende moet hebben als den voorgaende cavel A. ter somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens drij stuijvers één oort, dus te cort twee hondert twee-en-seventigh guldens eelf stuijvers één oordt twelf mijten welcke somme hij moet trecken van cavel A. ende waermede desen cavel sal egael sijn aen den voorgaenden cavel A. ende hebben eene somme van 7815 – 3 ¼.

Cavel C is te deele gevallen aen Jouffrouwe Joanna Petronella De Witte en Sieur Petrus Schoon gehuijsschen met de naervolghende partijen van goederen, renten etc.

In den eersten 271 roeden (85 a 20 ca) landts geleghen onder de prochie van Meldert , paelende aen d’erffgenaemen Jan Willems, 2de Peeter Maes, ende den wallenmeersch, ter 3de ende 4de d’erffgenaemen Jan Willems voorseide, aen den vader der condividenten te deele gevallen uijt den hoofde van sijne ouders volghens lotinghe gepasseert voor schepenen van Assche in dathe 15 january 1710 wesende leengoedt, leenroerigh onder den leenhove van Afflighem ende lichte thiende, ider roede gepresen op 4 – 0 beloopende ’t saemen ter somme van 1084 – 0. Item den preijs ende houtwasch ’t saemen getaxeert op ende ter somme van 60 – 10.

Item, 214 (67 a 28 ca) roeden landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op “Den Hooghenpael, paelende ter 1ste Peeter De Clercq, 2de Afflighem goederen, ter 3de Jan Meert causa uxoris, ende ter 4de de weduwe Robijns ende Afflighem voorseide, …….. condividenten competerende uijt den hoofde van hunne moeder ende aen haere onder andere te deele gevallen volghens cavelinghe gepasseert in dathe 26 meert 1726, ider roede gepresen op 3 – 3 beloopende ’t saemen op ende ter somme van 674 – 2 courant geldt, belast met één oort grondtcheijns t’sjaers aen den voorseide goidtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ter somme van 0 – 7 ¾ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 674 – 2 rest noch eene somme van 673 – 14. Item over den prijs de somme van 2 – 0.

Item, 107 ½ (33 a 80 ca) roede landts onder de prochie van Hekelghem op “Den Molencauter”, paelende ter 1ste Merten Cornelis, ter 2de de erffgenaemen Michiel Mertens, ter 3de ende 4de Afflighem goederen hun competerende uijt den hoofde voorseide, ider roede gepresen op 4 – 0 beloopende t’saemen ter somme van 430 – 0, belast éénen gulden t’sjaers grondtcheijns aen den voorseide goidtshuijse, beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ter somme van 0 – 15 ¾ welcke afgetrocken op de voorseide somme van 430 – 0 rest noch eene somme van 429 – 4 1/4. Item, den preijs t’saemen getaxeert op ende ter somme van 17 – 11.

Item, sekeren bosch geleghen onder de voorseide prochie van Hekelghem genoemt “Cauwenberghbroeck”, groodt 180 ½ roede (56 a 74 ca), paelende ter 1ste Afflighem goederen, ter 2de Michiel Van Der Schueren, van dese gescheijden met het wederdeel daer den uijtrede doorlight, ter 3de “Het broeckveldt”, ende 4de Peeter De Clercq, hun competerende uijt den hoofde voorseide, ider roede gepresen op 2 – 10 stuijvers beloopende t’saemen op ende ter somme van 451 – 5 stuijvers courant belast met eenen halven stuijver grondtcheijns aen den voorseide abdije & goidtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wisselgeldt ter somme van 0 – 15 ¾ courant. Welcke afgetrocken van de voorseide somme van 451 – 5 stuijvers rest noch eene somme van 450 – 9 ¼. Item de boomen ende houdtwasch gepresen op de somme van 158 – 10.

Item, de hellicht van de wallemeersch, groodt 214 roeden met den heijm, paelende in’t geheel ter 1ste ’t sheeren straete, ter 2de Jan De Ridder, Adriaen Christiaens ende Peeter Van Ransbeke, ter 3de Joos Van Nuffel, ter 4de Elisabeth Robijns, commende dese hellicht uijt den hoofde van wijlen meester Judocus Goddefroy teghens welcken erffgenaemen de moeder der condividenten het selve heeft vercreghen bij coope volghens procuratie tot goedenisse daervan sijnde gepasseert voor den notaris Van Itterbeke de dathe ….?… gepresen op 3 – 15 de roede, waervan de wederhellicht is gelijdt ende te deele gevallen aen cavel B. beloopende t’selven op ende ter somme van 695 – 10 stijvers courant geldt, belast met de hellicht van den cheijns van twee stuijvers één oort t’sjaers grondtcheijns aen den goidtshuijse van Afflighem voorseide, beloopende het cappitael der selve grondtcheijns voor de hellicht teghens den penninck XXVII wisselgeldt, in courant geldt ter somme van 1 – 15 dus afgetrocken op de voorseide 695 – 10 stuivers noch eene somme van 693 – 15. Item de hellicht boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 106 – 15.

Hiernaer volghen de obligatien en de renten aen den voorseide cavel C. te deele gevallen.

Inden eersten eene personele obligatie van duijsent guldens wisselgeldt cappitael tot laste van Frans Robijns ende Jacquelina De Witte gepasseert onder signature in dathe 17 oktober 1747 geconstitueert à vier par cent courant altijdt vallende 31 augusti, maeckende in courant 1166 – 6 ½. Item, over vijf maenden ende achtthien daeghen de somme van 18 – 14.

Item eene obligatie van 400 – 0 courant geldt tot laste van Heer Benedictus De Witte geconstitueert à vier par cent altijdt vallende 28 july onder signature de dathe 28 july 1751 dus hier 400 – 0. Item over sesse maenden 21 daeghen intrest de somme van 7 – 11 ¼.

Item, eene obligatie van 100 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan Deijn tot Releghem altijdt vallende te Kerstmisse geconstitueert à 6 – 5 par cent ingevolghe de obligatie gepasseert voor den notaris Rousseau tot Brussel op den 29ste november 1699 dus in courant de somme van 116 – 13 ¼. Item, over drij jaeren één maendt 24 daeghen verlopen de somme van 19 – 13 ½.

Item, eene rente van 107 – 2 stuijvers wisselgeldt cappitael tot laste van Cornelis Van Nieuwenbourgh ende Elisabeth Verhoeven, en Gillis De Ridder, geconstitueert à 4 par cent altijdt vallende 5 februari ingevolghe den brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 2de april 1742 ende voorts gehypotiqueert &.. dus facit in courant 124 – 19. Item, over 2 jaeren 13 maenden intrest de somme van 9 – 14 ¾.

Item, eene rente van vier hondert guldens wisselgeldt cappitael tot laste van Peeter Van Laecken cum uxore ende hunne kinderen altijdt vallende 28 meij geconstitueert à vijf par cent ende in cas van preciese betaelinge à rathe van vier en thien par cent ingevolghe den brief daervan gepasseert voor leenmannen van Afflighem in dathe 28 meij 1740 ende gehypotiqueert pro ut latinis in litteris dus facit in courant – 466 – 13 ¼. Item, over twee jaeren acht maenden 20 daeghen intrest ter somme van 39 – 0.

Item, eene rente van 450 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Hendrick Van Velde ende Joanna Van Ghete geconstitueert à vier par cent altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 10de meert 1723 ende gehypotiqueert pro ut latinis dus facit in courant – 525 – 0. Item over twee jaeren één maendt en 25 daeghen intrest comt ter somme van 38 – 13. Item over den brief 5 – 8.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Hendrick Wamback ende Catharina Verlijsen altijdt vallende te lichtmisse geconstitueert à 5 par cent ende gemodificeert op 4 – 10 stuijvers par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 3de februari 1722 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief dus facet in courant 116 – 13 ¼. Item over 16 daeghen intrest comt ter somme van 0 – 3 ¾.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van de voorseide Hendrick Wamback, nu Cornelis Slaghmulder geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 3 july volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 20ste augusti 1742 ende gehypotiqueert inden selven brief facet in courant 116 – 13 ¼. Item over ses maenden en half de somme van 2 – 14 ½.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Peeter Van Ighem altijdt vallende 30 july geconstitueert à 5 par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 30ste july 1725 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief facit in courant de somme van 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren sesse maenden 18 daeghen intrest de somme van 17 – 15.

Item, eene rente van 300 – 0 courant cappitael tot laste van Joos Van Ransbeke ende Jan De Valck geconstitueert à 14 – 0 t’sjaers altijdt vallende 26 meert volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 26 meert 1732 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief dus 300 – 0. Item over drij jaeren elf maenden 23 daeghen intrest de somme van 54 – 12 ½.

Soo dat desen cavel beloopt met de aengeschreven partijen van goederen, obligatien ende renten op ende ter somme van seven duijsent drij hondert veertigh guldens twee oorden ende moet hebben als de voorgaende cavel de somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens drij stuijvers één oort sesse mijten dus te cort de somme van 475 – 2 ¾ 12 mijten, welcke somme hem moet opgeleijt worden van cavel A. ende waermede desen cavel gelijck is met de voorgaende, ende beloopt de somme van 7815 – 3 ¼.

Cavel D is te deele gevallen aen d’Heere Joannes Baptist De Witte, greffier van Afflighem met de naervolghende partijen van goederen, obligatien ende renten als volght.

Inden eersten 506 roeden (1 ha 59 a 7 ca) landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op “Het Groot Leenveldt”, leenroerig onder Afflighem ende lichte thiende, paelende ter 1ste aen den steenwegh ende J. B. Crick, ter 2de den armen van Assche, nu Gillis De Keghel, ende Adriaen Van Nieuwenhove, ter 3de Gillis De Schrijver, Guilliam Van Neerveldt ende Gillis De Decker, ende ter 4de den wegh loopende van Seghershove naer de kercke van Hekelghem volghens brief gepasseert voor leenmannen van Afflighem de dathe 25 november 1715, ider roede gepresen op 4 – 5 stuijvers courant te saemen te beloopen op ende ter somme van 2150 – 10. Item, den preijs getaxeert op ende ter somme van 66 – 13.

Item, eenen bosch geleghen onder de prochie van Eerenbodeghem, groodt 203 ½ roeden (63 a 98 ca) genoemt “Het Paradijs”, paelende ter 1ste Michiel Van Nieuwenhove, ter 2de Michiel Crick cause uxoris, ter 3de de Cecke?, ende ter 4de t’sheeren straete, bij den vader der condividenten vercreghen bij coop teghens Judocus Goddefroy volghens den brief gepasseert voor schepenen van Eerenbodeghem de dathe 18 october 1736 get&. J. J. Verbrugghen, ider roede gepresen op 3 – 5 stuijvers dus comt ter somme van 671 – 7 ½.

Item, den preijs van boomen ende houtwasch gepresen op ende ter somme van 184 – 0 courant – 184 – 0.

Item, 53 roeden (16 a 66 ca) landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op den “Hooghe Pael”, paelende ter eendere Merten Cornelis, ter 2de d’erffgenaemen Michiel Mertens, ende ter 3de ende 4de Afflighem goederen, commende uijt den hoofde van de moeder der condividenten ende aen haer onder andere te deele gevallen volghens de lotinghe de dathe 26 meert 1726, ider roede gepresen op viere guldens, comt te beloopen op ende ter somme van 212 – 0, belast met eenen halve stuijver neghen mijten grondtcheijns t’sjaers aen den godtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ?? de somme van 0 – 19 ¾ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 212 – 0 rest noch eene somme van 211 – 0 ¼. Item, den preijs getaxeert op ende ter somme van 2 – 16.

Item, eene partije broeckagie geheeten “Gravenbroeck” wesende eijghen goedt, groodt 99 roeden (31 a 12 ca) geleghen onder de prochie van Hekelghem voorseide, paelende ter eendere Joos Eeman ende Joos Hellinckx, ter 2de ……… , ter 3de Judocus Goddefroy, Michiel Van Der Schueren ende Adriaen Le Deghen, ende 4de Afflighem goederen, commende uijt den hoofde voorseide, getaxeert op ende ter somme van 3 -12 stuijvers ider roede, commende t’saemen ter somme van 358 – 17 ½ courant gheldt sijnde de voorseide partije broeckagie belast met 3 – 16 stuijvers aende kercke van Hekelghem voor twee gefundeerde jaergetijden inde selve kercke voor de ziele van wijlen Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhoudt hunne groodtouders waren ingevolghe den testamente gepasseert voorden notaris Crick in dathe 9 juny 1716 beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 119 – 13 ¾ courant gheldt welcke afgetrocken op de voorseide somme van 385 – 17 ½ rest noch eene somme van 239 3 ¾. Item, de boomen ende houdtwasch gepresen op ende ter somme van 62 – 10.

Hiernaer volghen de obligatien ende renten aen den voorseide cavel D. te deele gevallen.

Inden eersten eene obligatie van vijf hondert guldens courant gheldt cappitael geconstitueert à vier par cent altijdt vallende den 27ste january tot laste van Martinus Van Varenbergh cum uxore, bij hun gelicht onder signature volghens de obligatie daerover verleden in dathe sevenentwintigh january 1748 dus hier – 500 – 0. Item over vier jaeren en 22 daeghen intrest ter somme van 80 – 16.

Item, eene obligatie van hondert guldens courant gheldt cappitael tot laste van Jan Baptist Van Nieuwenhove, geconstitueert à vier par cent altijdt vallende 19 juny volghens de obligatie onder signature de dathe voorseide, hier – 100 – 0. Item over acht maenden intrest comt ter somme van 3 – 0.

Item, eene obligatie van hondert guldens wisselgheldt tot laste van Jeronimus De Backer, de dathe 25 meij 1743 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende acht meij dus in courant dese van 116 – 13 ¼. Item over neghen maenden intrest ter somme van 3 – 17 3/4.

Item, eene obligatie van hondert guldens courant gheldt tot laste van Pauwel Gregoir ende Catharina Van Mulders, de dathe 10 july 1743 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende thien july dus hier – 100 – 0. Item over seven maenden ende acht daeghen intrest de somme van 3 – 0.

Item, eene obligatie van hondert guldens wisselgheldt tot laste van Fl. De Witte, de dathe 15 february 1726 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende 15 february dus in courant gheldt de somme van 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren verloopen croisen der selve obligatie de somme van 15 – 0.

Item, eene rente van twee hondert sevenenvijftigh guldens vier stuijvers wisselgeldt cappitael tot laste van Jan Gekeer ende Petronella Van Den Biesen altijdt vallende seven january geconstitueert à twelf guldens t’sjaers volghens den brief daervan sijnde gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 6de april 1750 ende gehypotiqueert pro ut latinis in den selven brief ende comt in courant gheldt – 300 – 0. Item over 13 maenden intrest selve rente ter somme van 13 – 0.

Item, eene rente van 400 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Frans De Batselier sone wijlen Andries altijdt vallende den 16 juny geconstitueert à 5 par cent ende in cas van preciese betaelinghe à 4 ½ par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 16de juny 1749 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief, facet in courant – 466 – 6 ½. Item over één jaer en acht maenden intrest der selve rente, sijnde acht maenden gerekent à rathe van 4 – 10 par cent de somme van 33 – 10.

Item, eene rente van 216 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan ende Joos De Keghel nu Peeter De Keghel altijdt vallende 4de november geconstitueert à 5 par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 18 november 1715 ende de transporte daer onder staende onder signature ende gehypotiqueert als breeder inden selven brief dus facit in courant gheldt ter somme van 249 – 13. Item over 15 maenden intrest der selve rente ter somme van 13 – 10.

Item, eene rente van 662 – 0 courant gheldt tot laste van Andries D’Haens altijdt vallende den 13de september geconstitueert à vier en half par cent ende in cas van preciese betaelinghe à vier par cent, volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 18 september 1747 ende gehypotiqueert pro ut latinis in de selven brief, dus hier 662 – 0. Item, over twee jaeren vijf maenden intrest der selve rente de somme van 70 – 12.

Item, eene rente van 350 – 0 courant cappitael tot laste van Martinus De Nil ende Joanna De Meij geconstitueert à vijf par cent, ende in cas preciese betaelinghe à vier par cent, altijdt vallende 24 january ingevolghe den brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 14 meert 1746 ende gehypotiqueert pro ut latinis in letteris predictis, dus – 350 – 0. Item over ontrent de derthien maenden intrest ter somme van 15 – 0.

Item, eene rente van 144 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Joos De Pauw ende Anna Van Den Bossche geconstitueert à vijf per cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den eersten april 1743 ende den transport in dathe 14 juny 1745 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief ende maeckt in courant 167 – 19 ¾. Item over 3 jaeren thien maenden en half intrest ter somme van 27 – 19.

Item, eene rente van 150 – 0 wisselgeldt tot laste van Catharina De Visch weduwe Jan Van Nieuwenbourgh geconstitueert à rathe van seven guldens t’sjaers, altijdt vallende 13 april, volghens brief daerover gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 13 april 1744 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief, facit in courant gheldt ter somme van 175 – 0. Item over thien maenden intrest der selve rente ter somme van 5 – 15.

Item, eene rente van 300 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Frans De Witte, sone wijlen Jans, geconstitueert à rathe den penninck XX, altijdt vallende Kersmisse, volghens brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 5 februari 1722 ende gehypotiqueert pro ut latinis in predictis letteris dus facet in courant ter somme van 350 – 0. Item over één jaer één maendt en drij weken croisen de selve van 14 – 17 ¾. Item, over den brief – 5 – 2.

Soo dat desen cavel D. beloopt met de aengeschreven gronden van erffven, obligatien ende renten ter somme van 7547 – 5 ¾ en ses mijten ende moet hebben als de voorgaende cavels de somme van 7815 – 3 ¼ dus te cort 267 – 17 ½ welcke somme hem moet opgelegt worden van cavel A. waermede desen cavel gelijck is met de voorgaende cavel ende beloopt op ende ter somme van – 7815 – 3 ¼.

Item, houden de condividenten ongescheijden ende in’t gemeijn sekere cappitale rente van sesse hondert guldens wisselgeldt tot laste van Adriaen De Jonghe gecreeert ende geconstitueert à sevenentwintigh guldens t’sjaers welcke revenuen worden getrocken door Jouffr. Egeunia De Witte religieuse binnen de abdije van Ten Roosen voor haere leven geduerende, welcke rente naer haere aflijvigheijdt door de condividenten … actie hebbende sal worden gegrafiteert staecke gewijs.

Notitie bij ADRIANA EUGENIA:

Zij was religieuse in het klooster Ten Roozen te Aalst.

Notitie bij JOANNES BAPTIST:

Bouwt de zogenaamde “Hoeve de Witte”, Brusselbaan 129, (50°54’48″NB, 4°6’24″OL) naar de bewoners sedert de 18de eeuw, en voormalige griffierswoning der abdij van Affligem. Semi-gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, waarvan de aanhorigheden afgebroken of verbouwd werden. In de gecementeerde straatmuur, met schilddakje (kunstleien) overluifelde inrijpoort gedateerd door gesmeed ijzeren opschrift “Anno/1752” en met bouwjaar “17/52” op de imposten; rondboogpoort van zandsteen met kwarthol beloop, uitstekende imposten, verankerde sluitsteen en smalle, het beloop volgende druiplijst. Oorspronkelijk acht traveeën breed boerenhuis (nok loodrecht op straat) met één bouwlaag en een zadeldak (kunstleien) op geprofileerde houten modillons, met laadvenster, uit dezelfde tijd. Witgekalkte baksteenbouw met gecementeerde plint. Behouden kruisvensters van zandsteen met negblokken en onderaan luiken; de beide linkertraveeën werden verbouwd: deels dichtmetselen der kruisvensters (bewaard bovenlicht) voor het aanbrengen van twee staldeuren. Fraaie zandstenen steekboogdeur met kwarthol profiel uitlopend op driehoekjes in de neg, geprofileerde met tussendorpel verbonden imposten, en een in de druiplijst opgenomen sleutel. Zijpuntgevels met schouderstukken en vermoedelijk vlechtingen (gecementeerd). Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent. Auteurs: De Maegd Christiane, Van Aerschot Suzanne.

22 oktober 1750 – onderpand na zijn overlijden van zijn vader Jacobus voor zijn aanstelling als griffier van Affligem.

Alsoo door de doodt ende aflijvigheijt van wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier der abdije van Afflighem is comen te vacceren het recht der cheijnsen, soo der privative als commune onder de laatbancken resorterende in Merchten, Steenuffel, Londerzeel, Baerdeghem, Assche, Zellick, ende daer ontrent competerende sijne Eminentie den cardinael d’Alsace als prelaet der voorschreven abdije ende aen de gemelde abdije, welck voorschreven recht is geconfereert aen den moderne greffier Joannes Baptista De Witte onder conditie van te stellen cautie pignoratie ter concurrentie van twee duijsent guldens tot securiteijt van de voorschreven abdije ende om daeraen te voldoen soo sijn op heden den 22ste oktober 1750 gecompareert etta den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende cappelaen binnen de prochiaele kercke van Assche, Joannes Baptista De Witte, greffier der voorschreven abdije van Afflighem, Anna Maria De Witte geassisteert met den eersaemen Martinus Van Varenbergh, innegesetene pachter der prochie van Esschene die sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven is authoriserende bij desen ende finalijck jouffr. Joanna De Witte, alle van competenten ouderdom soo sij verclaeren mits desen, welcke voorschreven comparanten tot securiteijt van ’t voorschreven recent hebben bekent ende geleden soo sij doen mits desen voor cautie pignoratie te stellen eerst vijff daghwanden bosch ende meersch geleghen onder de prochie van Heckelghem, paelende ter eenre de straete, ter 2de het ?? velt, ter 3de de erffgenaemen Jan Van Nuffel ende ter 4de d’erffgenaemen Peeter Van De Putte, cheijnsroerigh onder de voorschreven bancke met twee stuijvers een oort sjaers ende finalijck eene partije lant, groot drij daghwanden saldo justo, paelende ter eenre den voetwegh , ter 2de Hendrick Poels, ter 3de den wallenmeersch ende ter 4de Guilliam Jacops, de comparanten indiviso competerende uijt den selve hooffde van wijlen den meergenoemden heere Jacobus De Witte ende jouffr. Joanna Maria Clauwaert, hunne ouders, alle vrij sijnde ende onbelast, gelovende hij tweeden comparant ingevalle hem de voorschreven panden bij lotinghe niet en quaemen te deele te vallen, dat hij de voorschreven panden aen wie die selve bij lotinghe quaemen te vallen, naermaels t’allen tijde sal ontlasten ende de gene hem sullen te deele vallen in plaetse der selve te stellen, constituerende voorts sij comparanten eenpaerelijck onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser ofte dobbel om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen der bancke van Afflighem ende alomme elders hoff ende heer competent ende aldaer den geheelen inhout deser judicivelijck te vernieuwen de voorschreven panden als cautie pignoratie voor het voorschreven recht te oppignoreren ende hypoticqueren in forma mitsgaeders te compareren soo voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche, ende aldaer te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ten laste van hem tweeden comparant, aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelghem, date ut supra, coram D° Rumoldo De Cuijper, pastoor in Heckelghem et Jacobo De Witte, testibus requisitis.

Erfenis van zijn ouders op 17 februari 1752.

Cavel D is te deele gevallen aen d’Heere Joannes Baptist De Witte, greffier van Afflighem met de naervolghende partijen van goederen, obligatien ende renten als volght.

Inden eersten 506 roeden (1 ha 59 a 7 ca) landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op “Het Groot Leenveldt”, leenroerig onder Afflighem ende lichte thiende, paelende ter 1ste aen den steenwegh ende J. B. Crick, ter 2de den armen van Assche, nu Gillis De Keghel, ende Adriaen Van Nieuwenhove, ter 3de Gillis De Schrijver, Guilliam Van Neerveldt ende Gillis De Decker, ende ter 4de den wegh loopende van Seghershove naer de kercke van Hekelghem volghens brief gepasseert voor leenmannen van Afflighem de dathe 25 november 1715, ider roede gepresen op 4 – 5 stuijvers courant te saemen te beloopen op ende ter somme van 2150 – 10. Item, den preijs getaxeert op ende ter somme van 66 – 13.

Item, eenen bosch geleghen onder de prochie van Eerenbodeghem, groodt 203 ½ roeden (63 a 98 ca) genoemt “Het Paradijs”, paelende ter 1ste Michiel Van Nieuwenhove, ter 2de Michiel Crick cause uxoris, ter 3de de Cecke?, ende ter 4de t’sheeren straete, bij den vader der condividenten vercreghen bij coop teghens Judocus Goddefroy volghens den brief gepasseert voor schepenen van Eerenbodeghem de dathe 18 october 1736 get&. J. J. Verbrugghen, ider roede gepresen op 3 – 5 stuijvers dus comt ter somme van 671 – 7 ½.

Item, den preijs van boomen ende houtwasch gepresen op ende ter somme van 184 – 0 courant – 184 – 0.

Item, 53 roeden (16 a 66 ca) landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op den “Hooghe Pael”, paelende ter eendere Merten Cornelis, ter 2de d’erffgenaemen Michiel Mertens, ende ter 3de ende 4de Afflighem goederen, commende uijt den hoofde van de moeder der condividenten ende aen haer onder andere te deele gevallen volghens de lotinghe de dathe 26 meert 1726, ider roede gepresen op viere guldens, comt te beloopen op ende ter somme van 212 – 0, belast met eenen halve stuijver neghen mijten grondtcheijns t’sjaers aen den godtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ?? de somme van 0 – 19 ¾ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 212 – 0 rest noch eene somme van 211 – 0 ¼. Item, den preijs getaxeert op ende ter somme van 2 – 16.

Item, eene partije broeckagie geheeten “Gravenbroeck” wesende eijghen goedt, groodt 99 roeden (31 a 12 ca) geleghen onder de prochie van Hekelghem voorseide, paelende ter eendere Joos Eeman ende Joos Hellinckx, ter 2de ……… , ter 3de Judocus Goddefroy, Michiel Van Der Schueren ende Adriaen Le Deghen, ende 4de Afflighem goederen, commende uijt den hoofde voorseide, getaxeert op ende ter somme van 3 -12 stuijvers ider roede, commende t’saemen ter somme van 358 – 17 ½ courant gheldt sijnde de voorseide partije broeckagie belast met 3 – 16 stuijvers aende kercke van Hekelghem voor twee gefundeerde jaergetijden inde selve kercke voor de ziele van wijlen Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhoudt hunne groodtouders waren ingevolghe den testamente gepasseert voorden notaris Crick in dathe 9 juny 1716 beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 119 – 13 ¾ courant gheldt welcke afgetrocken op de voorseide somme van 385 – 17 ½ rest noch eene somme van 239 3 ¾. Item, de boomen ende houdtwasch gepresen op ende ter somme van 62 – 10.

Hiernaer volghen de obligatien ende renten aen den voorseide cavel D. te deele gevallen.

Inden eersten eene obligatie van vijf hondert guldens courant gheldt cappitael geconstitueert à vier par cent altijdt vallende den 27ste january tot laste van Martinus Van Varenbergh cum uxore, bij hun gelicht onder signature volghens de obligatie daerover verleden in dathe sevenentwintigh january 1748 dus hier – 500 – 0. Item over vier jaeren en 22 daeghen intrest ter somme van 80 – 16.

Item, eene obligatie van hondert guldens courant gheldt cappitael tot laste van Jan Baptist Van Nieuwenhove, geconstitueert à vier par cent altijdt vallende 19 juny volghens de obligatie onder signature de dathe voorseide, hier – 100 – 0. Item over acht maenden intrest comt ter somme van 3 – 0.

Item, eene obligatie van hondert guldens wisselgheldt tot laste van Jeronimus De Backer, de dathe 25 meij 1743 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende acht meij dus in courant dese van 116 – 13 ¼. Item over neghen maenden intrest ter somme van 3 – 17 3/4.

Item, eene obligatie van hondert guldens courant gheldt tot laste van Pauwel Gregoir ende Catharina Van Mulders, de dathe 10 july 1743 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende thien july dus hier – 100 – 0. Item over seven maenden ende acht daeghen intrest de somme van 3 – 0.

Item, eene obligatie van hondert guldens wisselgheldt tot laste van Fl. De Witte, de dathe 15 february 1726 geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende 15 february dus in courant gheldt de somme van 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren verloopen croisen der selve obligatie de somme van 15 – 0.

Item, eene rente van twee hondert sevenenvijftigh guldens vier stuijvers wisselgeldt cappitael tot laste van Jan Gekeer ende Petronella Van Den Biesen altijdt vallende seven january geconstitueert à twelf guldens t’sjaers volghens den brief daervan sijnde gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 6de april 1750 ende gehypotiqueert pro ut latinis in den selven brief ende comt in courant gheldt – 300 – 0. Item over 13 maenden intrest selve rente ter somme van 13 – 0.

Item, eene rente van 400 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Frans De Batselier sone wijlen Andries altijdt vallende den 16 juny geconstitueert à 5 par cent ende in cas van preciese betaelinghe à 4 ½ par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 16de juny 1749 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief, facet in courant – 466 – 6 ½. Item over één jaer en acht maenden intrest der selve rente, sijnde acht maenden gerekent à rathe van 4 – 10 par cent de somme van 33 – 10.

Item, eene rente van 216 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan ende Joos De Keghel nu Peeter De Keghel altijdt vallende 4de november geconstitueert à 5 par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 18 november 1715 ende de transporte daer onder staende onder signature ende gehypotiqueert als breeder inden selven brief dus facit in courant gheldt ter somme van 249 – 13. Item over 15 maenden intrest der selve rente ter somme van 13 – 10.

Item, eene rente van 662 – 0 courant gheldt tot laste van Andries D’Haens altijdt vallende den 13de september geconstitueert à vier en half par cent ende in cas van preciese betaelinghe à vier par cent, volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 18 september 1747 ende gehypotiqueert pro ut latinis in de selven brief, dus hier 662 – 0. Item, over twee jaeren vijf maenden intrest der selve rente de somme van 70 – 12.

Item, eene rente van 350 – 0 courant cappitael tot laste van Martinus De Nil ende Joanna De Meij geconstitueert à vijf par cent, ende in cas preciese betaelinghe à vier par cent, altijdt vallende 24 january ingevolghe den brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 14 meert 1746 ende gehypotiqueert pro ut latinis in letteris predictis, dus – 350 – 0. Item over ontrent de derthien maenden intrest ter somme van 15 – 0.

Item, eene rente van 144 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Joos De Pauw ende Anna Van Den Bossche geconstitueert à vijf per cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den eersten april 1743 ende den transport in dathe 14 juny 1745 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief ende maeckt in courant 167 – 19 ¾. Item over 3 jaeren thien maenden en half intrest ter somme van 27 – 19.

Item, eene rente van 150 – 0 wisselgeldt tot laste van Catharina De Visch weduwe Jan Van Nieuwenbourgh geconstitueert à rathe van seven guldens t’sjaers, altijdt vallende 13 april, volghens brief daerover gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 13 april 1744 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief, facit in courant gheldt ter somme van 175 – 0. Item over thien maenden intrest der selve rente ter somme van 5 – 15.

Item, eene rente van 300 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Frans De Witte, sone wijlen Jans, geconstitueert à rathe den penninck XX, altijdt vallende Kersmisse, volghens brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 5 februari 1722 ende gehypotiqueert pro ut latinis in predictis letteris dus facet in courant ter somme van 350 – 0. Item over één jaer één maendt en drij weken croisen de selve van 14 – 17 ¾. Item, over den brief – 5 – 2.

Soo dat desen cavel D. beloopt met de aengeschreven gronden van erffven, obligatien ende renten ter somme van 7547 – 5 ¾ en ses mijten ende moet hebben als de voorgaende cavels de somme van 7815 – 3 ¼ dus te cort 267 – 17 ½ welcke somme hem moet opgelegt worden van cavel A. waermede desen cavel gelijck is met de voorgaende cavel ende beloopt op ende ter somme van – 7815 – 3 ¼.

Item, houden de condividenten ongescheijden ende in’t gemeijn sekere cappitale rente van sesse hondert guldens wisselgeldt tot laste van Adriaen De Jonghe gecreeert ende geconstitueert à sevenentwintigh guldens t’sjaers welcke revenuen worden getrocken door Jouffr. Egeunia De Witte religieuse binnen de abdije van Ten Roosen voor haere leven geduerende, welcke rente naer haere aflijvigheijdt door de condividenten … actie hebbende sal worden gegrafiteert staecke gewijs.

5 september 1755 – Rekening van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen d’heer Joannes Baptista De Witte, greffier des Godtshuijs van Afflighem, de somme van tweeëndertigh guldens in voldoeninghe van een jaer interest eender obligatie hem competerende ten laste deser parochie van Hekelghem, verschenen den 5de september 1755, volgens quittantie van der date den 27ste juni 1757, onderteeckent J. B. De Witte, dus alhier 32 – 0 – 0. (item, moet aen de quittantie gevoeght worden segel van ses stuijvers – memorie)

21 maart 1757 – Testament van zijn broer, Benedictus De Witte, priester en kapelaan te Asse.

Waer mede commende ter dispositie van alle sijne resterende goederen, ’t sij eijgen goederen, renten, obligaties, actiën, haeve ende crediten geen uijtgenomen ofte gereserveert waer ende tot wat plaetse die mochten geleghen sijn, heeft alle de selve gelaeten ende gemaeckt aen d’heer Joannes Baptista De Witte, greffier des Goitshuijs van Afflighem, sijn broeder, hem nominerende ende instituerende sijne eenighen ende universele erfgenaem cum pleno institutionis ende in cas hij voor hem heere testateur quaeme aflijvigh te worden substitueert voor sijne erfgenaemen de kinderen bij den heere Jan Baptista De Witte verweckt, hoofde gelijck, soo dochters als sonen sonder eenigh prerogatief ofte voordeel.

29 maart 1762 – Rekening van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen sieur Joannes Baptista De Witte, de somme van tweeëndertigh guldens in voldoening van een jaer interest tot laste deser prochie loopende, verschenen den 5de september 1761, uijtweijsens de quittantie van der date 29ste maart 1762, onderteekent J. B. De Witte, dus hier 32 – 0 – 0. (item, aen de quittantie gevoeght segel van acht stuijvers – memorie)

27 oktober 1767 – plaatsen van palen rond eigendom.

Acte van paelen voor den greffier Jan Baptist De Witte, Andries Boterbergh, Francis Meert, Peeter Slaghmolen, Francis Wamback, ende Jacobus Meert.

Op heden desen 27ste oktober 1767 hebben wij Guilliam De Backer, officier des Godtshuijs van Afflighem, ten desen maele substitut in plaetse van Hendrick t’Sas meijer, Louis Van Den Bossche ende Jan Baptista Van De Velde, schepenen des Godtshuijs voorschreven geseth vijff steene paelen aen eene partije lants toebehoorende den voorschreven greffier De Witte, geleghen onder de prochie van Hekelgem gemeijnelijck genoempt “De Vroenweijde”, groot volgens de metinge op heden gedaen door den gesworen lantmeter meester Francis De Doncker, hondert sesensestigh roeden, te weten den iersten pael, scheijdende boven lancxt den bosch van den voorschreven Andries Boterbergh tot op den pael den welcken van over langhe teijden staet, den welcken van over langhe teijden staet tusschen het selve gescheijden, ende gescheijdende den selven tot op den tweeden lancxt den bosch van Francis Meert, ende alsoo scheijdende al draijende tot op den hoeck lancxt het goet van Anthoon Eeman op den derden pael tegens d’hoffstede van Peeter Slaghmolen, ende alsoo den derden pael scheijdende tot op den vierden op den hoeck van de hoffstede van Francis Wamback, ende den selven greffier De Witte, ende alsoo scheijdende tusschen Afflighem goedt tot op den hoeck van de goederen van Jacobus Meert, wesende den vijffden pael den welcken insgelijcx linea recta is wijsende tot op den voorschreven ouden pael staende tusschen scheijden van de goederen van den voorschreven Jacobus Meert ende Jan Everaert, de voorschreve paelen alsoo wel ende wettelijck gebannen sijnde door den voorschreven substitut des meijers, soo sijn de selve paelen geseth door den voorschreven lantmeter meester Francis De Doncker present de voorschreve schepenen ende alle de voorschreve gelande om hun daer mede nu ofte naermaels te bedienen daer ende alsoo des behoorende.

29 december 1767 – Betaling van een rente door de rendant van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den rendant betaelt aen J. B. De Witte de somme van tweeëndertigh guldens in voldoening van een jaer intrest eender rente tot laste van desen prochie verschenen 5de september 1767 volgens quittantie de dathe 29ste december 1767, onderteekent, J. B. De Witte, dus 32 – 0 – 0.

5 september 1769 – Betaling van een rente door de rendant van de schepenbank van Hekelgem.

Item ende finalijck heeft den meergeseijden rendant alnoch betaelt aen de heere J. B. De Witte, greffier van Afflighem, de somme van tweeëndertigh guldens in voldoeninge van een jaer intrest eender rente staende tot laste der selve prochie verschenen den 5de september 1769 volgens quittantie onderteeckent J. B. De Witte, dus hier de somme van 32 – 0 – 0.

9 september 1770 – Betaling van een rente door de rendant van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen sieur J. B. De Witte, greffier der abdije van Afflighem, de somme van tweeëndertigh guldens in voldoeninge van een jaer intrest eender rente staende tot laste der voornoemde prochie van Hekelghem verschenen den 5de september 1770 volgens quittantie de date 9de september 1770, onderteeckent J. B. De Witte, dus hier 32 – 0 – 0.

18 oktober 1771 – Betaling van een rente door de rendant van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den rendant betaelt aen de heer J. B. De Witte, greffier van Affligem, de somme van tweeëndertigh guldens over een jaer intrest eender rente tot laste dezer parochie verschenen den 5de september 1771 volgens quittantie de date 18de oktober van den selven jaere, onderteeckent J. B. De Witte, dus hier 32 – 0 – 0.

7 december 1772 – Terugbetaling van een rente – obligatie van 800 guldens door Michiel Clauwaert aan de prochie Hekelgem begin 18de eeuw geleend.

Op heden den 7de december 1772 comparerende etta Maria Theresia Meert, weduwe wijlen d’heer Jan Baptista De Witte, ende Benedictus Emanuel De Witte, greffier der abdije van Afflighem ende eenighen sone bij den voorschreven heere Jan Baptista De Witte achtergelaeten, welcke comparanten hebben bekent ontfanghen te hebben in contante penningen van Zacharias De Wever, bedesetter der prochie van Hekelghem, de somme van acht hondert guldens wisselgeldt mette intresten tot heden dathe deser, verschenen in quijtinghe ende aflossinghe van gelijcke cappitaele rente ofte obligatie die wijlen Michiel Clauwaert op de prochie van Hekelghem hadde gequeten aen J. Van Beets op den 5de september 1709 volgens de quittantie staende op sekeren act gepasseert voor wijlen den notaris Thomas Pauwels present getuijghen binnen Antwerpen geresideert hebbende ende herkent door de principaelste innegesetenen ende gegoeijde der voorschreven prochie van Hekelghem ten behoeve van Michiel Clauwaert volgens acte notariael gepasseert voor wijlen den notaris Egidius Crick present getuijghen tot Assche geresideert hebbende op den 6de meert 1710 hier in originali gesien, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge sonder van andere naermaels te moeten doceren ende ingevalle naermaels eenighe difficulteijt over den eijgendom ende de quijtinge deser obligatie quaeme te resulteren, geloven sij comparanten de voorschreven prochie van Hekelghem te sullen guarranderen allen ’t welck den voorschreven Zacharias De Wever hier present ten behoeve van de voorschreven prochie is accepterende voor allen ’t gene voorschreven comparanten solidairelijck sijn verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, constituerende sij comparanten onwederroepelijck mits den N. N. alle thoonders deser ofte dobbel authentiecq om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor haere Majesteijts Souverijnen Raede van Brabant, schepenen de Lants van Assche, om aldaer den geheelen inhoudt deser te vernieuwen mede ten protecolle van wijlen den notaris Egidius Crick te cesseren ende casseren de obligatie in de witte vermelt mitsgaeders om in cas van eenigh gebreck int presteren dier den ten laste van hun comparanten te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen, actum Hekelghem ut supra coram Joannes Baptista De Nil et Petro Ceuppens, testibus requisitis.

Notitie bij JOANNA MARIA:

22 oktober 1750 – onderpand na het overlijden van haar vader voor de aanstelling van haar broer Joannes Baptista De Witte als griffier van Affligem.

Alsoo door de doodt ende aflijvigheijt van wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier der abdije van Afflighem is comen te vacceren het recht der cheijnsen, soo der privative als commune onder de laatbancken resorterende in Merchten, Steenuffel, Londerzeel, Baerdeghem, Assche, Zellick, ende daer ontrent competerende sijne Eminentie den cardinael d’Alsace als prelaet der voorschreven abdije ende aen de gemelde abdije, welck voorschreven recht is geconfereert aen den moderne greffier Joannes Baptista De Witte onder conditie van te stellen cautie pignoratie ter concurrentie van twee duijsent guldens tot securiteijt van de voorschreven abdije ende om daeraen te voldoen soo sijn op heden den 22ste oktober 1750 gecompareert etta den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende cappelaen binnen de prochiaele kercke van Assche, Joannes Baptista De Witte, greffier der voorschreven abdije van Afflighem, Anna Maria De Witte geassisteert met den eersaemen Martinus Van Varenbergh, innegesetene pachter der prochie van Esschene die sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven is authoriserende bij desen ende finalijck jouffr. Joanna De Witte, alle van competenten ouderdom soo sij verclaeren mits desen, welcke voorschreven comparanten tot securiteijt van ’t voorschreven recent hebben bekent ende geleden soo sij doen mits desen voor cautie pignoratie te stellen eerst vijff daghwanden bosch ende meersch geleghen onder de prochie van Heckelghem, paelende ter eenre de straete, ter 2de het ?? velt, ter 3de de erffgenaemen Jan Van Nuffel ende ter 4de d’erffgenaemen Peeter Van De Putte, cheijnsroerigh onder de voorschreven bancke met twee stuijvers een oort sjaers ende finalijck eene partije lant, groot drij daghwanden saldo justo, paelende ter eenre den voetwegh , ter 2de Hendrick Poels, ter 3de den wallenmeersch ende ter 4de Guilliam Jacops, de comparanten indiviso competerende uijt den selve hooffde van wijlen den meergenoemden heere Jacobus De Witte ende jouffr. Joanna Maria Clauwaert, hunne ouders, alle vrij sijnde ende onbelast, gelovende hij tweeden comparant ingevalle hem de voorschreven panden bij lotinghe niet en quaemen te deele te vallen, dat hij de voorschreven panden aen wie die selve bij lotinghe quaemen te vallen, naermaels t’allen tijde sal ontlasten ende de gene hem sullen te deele vallen in plaetse der selve te stellen, constituerende voorts sij comparanten eenpaerelijck onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser ofte dobbel om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen der bancke van Afflighem ende alomme elders hoff ende heer competent ende aldaer den geheelen inhout deser judicivelijck te vernieuwen de voorschreven panden als cautie pignoratie voor het voorschreven recht te oppignoreren ende hypoticqueren in forma mitsgaeders te compareren soo voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche, ende aldaer te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ten laste van hem tweeden comparant, aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelghem, date ut supra, coram D° Rumoldo De Cuijper, pastoor in Heckelghem et Jacobo De Witte, testibus requisitis.

19 januari 1752 – Aankoop uit de openbare verkoop van de roerende goederen van haar vader Jacobus De Witte in het sterfhuis (De Valck) te Hekelgem.

7de coop een deel aerdewerk aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 2 – 0.

22ste coop idem aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

23ste coop een waschvat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

25ste coop een saencuijpe aen Martinus van Vaerenbergh, 1 – 2 – 0.

28ste coop een botervat aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

31ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 15 – 0.

32ste coop eenen menageer aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 9 – 0.

41ste coop een lanterne aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

49ste coop een coperen ketel en becken aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 7 – 0.

97ste coop een slede aen Martinus Van Vaerenbergh, 3 – 0 – 0.

102de coop een cruijwaghen aen Martinus Van Vaerenbergh, 2 – 4 – 0.

106de coop twee berriën aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 15 – 0.

107de coop 2 kieckekorven aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 1 – 1 – 0.

108ste coop een cuijpe met eenen lichter aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 10 – 0.

125ste coop een swerte merie aen Martinus Van Vaerenbergh met eenen pattacon drinckgheldt, 61 – 0 – 0.

127ste coop eenen swerten ruijn aen Martinus Van Vaerenbergh, drinckgeldt een pattacon,100 – 0 – 0,

172ste coop een schappruij aen Martinus Van Vaerenbergh, 18 – 0 – 0.

181ste coop eenen spiegel aen Peeter Schoon, 20 – 5 – 0.

183ste coop een stanne ende tonne aen Peeter Schoon, 0 – 9 – 0.

228ste coop een schouwkleedt aen Martinus Van Vaerenbergh, 0 – 8 – 0.

237ste coop 2 stoelen aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 13 – 0.

239ste coop eenen stoel aen Martinus Van Vaerenbergh en Peeter Schoon, 0 – 6 – 0.

261ste coop een staende orlogie aen Martinus Van Vaerenbergh, 42 – 0 – 0.

17 februari 1752 – Erfenis na het overlijden van haar vader greffier Jacobus De Witte na ruil met haar zuster Joanna Petronella.

Cavel C is te deele gevallen aen Jouffrouwe Joanna Petronella De Witte en Sieur Petrus Schoon gehuijsschen met de naervolghende partijen van goederen, renten etc.

In den eersten 271 roeden (85 a 20 ca) landts geleghen onder de prochie van Meldert , paelende aen d’erffgenaemen Jan Willems, 2de Peeter Maes, ende den wallenmeersch, ter 3de ende 4de d’erffgenaemen Jan Willems voorseide, aen den vader der condividenten te deele gevallen uijt den hoofde van sijne ouders volghens lotinghe gepasseert voor schepenen van Assche in dathe 15 january 1710 wesende leengoedt, leenroerigh onder den leenhove van Afflighem ende lichte thiende, ider roede gepresen op 4 – 0 beloopende ’t saemen ter somme van 1084 – 0. Item den preijs ende houtwasch ’t saemen getaxeert op ende ter somme van 60 – 10.

Item, 214 (67 a 28 ca) roeden landts geleghen onder de prochie van Hekelghem op “Den Hooghenpael, paelende ter 1ste Peeter De Clercq, 2de Afflighem goederen, ter 3de Jan Meert causa uxoris, ende ter 4de de weduwe Robijns ende Afflighem voorseide, …….. condividenten competerende uijt den hoofde van hunne moeder ende aen haere onder andere te deele gevallen volghens cavelinghe gepasseert in dathe 26 meert 1726, ider roede gepresen op 3 – 3 beloopende ’t saemen op ende ter somme van 674 – 2 courant geldt, belast met één oort grondtcheijns t’sjaers aen den voorseide goidtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ter somme van 0 – 7 ¾ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 674 – 2 rest noch eene somme van 673 – 14. Item over den prijs de somme van 2 – 0.

Item, 107 ½ (33 a 80 ca) roede landts onder de prochie van Hekelghem op “Den Molencauter”, paelende ter 1ste Merten Cornelis, ter 2de de erffgenaemen Michiel Mertens, ter 3de ende 4de Afflighem goederen hun competerende uijt den hoofde voorseide, ider roede gepresen op 4 – 0 beloopende t’saemen ter somme van 430 – 0, belast éénen gulden t’sjaers grondtcheijns aen den voorseide goidtshuijse, beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII ter somme van 0 – 15 ¾ welcke afgetrocken op de voorseide somme van 430 – 0 rest noch eene somme van 429 – 4 1/4. Item, den preijs t’saemen getaxeert op ende ter somme van 17 – 11.

Item, sekeren bosch geleghen onder de voorseide prochie van Hekelghem genoemt “Cauwenberghbroeck”, groodt 180 ½ roede (56 a 74 ca), paelende ter 1ste Afflighem goederen, ter 2de Michiel Van Der Schueren, van dese gescheijden met het wederdeel daer den uijtrede doorlight, ter 3de “Het broeckveldt”, ende 4de Peeter De Clercq, hun competerende uijt den hoofde voorseide, ider roede gepresen op 2 – 10 stuijvers beloopende t’saemen op ende ter somme van 451 – 5 stuijvers courant belast met eenen halven stuijver grondtcheijns aen den voorseide abdije & goidtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wisselgeldt ter somme van 0 – 15 ¾ courant. Welcke afgetrocken van de voorseide somme van 451 – 5 stuijvers rest noch eene somme van 450 – 9 ¼. Item de boomen ende houdtwasch gepresen op de somme van 158 – 10.

Item, de hellicht van de wallemeersch, groodt 214 roeden met den heijm, paelende in’t geheel ter 1ste ’t sheeren straete, ter 2de Jan De Ridder, Adriaen Christiaens ende Peeter Van Ransbeke, ter 3de Joos Van Nuffel, ter 4de Elisabeth Robijns, commende dese hellicht uijt den hoofde van wijlen meester Judocus Goddefroy teghens welcken erffgenaemen de moeder der condividenten het selve heeft vercreghen bij coope volghens procuratie tot goedenisse daervan sijnde gepasseert voor den notaris Van Itterbeke de dathe ….?… gepresen op 3 – 15 de roede, waervan de wederhellicht is gelijdt ende te deele gevallen aen cavel B. beloopende t’selven op ende ter somme van 695 – 10 stijvers courant geldt, belast met de hellicht van den cheijns van twee stuijvers één oort t’sjaers grondtcheijns aen den goidtshuijse van Afflighem voorseide, beloopende het cappitael der selve grondtcheijns voor de hellicht teghens den penninck XXVII wisselgeldt, in courant geldt ter somme van 1 – 15 dus afgetrocken op de voorseide 695 – 10 stuivers noch eene somme van 693 – 15. Item de hellicht boomen ende houdtwasch getaxeert op ende ter somme van 106 – 15.

Hiernaer volghen de obligatien en de renten aen den voorseide cavel C. te deele gevallen.

Inden eersten eene personele obligatie van duijsent guldens wisselgeldt cappitael tot laste van Frans Robijns ende Jacquelina De Witte gepasseert onder signature in dathe 17 oktober 1747 geconstitueert à vier par cent courant altijdt vallende 31 augusti, maeckende in courant 1166 – 6 ½. Item, over vijf maenden ende achtthien daeghen de somme van 18 – 14.

Item eene obligatie van 400 – 0 courant geldt tot laste van Heer Benedictus De Witte geconstitueert à vier par cent altijdt vallende 28 july onder signature de dathe 28 july 1751 dus hier 400 – 0. Item over sesse maenden 21 daeghen intrest de somme van 7 – 11 ¼.

Item, eene obligatie van 100 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan Deijn tot Releghem altijdt vallende te Kerstmisse geconstitueert à 6 – 5 par cent ingevolghe de obligatie gepasseert voor den notaris Rousseau tot Brussel op den 29ste november 1699 dus in courant de somme van 116 – 13 ¼. Item, over drij jaeren één maendt 24 daeghen verlopen de somme van 19 – 13 ½.

Item, eene rente van 107 – 2 stuijvers wisselgeldt cappitael tot laste van Cornelis Van Nieuwenbourgh ende Elisabeth Verhoeven, en Gillis De Ridder, geconstitueert à 4 par cent altijdt vallende 5 februari ingevolghe den brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 2de april 1742 ende voorts gehypotiqueert &.. dus facit in courant 124 – 19. Item, over 2 jaeren 13 maenden intrest de somme van 9 – 14 ¾.

Item, eene rente van vier hondert guldens wisselgeldt cappitael tot laste van Peeter Van Laecken cum uxore ende hunne kinderen altijdt vallende 28 meij geconstitueert à vijf par cent ende in cas van preciese betaelinge à rathe van vier en thien par cent ingevolghe den brief daervan gepasseert voor leenmannen van Afflighem in dathe 28 meij 1740 ende gehypotiqueert pro ut latinis in litteris dus facit in courant – 466 – 13 ¼. Item, over twee jaeren acht maenden 20 daeghen intrest ter somme van 39 – 0.

Item, eene rente van 450 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Hendrick Van Velde ende Joanna Van Ghete geconstitueert à vier par cent altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 10de meert 1723 ende gehypotiqueert pro ut latinis dus facit in courant – 525 – 0. Item over twee jaeren één maendt en 25 daeghen intrest comt ter somme van 38 – 13. Item over den brief 5 – 8.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Hendrick Wamback ende Catharina Verlijsen altijdt vallende te lichtmisse geconstitueert à 5 par cent ende gemodificeert op 4 – 10 stuijvers par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 3de februari 1722 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief dus facet in courant 116 – 13 ¼. Item over 16 daeghen intrest comt ter somme van 0 – 3 ¾.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van de voorseide Hendrick Wamback, nu Cornelis Slaghmulder geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 3 july volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 20ste augusti 1742 ende gehypotiqueert inden selven brief facet in courant 116 – 13 ¼. Item over ses maenden en half de somme van 2 – 14 ½.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt cappitael tot laste van Peeter Van Ighem altijdt vallende 30 july geconstitueert à 5 par cent volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 30ste july 1725 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief facit in courant de somme van 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren sesse maenden 18 daeghen intrest de somme van 17 – 15.

Item, eene rente van 300 – 0 courant cappitael tot laste van Joos Van Ransbeke ende Jan De Valck geconstitueert à 14 – 0 t’sjaers altijdt vallende 26 meert volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 26 meert 1732 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief dus 300 – 0. Item over drij jaeren elf maenden 23 daeghen intrest de somme van 54 – 12 ½.

Soo dat desen cavel beloopt met de aengeschreven partijen van goederen, obligatien ende renten op ende ter somme van seven duijsent drij hondert veertigh guldens twee oorden ende moet hebben als de voorgaende cavel de somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens drij stuijvers één oort sesse mijten dus te cort de somme van 475 – 2 ¾ 12 mijten, welcke somme hem moet opgeleijt worden van cavel A. ende waermede desen cavel gelijck is met de voorgaende, ende beloopt de somme van 7815 – 3 ¼.

11 december 1754 – Testament naar aanleiding van de ziekte van Joanna Maria De Witte.

Inden naem ons Heeren Jesu Christi amen.

Op heden den 11de december 1754 compareerde etta den eersaemen Martinus Van Varenbergh ende de eersaeme Anna Maria De Witte , gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Esschene, Lande van Assche, den testateur gaende ende de testatrice sieck te bedde ligghende, nochtans haere memorie ende verstant volcommen machtigh ende gebruijckende gelijck mij notario ende de naergenoemde getuijghen volcommentlijck is gebleken, de welcke overdenckende de broosheijt ende fragiliteijt der menschen natuer, datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de ure de selve, ende niet willende uijt desen werelt scheijdende sonder alvoren gedisponeert te hebben van de tijdelijcke goederen bij Godt almachtigh, hunnen schepper, verlosser ende salighmaecker, Maria sijne gebenedijde moeder, ende alle den hemelschen geselschappe, ende hunne lichaemen ter geweijde aerde, waeraen den eerste afstervende de sorghe is bevelende aen de langhstlevenden, ende den lesten afstervenden aen sijne erffgenaemen, willende ende begeirende dat desen hunnen conjunctieven testamente sal stadtgrijpen ende volcommen effect sorteren, ’t sij bij forme van testament codicil, donatie inter vivos, vel causa mortis, naer d’een ofte d’ander afflijvigheijt, niet teghenstaende haere Majesteijts placcaerten, geschreven rechten ofte costuijmen contrarie mede brachten, aen de welcke de testateuren derrogeren midts desen, houdende voor gerepeteert ende geinsereert alle ende igelijcke formaliteijten naer rechte gerequireert ende geobserveert, alle testamentaire dispositiën revocerende tot dijen bij hun gemaeckt, ’t sij met hun bijde ofte int particulier, dese casserende ende annulerende, doodt ende te niet doende.

Inden eersten begeiren de testateuren dat aen hunne vier kinderen, alreede binnen hunnen houwelijck verweckt, voor een prelegaet sal volghen aen ider een dosijn van de beste servetten, twee paer van de beste slaeplaeckens, twee paer flawijnen, sesse tinne telloiren ende twee tinne schotelen, alle van de beste, ende bovendien alle de cleederen ende lijnwaert van haere testatrice aen hunne drij dochters ter exclusie van hunnen sone ende ingevalle d’een ofte d’ander van de voorschreven vier kinderen quaemen aflijvigh te worden aleer gecommen te sijn tot staet ofte wettighe descendenten achter te laeten, dat het paert van het afgestorven kindt ofte kinderen ?? sal op den langstlevende ende waer het saecken dat sij alle quaemen te sterven, dat de hellicht van de voorschreven effecten sullen volghen aen de kinderen van Joanna De Witte in houwelijck hebbende Petrus Emanuel Schoon, ende de andere hellicht aen den langhstlevenden van hun bijde testateuren, welcke effecten ende meubelen hunne gemelde kinderen t’allen tijde sullen hebben keus ende obtie om de deser effecten te vraeghen t’allen tijde als het de momboirs sullen geraedenende.

Item, willen ende begeiren de testateuren / elcke anderen tot het gene naerbeschreven authoriserende / ende speciale authoriteijt verleendende met macht van de penninghen onder sijne ofte haere quittantie te ontfanghen, te verleijden, procuratie tot goedenisse ofte cassatie / dat den langhstlevenden ofte langhstlevende der testateuren sal moghen vercoopen ofte belasten ter concurrentie van twee duijsent guldens courant gelt van hunne gemeijne goederen, te weten: duijsent van de goederen van den langhstlevenden ende duijsent guldens van de goederen van de eerst af te sterven, sonder tot dijen eijnde eenighe voordere authorisatie noodigh te hebben, ende bovendijen dat den langhstlevenden van hun bijde sal behouden haeve ende schult, waer mede commende ter dispositie van alle hunne resterende goederen, Ucclesche ende andere, hebben alle de goederen gelaeten ende gemaeckt aen hunne voorschreven vier kinderen, ende de gene alnoch met Godts gratie te wecken, hoofde gelijck sonder eenigh prerogatief ofte voordeel, ende de tochte aen den langhstlevenden, in allen ’t gene voorschreven instituerende ende nominerende elckander ten regarde van de voorschreven twee duijsent guldens ende hunne kinderen ende voorschreven goederen hunne eenighe ende universele erffgenaemen, cum pleno jure institionis, kiesende voor momboir van hunne naer te laeten kinderen den eersaemen Michaël Van Der Schueren ende meester Anthonius De Smedt hun biddende die last te willen aenveerden ende vervolghens excluseren alle wetten ende gerichten.

Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse der testateuren, ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van d’heere Jan Baptist Arents ende Joannes Van De Velde als getuijghen hiertoe aensocht ende door mij notario aen de testateuren gevraeght sijnde ofte sij conden schrijven hebben alle geantwoort van Jae.

De testateuren verclaeren alles niet te excederen de weirde van vijff duijsent guldens.

21 maart 1757 – Testament van haar broer, Benedictus De Witte, priester en kapelaan te Asse.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Martinus Van Varenbergh ende Anna Maria De Witte, gehuijsschen ende aen Petrus Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, gehuijsschen, de somme van twintigh pattacons (Een Pattacon is een zilveren munt ter waarde van 18 stuivers = 9/10 gulden) courant gelt eens, voor hun alleen.

Verkoop van een dagwand land op de Molencauter aan haar zuster & Peeter Emanuel Schoon op 2 mei 1769.

Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte hebben bij coope vercreghen van Martinus Van Vaerenbergh ende Anna Maria De Witte, gehuijsschen, eene partije lants onder de prochie van Hekelghem op den molencauter.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluyt met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen jegelijcsen die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons, ende voor d’heer Joannes Baptista De Witte, greffier deser bancke, ten desen maele substitut in plaetse van Hendrick T’Sas, onsen meijer, mits sijnder absentie commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Anna Maria De Witte geassisteert met Martinus Van Vaerenbergh, haeren man ende momboir, den welcken sijne voorschreve huijsvrouwe totter saecken naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, de welcke alsoo t’saemen derhandt hebben opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert, soo sij doen mits desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen tot behoef van de voorschreven Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, sijne huijsvrouwe, alhier present ende t’selve t’hunnen beijden behoeve accepterende, dats te wetene: eene partije lants gelegen onder de prochie van Hekelghem op den Molencauter, groot één daghwandt seven roeden een halff emmers soo de selve gestaen ende gelegen is, paelende ter eenre ende tweedere de goederen des voorschreven Godtshuijs van Afflighem, ter derdere de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Peeter De Vis, ende ter vierdere Jan Mertens, de voorschreve acceptanten aldaer genoegh bewesen voor vrij, suijver en onbelast dan alleenelijck met ontrent een blancq grontcheijns t’sjaers aenden voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer ofte ievers voorder mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, soo sij comparanten verclaerden de voorschreve ierste comparante onder andere competerende bij successie uijtten hoofde van wijlen d’heer Jacobus De Witte ende jouffrouwe Joanna Maria Clauwaert, haere ouders waeren, ingevolghe de lotinghe, scheijdinge ende deijlinghe daer aff sijnde gepasseert voor den notaris De Maré present getuijghen op den seventhiensten february seventhien hondert tweeënvijftigh alhier gesien geschiedende desen coop ende transporte omme ende voor de somme van vier hondert veertigh guldens sesse stuijvers wisselgeldt, bekennende de voorschreve comparanten als nu de voorschreve somme van d’acceptanten ontfanghen te hebben dienende dese daerover voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreve comparanten daer aff guarrandt ende waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aengebracke doende voorts allent’ghene sij metten rechte meer schuldigh waeren te doene worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat weijsde met bekentenisse van hun aen oft totte voorschreve partije lants egeen recht, actie, paert ofte deel meer te hebben ofte te behoudene niet voordeed dan die goede vrempde, hebbende den voorschreven comparant ende acceptant gedaen den eedt gerequireert bij den vijffthiensten articule van haere majestijts placcaert de dathe vijffthien september seventhien hondert drijenvijftigh dat dese acquisitie directelijck nochte indirectelijck niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handen in hunne zielen te presteren, daer naer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Peeter Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, gehuijsschen, de welcke de voorschreve partije lants hier vooren naerder tusschen paelen uijtgedruckt uijt handen des voorschreven substitut des meijers als uijtter heerelijcker handt hebben ontfanghen ende sijnder alsoo dien volgende tot hunnen beijden behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen weijsdomme dyer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschiedene niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijdt hebben wij Louis Van Den Bossche ende Hendrick Van Zeebroeck, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den tweeden dagh der maendt van mey inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert negenensestigh.

Notitie bij BENEDICTUS: Priester en kapelaan te Asse.

11 november 1737 – Schenking van een lijfrente van 300 guldens per jaar door zijn ouders, hij was toen nog een 23-jarige theologant te Mechelen.

Magister Benedictus De Witte theologant, heeft vercregen ten laste van Jacobus De Witte ende Joanna Maria Clauwaert, sijne ouders, eene voortaene lijfrente van III C guldens t’jaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden, datum van desen, voor ons ende voor Martinus Linthout, onsen meijer, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Jacobus De Witte, onsen greffier, ende Joanna Maria Clauwaert sijne wettighe huijsvrouwe, de welcke hebben gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen magister Benedictus De Witten hunnen sone, theologant in het seminarie van sijne Eminentie binnen Mechelen, tot subsidie van den priesterlijcken staet die hij mette gratie Godts van intentie is aen te nemen, eene voortaene lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, ‘t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penningen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, innegaende op heden dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den elfsten november van den toecommende jaere seventhien hondert achtendertich ende soo voorts van jaere te jaere sijn leven geduerende, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven lijfrente hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck, ierst een partije lants geleghen binnen de prochie van Heckelghem op “Den Molencauter”, groot twee hondert negenentwintich roeden, paelende in twee sijden Afflighem goet, ter derder Jan Verlijsen, ende ter vierder den Heijligen Gheest van Assche, item noch hondert seven en halff roeden lants ter plaetsen voorschreven, paelende in twee sijden de goeden des Godtshuijs van Afflighem, ter derder de weduwe Merten Cornelis, ende ter vierder Jan Mertens, item twee hondert vierthien roeden lants onder de selve prochie op “Den Hoogenpael”, paelende ter eenre Peeter De Clercq, ter tweeder Afflighem goet, ter derder Jan Meert, ende ter vierder oock tegen Afflighem goet, item twee hondert t’seventich roeden lants gelegen onder de prochie van Meldert op “Het Querdelsvelt” wesende leengoet ende gevende lichte thiende, paelende ter eenre de kinderen Jan Willems, ter tweeder Jan Roelant, ter derder “Den Wallenmeersch”, ende ter vierdere Jan Willems sone Jans, item ende ten lesten eene onbehuijsde hofstede onder Meldert in “Den Hoorinck” groot met dertich roeden elsbosch daer achter aengeleghen, t’samen twee hondert derthien roeden, paelende ter eenre Afflighem goet, de beke tusschen beijden, ter tweeder Cornelis Van Lierde, ter derder de straete, ende ter vierder Jan Willems, den H. Gheest van Meldert ende Afflighem goet, alle de voorschreven goederen bij ons schepenen t’samen getauxeert op ende ter somme van drije duijsent guldens wisselgelt, wesende de selve goederen alle vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met clijne grontcheijnsen aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo de comparanten verclaeren ende breedt sijn ’t selve onder eedt te affirmeren, welcke voorschreven goeden aen de comparanten sijn competerende bij successie vuijtten hoofde van hunne ouders, gelovende de voorschreven comparanten daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers om alle ghebreck van betaelinge daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt, Joos Plas, den welcken de voorschreven lijfrente van drije hondert guldens t’sjaers uijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfanghen, de selve ontfangende voor in den naem ende ten behoeve van den voornoempden magister Benedictus De Witte, die daerinne dijenvolgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in teecken der waerheijt hebben wij meester Judocus Godefroij, Guilliam Verhasselt, ende Jan Baptista Robijns, respective schepenen ende leenmannen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den elfsten dagh der maendt van november inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert sevenendertich.

22 oktober 1750 – onderpand na het overlijden van zijn vader voor de aanstelling van zijn broer Joannes Baptista De Witte als griffier van Affligem.

Alsoo door de doodt ende aflijvigheijt van wijlen d’Heer Jacobus De Witte , in sijn leven greffier der abdije van Afflighem is comen te vacceren het recht der cheijnsen, soo der privative als commune onder de laatbancken resorterende in Merchten, Steenuffel, Londerzeel, Baerdeghem, Assche, Zellick, ende daer ontrent competerende sijne Eminentie den cardinael d’Alsace als prelaet der voorschreven abdije ende aen de gemelde abdije, welck voorschreven recht is geconfereert aen den moderne greffier Joannes Baptista De Witte onder conditie van te stellen cautie pignoratie ter concurrentie van twee duijsent guldens tot securiteijt van de voorschreven abdije ende om daeraen te voldoen soo sijn op heden den 22ste oktober 1750 gecompareert etta den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende cappelaen binnen de prochiaele kercke van Assche, Joannes Baptista De Witte, greffier der voorschreven abdije van Afflighem, Anna Maria De Witte geassisteert met den eersaemen Martinus Van Varenbergh, innegesetene pachter der prochie van Esschene die sijne voorschreven huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven is authoriserende bij desen ende finalijck jouffr. Joanna De Witte, alle van competenten ouderdom soo sij verclaeren mits desen, welcke voorschreven comparanten tot securiteijt van ’t voorschreven recent hebben bekent ende geleden soo sij doen mits desen voor cautie pignoratie te stellen eerst vijff daghwanden bosch ende meersch geleghen onder de prochie van Heckelghem, paelende ter eenre de straete, ter 2de het ?? velt, ter 3de de erffgenaemen Jan Van Nuffel ende ter 4de d’erffgenaemen Peeter Van De Putte, cheijnsroerigh onder de voorschreven bancke met twee stuijvers een oort sjaers ende finalijck eene partije lant, groot drij daghwanden saldo justo, paelende ter eenre den voetwegh , ter 2de Hendrick Poels, ter 3de den wallenmeersch ende ter 4de Guilliam Jacops, de comparanten indiviso competerende uijt den selve hooffde van wijlen den meergenoemden heere Jacobus De Witte ende jouffr. Joanna Maria Clauwaert, hunne ouders, alle vrij sijnde ende onbelast, gelovende hij tweeden comparant ingevalle hem de voorschreven panden bij lotinghe niet en quaemen te deele te vallen, dat hij de voorschreven panden aen wie die selve bij lotinghe quaemen te vallen, naermaels t’allen tijde sal ontlasten ende de gene hem sullen te deele vallen in plaetse der selve te stellen, constituerende voorts sij comparanten eenpaerelijck onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser ofte dobbel om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen der bancke van Afflighem ende alomme elders hoff ende heer competent ende aldaer den geheelen inhout deser judicivelijck te vernieuwen de voorschreven panden als cautie pignoratie voor het voorschreven recht te oppignoreren ende hypoticqueren in forma mitsgaeders te compareren soo voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche, ende aldaer te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ten laste van hem tweeden comparant, aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelghem, date ut supra, coram D° Rumoldo De Cuijper, pastoor in Heckelghem et Jacobo De Witte, testibus requisitis.

17 februari 1752 – Erfenis na het overlijden van zijn vader greffier Jacobus De Witte.

Cavel B te deele gevallen aen Eerwaerde Heere Benedictus De Witte met de naervolghende partijen van goederen, obligatien ende renten etc.

In den eersten sekere hofstede met den huijse ende andere edificien daire op staende genoemt Sinte Michiel geleghen onder de prochie van Hekelghem in’t dorp, groodt van erffve 42 ½ roeden (13 a 36 ca), paelende ter 1ste de straete, ter 2de Jan Baptist Robijns, ter 3de Jan Baptist De Smeth ende ter 4de strane pensionaris volghens den brief daervan sijnde gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 13 september 1734 gepresen à 8 – 0 guldens de roede ’t saemen met den huijse ende andere edificien op ende ter somme van neghen hondert sesenneghentigh guldens belast met elf stuijvers neghen denieren één mijt ’t sjaers grondtcheijns aen den godtshuijse van Afflighem beloopende het cappitael teghens den penninck XXVII wisselgeldt ter somme van 22 – 1 ¼ courant welcke somme van de voors. van 996 – 0 guldens afgetrocken rest nogh 973 – 18 ½ guldens. (Dit verkocht hij op 29 februari 1752 aan Philippus De Nil en Elisabeth Van Den Bossche)

Item, 68 roeden (21 a 38 ca) hoppelochtinge met den heijen int broeck geleghen onder de voorschreven prochie, paelende ter 1ste sheeren straete, ter 2de Hendrick Lannoy, ter 3de Gillis De Schrijver ende ter 4de Jacques Taevenier volghens brief daervan gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 7 december 1711 gepresen op vijf guldens de roede bedraegende ter somme van 340 – 0 courant geldt, belast met eenen gulden eenen stuijver één sleck ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII ter somme van 33 – 13 courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 340 – 0 rest noch eene somme van – 306 – 6 ¾ guldens.

Item, 32 roeden (10 a 6 ca) hoppelochtinge geleghen onder de voorseide prochie in’t dorp, paelende ter 1ste ende 2de de hofstede van Adriaen De Jonghe, ter 3de d’erffgenaemen d’Heer Philippus Josephus Robijns, ter 4de ’t sheeren straete, gecocht van den Michiel Joseph Van Nuffel volghens contract de dathe 10 september 1727 ende de goedenisse daere op gevolght voor schepenen van Afflighem in dathe 19 oktober 1731 getaxeert op 4 – 15 ider roede beloopende op ende ter somme van 154 – 10 courant, belast met eenen stuijver één mijt ende één hinne grondtcheijns ’t sjaers aen den godtshuijse, beloopende het cappitael teghen den penninck XXVII ter somme van 15 – 12 ¼ courant welcke afgetrocken op de voorseide somme van 154 – 10 rest noch eene somme van – 138 – 17 ¾ guldens.

Item, 183 roeden landts met 30 roeden elsbroeck in “Den Hoorick” onder de prochie van Meldert, paelende ter 1ste het stratcen ? ende Langhe Vlijde ? , ter 2de den dam van de “Moortevijvers”, ter 3de Cornelis Van Lierde, ende ter 4de de straete, paelende de 30 roeden elsbroeck 1ste den dam, 2de den elsenbosch, 3de Jan De Ridder, 4de den voorseide Cornelis Van Lierde ingevolghe den brief daere van sijnde gepasseert voore schepenen van Afflighem in dathe 2 september 1720, ende voorts pro ut latinis en selven, ider roede getaxeert op 4 – 5 beloopende ’t saemen ter somme van 905 – 5, belast met eenen gulden ? stuijvers ’t sjaers grondtcheijns aen de voorseide && Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 42 – 10 ½ courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 905 – 5 rest noch eene somme van 862 – 14 ½. Item de boomen ende houdtwasch gepresen op ende ter somme van 105 – 0.

Item, 229 roeden (72 a) landt geleghen onder de prochie van Hekelghem voorseide op “Den Molencauter”, paelende ter 1ste Peeter De Ridder, ter 2de den huijs? van Assche, ter 3de ende 4de de abdije van Afflighem commende uijt den hoofde der condividenten moeder ende te deele gevallen volghens cavelinge onder signature de dathe 26 maert 1726, ider roede getaxeert op viere guldens beloopende ter somme van 916 – 0 , belast met ? ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse van Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 3 – 18 ¾ courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 916 – 0 rest noch de somme van 912 – 1 ¼.

Item den prijs van den calcul van labeur – 2 – 0.

Item, de hellicht van sekeren meersch ende broeck genoemt “Den Wallemeersch” geleghen onder de voorseide prochie van Hekelghem, paelende ’t sheeren straete, ter 2de Jan De Ridder, Adriaen Christiaens ende Peeter Van Ransbeke, ter 3de Joos Van Nuffel, ende ter 4de Elisabeth Robijns ende het stratien, waervan de wederhellicht is te deele gevallen aen cavel C. volghens brieve gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 22 juny 1712, groodt voor de hellight 214 roeden (67 a 28 ca) gepresen op 3 – 15 de roede beloopende op ende ter somme van 695 – 10 courant, belast met de hellicht van twee stuijvers ¼ ’t sjaers grondtcheijns aen den voorseide godtshuijse van Afflighem beloopende ’t cappitael teghens den penninck XXVII wissel ter somme van 1 – 15 courant, welcke afgetrocken op de voorseide somme van 695 – 10 rest ter somme van 693 – 15. Item over de hellicht van den houdtwasch ende boomen gepresen op 106 – 15.

Hiernaer volghen de renten aen den voorseide cavel bi aengeleijt.

Inden eersten eene rente tot coste vande prochie van Hekelghem van acht hondert guldens wisselgheldt cappitael geconstitueert à vijf par cent altijdt vallende den 5de december bij de bedesetteren ende meeste gegoeijde van de voorseide prochie van Hekelghem volghens acte gepasseert voor den notaris Eg. Crick present getuijghen op den 6de meert 1710 ende aen de moeder der condividenten onder andere te deele gevallen volghens de voorseide lotinghe de dathe 26 meert 1726 ende voorts pro ut latinis in litteris predictis welcke somme gereduceert in courant gheldt comt ter somme van 933 – 6 1/2 .

Item, over twee jaeren intrest t’leste verschenen 18 february 1752 der selve rente de somme van 77 – 8.

Item, alnoch eene rente van 150 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Herremans ende Petronella Serteel geconstitueert à rathe den penninck XX altijdt vallende 23 january volghens den constitutie brief gepasseert voor schepenen van Afflighem de dathe 1ste meert 1732 ende gehypotiqueert pro ut casius …………… 175 – 0. Item, over 13 maenden intrest der selve rente de somme van een jaere 15 – 12 1/2 .

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Herremans geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 30 july volghens den constitutiebrief gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 30ste july 1725 ende voorts pro ut latinis inden selve brief comt in courant geldt ter somme van 233 – 6 1/2. Item, over 19 maenden intrest der selve rente de somme van 15 – 19.

Item, eene rente van 420 – 0 wisselgeldt tot laste van Jan Bastiaens ende Elisabeth Van Der Jeught geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 3de february volghens brief gepasseert voor de voorseide schepenen van Afflighem op den 3de meert 1732 ende voorts gehypotiqueert als inden selve brief comt in courant gheldt 489 – 19 3/4. Item, over 2 jaeren 15 daeghen intrest de somme van 42 – 17 ½.

Item, eene rente van 350 – 0 wisselgeldt tot laste van Pauwel De Smeth ende Susanna Van Der Jeught geconstitueert à 3 – 10 par cent ende in cas van preciese betaelinghe uijterlijck binnen t’jaer gestaen met 10 – 10 t’jaers altijdt vallende 25 december ingevolghe den brief gepasseert voor schepenen van Afflighem voorseide op de 11de november 1726 ende voort gehypotiqueert pro ut latinis inden selven brief facit in courant gheldt 408 – 6 ½.

Item, voor drij weken intrest der selve rente de somme van 0 – 12. Item, over den brief 6 – 4.

Item, eene rente van 100 – 0 courant geldt tot laste van Carolus Scherier ende Catharina Breckpot geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 9 december volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 9 december 1726 ende voorts gehypotiqueert in den gemelden brief dus 100 – 0. Item, voor 2 jaere 2 maenden intrest van de selve rente 10 – 8 ¼.

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Niclaes Van Ransbeke ende Isabella Van Ransbeke geconstitueert à 5 par cent altijdt vallende 8 february volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem voorseide op den 8 february 1734 ende gehypotiqueert pro ut latinis inden selve brief in courant ter somme van 233 – 6 ½. Item, voor 3 jaers ende den derde van één maendt intrest 29 – 5. Item, over den brief de somme van 6 – 5.

Item, eene rente van 200 – 0 wisselgeldt tot laste van Michiel Clauwaert sone Peeters à 5 par cent altijdt vallende 29 augustus volghens den brief daere van gepasseert voor schepenen van Afflighem op den 29 augustus 1743 ende voorts gehypotiqueert pro ut latinis … in courant 233 – 6 ½. Item voor 4 jaeren acht maenden 19 daeghen intrest de somme van 47 – 3.

Item, eene rente van 100 -0 courant tot laste van Jacobus Poels geconstitueert à 4 par cent altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 27 january 1744 gehypotiqueert inden selven date 100 – 0. Item over 24 daeghen intrest de somme van 4 – 11 1/2.

Item, eene rente van 100 – 0 wisselgeldt tot laste van Frans Le Deghen, nu tot laste van Peeter Van Nieuwenborgh sone Gillis volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 13de january 1676 à 5 par cent altijdt vallende 13 januari facet in courant 116 – 13 ¼. Item over drij jaeren één maendt en vijf daeghen intrest de somme van 15 – 9 ¾.

Item, eene rente van 50 – 0 wisselgeldt tot laste van Hendrick Van Langhenhove te voorens Joos Pirijns bij transparte van Michiel Joseph Van Nuffel bepandt op een hofstedeke onder Meldert in den Hooricke volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 26 october 1626 altijdt vallende 3 meert …. par cent dus in courant de somme van 58 – 6 ½. Item over één jaere elf maenden intrest de somme van 5 – 5 ¾.

Item, eene rente van 60 – 0 wisselgeldt tot laste van Jacobus Schereir wesende de hellicht van eene rente van 120 – 0 wisselgeldt gecreëert tot laste van d’erffgenaemen Anthoon Vertonghen bepant op eene hofstede onder Hekelghem tot Blereghem geconstitueert à 3 – 10 t’sjaers altijdt vallende Kerstmisse volghens brief gepasseert voor schepenen van Afflighem in dathe 1ste februari 1627 dus in courant geldt ter somme van 70 – 0. Item over 2 jaeren 24 daeghen intrest de somme van 7 – 9 ½.

Soo dat desen cavel beloopt op ende ter somme van seven duijsent vijf hondert twee-en-veertigh guldens twelf stuijvers courant gheldt ende moet hebben als den voorgaende cavel A. ter somme van seven duijsent acht hondert vijfthien guldens drij stuijvers één oort, dus te cort twee hondert twee-en-seventigh guldens eelf stuijvers één oordt twelf mijten welcke somme hij moet trecken van cavel A. ende waermede desen cavel sal egael sijn aen den voorgaenden cavel A. ende hebben eene somme van 7815 – 3 ¼.

29 februari 1752 – Verkoop van de hofstede die hij juist erfde aan Philippus De Nil.

Op heden den 29ste februari 1752 compareerde etta. den Eerw. Heere Benedictus De Witte, prister ende beneficiant etta., welcken comparant heeft bekent ende geleden soo hij doet mits desen vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Philippus De Nil, innegesetenen van Heckelghem, hier present ende accepterende, soo t’sijnen behoeve als ten behoeve van Elisabeth Van Den Bossche, sijne huijsvrouwe, dat is te weten: seckere hofstede metten huijse ende andere edificiën daerop staende, geleghen onder de voorschreven prochie int dorp, groot van erfve tweeëntwintigh roeden een half, genoempt “Sinte Michiel”, paelende ter eenre de straete, ter 2de d’erffgenaemen wijlen Petrus Robijns, ter 3de Jan Baptista De Smeth, ter 4de Nicolaes Raes, belast met elff stuijvers negen deniers een mijte t’sjaers grontcheijns aen den Godtshuijse van Afflighem sonder meer, wesende voorts vrij, suijver ende onbelast, den comparant competerende uijt den hoofde van wijlen sijne ouders saligher ende aen hem onder andere te deele gevallen volgens cavelinghe voor mij notario gepasseert op den 17de deser, aengegaen met sijne mede condividenten, welcken coop, cessie ende transport is geschied om ende mits de somme van twelff hondert guldens courant gelt die den heere comparant aen den acceptant bekent ontfanghen te hebben, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren met renunchiantie aen d’exceptie van geene getelden gelde, ende op den last van de …. die den acceptant daeraen mochte hebbende, gelovende over de validiteijt deser waerschap ende gurrant oft er naermaels iet aengebraecke onder verbintenisse prout in forma constituerende voorts onwederroepelijck mits desen N. N. alle thoonders deser om in sijnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen van Assche, Afflighem ende aldaer den inhout deser te vernieuwen, den acceptant ende sijne huijsvrouwe in de voorschreven hofstede te goeden, vestighen ende erffven met alle formaliteijten naer rechte gerequireert mitsgaeders om in cas van gebreck int presteren desen, de selven laste van den voorschreven heere comparant te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen, actum Assche ut supra, coram Joannes Baptista Arents et Joannes Francisco Van Overloop, testibus requisitis.

1 maart 1752 – Verkoop van de hoppelochting die hij juist erfde aan Engelbert Stevenheijns.

Op heden den 1ste maart 1752 compareerde etta. den Eerweerdighen Heere Benedictus De Witte, prister ende beneficiant etta., welcken comparant heeft bekent ende geleden soo hij doet mits desen vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Engelbertus Stevenheijns ende Catharina Van Den Berghen, gehuijsschen hier present ende accepterende, dat is te weten: tweeëndertigh roeden elff voeten hoppelochtinge saldo justo geleghen onder de prochie van Heckelghem int dorp, ter 1ste ende 2de Adriaen De Jonghe, ter 3de de erffgenaemen wijlen d’heere Philips Robijns ende ter 4de sheeren straete, belast met eenen stuijver ende acht mijten t’sjaers grontcheijns aen den Goitshuijse van Afflighem sonder meer soo hij heere comparant verclaert bij desen, den selven competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders ende aen hem onder andere te deele gevallen volgens lotinghe met sijne mede condividenten aaengegaen ende gepasseert voor mij notario op den 17de februari 1752, welcken coop ende transport is geschiet aen ende mits de somme van twee hondert guldens courant gelt, ende alsoo de acceptanten geene gereede penninghen sijn hebbende, soo geloven de acceptanten aen den heere comparant jaerlijcks te gelden eene voortaene quijtbaere rente van ses guldens t’sjaers vrij ende exempt van Xde , XXste contributiën etta, ende cours genomen hebbende op heden dathe deser sulcx dat d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen sal op heden dathe deser van den naestcommende jaere 1753 ende soo voorts totte quijtinghe toe gedurende, die sal moghen geschieden in twee reijsen met den intrest van dijen à rathe van tijde sonder cost van den rentebrieff, segels ende dobbel, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck den pant hier vooren tusschen paelen gedeschribeert met ’t huijs daerop te stellen, aen welcken pant sij sullen comen Kersmisse naestcommende van desen jaere 1752 met conditie ingevalle de rentgelderen in faute bleven van te betaelen den interest ende dat dien verachtert waer drij volle jaeren, dat dan heere comparant ofte sijne actie hebbende den voorschreven pant sal moghen doen vercoopen met eenen sitdagh voor schepenen van Afflighem naer voorgaende instructie ende proclamatie tot verhael vant cappitael verloopen niettegenstaende de costuijme van Uccle ter contrarie, aen de welcke de acceptanten derogeren ende gelovende elckanderen waerschap etta., constituerende voorts onwederroepelijck ende mits desen N. N. alle thoonders desen om te compareren voor schepenen van Afflighem ende aldaer den inhout deser te vernieuwen …………….

Actum Assche ut supra, coram Joanne Baptiste Arents et Francisco Joanne Van Overloop testibus requisitis.

21 maart 1757 – Testament.

In den naem ons Heeren Jesu Christi, Amen .

Op heden den 21ste meert 1757 comparerende ettha den Eerweerdighen Heere Benedictus De Witte, prister ende beneficiant van de cappelaniën gefondeert binnen de prochiaele kercke der voorschreven Vrijheijt, gaende ende staende, sijne memorie, verstant ende vijff sinnen in alles volcomen machtigh ende gebruijckende gelijck mij notario ende de naergenoemde getuijghen volcomentlijck is geblecken, welcken heere testateur overdenckende de fragiliteijt der menschelijcke nature, datter niet seckerder is dan de doodt ende niet onseckerder als de ure der selven daeromme niet willende uijt desen weirelt schijden sonder alvooren gedisponeert te hebben van de teijdelijcke goederen bij Godt almachtigh op dese aerde verleent, recommenderende hij heere testateur sijne ziele soo haest die sal commen te schijden uijt sijn sterfelijck lichaem aen Godt almachtigh sijnen schepper, verlosser ende salighmaecker, Maria sijne gebenedijde moeder ende allen den hemelschen geselschap ende sijn doodt lichaem ten geweijden aerde, willende ende begeirende dat desen sijne testamente naer sijne aflijvigheijt sal stadtgrijpen ende effect sorteren ’t sij bij forme van testament codicil donatie inter vivos vel causa mortis gelijck het selve ’t alderbeste sal comen ofte moghen geschieden niettegenstaende eenighe costuijmen geschreve rechten ofte haere Majesteijts placcaerten contrarie waeren, aen de welcke den heere testateur derrogeert mits desen houdende voor geobserveert ende geinformeert alle ende jegelijcke formaliteijten naer rechte gerequireert, hiermede casserende doodt ende te niet doende alle ende gelijcke testamentaire disposities bij hem voor desen gemaeckt, reserverende hij heere testateur sijn veranderen, vermeerderen ende verminderen soo dickwils hem dat goetduncken ende gelieven sal.

Inden eersten wilt hij heere testateur begraeven te worden binnen de prochieaele kercke voorschreven, onder den sercksteen van wijlen den eerweerdighen heere Egidius De Witte, sijnen heere oom saligher, in sijn leven pastoor der voorgemelde kercke, in de choor met behoorelijcken dienst, waernaer volghende het dertighste.

Item, wilt ende begeirt hij heere testateur dat tot laefenisse van sijne ziele als de gene van wijlen sijne ouders ende vrinden sullen worden gecelebreert drij hondert missen van requiem à acht stuijvers ieder, waervan hondert sullen moeten gecelebreert worden binnen de voorschreven kercke van Assche, ende de resterende twee hondert ’t sij ter distributie ende goetduncken van sijne naer te noemen erfgenaemen, wel verstaende hij heere testateur dat de voorschreven missen sullen moeten gecelebreert sijn tusschen het halff jaer naer sijn overleijden sonder voorderen uijtstel.

Item, wilt ende begeirt hij heere testateur dat tot laefenisse van sijne ziele als van de gene van wijlen den eerw. heere Egidius De Witte, sijnen heere oom saligher, binnen de voorschreven prochieaele kercke van Assche jaerelijcx sal worden gecelebreert een gesonghe jaergeteijde te beginnen een jaer naer het overleijden van den heer testateur ende soo eeuwighlijck van jaere te jaere te continueren, belastende sijne erfgenaemen van het selve op reële goederen te besetten ofte wel de penninghen tot fonderinghe van het selve te tellen in handen van de proviseuren der voorschreven kercke van Assche.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Joanna Van Overloop eene somme van twee hondert guldens courant gelt eens, ingevalle sij bij den heere testateur bleve woonen tot sijnen sterfdagh ende ingevalle sij voor hem heere testateur quaeme te sterfven, ofte quaeme te verhuijsen sal dit legaet comen te casseren, behoudelijck dat aen haere erfgenaemen door sijne erfgenaemen sal worden aen hun alle, eene somme van vijftigh guldens eens.

Item, dat de selve Joanna Van Overloop in de gevalle als vooren jaerelijcx haer leven gedurende sal trecken de somme van achtentwintigh guldens courant, te beginnen met den dagh van het overleijden van den heere testateur ende alsoo te continueren.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Martinus Van Varenbergh ende Anna Maria De Witte, gehuijsschen ende aen Petrus Emanuel Schoon ende Joanna Petronella De Witte, gehuijsschen, de somme van twintigh pattacons (Een Pattacon is een zilveren munt ter waarde van 18 stuivers = 9/10 gulden) courant gelt eens, voor hun alleen.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Joannes Baptista Van Varenbergh, sijnen neve, mits sijne gemaeckelijckheijt de somme van hondert guldens courant gelt eens met conditie, ingevalle hij quaeme aflijvigh te worden voor den heere testateur dat hij voorschreven legaet sal comen te cesseren, doodt ende te niet te sijn.

Item, laet, maeckt ende legateert aen Benedictus Emmanuel De Witte, sijnen peter ende neve, de somme van hondert pattacons courant gelt eens.

Waer mede commende ter dispositie van alle sijne resterende goederen, ’t sij eijgen goederen, renten, obligaties, actiën, haeve ende crediten geen uijtgenomen ofte gereserveert waer ende tot wat plaetse die mochten geleghen sijn, heeft alle de selve gelaeten ende gemaeckt aen d’heer Joannes Baptista De Witte, greffier des Goitshuijs van Afflighem, sijn broeder, hem nominerende ende instituerende sijne eenighen ende universele erfgenaem cum pleno institutionis ende in cas hij voor hem heere testateur quaeme aflijvigh te worden substitueert voor sijne erfgenaemen de kinderen bij den heere Jan Baptista De Witte verweckt, hoofde gelijck, soo dochters als sonen sonder eenigh prerogatief ofte voordeel, aldus gedaen ende gepasseert binnen Assche, ten huijse van den heere testateur, ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van den eerweerdighen heere Joannes De Reus, onderpastoor der voorschreven Vrijheijt van Assche ende d’heer Joannes Baptista Arents, als getuijghen hiertoe aensocht ende door mij notario aen den heere testateur ende getuijghen gevraeght sijnde ofte sij conden schrijven, hebben alle geantwoort van Jae.

Den heere testateur verclaert alles niet te excederen de waerde van drij duijsent guldens.

 

Generatie III.

 1. JOANNES DE WITTE, gedoopt te STRIJTEM op 5 november 1617, begraven te HEKELGEM omstreeks 1710, huwde te MELDERT op 12 februari 1675 met
 2. ANNA ROBIJNS, gedoopt te TOLLEMBEEK omstreeks 1640, † HEKELGEM omstreeks 1710.

Uit dit huwelijk:

 1. ADRIANA DE WITTE, gedoopt omstreeks 1670, huwde met GUILLIAM DE BAETSELIER, gedoopt omstreeks 1678.
 2. ANDRIES JOSEPH DE WITTE, gedoopt omstreeks 1671, † na 1719, huwde met JOANNA MARIA DE WEVER, gedoopt omstreeks 1680, † HEKELGEM na 1722.
 3. FRANSCISCUS (FRANCHOIS) DE WITTE, gedoopt omstreeks 1672, † na 1730, huwde met MARIA VAN BIESEN, gedoopt omstreeks 1690, † na 1730.
 4. MARIA JACOBA DE WITTE, gedoopt omstreeks 1673, † 1683.
 5. JUDOCUS DE WITTE, gedoopt omstreeks 1674.
 6. JACOBA MARIA (JACQUELINE) DE WITTE, gedoopt omstreeks 1675, huwde met FRANCISCUS ROBIJNS, gedoopt omstreeks 1669.
 7. JOANNES DE WITTE, gedoopt te MELDERT op 22 oktober 1676, † na 1710.
 8. EGIDIUS (GILLIS) DE WITTE, gedoopt te MELDERT omstreeks 1677, † ASSE op 1 februari 1750.
 9. JACOBUS, zie 2.

Notitie bij JOANNES: Griffier van de abdij van Affligem. Woonde aan de Nieveldriesch te Meldert. zijn hofstede met schuur enz. was 2.5 dagwant groot.

3 februari 1676 – Aankoop van een half bunder land van Andreas De Merchie.

Den griffier meester Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe hebben bij denominatie van Jan Robijns vercregen van Andries De Merchie een halff bunder lants onder Hekelgem, geheeten “Den Cleijnen Rammelaer” .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor meester Michiel Wambacq onsen meijer comen ende gecompareert is in propren persoone Peeter Wambacq den welcken heeft uijt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie hem aen ’t gene naerbeschreven wordt te mogen doene gegeven ende verleent bij Andries De Merchie, sone wijlen Erasmus, blijkens bij den instrumente daer over gepasseert binnen de prochie van Hekelgem voor den notaris meester Jan De Witte ende sekere getuijgen op den negenentwintichsten decembris lestleden ons naebeschreven schepenen in origineel gethoont ende voorgelesen om ende voor de somme van vier hondert drijenvijftich guldens eens ende acht guldens ten gelaege, wesende de coopsomme van den coop is naebeschreven partije bij sijnen constituant gedaen aen Jan Robijns ten behoeve van den selven oft die hij denommeren sal, opgedragen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in tsheeren handen, dats te wetene:

Een halff bunder lants soo ’t selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelgem, gemeijnelijck genoemt “Den Cleijnen Rammelaer” comende metter eenre sijden tegen tsheeren strate, ter tweedere Peeter Van Den Biesen, ter derdere ende vierdere aen de goeden des voorschreven Godtshuijs van Affligem, belast met den heerlijcken grontcheijns van drij guldens ende drij stuijvers tsiaers aen den selven Godtshuijse sonder meer, commeren oft lasten daerop uijt te ganes ie sijnen voorschreven constituant sal moeten effen stellen totten dach van heden, ist meer sal den ontfangere ’t selve mogen afftrecken aen de cooppenningen tegens den penninck sevenentwintich oft soo oft soo die te quijten staet sijnen voorschreven constituant competerende bij doode ende successie van wijlen sijne ouders, op conditie dat den voorschreven ontfangere hem sal moeten tevreden houden mette hure die sal comen te expirenen te kersmisse XVI° sessentseventich tot twelff rinsguldens des jaers, gelovende hij comparant uijt crachte ende naer vermogen der voorschreven procuratie daeraff aen den voorschreven ontfangere oft die hij denomineren sal waerschap mitsgaders Brussels waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hij comparant naer vermogen als voore allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, kennende ende lijdende dat sijnen voorschreven constituant aen het selve halff bunder lants nijet meer recht, actie, paert oft deel en is hebbende noch en behoudt dan die goede vremde daer aen ende naer worpen ende vertheijn is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert meester Jan De Witte, den welcken overmits de denominatie alsnu t’sijnen behoeve gedaen bij den voorschreven cooper het selve halff bunder lants uijt handen des voorschreven meijers als uijt tsheeren handen heeft ontfangen die daer inne dijen volgende soo tot sijnen behoeve als van Anna Robijns sijne wettige huijsvrouwe wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waren te manen ende te wijsen nijet hier inne versuijmt noch achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altijt in allen dingen gereserveert ende des oorconden hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den derden dach der maent van february inden jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende sessentseventich, schepenen meester Phlips Van Gete, Niclaes Robijns, Gillis De Bailly ende Jan Van Seebroeck.

13 april 1676 – Aankoop van 50 roeden land van Peeter Van Biesen.

Meester Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe hebben bij denominatie van Jan Robijns van Peeter Van Biesen vercregen vijftich roeden lants onder Hekelgem, genoemt “Den Dieren Coop” .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor meester Michiel Wambacq onsen meijer comen ende gecompareert is in propren persoone Hendrick Van Onchem den welcken heeft (uijt crachte ende naer vermogen van de speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem om ’t gene naerbeschreven wordt te mogen doene gegeven ende verleent bij Peeter Van Den Biesen, naer uijtwijsens den instrumente daer over gepasseert binnen de prochie van Hekelgem voor den notaris meester Jan De Witte ende sekere getuijgen op den sevensten meert lestleden ons schepenen naergenoemt in origineel gethoont ende voorgelesen) opgedraegen, gecedeert ende getransporteert in handen des voorschreven meijers als in tsheeren handen tot behoeff van Jan Robijns sone wijlen Pauwels oft den genen die hij hiernaer denomineren sal, dats te wetene:
Vijftich roeden lants luttel min oft meer gelegen onder de prochie van Hekelgem, gemeijnelijck genoemt “Den Dieren Coop” comende metter eenre sijden tegen tsheeren straete, ter tweedere de weduwe Pauwels Robijns, ter derdere ’t Godtshuijs van Affligem, commende voorts metter vierdere sijden aen de goeden Jan De Witte, op den last van de heerlijcken grontcheijns daerop uijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse tot vier stuijvers tsiaers sonder meer, commeren oft lasten daerop uijt te gane oft ergens voor oft mede verbonden t wesen die den voorschreven ontfangere oft die genen bij hem te denomineren ’t sijnen laste moet nemen t’sedert den jaere sesthien hondert tweeëntseventich exclus, sijnde den coop geschiet op ende voor de somme van sessendertich stuijvers de roede t’eijnde maete t’eijnde gelde drij guldens ten gelaege, ende vierentwintich stuijvers eens voor eenen nijeuwen hoet ten behoeve van den voorschreven opdragere, gelovende hij opdraegers daeraff aen den voorschreven ontfangere oft den genen die hij denomineren sal waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hem opdraeger allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, kennende ende lijdende hem aen de voorschreven vijftich roeden lants luttel min oft meer nijet meer recht, actie, paert oft deel te hebbene noch te behouden dan die goede vrempde daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert meester Jan De Witte, den welcken mits de denominatie alsnu t’sijnen behoeve gedaen bij den voorschreven Jan Robijns, de voorschreven vijftich roeden lants uijt handen des voorschreven meijers als uijt tsheeren handen heeft ontfangen die daer inne dijen volgende soo tot behoeff van hem selven als van Anna Robijns sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waren te manen ende te wijsen nijet hier inne versuijmt noch achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den derthiensten dach der maent van april inden jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende sessentseventich, schepenen meester Phlips Van Gete, Gillis De Bailly, Adriaen Van Nuffel ende Jan Van Seebroeck.

8 januari 1680 – Aankoop van een hofstede aan den dries van Nievel te Meldert.

Meester Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe hebben vercregen van de voochden der achtergelaten weese van wijlen Peeter De Smet eene behuijse hoffstede onder Meldert te Nievel .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer comen ende gecompareert sijn in propere persoonen Andries De Braecke ende Philips Van Den Houte als vooghden over de weese achtergelaeten bij wijlen Peeter De Smet daer moeder aff was Anna Van Den driessche ende metten selven in persoone die welcke uijt crachte ende vermoghen van de authorisatie hun gegeven ende verleent bij de schepenen der Vrijheijt ende Lande van Assche op hunne requeste bij hun tot dijen eijnde gepresenteert daervan den teneur hier aenvoecht ende luijt aldus: (Aen die schepenen der Vrijheijt ende Lande van Assche, verthoonen ….. Andries De Bruecker ende Phlips Van Den Houte als voochden ende momboiren der achtergelaten weese van wijlen Peeter De Smet daer moeder aff was Anna Van Den Driessche, dat de selve weese ende hare goederen belast is met diversche sware renten, namentlijck eene van vijffentwintich Rinsguldens tsjaers aen Joos Meert, eene van VIII R. tsjaers saldo justo aen d’erffgenaemen Jan ’t Kint, eene van IX R. VII stuijvers tsjaers aen Michiel Robijns, eene van vijff Rinsguldens tsjaers aen Gooris Sassenus ende eene van IIII R. X stuijvers tsjaers aen de kercke van Esschene die welcke alle ettelijcke jaren sijn verloopen, sulcx dat de voorschreven weese gemenaceert wordt dat haer panden daer vooren souden worden uijtgewonnen ende vercocht, ende om de waricheden ende costen van .. te schauwen, soo ist dat de supplianten goet gevonden hebben (als geene andere middelen wetende oft hebbende) te vercoopen gelijck sij beneffens de voorschreven weese oock effectivelijck hebben vercocht aen Jan De Witte, sekere hoffstede metten huijse ende andere edeficiën daerop staende gelegen onder Meldert te Nuvel aen den driessche, groot twee dachwant XXXIIII roeden emmers alsoo de selve gestaen ende gelegen is om ende voor de somme van elff hondert ende tseventich Rinsguldens om mette selve cooppenningen de voorschreven verloopen int geheel oft in deelsten te stellen ende eenige capitalen te quijten, ende mits de minderjaericheijt der voorschreven weese ende de selve vercooppinge nijet wel en conste oft en mochte geschieden sonder al vooren te hebben authorisatie van U. E. als oppervoogden ende om den cooper van sijnen coop volcomen versekeringe te doene keren de supplianten hun tot de selve oitmoedelijck biddende ten eijnde gedient gelieve te sijn den voorschreven coop te approberen ende de supplianten beneffens de voorschreven weese te authoriseren om den cooper in de voorschreven hoffstede te gueden ende verstaen voor hoff ende here competent, welck doende etta., onder stont den ondergeschreven Guilliam De Smet sone wijlen Peeters beneffens sijne naest bestaende vrienden hier oock onderteeckent geconsidereert hebbende de redenen in dese requeste vermelt hebben goet gevonden ende verclaeren dat de vercooppinge van de hoffstede alhier geruert, beset was gedaen als gelaten, actum 5de january 1680 ende was onderteeckent Guilliam De Smet filius Peeters, Joos Van Den Driessche moederen oom ende met het merck van Guilliam Van Den Driessche, insgelijckx moederen oom, met het merck van Phlips Van Den Houte ende Andries De Bruecker, copije van den appostillen gevolcht op de marge van de selve requeste, wij schepenen der Vrijheijt ende Lande van Assche, gesien hebbende dese ende het schriftelijck advijs int eijnde der selve gestelt ende daer opgelech hebbende lauderen ende approberen mits desen de vercooppinge van de hoffstede in dese gespecifieert met authorisatie om den cooper daer inne te goeden ende erffven, daer ende alsoo etta. met conditie dat mette cooppen daervan te procederen sullen worden betaelt de renten verloopen ende schulden daer inne vermelt, ende dat daervan aen ons sal worden gedaen rekeninge, bewijs ende reliqua tusschen heden date deser ende drij naest comende maenden, actum den vijffden january XVI° tachentich ter presentie ende overstaen van Joos Cab Ginderachter ende Jan Sas, schepenen ende mij greffier quod attestor ende was onderteeckent G. Van Mulders) hebben opgedragen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in tsheeren handen tot behoeff van den voorschreven De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe, de hoffstede met hare appendentiën ende dependentiën hier vooren naerder uijtgedruckt, te wetene: de hoffstede metten huijse, schure, hopnast, borneputte, ende alle andere edeficien ende hopstaecken daerop staende, comende ter eenre voor aen den “Nieveldriesch”, ter tweedere den rentmeester Van Nuffel, ter derdere de goeden van Affligem, ter vierdere Jasper Van Neervelt ende de ontfangeren, ende ter vijfdere Jan Robijns, belast met eenen cheijns van ontrent XXXVIII stuijvers tsjaers aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem ende eene rente van vijffentwintich guldens tsjaers aen Joos Meert ende eene van negen guldens vijff stuijvers tsjaers aen den Eerw. heere Michiel Robijns sonder meer, gelovende de voorschreven opdrageren daer aff aen de ontfangeren waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts de selve opdrageren allen ’t gene sij met rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck het recht dat wijsde, kennende ende lijdende hen inder qualiteijt als vooren aen de selve hoffstede geen recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert den voorschreven De Witte, den welcken de voorschreven hoffstede uijt handen des voorschreven meijers als uijt tsheeren handen heeft ontfangen die daer inne dijen volgende soo tot sijnen behoeve als van de voorschreven sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërfft op schot ende loth naer sede ende costume van den lande ende met reserve van hunne vrije ende libre dispositie ende om in materie van successie geëgaleert ende gedeijlt te worden conform de costumen der hooftstadt van Brussel soo wel ten respecte van de voorschreven hoffstede ende alle andere goederen die sij bij coope ende successie hebben vercregen ende die sij tsamen noch sullen vercrijgen, derogerende de costume van Uccle ende alle andere dese contrariërende. Dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmt noch achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den achtsten dach der maent van january in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende tachetich, schepenen Jan Van Langenhove ende Adriaen Van Nuffel.

4 maart 1686 – Aankoop van een dagwand meersch te Meldert beneden “Den Neermolen” tijdens een openbare verkoop.

Meester Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe hebben vercregen van meester Michiel De Bisschop als curateur ten sterffhuijse van wijlen Cathelijne Breen weduwe van wijlen Peeter Van Neervelt een dachwant meersch onder Meldert .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone meester Michiel De Bisschop procureur ende notaris als curateur gestelt bij den heere lantdeken van Aelst, drossaert ende schepenen van Assche in de respective sterffhuijse van wijlen Cathelijne Breen, weduwe van wijlen Peeter Van Neervelt volgende d’acte daeraff sijnde, mitsgaders vuijt crachte van de respective acten van authorisatiën hem ter saecken naerbeschreven bij de selve gegeven ende verleent respective van der dathen den negensten februari ende tweeden meert lestleden, beijde alsnu gesien ende voorgelesen, den welcken alsoo ende inde selve qualiteijt heeft opgedragen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen van den voorschreven meijer als in tsheeren handen tot behoeff van meester Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe, dats te wetene: eenen meersch, groot een dachwant emmers inder grootten gelijck den selven gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Meldert beneden “Den Neermolen”, ter eenre ende tweedere comende aen de goeden des Godtshuijs van Affligem, ter derdere Aert Vinck, ende ter vierder weder tegen de goeden van Affligem, op den commer van vierthien stuijvers Artois grontcheijns inden Aelmoesenboeck van den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, inder wegen de voorschreven partije meersch aen den voorschreven De Witte is gebleven als hoochste verdierdere inde publicque vercooppinge daervan geschiet voor den voorschreven drossaert ende schepenen ende waer van den lesten sitdach is gehouden op den 25ste februari lestleden, volgende de condities daeraff sijnde onderteeckent G. Van Mulders, daertoe wort gereserveert, gelovende dijenvolgende conform de voorschreven condities daeraff waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hij opdrager in sijne voorschreven qualiteijt allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, kennende ende lijdende hen aen het voorschreven dachwant meersch hier vooren geruert nijet meer recht, actie, paert oft deel te hebben oft te behouden dan die goede vrempde daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoempt comen ende gecompareert den voorschreven meester Jan De Witte die het voorschreven dachwant meersch hier voren naerder geruert uit handen des voorschreven meijers als uijt tsheeren handen heeft ontfaen ende isser alsoo dijenvolgende op den comme rende last hier voren uijtgedruckt, soo tot sijnen behoeve als tot behoeve van Anna Robijns sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende costume van den lande, dat is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen van den voorschreven meijer ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmt oft achtergelaten heboudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den vierden dach der maent van meert in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende sessentachentich, schepenen Peeter Gerstman, Jan Kieckens ende Michiel Van De Putte.

5 april 1688 – Lening van 100 rijnsguldens voor een rente van 6 guldens 5 stuijvers (6,25 %) aan Peeter Van Den Bossche en Barbara Van Haelen.

Den greffier Jan De Witte ende Anna Robijns sijne huijsvrouwe hebben vercregen tot laste van Peeter Van Den Bossche ende Barbara Van Haelen sijne huijsvrouwe eene rente van VI guldens V stuijvers tsiaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert sijn in propren persoone Barbara Van Haelen ende Peeter Van Den Bossche haeren man ende momboir, de voorschreven Barbara bij authorisatie haeren mans, de welcke hebben bekent ontfanghen te hebben vuijt handen van Jan De Witte, greffier van Affligem ende Anna Robijns, sijne huijsvrouwe in goeden permissiën gelde de somme van hondert rinsguldens eens, gelovende daer vooren aen de voorschreven gelt=telderen te geven ende alle jaere wel te betaelen eene voortaene rente van sesse guldens vijff stuijvers t’sjaers ende alsoo tegens den penninck sesthiene, vrij van alle lasten ende impositiën die daerop eenighsints souden moghen geseth worden egeene vuijtgescheijden oft gereserveert altijt vallende den sesten aprilis, daervan oversulcx d’ierste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal den sesten aprilis van den naestcommenden jaere XVI° negenentachentich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe gedurende, die sal vermoghen te geschieden alst de voorschreven geloveren goetduncken ende gelieven sal, eens ende t’eenemael met het naestvallende jaer rente, cost van den brieff ende segele, daer vooren mitsgaders voor de jaerlijcxsche betaelinghe der selver rente hebbende de voorschreven geloveren geseth ende verbonden hunne persoonen ende goeden, present ende toecommende ende specialijck een dachwant meersch de juste mate onbegrepen, soo den selven gelegen is binnen de prochie van Meldert, genoempt “Den Bonten Aker”, palende ter eenre t’sheeren strate, ter tweedere de “Molenbeke”, ter derdere “Den Molenvijver” van Affligem, ende ter vierdere d’erffgenaemen van wijlen den rentmeester Van Nuffel, (in der vuegen den voorschreven competerende, den voorschreven meersch heeft vercreghen bij donatie inter vivos van wijlen Gillis Breen haren …. volgens den instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris meester Jan Schoonjans ende sekere getuijgen op den ….. ) op den commer van t’sheeren grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, gelovende daeraff aen de renthefferen waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen ghebraecke, doende voorts allen ’t gene sij rentgelderen metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraeghende den voorschreven meersch in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen als pandt ende hypothecque der voorschreven rente van sesse rinsguldens vijff stuijvers, om oft in toecommende tijden alsoo gebeurde dat die voorschreven renthefferen hunne hoirs oft naecommelinghen oft hunne actie hebbende jaerlijcx ten termijne bovengenoemt van de voorschreven rente nijet precies vergouden oft bedelt en worden, sij in dijen gevalle sullen moghen commen met dese … ende slaen handt oft handen naer den vonnisse aen den voorschreven pandt ende dijen alsoo houden ende hantplichten, berghen ende daelen, putten ende paelen, vromen ende ontvromen tot vollen betaelinghe van den achterstel der voorschreven rente mette wettelijcke costen daeromme gedaen soo ende gelijck dat naer deser bancken recht behooren sal, daernaer is voor ons schepenen ondergenoempt commen ende gecompareert den voorschreven Jan De Witte, den welcken de voorschreven rente van sesse rinsguldens vijff stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeve ende tot behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert, ter manissen ons voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtsweghen schuldich over waeren te manen ende te wijsen is hiertoe geschiet al datter behoorde te schieden, nijet hier inne versuijmt oft achtergelaten heboudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den vijffden dach der maent van aprilis in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende achtentachentich, schepenen Jan Van Zeebroeck, Michiel Van De Putte, ende Michiel Cornelis.

10 mei 1694 – Aankoop van een meersch naast Meldert vijver.

Den greffier Jan De Witte heeft bij coope vercreghen van don Anthonio de Corsi ende Anna Thersesia Van Nuffel, sijne huijsvrouwe eenen meersch gelegen onder Meldert genoempt den Bontenaker.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem saluijt met kennisse der waerheijdt doen te wetene eenen jegelijcken die die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons, ende voor Gillis Robijns, onsen meijer, commen en gecompareert is in properen persoone, Franchois Robijns, vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale procuratie hem totte saecken naerbeschreven sunderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens don Juan Anthonio de Corsi, capiteijn van peerden ten dienste van sijne majesteijt ende vrouwe Anna Theresia Van Nuffel, sijne huijsvrouwe, ter saecken naerbeschreven behoorlijck geauthoriseert welcke anthorisae den iersten constituant over danckelijck was accepterende naer vuijtwijsens van den notariaelen instrumente daeraff sijnde gepasseert binnen de stede van Dendermonde voor den notaris meester Gillis De Clippeleir ende sekere getuijghen op den sevensten maij ? vierentnegentich ons schepenen originelijck gethoont voorgelesen ende volcommentlijck geblecken ende heeft den voorschreven comparant in sijne voorschreven qualiteijt opgedraghen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen ghetransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Jan De Witte, greffier deser bancke, dats te wetene: sekeren meersch, groot hondert ende t’seventich roeden gelegen binnen de prochie van Meldert genoempt “Den Bontenaker” palende ter eenre t’sheeren strate, ter tweedere den voorschreven acceptant, ter derdere den molenvijver, ende ter vierdere der voorschreven constituanten andere goederen dat soo ende gelijck den selven meersch is gelegen ende bestaen met sijne boomen emmers oock ingevolge van den cavelinge dijenaengaende gepasseert ter weese camere binnen de voorschreven stede van Dendermonde tusschen hun constituanten ende hunne andere medehoirs ten sterffhuijse van wijlen d’heer Jan Van Nuffel heurlieder vader ende schoonvader vanden date den achtsten maij 1694 lestleden, dat voor ende mits de somme van twee hondert vijffenseventich guldens eens in courant gelt te betaelen op heden date deser boven alle lasten van t’sheeren grontcheijnsen daerop vuijtgaende, doende den voorschreven comparant vuijt crachte sijnder procuratie al dat hij metten rechte meer schuldich was te doen, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck t’recht dat wijsde, bekennende hem oft sijne constituanten aen oft totten voorschreven meersch egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden nijet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jan De Witte onsen greffier, den welcken den meersch hier vooren tusschen regenoten gedescribeert vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeff wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft op schot ende loth naer zede ende costume van den lande ende met reserve van sijne vrij ende libere dispositie ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsen, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden nijet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, in kennisse der waerheijt hebben wij Michiel Van Den Putte, Michiel Cornelis ende Andries Seghers, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den thienden dagh der maent van maij int jaer ons heeren Jesu Christi duijsent sesse hondert ende vierentnegentich.

Hij beloofde bij akte van 24 mei 1702 te betalen een jaarlijkse som van 260 gulden voor de studie van zijn zoon, theologant te Mechelen. (Genealogie De Witte)

Hij woonde te Meldert, zijn hofstede met schuur enz. was 2.5 dagwant groot.

Testament van 9 maart 1706.

In den naem des heeren amen.

Condt ende kennelijck dat op den 9de meert 1706 voor mij onderschreven conincklijcke geauthoriseerde notaris ende in de presentie van de getuijghen ondergenoempt, is gecompareert Joannes De Witte, rentmeester der abdije van Affligem, sick van lichaeme ende te bedde liggende, sijn memorie, verstandt ende vijff sinnen wel machtich wesende ende gebruijckende gelijck dat mij notaris ende de naergenoemde getuijghen blecke, ende niet willende van desen werelt scheijden sonder alvooren gemaeckt te hebben dit sijn testament off vuijttersten wille.

Ierst beveelt den testateur sijne ziele aen Godt almachtich, Maria sijne gebenedeijde moeder ende aen allen t’hemelsch geselschap ende sijn lichaem begraven te worden inde kercke tot Meldert naer dat sijne ziele sal gescheijden sijn van den lichaeme ende dat terstonts tot laeffenisse van de selve sijne ziele sullen gecelebreert worden vijftich missen van requiem ofte emmers ter discretie van sijne kinderen.

Item, dat op sijn graff sal worden geleijt eenen costelijcken sercksteen. Item, maeckt ende laet aen de eerw. heeren van Affligem eene recreatie van vijftich guldens eens. Item, aen de gulde van Meldert eene tonne goet bier. Voorts wilt ende begeirt dat inde kercke van Meldert jaerlijcx ende eeuwelijck sullen gesonghen worden twee jaergetijden met het officium defunctorum, te weten de vesperen, een nocturne ende de lauden, d’eene tot laeffenisse der ziele van den testateur ende d’andere voor Anna Robijns, des testateur huijsvrouwe, op hunne sterfdaghe. Daervoor jaerlijcx voor ieder sal betaelt worden achtendertich stuijvers, te weten den heere pastoor tweeëntwintich, de coster twelff, ende de kercke vier stuijvers voor t’licht ende sleet der ornamenten.

Item, datte selve drij guldens ende sesthien stuijvers sullen beseth ende gehipotecqueert worden op een hondert t’seventich roeden weijde, genoempt “Den Bontenacker” gelegen onder Meldert, ter 1ste de straete, ter 2de sijn selffs, ter 3de “Den Molenvijver”, ende ter 4de de hoffstede ofte walle van wijlen den rentmeester Van Nuffel, willende dat daer van sal worden gemaeckt eenen schepenenbrieve ende datten selven sal worden gelevert inde archiven vande kercke van Meldert.

Verclaerende den voorschreven testateur dit te wesen sijne vuijttersten wille ende begeerte, reserverende niettemin sijn vermindren ende veranderen als hem dat goetduncken ende gelieven sal.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Jacobus ende Franciscus De Witte, als getuijghen hiertoe aensocht ende voorts hebbe den testateur ende getuijghen affgevraght off sij connen schrijven, hebben geantwoordt, jae.

Notitie bij ANDRIES JOSEPH: Meisenier te Meldert 1683. Griffier van het laathof van de H. Geest te Meldert.

Notitie bij FRANSCISCUS (FRANCHOIS):

1720 – Woonde aan de “Nieveldriesch”

5 fenruari 1720 – lening van 300 guldens van zijn broer Jacobus De Witte.

Jacobus De Witte, greffier des Godtshuijs van Affligem, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Franchois De Witte, eene erfflijcke rente van XV guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Franchois De Witte, sone wijlen Jans, de welcken omme ende mits de somme van drije hondert guldens eens wisselgelt den schellinck tot sesse stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Jacobus De Witte, greffier deser bancke, ende Joanna Maria Clauwaert, sijne huijsvrouwe, dienende desen daer over voor absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, heeft daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft hens actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijfthien guldens t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck twintich (5%) vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen den gelover heeft gederogeert ende derogeert bij desen, inganck genomen hebbende de voorschreven rente Kersmisse lestleden daervan d’ierste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal Kersmisse van desen tegenwoordigen jaere seventhien hondert ende twintich ende soo voorts van jaere te jaere totte effectieve quijtinge toe geduerende, die sal mogen geschieden als het den gelover best goetduncken ende gelieven sal in drije reijsen t’elcker met hondert guldens wisselgelt als vooren metten intrest van dijen naer rate van teijde metten cost van den brieve goedenisse ende segels daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck eene hofstede metten huijse, schuere, stalle, hopnast, borreputte ende alle andere edificien daerop staende gelegen binnen de prochie van Meldert tot Nievel, groot hondert vijffendertich roeden, paelende ter eenre “Nievendriessche”, ter tweedere Adriaen De Leeuw, ter derdere heer Joannes De Witte, ende ter vierdere Guilliam De Baetselier causa uxoris, den voorschreven gelover competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders ende aen hem te deele gevallen volgens de lotinge gepasseert voor schepenen des Landts van Assche in date ….. onderteeckent Mulders, de voorschreven gelttelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers, om alle gebreck van betaelinge soo capitael als verloopen Mette wettelijcke costen daer omme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Jacobus De Witte, den welcken de voorschreven rente van vijfthien guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte, Andries De Baetselier, Hendrick De Bailliu, meester Judocus Godefroij, Joos t’Sas ende Michiel Bruijlant, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den vijfden dagh der maendt van februari inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende twintich.

Notitie bij JACOBA MARIA (JACQUELINE):

15 oktober 1731 – testament van hun beiden.

In den naem ons Heere Jesu Christi – Amen.

Op heden den 15de oktober 1731 comparerende etta. Franciscus Robijns ende Jacqueline De Witte, gehuijsschen, innegesetenen der prochie van Meldert, Lande van Assche, beijde gaende ende staende, hunne memorie, verstant ende vijff sinnen volcomen machtigh ende gebruijckende, gelijck mij notario ende de naergenoempde getuijghen volcomentlijck is geblecken ende den testateur gebruijckende tot dien de opene brieven van octroije bij hem geobtineert in sijne Majesteijts Souverijnen Raede, geordonneert in Brabant de dathe 2de januari 1726, geparapht .. onder stont bij den keijser ende coninck ende was onderteeckent J. P. Van Cutsem, geschreven op parcquement met sijne Majesteijts grooten segele, daer onder aenhanghende met dobbelen steerte gedruckt in rooden wasse, bij mij notario in originali gesien, de welcke overdenckende de broosheijt der menschenlijcke nature ende dat er niets seckerder en is als de doodt, ende niets onseckerder als d’ure der selver, niet willende van dese weirelt te schijden sonder alvoorens gedisponeert te hebben van de teijdelijcke goederen aen hun bij Godt almachtigh op dese weirelt verleent, hebben daeromme vuijt hunnen vrijen ende liberen wille, onverleijt van iemande gemaeckt dese hunne ordonnantie ofte dispositie van vuijttersten wille, de weg sij versaen ende begeiren ende effect sorteren ’t sij bij forme van testament codicil, donatie inter vivos vel causa mortis, gelijck het alderbeste sal comen ofte moghen geschieden, casseren, annulerende doodt ende te niet doende alle voorgaende testamenten codicillen ofte andere testamentaire disposities bij hun voor dese int particulier ofte met hun beijden gemaeckt van wat nature de selve soude moghen wesen, alle deselve hiermede houdende voor niet gemaeckt, doodt ende te niet.

Eerst recommanderen sij testateuren hunne zielen soo haest de selve uijt hunne sterffelijcke lichaemen sullen comen te schijden aen Godt almachtigh hunnen schepper, verlosser ende saligmaecker, aen Maria sijne gebenedijde moeder, hunne repective patroon ende patronesse ende aen alle het hemels geselschap ende hunne lichaemen begraeven te worden ter geweijde aerde, willende begraeven te worden eerelijck naer staet sonder eenighe pompe waervan sij de sorghe laeten den eerst affstervende, aen den lancxtlevenden ende den lancxtlevende aen hunne naer te noemen erffgenaemen.

Waermede commende de testateuren totte disposities van alle hunne goederen met hunne doodt achter te laeten, te weten leengoederen, cheijnsgoederen, eijghen goederen, geërffde vercreghen, te crijghen, van wat nature de selve soude moghen wesen, waer ende tot wat plaetse die soude sijn geleghen, egeene vuijtgesondert ofte gereserveert, alle de selve hebben de testateuren gelaeten ende gemaeckt aen hunne wettighe kinderen staende hunne houwelijck geproduceert ende de gene de welcke sij alnoch met Godts gratie sullen comen te produceren, soo sonen als dochters hooffde gelijck voor gelijck paert ende deel, sonder eenigh prerogatieff ofte voordeel, behoudelijck dat hunnen oudsten sone sal hebben keus van cavel, de selve hunne kinderen alsoo noemende ende institueren hunne eenighe ende universele erffgenaemen met volle recht van institutie.

Dan is voorder den wille ende verstant der testateuren dat den lancxtlevende van hun beijde sal behouden in eijghendom alle de meubelen naer de doodt van den eerst afflijvighen, ende daertoe de tochte aen alle de onroerende goederen, den selven eerst stervende achter te laeten op den last van te moeten betaelen de schulden, tot dijen toelaetende de testateurs repectivelijck aen malcanderen dat den lancxtlevende ingevalle hij niet en hertrouwt ende door malfortune geraeckte tot noot andersints nijet sijn oft haere goederen sal vermoghen belasten soo verre als den noot verheijst ende niet voorder.

Willende eijndelijck dat hunne kinders dese testamentaire dispositie malle pointen ende clausules sullen moeten achtervolghen ende hun in alles naer de selve moeten reguleren buijten andersints den onwillighen ofte onwillighe der selve kinderen uijt hunder testateuren achter te laeten goederen ende erffenisse deshalvens de legitime hun van rechte sullen competeren, met de welcke sij hun indijen gevalle sullen gehouden sijn te contenteren ende sal de portie van den selven onwillighen ofte onwillighe kinderen accresseren aen de andere.

Dit verclaeren de testateuren te wesen hunnen vuijttersten wille die sij begeiren dat naer hunne doodt sal worden achtervolght op de beste maniere als sal comen geschieden, niettegenstaende daer inne nijet en waeren geobserveert alle formaliteijten van recht gerequireert d’wez sij soude voor geobserveert tot meerder effect van dijen hebben sij testateuren gederrogeert soo verre in hunne macht is aen alle rechten ende costuijmen hieraen eenighsints contrarie hun reserverende nochtans de macht om dese hunne ordonnantie van vuijttersten wille t’saemen der handt soo dickwils te verminderen, vermeerderen, veranderen ende corrigeren, casseren ende annuleren als hun dat goet duncken ende gelieven sal.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Meldert, ten huijse der testateuren, ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van sieur Jacobus De Witte ende Judocus Godefroij, als getuijghen hiertoe aensocht ende aen de testateuren ende de getuijghen door mij notario affgevraeght sijnde ofte sij conden schrijven hebben allen geantwoort jae. F. Robijns, Jacquelina De Witte, J. De Witte, 1731, J. Godefroij, et me notaris quod attestor, J. De Maré.

Notitie bij JOANNES:

1713 – theologant te Mechelen en later priester en onderpastoor te Onze Lieve Vrouw Waver.

20 maart 1713 – Schenking van een lijfrente van 150 guldens aan zijn broer Judocus.

Meester Judocus De Witte, theologant int seminarie archiepiscopael tot Mechelen heeft vercregen ten laste van heer Joannes ende Jacobus De Witte, sijne broeders, eene voortaene lijfrente van 150 guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Jacobus De Witte, greffier deser bancke, soo in sijnen naem als inden naeme ende vuijt crachte van procuratie hem onder signature gegeven ende verleent bij heer Joannes De Witte priester ende onderpastoir van Onse Lieve Vrouwe Waver, sijnen broeder, wesende van der dathe derthiensten deser, ons schepenen gethoont ende voorgelesen, den welcken in dijer qualiteijt heeft gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen meester Judocus De Witte, sijnen broeder theologant int seminarie archiepiscopael tot Mechelen tot subsidie van den priesterlijcken staet die hij mette gratie Godts van intentie is aen te nemen, eene voortaene lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers, vrije van alle lasten, innegaende op heden date deser daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den XXste meert seventhien hondert veerthien ende soo voorts van jaere te jaere, sijn leven geduerende, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der selver lijfrente heeft den voorschreven comparant verbonden ende verobligeert sijnen ende sijns constituants persoon ende goederen present ende toecommende ende speciaelijck drije dachwanden landts gelegen onder de prochie van Hekelgem int dorp, paelende ter eenre heer Gillis Lemmens, ter tweedere de weduwe Jan Verhoeven, ter derder ende vierdere Affligem goedt, getauxeert op seven hondert vijftich guldens, item noch een Block landts gelegen onder de voorschreven prochie van Hekelgem, groot drije dachwanden genoempt “Den Dierencoop” paelende ter eendere de straete van Assche naer Aelst, ter tweedere Jan Meert, ter derdere den vijver van Affligem, ende ter vierdere den drève naer “De Koijweijde”, insgelijcx getauxeert op seven hondert vijftich guldens, monterende alsoo t’samen ter somme van vijfthien hondert guldens, wesende de voorschreven goederen vrije, suijver ende onbelast behoudelijck t’sheeren grontcheijnsen daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo den comparant dat ter goeder trauwen verclaert ende bereedt is onder eedt te affirmeren, soo ende gelijckerwijs den comparant de voorschreven eerste partije is competerende bij coope naer den decrete geschiedt voor schepenen van Affligem, ende de tweede partije heeft den voorschreven constituant vercregen bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders, gelovende hij comparant inder qualitijt als vooren daeraf waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, opdragende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in sheeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinge daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt Peeter Van Langenhove, den welcken de voorschreven lijfrente van hondert vijftich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt sheeren handen heeft geaccepteert, de selve ontfangende voor inden naem ende tot behoeff van den voornoempden meester Judocus De Witte, die daer inne dijenvolgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te weijsene, is hier toe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Michiel Clauwaert ende Andries De Baetselier, schepenen, den ghemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den twintichsten dagh der maendt van meert inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert derthien.

Notitie bij EGIDIUS (GILLIS): Pastoor van Asse.

7 februari 1730 – omwissseling van goederen tussen de kapel van Asse ter Heide en de abdij van Dielegem te Jette.

Op heden den 7de februari 1730 comparerende ettha den Eerw. Heere Egidius De Witte, pastoor deser vrijheijt ende Carolus Henricus De Vogel, rentmeester der capelle van Sinte Hubertus gelegen in den gehuchte van Assche ter Heijden, als geauthoriseerden van den heere hooftdrossaert ende schepenen des Lants van Assche, als oppermomboiren, welcke comparanten gebruijckende de permissie ende authorisatie becomen op hunne requeste gepresenteert aen sijne eminentie Cardinael aertsbischop van Mechelen de dathe 3de deser, geparafeerd Tho. Card. Aertsbischop van Mechelen, onder stont ter ordonnantie ende waeren onderteeckent C. P. Hoynck Van Papendrecht, secretaris, alhier in originali gesien, beneffens ende ten overstaen van den Eerw. Heere Godefridus Renders, landtsdeken van ’t district van Aelst, ter eenre, ende den Eerw. Heere Marcus Van Den Brande , proviseur der abdije van Dieleghem, alhier present ende tgene naerbeschreven accepterende ten behoeve van de voorschreven abdije, ter andere seijde, welcke comparanten hebben bekent ende geleden gelijck sij kennen ende leijden mits desen bij mangelinghe overgelaeten, gecedeert ende getransporteert te hebben aen elckanderen de goederen hier naer tusschen paele breeder gespecificeerd.

Te weten: hebben de voorschreven eerste comparanten overgelaeten bij mangelinghe secker stuck lant, groot drij daghwanden ende tweeënsestigh roeden geleghen tot Dieleghem onder de prochie van Jette, paelende ter eenre ende 2de de voorschreven abdije goederen van Dieleghem, ter 3de Afflighem goederen, ende ter 4de de goederen van wijlen d’heer Carlier, belast met drij sisters twee viertelen ende een sack rogge t’sjaers aen de kercke armen, pastoor ende coster van Zellick, de voorschreven capelle competerende ende ieder roede a achthien voeten ende den sool, het welcke den voorschreven heere Marcus Van Den Brande ten behoeve van de voorschreven abdije is accepterende ende welcken heere comparant in sijne voorschreven qualiteijt ende daertoe geauthoriseert insgelijckx heeft overgelaeten ende bij mangelinghe ten behoeve der voorschreven capelle, dat is te weten: secker twee partijkens lant, groot t’saemen een halff bunder geleghen op “Den Eenhoren”, paelende het eerste partijcken ter eenre Jan Geerts, ter 2de ’t clooster van Sevenborre, 3de heere N. Cuijpers, ende 4de ’t Gasthuijs van Assche, ende het tweede paelende ter eenre d’erffgenaemen Jan Van Mulders, ter 2de het goet van de capelle van Assche ter Heijden, ende ter 4de het clooster van ??, belast de voorschreven twee partijkens met eenen penninck Lovens ‘tsjaers aen den heere tot Assche, sonder meer de voorschreven abdije competerende ’t gene den voorschreven heere Egidius De Witte ende de voorschreven Carolus Henry De Vogel ten behoeve der voorschreven capelle sijn accepterende in hunne voorschreven qualiteijt ende ieder roede gerekent tegens twintigh voeten ende den sool, alles nochtans op de aggreatie ende approbatie van sijne eminentie cardinael aertsbischop van Mechelen ende die gene aen den Eerw. Heere abt der abdije van Dieleghem, verclaerende sij heeren comparanten naer den voorschreven becomen aggreatie geen actie, paert ofte deel meer te hebben ofte behouden aen de voorschreven partijen van goederen in rechte ofte daer buijten, gevende voorts sij comparanten onwederroepelijcke procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweeghent ende al omme elders daer … ende van noode wesen sal ende aldaer ’t gene voorschreven is wettelijck te vernieuwen ende ieder van hun acceptanten van weijder seijden ende voorschreven partijen van goederen te goeden ende erffven met solemniteijt van rechte gerequireert ende hun van weijder seijden t’ontgoeden ende onterffven, gelovende ende verbindende etta.

Aldus gedaen ende gepasseert tot Assche, ten daege, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van den heere Philippus Callebaut prister ende meester Judocus De Deken als getuijghen hiertoe aensocht.

15 oktober 1732 – bestelling van een predikstoel voor de kerk van Asse.

Op heden den 15de oktober 1732 comparerende ettha den Eerw. Heere Egidius De Witte, pastoor der kercke van Assche mitsgaeders den heere Lovens hooftdrossaert des Lants van Assche ende Jan De ?? kerckmeester der voorschreven kercke in qualiteijt van ….. der selve kercke ter eenre, ende sieur Josephus Roosens, meester schrijnwercker binnen de stadt Ninove ter andere seijde, welcke comparanten sijn geaccordeert op het maecken van eene, nieuwen predickstoel voor de voorschreven kercke op de conditiën ende manieren naervolghende.

Inden eersten sal den tweeden comparant volghens het model aen de eerste comparanten in hunne voorschreven qualiteijt ter handt gesteld, gesien ende geteeckent bij mij notario door ordre voorschreven, te weten: den hemel cuijp ende den gront moeten maecken volghens het voorschreven model, ende aengaende den voet sal hij tweeden comparant den selven moeten maecken op de forme van den genen staende in de kercke van de paeters Augustijnen binnen de stadt Brussele, sijnde de vier beeditsels van de vier evangelisten, sijnde levens groote, ende ingevalle daer meerder figuren sijn, dat de eerste comparanten die oock wilden gemaeckt hebben, sullen daer over metten tweeden comparant naerder moeten accorderen ende dien noodigh tot den voorschreven predickstoel insgelijcx te maecken volghens model gesien ende geteeckent ende sal den tweeden comparant ’t sijnen coste moeten leveren alle de schrijnwerckerije mitsgaeders doen alle de beltchouwerije welcke behoorelijck sonder datter het op soude te seghe wesen ofte bij faute dijer dat de eerste comparanten de selve belthouwerije sullen moghen doen afbrecken ende sal den tweeden comparant ander moeten doen leveren ’t sijnen coste, ingevalle den tweeden comparant quaeme aflijvigh te worden aleer het voorschreven werck waere voltrocken, sullen sijne erffgenaemen geobligeert wesen het voorschreven aengenomen werck te volbrenghen, welcke aenbestedinghe is geschiet om ende mits de somme van duijsent guldens courant gelt volghens accort gemaeckt met den tweeden comparant, welcke sommes al moeten bedelt worden op de naervolghende paijementen in den eerste Paesschen toecommende van den jaere 1733, de somme van twee hondert guldens courant, ende vijff hondert guldens soo haest den selven predickstoel sal staen ende de restante somme van drij hondert guldens te voldoen binnen het jaer naer den selve gestelt sal wesen.

Item, sullen de eerste comparanten moeten doen maecken het eijserwerck noodigh tot den voorschreven predickstoel tot wat plaetsen daer den tweeden comparant sal assigneren ende sullen moeten betaelen de tollen van den selven alhier in de kercke sullen de eerste comparanten aen den tweeden comparant ende sijne domesticquen moeten geven den cost ende logement ende sal den selven moeten staen voor Paesschen van den jaere 1734, gelovende partijen allen t’gene voorschreven te onderhouden onder verbintenisse van hunne respective persoonen ende goederen, presente ende toecommende ende voorts onwederroepelijck desen N N …. ende van hunnen tweghen te compareren voor sijne Majesteijts Souverijnen Raede van Brabant, schepenen des Lants van Assche ende alomme elders daer des behoeve ende van noode wesen sal ende ende aldaer ’t gene voorschreven is …………….

Aldus gedaen ende gepasseert tot Assche, ten daege, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Jan Lefebure ende H. Carolus Van Conincxloo, als getuijghen hiertoe aensocht.

29 okober 1736 – rekening van Joanna Catharina De Witte waarvoor hij optrad als voogd.

Reckeninghe, bewijs ende reliqua de welcke mits desen is doende den Eerw. Heere Egidius De Witte, in qualiteijt van gewesen momboir over Joanna Catharina De Witte, als nu in houwelijck hebbende Petrus Cosijns, haeren man ende momboir hier mede present ende dat over sijnen ontfanck ende administratie die hij heeft gehadt in de voorschreven qualiteijt, de selve sijne reckeninghe presenterende aen de selve gestelt in guldens ende stuijvers courant gelt.

Ontfanck.

Inden eersten brenght den rendant voor ontfanck het 5de paert in eene cappitaele obligatie van seven hondert guldens wisselgelt bij den rendant gelicht van sieur Petrus Verspecht op den ? mei 1729, dus compt voor haer 5de paert ter somme van hondert viertigh guldens wisselgelt, dus in courant gelt te somme van 163 – 6 – 2.

Item, brenght den rendant alnoch voor ontfanck de somme van twee hondert guldens courant gelt voor eene gifte bij hem ontfanghen, dus compt voor haer 5de paert de somme van 40 – 0 – 0.

Item, ontfanghen van Peeter Van De Voorde vijff jaeren lantpacht van drij daghwanden ende eenige roeden lants op “Den Sierbeckencauter” te weten twee jaeren a rathe van twelff guldens ende drij jaeren a rathe van vierthien guldens, ’t leste verschenen Sint Andriesmisse 1734, t’saemen bedraeghen ter somme van 66 – 0 – 0 compt voor haer 5de paert ter somme van 13 – 4 – 0.

Item, brenght den rendant voor ontfanghen de somme van 46 – 0 – 0 over twee coopen boomen vercocht ten jaere 1733, dus compt voor haer 5de paert de somme van 3 – 4 – 0.

Item, ontfanghen van N. Manrissens de somme van 9 – 0 – 0 in voldoeninghe van het jaer lantpacht te Esschene Sint Andriesmisse 1736 van twee partijen lants, d’eene geleghen op “Den Schellinck” ende d’ander ??, compt hier de somme van 9 – 0 – 0.

Item alnoch ontfanghen voor eene gift de somme van seventigh guldens courant gelt, dit compt voor haer 5de paert op de somme van 14 – 0 – 0.

Summa prima van den ontfanck beloopt ter somme van twee hondert tweeënviertigh guldens vierthien stuijvers eenen halven, dus 242 – 14 – 2.

Vuijtgeeff.

Inden eersten betaelt aen Jan Lefebure de somme van hondert sevenentwintigh guldens thien stuijvers over drij jaeren ende seven maenden montcosten volgens quittantie de dathe 10de december 1728, dus hier 127 – 10 – 0.

Item, ten voorschreven teijde de selve Joanna Catharina De Witte onderhouden van cleederen ende lijnwaert, compt daer vooren bij moderatie de somme van 14 – 0 – 0.

Item, de selve bij den rendant gewoont ten tijde van een jaer saldo justo van den 9de oktober 1728 tot september 1729, compt voor onderhout van eeten ende schoolgelt bij moderatie 10 – 0 – 0.

Item, betaelt aen Gillis De Keijser de somme van achtentwintigh guldens vijffthien stuijvers volghens quittantie respective in datis 30ste november 1728, 4de april 1731 ende juni 1731, dus hier 28 – 15 – 0.

Item, betaelt aen Jan Lefebure de somme van vier guldens eenen stuijver eenen halven volgens quittantie de dathe 18de juli 1731, dus hier 4 – 1 – 2.

Item, betaelt aen de weduwe Quatsaert voor montcosten, dus hier 42 – 0 – 0.

Item, betaelt aen hospies de somme van sesthien guldens twee stuijvers een blancq volgens quittantie de dathe 6de april 1731, dus hier 16 – 2 – 3.

Item, betaelt aen suster Elisabeth Sancto Bonefacio tot Ninove de somme van vierentwintigh guldens thien stuijvers volgens quittantie de dathe 8ste oktober 1729, dus hier 24 – 10 – 0.

Item, betaelt aen den heere doctoor Van Innis de somme van thien guldens vierthien stuijvers volghens twee quittanties de datis 21ste juni 1732 ende 10de augustus 1736, die leste ingehouden bij den rendant, dus hier 10 – 14 – 0.

Item, betaelt aen Barbara Brouwers de somme van drij guldens vijffthien stuijvers volghens quittantie de dathe 11de oktober 1732, dus hier 3 – 15 – 0.

Item, voor haer betaelt volghens notitie des rendants ende bij haer weten ende bekentenisse de somme van eenentachentigh guldens acht stuijvers, dus hier 81 – 8 – 0.

Item, compt haer 5de paert in de obligatie van 700 guldens wisselgelt van sieur Verspecht, de welcke den rendant sal quijten uijt de penninghen bij hem te ontfanghen van haere te vercoopen goederen, dus hier voor memorie.

Item, compt voor haer 5de paert voor de intresten der voorschreven obligatie 35 guldens t’sjaers van in 1729 tot in mei 1737, compt acht jaeren compt voor haer 5de paert de somme van sessenvijftigh guldens, de welcke den rendant uijt de voorschreven penninghen sal betaelen, dus hier voor memorie.

Item, moet aen den rendant valideren het gene hij moet betaelen aen den lantmeter int’ meten der goederen om de cavelinghe te maecken, de wettelijcke taxatie, cavelbrieven etta, gelijck hij bij quittantie sal bethoonen ende mits de selve voor … niet en sijn ter handt ende in de welcke sij moet contribueren haer 5de paert, waerin den rendant blijft in sijn geheel tot haeren laste, dus dient dese hier voor memorie.

Voor costen ten opsichte vant proces is bij accort aen de weesen toegestaen eene somme van 900 guldens courant, de welcke Anthoon Suijs cum suis aen den rendant soude hebben moeten betaelen, ende bij welck accort den rendant moeste betaelen alle de proces costen van wederseijts geresen, welck cavel van costen van den voorschreven Anthoon Suijs cum suis is getaxeert ter somme van seven hondert drijenviertigh guldens, dus gerescontreert de voorschreven somme aen de gene van negen hondert guldens, soo resteerder noch voor weesen eene boni van hondert sevenenvijftigh guldens maer alsoo voor costen was een debeth in materie van liquidatie over het gemijn sterffhuijs, ’t gene int minsaem is geaccordeert bij het welcke de voorschreven weesen bovendien boni van 157 – 0 – 0 aen dito Anthoon Suijs cum suis alnoch moeten opleggen eene somme van twee hondert vijfftigh guldens en het selve voor haer paert insgelijcx te betaelen uijt de voorschreven penninghen, dus hier voor memorie.

Item, blijft den rendant in sijn geheel tot haeren laste voor haer paert over de costen int’ materie van liquidatie geresen, soo van costen recht en procureur advocaet etta, dus hier voor memorie.

Item, alsoo dat sij met haere mede erffgenaemen een obligatie sijn geldende aen Jan Baptista Suijs ende Joanna Catharina Suijs van twee hondert guldens cappitael, de welcke is verachtert mette intresten dijer, waertegens de selve staet rekenen over den lantpacht die den voorschreven Jan Baptista Suijs ten achteren is competerende de voorschreven erffgenaemen, dus voort het selve alhier gestelt bij memorie.

Item, blijft den rendant in sijn geheel van t’haeren laste t’allen tijde te vraeghen betaelinghe voor haer 5de paert in de processiele costen, rapporten etta geresen in hunne saecke teghens dito Jan Baptista Suijs cum suis dienende dese voor memorie.

Item, heeft den rendant betaelt aen den notaris De Maré voor dese rekeninghe, dobbel ende segels de somme van 1 – 4 – 0.

Summa prima van den uijtgeeff bedraeght ter somme van drij hondert sevenensestigh guldens een oort.

Ende den ontfanck bedraeght ter somme van twee hondert tweeënviertigh guldens vierthien stuijvers eenen halven.

Dus blijckt dat den rendant meer heeft uijtgegeven als ontfanghen sonder prejudicie van de posten hier voorens bij memorie gestelt, eene somme van hondert vierentwintigh guldens vijff stuijvers drij oorden, dus 124 – 5 – 3.

Aldus gedaen ende notariael gerekent ende gesloten onder alle protestativen desen 29ste oktober 1736, coram Joanne Baptista Ba(e)tselier prister? ende Peeter De Vogel, testes.

18 mei 1737 – Verhuur van een perceel land, eigendom van de pastorij van Asse voor 99 jaar aan Jacobus De Ridder.

Op heden den 18de mei 1737 comparerende ettha den Eerw. Heere Egidius De Witte, pastoor der Vrijheijt van Assche, welcken heere comparant op aggreatie van sijne Eminentie den Aertsbisschop van Mechelen, wesende van der dathe ……. heeft bekent ende geleden soo hij doet mits desen uijtgegeven te hebben aen Jacobus De Ridder, hier present, ende ’t selve accepterende soo t’sijnen behoeve als ten behoeve van Joanna Fasseel sijne huijsvrouwe, dat is te weten: een halff bunder ende vijffthien roeden landts, emmers gelijck het selve gestaen ende geleghen is sonder eenighe preciese maete goet te doen ofte te doen volghen binnen de Vrijheijt van Assche, op’t velt genoempt “Het Wittemosdal”, paelende ter eenre d’erffgenaemen Guilliam Ackerman, ter 2de d’erffgenaemen wijlen de heer Aertsens, ter 3de het cloostergoet van Bijgaerden, ende ter 4de “Den Molenwegh” loopende van Assche naer Eijsenbeeck, hem heere comparant competerende als wesende aen sijne pastorije ende dat om ende voor de somme van seventhien guldens courant gelt jaerelijckx, vrij ende suijver gelt sonder eenighe deductie van Xde , XXste , XLste , honderste mindere oft meerdere penninghen mede van contributien ende generaelijck van alle andere lasten, bedacht ofte onbedacht, egeene gereserveert niettegenstaende sijne Majesteijts placcaerten hieraen waeren contrariërende aen de welcke hij acceptant derogeert mist desen ende dat voor eenen termijn ofte spatie van negenennegentigh jaeren, inneganck te nemen Kersmisse van desen jaere 1737, waervan oversulckx d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen sal Kersmisse van den jaere 1738 ende soo voorts van jaere te jaere, d’een d’ander eenpaerelijck volgende totte expiratie van den voorschreven termijn ende dat op de naervolgende conditiën.

Inden eersten sal den acceptant de huersomme jaerelijckx precies moeten betaelen in handen van den heere comparant sonder eenighen quijtschel van fourageringhe, hagelslagh ofte andere schaede te moghen pretenderen ende ingevalle de selve huere verachtert waere drij volle jaeren sal den heere comparant ofte sijne successeurs den selven pandt moghen aenveirden mits ’t selve opseggende sesse weeken te voorens.

Item, sullen de acceptanten op den selven pandt moeten setten een behoorelijck huijs, groot 4 a 5 gebonden tot securiteijt van de voorschreven huere ende ter affschijden sullen sij het selve wederom moghen affbrecken ofte wel bij den heere comparant ofte sijne successeurs op taxaet als ter aerde liggende moghen aenveirden ingevalle het hun goetdunckt ende sullen de acceptanten den voorschreven pandt behoorelijck moeten onderhouden van plantagie ende ingevalle sij acceptanten geduerende den voorschreven termijn eenighe boomen quaemen te cappen, sullen in de plaetse andere poten moeten planten ende naert’ expireren van den voorschreven termijn sal al de plantagie die bevonden sal worden op de voorschreven hoffstede comen ten proffijte van den heere comparant ofte sijne successeurs daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, constituerende voorts onwederroepelijck N N .. ende alle thoonders deser om in hunnen naem ende tweghen te compareren voor schepenen van Assche ende alomme alders des behoorende ende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende mitsgaeders om in cas van eenigh gebreck int’ presteren deser, dese tot laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen, actum ut supra, coram Domino Joanne Baptiste De Baetselier presbiter et Egidio De Keijser testes ende waeren onderteeckent E. De Witte pastor Asschanus, Jacobus De Ridder, Joannes Baptista De Baetselier, Gillis De Keijser, onder stont et me notario quod attestor, onderteeckent J. De Maré, notaris 1737.

2 maart 1739 – Vraag tot herstelling van een raam in de kerk van Asse.

Desen segel tot de medegaende last ende procuratie door mij notaris gedaen op den 2de meert 1739 voor den heere pastoor ende kerckmeesters van Assche .

Den notaris J. De Maré sal sigt van wegens de ondergeschreven pastoor ende kerckmeesters van Assche adresseren bij Peeter Van Den Bossche, Gillis Meert, ende Jan Baptist La Hoeze, schepenen des Lants van Assche ende aen hun afvraegen oft sij verstaen met de requiranten ende den heere hooftdrossaert van den Lande van Assche te concurreren tot de ersteltenisse van de venster in Onze L. V. choor in de voorschreven kercke, op den voet als volght, te weten: dat men de selve sal erstellen met vier lange ijsers staecken ende derthien à vierthien dweersche ijsers in de welke de gelaesen bij forme van quarrées sullen vastgemaeckt worden, welck werk ten hoogsten sal beloopen 224 guldens courant, ende daervoor beneffens de requiranten ende den voornoemden heer hooftdrossaert bijeen te komen ten huijse van den voorschreven pastoor oft van den heer hooftdrossaert ten daege daertoe bij mutueel consent te prefigeren, om daerover eene finaele resolutie te worden genoemen, alles op den voet van den app. gevolgt op de verbaelen van den 18de februari lestleden gehouden voor heeren ?? van den Souverijnen Raede van Brabant tusschen de requiranten, den voorschreven heere hooftdrossaert ende de voorschreven schepenen, mitsgaeders onder protestatie van non prejudicie ende sonder lanckx daer te willen herkennen dat de meergeseijde schepenen eenigh recht souden hebben om te interveniëren in de reparaties der kercke voorschreven ende sal den voorschreven notaris van sijn wedervaeren geven pertinent relaes, actum 1ste meert 1739, De Witte, pastor Asschanus, Hendrick Louies, ? Van Humbeeck.

Op heden den 2de meert 1739 hebbe ick ondergeschreven notaris ettan ingevolghe van de bovenstaende procuratie mij in mijne qualiteijt getransporteert ende ontrent de persoonen bij Peeter Van Den Bossche, Gillis Meert ende Joannes Baptista La Hoese, schepenen des Lants van Assche ende naer prelecture van dese procuratie aen de selve affgevraeght ofte sij beneffens de requiranten wilden prefigeren daghe ende ure om bij mutuele consent te concurreren tot de hersteltenisse van de venster, breeder geroert in den voorenstaende last onder protestatie van non prejudicie ten principaelen ende sonder lancxt daer te willen herkennen dat de meergeseijde schepenen eenigh recht soude hebben om te interveniëren in de reparatie der kercke voorschreven, de welcke voor antwoort hebben gegeven dat sij bereet waeren op heden te compareren ten huijse van den heere pastoor ten vijff uren naer noen om te sien ofte sij met de requiranten daer over soude hebben connen conveniëren ende mij insgelijcx getransporteert hebbende bij den heere hooftdrossaert ende aen hem affgevraeght hebbende al waer hij wilde compareren ten eijnde als vooren heeft geantwoort dat het hem indifferent was ende alwaer de schepenen het souden stellen, dat hij daermede tevreden was ende mits sijne onpasselijckheijt, dat hij niet aenconde comen maer dat hij in sijnen naem gecommitteert hadde den notaris Crick, allent’ welck bij mij notario in den naem der requiranten hebbe geaccepteert ende voorts geprotesteert pro ut moris, aldus gedaen ende affgevraeght date ut supra, quod attestor, J. De Maré, notaris 1739.

9 februari 1750 – Openbare verkoop na zijn overlijden van heel zijn inboedel gedurende 4 dagen.

Desen segel dint tot de medegaende conditiën ende voorwaerden waerop dat men ten versoecke ende van weghens de erffgenaemen van wijlen den Eerw. heere Egidius De Witte in sijn leven pastoor deser Vrijheijdt van Assche etta. 9de februari 1750 .

Condities ende voorwaerden dat men ten versoecke ende van weghens de erffgenaemen van wijlen den Eerw. Heere Egidius De Witte in sijn leven pastoor der Vrijheijt van Assche sal vercoopen, de naerbeschreven meubelen ende dat op de naervolgende condities:

– Inden eersten worden de naerbeschreven vercocht in courant gelt, soo ende gelijck het alhier cours ende ganck heeft volgens haere Majesteijts placcaerten op het stuck van de munte gemaeckt den schellinck tot seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenant.

– Item, sullen de coopers hunne coopsomme moeten voldoen in handen van den heere Benedictus De Witte, als gecommitteerden tot den ontfanck, t’sijnen woonhuijse binnen Assche, tusschen heden ende primo september naestcomende van desen jaere 1750 op pene van daervoren gesommeert ende geëxecuteert te worden sonder eenige vermaninge te moeten doen doen.

– Item, de coopers sullen van ideren gulden hunder coopsomme ongemindert de selve moeten betaelen eenen stuijver ende bovendien seven stuijvers eenen halven voor borgtochte ende de coopen niet excederende de drij guldens sullen contant moet bedelt worden.

– Item, sullen de coopers gehouden wesen te stellen solvente borge ten contentemente van den vercooper ende ingevalle sij dusdanige borge niet en wilden stellen sal men den coop andermael vercoopen ende ingevalle den selven quame niet vercoght te worden, t’selve sal men verhaelen op alsulcken gebreckelijcken cooper met aen het gene dat daer aencleeft ende in cas van meergeldinge sal wesen ten profijte van den vercooper renuntieren de borgen aen d’orders van excussie van den effecte dier bij mij notario behoorelijck onderricht.

– Item, ingevalle van dispuet ofte dat den oproeper hem quam te abuseren sal sijne woorden mogen repeteren alwaert soo dat den geluckwensch waer gegeven ten contraditie ende sullen de coopers ende hunne borgen dese condities moeten onderteeckenen ende gedoogen de naerbeschreven acte.

Comparerende diensvolgens voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijdt van Assche residerende ende ter presentie van de getuijgen naergenoempt de naerbeschreven coopers ende hunne borgen, de welcke onwederroepelijck eenpaerelijck hebben geconstitueert N. N. ende alle thoonders deser ofte dobbel authentieq, om in hunnen naem ende t’wegen te compareren voor den Souverijnen Raede van Brabant, heeren schepenen der stadt Brussele, de gene des Landts van Assche ende alomme elders daer het den vercooper gelieven sal, mitsgaeders om in cas van eenigh gebreck int presteren deser, dan soo tot laste van de coopers als hunne borge principael en vooral in solidair te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen ende verbintenisse van hunne persoonen ende goederen present ende toecomende, gelovende de coopers hunne borgen costeloos ende schadeloos te ontlasten.

Hier naer volgen de coopen meubelen.

– Den 1ste coop een deel pluijsmerckt gecoght bij Steven Van Mulders, 0 – 5 – 0.

– Den 2de coop een deel pluijsmerckt gecoght bij Joseph Louis, 0 – 5 – 2.

– Den 3de coop een deel aerdewerck gecoght bij Petrus Van Assche, 0 – 3 – 2.

– Den 4de coop een deel aerdewerck gecoght bij den greffier van Wemmel, 0 – 4 – 2.

– Den 5de coop een deel aerdewerck gecoght bij mijnheer De Witte, 0 – 5 – 2.

– Den 6de coop een deel twee aerde schotelen gecoght bij den greffier van Wemmel, 0 – 4 – 3.

– Den 7de coop pot en schotelen gecoght bij mijnheer De Witte, 1 – 0 – 0.

– Den 8ste coop twee aerde schotels ende taillooren gecoght bij Jan Meskens, 0 – 6 – 0.

– Den 9de coop twee cassoolen ende bierpot gecoght bij Anthoon Verhavert, 0 – 14 – 0.

– Den 10de coop ?? gecoght bij Anna Robijns, 0 – 18 – 0.

– Den 11de coop ?? gecoght bij Guilliam De Ridder, 0 – 3 – 0.

– Den 12de coop eenighe schotelen gecoght bij ? Crick, 0 – 18 – 0.

– Den 13de coop een mande gecoght bij mijnheer De Witte, 0 – 18 – 0.

– Den 14de coop een bierpot gecoght bij Jan Vastesavonts, 0 – 12 – 0.

– Den 15de coop een coppel strijckijsers gecoght bij jouffr. Peraltte, 0 – 18 – 0.

– Den 16de coop een coppel strijckijsers gecoght bij Gillis De Keijser, 1 – 0 – 0.

– Den 17de coop een botercuijp gecoght bij Joos Van Dooren, 1 – 7 – 0.

– Den 18de coop een botercuijp gecoght bij J. Crick, 0 – 12 – 0.

– Den 19de coop een cuijp met ijserwerck gecoght bij Jan Baptist Van Ransbeeck, 1 – 11 – 0.

– Den 20ste coop een mande met ijser gecoght bij den selven (Jan Baptist Van Ransbeeck), 1 – 0 – 0.

– Den 21ste coop een ijsere potteken & gecoght bij de weduwe Francis De Witte, 0 – 16 – 0.

– Den 22ste coop een deel ijserwerck gecoght bij mijnheer De Witte, 0 – 11 – 0.

– Den 23ste coop een mande ijserwerck gecoght bij Jan Baptist Van Ransbeeck, 1 – 9 – 0.

– Den 24ste coop een ijsere caffoor gecoght bij Andries Huijg, 0 – 17 – 0.

– Den 25ste coop een deel aerdewerck gecoght bij Anthoon De Bie, 0 – 2 – 0.

– Den 26ste coop een deel pronselmerckt gecoght bij den heere De Witte, 0 – 7 – 0.

– Den 27ste coop vier beijtels gecoght bij sieur Petrus Verspecht, 3 – 5 – 0.

– Den 28ste coop een deel witte verwe gecoght bij den heer De Witte, 0 – 7 – 0.

– Den 29ste coop een cuijpe gecoght bij Jan Baptist Van Der Veken Crokegem, 0 – 9 – 0.

– Den 30ste coop eenen corf met bagagie gecoght bij Francis Lanssens Asbeke, 0 – 7 – 0.

– Den 31ste coop een deel bessens gecoght bij jouff. Crick, 0 – 4 – 2.

– Den 32ste coop een deel bessens gecoght bij Egidius De Keijser, 0 – 5 – 0.

– Den 33ste coop een becken & gecoght bij Steven Ackermans, 1 – 6 – 0.

– Den 34ste coop een panne & gecoght bij Francis De Bruecker, 0 – 10 – 0.

– Den 35ste coop eenen pot met schuerzwart gecoght bij Jan Baptist Van Grimbergen, 0 – 8

0.

– Den 36ste coop eenige voddens gecoght bij Judocus Robijns, 1 – 4 – 0.

– Den 37ste coop eenen ijseren pot gecoght bij heer De Witte, 1 – 19 – 0.

– Den 38ste coop een deel pronsmerckt gecoght bij Jan Van Asbeeke, 0 – 13 – 0.

– Den 39ste coop een wafelijser gecoght bij Philippus Spaenhoven, 2 – 14 – 0.

– Den 40ste coop een haeghschere gecoght bij Jan Arijs, 1 – 11 – 0. Item alnoch biju oplegh

van haeghe overgelaeten aen P. Verspecht, ontfangen 1 – 9 – 0.

– Den 41ste coop een kleijn haeghschaer gecoght bij d’heer De Witte, 0 – 10 – 0.

– Den 42ste coop een wandt met boonen gecoght bij Joos Van Den Bossche, 2 – 6 – 0.

– Den 43ste coop ?? gecoght bij Gillis De Mesmaecker, 0 – 14 – 0.

– Den 44ste coop een borsevat gecoght bij Judocus De Smedt Cautertaverent, 2 – 8 – 0.

– Den 45ste coop een mande boonsluijmen gecoght bij Adriaen Van Bellingen, 0 – 16 – 0.

– Den 46ste coop een braedtpanne gecoght bij sieur Van Stichel, 0 – 17 – 0.

– Den 47ste coop een deel pluijsmerckt gecoght bij Hendrick Van Huijnegem, 0 – 12 – 0.

– Den 48ste coop boonen & gecoght bij Anthoon Heijvaert Waerbeke, 0 – 14 – 0.

– Den 49ste coop eenen wande met erwten gecoght bij Niclaes Van Der Elst, Ten Berge, 1 – 11 – 0.

– Den 50ste coop een mande met boonen gecoght bij Steven Lowies, 0 – 18 – 0.

– Den 51ste coop een eemer & gecoght bij Jan Leemans Assche, 1 – 15 – 0.

– Den 52ste coop eenen wandt gecoght bij Gillis De Keijser, 0 – 16 – 0.

– Den 53ste coop eenen wandt gecoght bij Peeter Vermeiren Opwijck, 0 – 17 – 0.

– Den 54ste coop eenen pot met reusel & gecoght bij Jan Baptist De Nil, 0 – 11 – 0.

– Den 55ste coop eenen habradoor? gecoght bij mijnheer De Witte, 1 – 11 – 0.

– Den 56ste coop een vaes gekoght bij Joos Van Dooren, 0 – 9 – 0.

– Den 57ste coop een sift gekoght bij Anthoon Van Der Straeten, borge Jan Baptist Van Bever, 4 – 15 – 0.

– Den 58ste coop een valle & gekoght bij Gillis De Smedt Assche, 0 – 16 – 0.

– Den 59ste coop een paer sacken gekoght bij Jan Van Der Veken Crokegem, 2 – 15 – 0.

– Den 60ste coop eenen beddesack gekoght bij Martinus Nieulant Assche, 1 – 7 – 0.

– Den 61ste coop twee sacken gekoght bij Guilliam Amerijckx, 2 – 4 – 0.

– Den 62ste coop een ?? gekoght bij sieur Van Den Horick, 0 – 17 – 0.

– Den 63ste coop twee sacken gekoght bij Jan Leemans Assche, 1 – 10 – 0.

– Den 64ste coop twee sacken gekoght bij Peeter De ?? Ten Berg, 2 – 8 – 0.

– Den 65ste coop twee sacken gekoght bij GIllis Amerijckx Assche, 1 – 18 – 0.

– Den 66ste coop twee sacken gekoght bij Francis Bessems Crokegem, 1 – 11 – 0.

– Den 67ste coop drij sacken gekoght bij Peeter Van Mulders, 1 – 19 – 0.

– Den 68ste coop een schoucleet gekoght bij Peeter Van Der Slagmolen, 1 – 15 – 0.

– Den 69ste coop een ?? gekoght bij mijnheer De Witte, 1 – 3 – 0.

– Den 70ste coop een ?? gekoght bij mijnheer De Witte, 0 – 17 – 0.

– Den 71ste coop een cuijp met den voet gekoght bij Joos Van Dooren, 6 – 2 – 0.

– Den 72ste coop eenen sack gekoght bij Judocus Fieremans Assche, 0 – 18 – 0.

– Den 78ste coop een cuijp gekoght bij Elisabeth Fieremans Assche ter heijden, 1 – 2 – 0.

– Den 79ste coop een schutsel gekoght bij ??, 3 – 11 – 0.

– Den 80ste coop een deckcleet gekoght bij Jan De Plecker, 4 – 15 – 0.

– Den 81ste coop een deckcleet gekoght bij Anthoon Van Der Straeten Cobbegem, 28 – 10 – 0.

– Den 82ste coop een sieckemanne gekoght bij Hendrick Van Huijsegem, 0 – 13 – 0.

– Den 83ste coop een sargie gekoght bij Francis Verloes, 1 – 10 – 0.

– Den 84ste coop een sargie gekoght bij Martinus Van Cothem Crokegem, 1 – 6 – 0.

– Den 85ste coop een sargie gekoght bij Cornelis Rogiers Asbeke, 2 – 12 – 0.

– Den 86ste coop een sargie gekoght bij mijnheer De Witte, 3 – 6 – 0.

Den 87ste coop eene menagier gekoght bij Egidius Dhaen, 0 – 17 – 0.

– Den 88ste coop hooftpulinck ende oorkussen gekoght bij Arnoldus Van Der Hofstadt Zellick, 1 – 17 – 0.

– Den 89ste coop een lanterne gekoght bij Gillis Van Grimbergen, 0 – 6 – 0.

– Den 90ste coop een lanterne gekoght bij Jan Van Assche, 1 – 0 – 0.

– Den 91ste coop eenen hooftpulinck gekoght bij Arnoldus De Boij, 1 – 7 – 0.

– Den 92ste coop een matrasken gekoght bij Jan Van Assche, 1 – 3 – 0.

– Den 93ste coop een spreij van een tafel gekoght bij Steven Louis, 0 – 18 – 0.

– Den 94ste coop eenige potten gekoght bij ??, 1 – 11 – 0.

Verder niet opgenomen tot de grote loten aangeboden werden.

– Den 144ste coop den messinck gekoght bij de weduwe Jan De Smedt Assche, borge Joos Smedt, 6 – 5 – 0.

– Den 145ste coop 95 bundelen hoij gecoght bij Gillis Alexander à 8 – 15, 16 – 11 – 3.

– Den 146ste coop 600 bundelen claverhoij gecoght bij Martinus Lenoir à rate van 2 – 0, 12 – 0 – 0.

– Den 148ste coop eenen sadel ende toom gecoght bij Peeter De Bruecker, 5 – 7 – 0.

– Den 152ste coop eenen sadel ende toom gekoght bij sieur Petrus Verspecht, 4 – 3 – 0.

– Den 223ste coop waterpot gecoght bij Anthonius De Smedt, 1 – 0 – 0.

Gecontinueerd den 17de februari.

– Den 224ste coop twee sacken gecoght bij Arnoldus Verhasselt, 1 – 3 – 0.

– Den 255ste coop taskens met den spoelback gecoght bij jouff. De Maré, 1 – 19 – 0.

– Den 273ste coop eenen lessenaer gecoght bij Jan Baptist De Witte, 4 – 17 – 0.

– Den 288ste coop een half dosijn servetten gecoght bij mijnheer Van Brigem, onderpastoor van Wambeke, 2 – 5 – 0.

– Den 318de coop een pluijmen bedde ende hooftpulinck gecoght voor den pastoor van Ter Alferen, 16 – 5 – 0.

– Den 319de coop een pluijmen bedde ende hooftpulinck gecoght bij sieur Petrus Verspecht, 42 – 0 – 0.

– Den 320ste coop twee oorkussens gecoght bij den selven (sieur Petrus Verspecht), 3 1 – 0.

– Den 321ste coop een bedde met hooftpulinck gecoght bij mijnheer Van Rillaert, 34 – 10 – 0.

– Den 324ste coop 31 ellen en half lijnwaert gecoght bij Jan Baptist Bastaert à 12 stuijvers d’elle, 18 – 18 – 0.

– Den 384ste coop wijwatervat gecoght bij den heere pastoor van Maesel, 5 – 14 – 0.

– Den 385ste coop een overrock gecoght bij den heere pastoor van Baerdegem, 6 – 0 – 0.

– Den 386ste coop een overrock gecoght bij den heere pastoor van Baerdegem, 6 – 8 – 0.

– Den 387ste coop een overrock gecoght bij mijnheer De Witte, 18 – 10 – 0.

– Den 388ste coop een overrock gecoght bij den heere pastoor van Baerdegem, 27 – 10 – 0.

– Den 389ste coop eenen ondertooghe gecoght bij den pastoor van Malderen Assche, 6 – 5 – 0.

– Den 402de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer De Witte, 11 – 0 – 0.

– Den 403de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer De Witte, 12 – 0 – 0.

– Den 404de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer De Witte, 12 – 5 – 0.

– Den 405de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij Jan Baptist Van Der Hasselt, 14 – 5 – 0.

– Den 406de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer Van Den Broeck, 10 – 10 – 0.

– Den 407de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer Van Den Broeck, 11 – 0 – 0.

– Den 408ste coop een silvere friquet en lepel gecoght bij Jan Baptist Lenoir, 11 – 0 – 0.

– Den 409de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij Jan Baptist Lenoir, 11 – 0 – 0.

– Den 410de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij Jan Baptist Van Der Hasselt, 11 – 0 – 0.

– Den 411de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij Jan Baptist Lenoir, 13 – 0 – 0.

– Den 412de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij mijnheer Van Den Broeck, 11 – 10 – 0.

– Den 413de coop een silvere friquet en lepel gecoght bij den heere pastoor van Cobbegem, 13 – 0 – 0.

– Den 415de coop twee silvere soutvaten gecoght bij den heer pastoor van Cobbegem, 35 – 5 – 0.

– Den 416de coop een ?? gecoght bij den heer pastoor van Cobbegem, 94 – 0 – 0.

– Den 417de coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer ?? Ternath, 6 – 5 – 0.

– Den 418de coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer ?? Ternath, 6 – 0 – 0.

– Den 419de coop twelf flesschen wijn gecoght bij de kercke van Assche, 5 – 5 – 0.

– Den 420ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij de kercke van Assche, 4 – 19 – 0.

– Den 421ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer Rillaert, 5 – 8 – 0.

Den 422ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer Rillaert, 5 – 11 – 0.

– Den 423ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer Rillaert, 4 – 10 – 0.

– Den 424ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij Van Stichel, 3 – 1 – 0.

– Den 425ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij Van Stichel, 3 – 10 – 0.

– Den 426ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij den pastoor van Baerdegem, 4 – 10 – 0.

– Den 427ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij de kercke van Assche, 3 – 18 – 0.

– Den 428ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer De Witte, 4 – 17 – 0.

– Den 429ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer De Witte, 4 – 1 – 0.

– Den 430ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer De Witte, 5 – 4 – 0.

– Den 431ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij jouff. Crick, 4 – 12 – 0.

– Den 432ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer Jacquemin, 4 – 2 – 0.

– Den 433ste coop twelf flesschen wijn gecoght bij mijnheer Jacquemin, 6 – 7 – 0.

Dit geeft een wijnkelder van 204 flessen wijn!

Gecontinueerd den 18de februari.

– Den 434ste coop een deel pronselmerckt gecoght bij Hendrick Van Huijnegem, 0 – 18 – 0.

– Den 435ste coop een thebus met the & gecoght bij mijnheer Arents, 0 – 11 – 0.

– Den 439ste coop een tafel gecoght bij mijnheer pastoor van Teralferen, 4 – 1 – 0.

– Den 443ste coop een tafel gecoght bij Jan Baptist Van Grimbergen, 3 – 3 – 0.

– Den 456ste coop twee stoelen gecoght bij Steven Lowies, 0 – 18 – 0.

– Den 579ste coop ses sister terwe gecoght bij Adriaen Verheijden à 2 – 17 het sister Assche ter heijde, 17 – 2 – 0.

– Den 580ste coop eenen sister coren gecoght bij ?? à 2 – 3, twelf sister, 25 – 16 – 0.

– Den 581ste coop seven oft acht sister gerst gecoght bij Charel Smet à 2 – 0 ‘t sister, 17 – 0 – 0.

– Den 582ste coop 25 sister haver gecoght bij Arnaud Van Der Hofstadt Zellick à 21 stuijvers ‘t sister, 26 – 5 – 0.

– Den 583ste coop 10 sister wit graen gecoght bij Jan Joos Assche à 2 – 7 ‘t sister, 23 – 10 – 0.

– Den 584ste coop 11 ½ sisteren terwe gecoght bij Gillis Van Zeebroeck Merchtem à 2 – 14 het sister, 31 – 1 – 0.

– Den 585ste coop een schilderije representerende Onse Lieve Vrouwe, bij Egidius Arents, 1 – 15 – 0.

– Den 586ste coop twee schilderijen representerende twee landschappen, bij heer De Witte, 0 – 8 – 0.

– Den 588ste coop een schilderije representerende een landschap, bij den pastoor van Cobbegem, 10 – 5 – 0.

– Den 589ste coop een schilderije representerende Emaüs, bij den pachter van Bollenbeke, 8 – 10 – 0.

– Den 590ste coop een schilderije representerende Oostenrijck, bij den selven (pachter van Bollenbeke), 12 – 0 – 0.

– Den 591ste coop een schilderije representerende de sotte wereldt, bij den pastoor van Cobbegem, 10 – 15 – 0.

– Den 592ste coop drij schilderijen representerende … , bij mijnheer De Witte, 2 – 19 – 0.

– Den 593ste coop twee schilderijen representerende … , bij den pastoor van Meldert, 3 – 0 – 0.

– Den 601de coop een Lieve Vrouwe, gecocht bij mijnheer De Witte, 25 – 15 – 0.

– Den 616de coop een ledikant met behangsel, gecocht bij den pastoor van Teralfene, 56 – 0 – 0.

– Den 618de coop een ledikant met groen behangsel, aen den notaris Van Itterbeke, 34 – 0 – 0.

– Den 619de coop een ledikant met bont behangsel, gecocht bij Jan Van Assche, 25 – 5 – 0.
– Den 620ste coop ses Spaense leire stoelen, gecocht bij Alexander Van Der Schueren, 10 – 15 – 0.

– Den 621ste coop ses Spaense leire stoelen, gecocht bij den pastoor van Teralfene, 10 – 0 – 0.

Gecontinueerd den 19de februari.

– Den 624ste coop een deel aerdewerck, gecocht bij mijnheer De Witte, 0 – 3 – 1.

– Den 669ste coop een cuijp met boter, gecocht bij mijnheer De Witte, 11 – 10 – 0.

– Den 671ste coop een tonne bier n° 2, gecocht bij Jan Leemans, 7 – 5 – 0.

– Den 672ste coop een tonne bier n° 3, gecocht bij Peeter Van Assche, 4 – 15 – 0.

– Den 673ste coop een tonne bier n° 4, gecocht bij Francis Robijns, 7 – 10 – 0.

– Den 674ste coop een tonne bier n° 5, gecocht bij Hubertus Thienpont, 7 – 10 – 0.

– Den 675ste coop een tonne bier n° 6, gecocht bij Francis Robijns, 7 – 10 – 0.

– Den 676ste coop een tonne bier n° 7, gecocht bij Francis Robijns, 7 – 8 – 0.

– Den 677ste coop een tonne bier n° 8, gecocht bij Francis Robijns, 7 – 19 – 0.

– Den 678ste coop een tonne bier n° 9, gecocht bij Jasper De Keijser, 8 – 0 – 0.

– Den 679ste coop een wijnstuck n° 10, gecocht bij ? Peralta, 11 – 10 – 0.

– Den 680ste coop een wijnstuck n° 11, gecocht bij mijnheer De Witte, 10 – 6 – 0.

– Den 681ste coop een wijnstuck n° 12, gecocht bij Antonius De Smedt Assche, 10 – 8 – 0.

– Den 682ste coop een tonne out bier, gecocht bij sieur Van Stichel, 8 – 1 – 0.

– Den 683ste coop een tonne out bier, gecocht bij Peeter Van Assche, 3 – 0 – 0.

– Den 719de coop 8 sister haver à 21 stuijvers het sister, gecocht bij Martinus Van Varenbergh, 8 – 8 – 0.

– Den 720ste coop 5 sister coren à 2 – 3 het sister, gecocht bij Judocus Fieremans, 10 – 15 – 0.

– Den 722ste coop 7 ¼ sisteren coren à 2 – 2 het sister, gecocht bij Martinus Lenoir, 15 – 4 – 2.

– Den 731ste coop 21 sisteren haver à rathe van 21 stuijvers het sister, gecocht bij Joannes Dominicus Van Den Bossche, 22 – 1 – 0.

Aldus gedaen ende notarieel vercocht desen 9de , 16de , 17de , 18de ende 19de februari 1750, coram differente omstaenders.

 

 1. MICHAËL CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 10 juni 1660, begraven aldaar op 14 juni 1716, huwde in 1680 met
 2. ANNA BUGGENHOUT (VAN), gedoopt te HEKELGEM in 1660, begraven aldaar op 31 maart 1739.

Uit dit huwelijk:

 1. FRANCISCUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 27 december 1682.
 2. JOANNES CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 27 december 1682.
 3. JOANNA MARIA, zie generatie III.
 4. ADRIANA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 3 april 1687.
 5. PETRUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 16 december 1689, † 1703.
 6. ANDREAS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 3 oktober 1692.
 7. PETRONELLA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 17 november 1697, † te MOLENBEEK op 16 augustus 1765, huwde te HEKELGEM op 17 december 1720 met MICHAEL VAN DER SCHUEREN, gedoopt te HEMELVEERDEGEM in 1695, † HEKELGEM op 15 december 1763.

Notitie bij MICHAËL:

30 augustus 1683 – Aankoop van drie dagwanden land en bos te Hekelgem.

Michiel Clauwaert ende sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Guilliam De Raedt ontrent drij dachwanden saeijlant ende bosch onder Hekelgem .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer comen ende gecompareert is in propren persoone Michiel De Bisschop, den welcken heeft uijt crachte ende naer vermogen van seker procuratie hem om ’t gene naerbeschreven voort te mogen doene gegeven ende verleent bij Guilliam De Raedt ende Elisabeth Antonis, sijne huijsvrouwe, naer uijtwijsens den instrumente daer over gepasseert voor den notaris meester Henrick De Raedt ende sekere getuijgen op den sevenentwintichsten augusty lestleden (1683) ons schepenen in origineel gethoont ende voorgelesen om ende mits eene somme van hondert pattecons, opgedragen, gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: seker partije goet gelegen ’t Hekelgem saeijlant en brouckagie, groot ontrent drij dachwanden ende soo sulcx gestaen ende gelegen is, commende aen de strate, ter tweedere Adriaen Van Rampelbergh, ter derdere Franchois Robijns filius Mertens, ende ter vierdere ……… , op den last van den grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem, ter somme van jaerlijcx ontrent negen stuijvers sonder meer belast te sijn, gelovende hij comparant uijt crachte van sijne voorschreven procuratie daeraff waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, onder verbintenisse van sijne constituants persoonen ende goeden, doende voorts den selven comparant naer vermogen als voore allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck het gerecht dat wijsde, kennende ende lijdende dat sijne voorschreven constituanten aen de voorschreven partije goet niet meer recht, actie, paert oft deel en hebben oft en behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert den voorschreven Michiel Clauwaert ende sijne voorschreven huijsvrouwe, die de voorschreven partije goet uijt handen des voorschreven meijers als uijt t’sheeren handen hebben ontfangen, die daer inne dijenvolgende wel ende wettelijck sijn gegoeijt ende geërft op schot ende loth, naer sede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren daen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den dertichsten dach der maent van augusty in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende drijentachentich, schepenen Michiel Van Den Putte ende meester Jan De Witte.

25 februari 1687 – Aankoop van een half dagwand land.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Melchior Carnoij sone wijlen Mertens i halff dachwants.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in propren persoone Melchior Carnoij sone wijlen Mertens, den welcken heeft opgedragen, gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: een halff dachwant lants gelegen onder de prochie van Esschene op “Domentervelt” paelende ter eenre “De Neuckers”, ter tweedere de weese van wijlen Joos Berlanghe, ter derdere d’erffgenaemen Joos Van Den Houte sone Jans, ende commende metter vierder sijde tegen de goeden van d’erffgenaemen Niclaes Robijns. Den voorschreven opdraegere competerende bij donatie van wegens wijlen Melchior Carnoij sijnen peter was, op den commer van t’sheeren grondtcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo den voorschreven compt verclaerde, gelovende daer aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts alles ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijdende metten halme gelijck ’t recht wijsde, bekennende aen het voorschreven halff dachwant lants geen recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden nijet voorder als die goede vrempde, daer naer ende naer worpen ende verthijden commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het voorschreven halff dachwant lants vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen, ende ist er alsoo dijenvolgen tot sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth, naer zede ende costume van den lande ter manissen des voorschreven meijers ende bij wijsdomme van ons schepenen naergenoempt dijer schuldich over waeren te manen ende te wijsen, is hier tot geschiet al datter van rechtsweghen behoorde te geschieden, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme des presente letteren daen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den vijffentwintichsten dach der maent van february in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende sevenentachentich, schepenen Gillis De Bailliu, Peeter Geerstman ende Michiel Cornelis.

19 augustus 1687 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem op Bleregem.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van de vooghden van de weese van wijlen Anthoon Anthonis ende Marie Meert een stuck lants gelegen te Bleregem .

Wij etta ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert is in propren persoone meester Jan Schoonjans vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende irrevocable procuratie hem gegeven ende verleent bij ende van wegens Guilliam De Raedt ende Jan Meert als vooghden ende momboiren over de weesen van wijlen Anthoon Anthonis ende Marie Meert, naer vuijtwijsende van den acte daeraff sijnde onder hunne signaturen wesende van der date XV° july lestleden bij ons originelijck gesien ende gelesen ende heeft den voorschreven comparant inder voorschreven qualiteijt opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: seker stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelgem te Bleregem, groot ontrent één dachwant, emmers soo ’t selve gestaen ende gelegen is, paelende ten eenre de voorschreven ontfangeren, ter tweedere Joos Van Den Bossche, ter derdere Andries De Baetselier, ende ter vierdere t’sheeren strate, op den commer ende last van t’sheeren grontcheijns van XVII schellingen IX penningen X mijten Arthois twee cappuijnen ende vier hinnen ’t sjaers aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, gelovende den voorschreven comparant vuijt crachte ende naer vermoghen sijnder procuratie daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijdende met den halme gelijck ’t recht dat wijsde met bekentenisse dat sijne constituanten oft hunne voorschreven weeze aen oft tot het voorschreven stuck landts egeen recht, actie, paert oft deel meer en hebben noch behouden, nijet voorder als die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoemt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het stuck lants hier vooren tusschen sijne paelgenoten gespecificeert vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen ende geërft alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeff ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande ter manissen etta. ut in precedenti usque ad ….

29 december 1687 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem op Bleregem.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Barbara De Decker ende Joos Raspoet haeren man ende momboir een dachwants ende XX roeden lants onder Hekelgem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Jan De Witte onsen greffier, voor dese reijse stadthouder in plaetse van meester Michiel Wambacq onsen meijer mits sijnder absentie commen ende gecompareert is in propren persoone Franchois Robijns sone wijlen Mertens vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale procuratie hem om de saecken naebeschreven te moghen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende Joos Raspoet haeren man ende momboir de voorschreven constituante bij authorisatie haers voorschreven mans, naer vuijtweijsens van den notariaelen instrumente daeraff sijnde gepasseert binnen Meldert voor den notaris De Witte ende sekere getuijghen op den negenentwintichsten novembris XVI° sevenentachentich lestleden bij ons originelijck gesien ende hooren lesen ende heeft den voorschreven comparante naer vermoghen der voorschreven procuratie opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven stadthouders des meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: een stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelgem te Bleregem, groot een dachwant ende twintich roeden, de juste maete onbegrepen, palende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere ende derdere Guilliam Cornelis, ende ter vierder de weeze Anthoon Anthonis, sijnde den voorschreven coop geschiet om ende voor de somme van sevenentwintich stuijvers voor ieder roede, t’eijnde maete, t’eijnde gelde ende sesse guldens voor den palmslach die de voorschreven coopers aen hunne coopsomme (bij soo verre den coop aen de coopers sal blijken) sullen moghen afftrecken ende bij soo verre den cooper wirde affgehooght sal den selven hooger aen de voorschreven cooper den palmslach moeten opbrenghen ende betaelen ende dat alles boven den comme rende last van t’sheeren grontcheijns van XVII schellingen een blanck twee capp. ende vier hinnen des jaers aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer ende sonder corten aen de principaele cooppenninghen mits de vercoopen bij de voorschreven constituanten effen stellende tot kersmisse lestleden. Item, was bij de voorschreven acte notariael gheconditioneert dat ’t voorschreven goedt soude te verhooghen staen tot heden dathe deser, doende elcke hooghe drij schellingen vlaems, daer van de twee derde deelen souden …….. aen de voorschreven coopsomme, ende het ander derde tot behoeff van den cooper oft acceptant daerop hadde ghestelt twee hooghen. Item, is noch conditie dat alle oncosten soo van ’t schrijven van de contracte, lantmeter, als alle andere die ter saecke van de voorschreven vercoopinghe souden sijn geresen moesten gedraeghen worden bij de voorschreven constituanten behoudelijck de costen deser ende sullen de voorschreven acceptanten hun moeten tevreden houden mette jaerlijcxsche hure soo ende gelijck ’t selve goedt in hure wordt beseten bij Merten De Vuijst voor den tijt van twee toecommende jaeren, gelovende den voorschreven comparant vuijt crachte naer vermoghen der voorschreven procuratie daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doen, worpende ende verthijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde met bekentenisse dat sijne constituanten aen oft tot het voorschreven stuck lants egeen recht, actie, paert oft deel meer en hebben oft behouden nijet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoempt commen ende gecomparaaert den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het voorschreven stuck lants tusschen sijne paelen hier vooren ghespecifieert vuijt handen des voorschreven stadthouders des meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen, ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeve ende ten behoeve van de voorschreven Anna Van Buggenhout, sijne huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende coustume van den lande, ter manissen des voorschreven stadthouders des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te manen ende te wijsen, is hier toe geschiet al datter behoorde te geschieden, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcke sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennisse der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den negenentwintichsten dach der maent van decembris in den jaere ons heeren Jesu Christi duijsent sesse hondert ende sevenentachentich, schepenen Michiel Van De Putte ende Michiel Cornelis.

8 februari 1695 – Uitgifte van een erfelijke rente van 4 guldens 10 stuijvers.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen tot laste van minderjarige kinderen van wijlen Frans De Vis ende Marie Clauwaert eene erffelijcke rente van IIII gulden ende 10 stuijvers t’sjaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Gillis Robijns onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter De Vis als vooght ende momboir der minderjarige weesen van wijlen meester François De Vis ende Marie Clauwaert vuijt crachte ende vermoghen van de macht ende authorisae enden selven beneffens Michiel Clauwaert insgelijcx momboir der selve weesen gegeven ende verleent bij drossaert ende schepenen der vrijheijt ende Lande van Assche staende in de marge van de requeste bij hun aende selve tot dijeneijnde ge .. senteert was van den teneur hier naer volght ende luijdt aldus: wij drossaert ende schepenen der vrijheijt ende Lande van Assche gesien hebbende dese met het schriftelijck advijs int eijnde van de selve gestelt onderts Arnoult De Vis, Franchois Van Buggenhout, Michiel ende Peeter Clauwaert alle als vaderlijcke ende moederlijcke naeste bestaende vrienden van de weesen alhier vermelt daertoe wort gereserveert ende op alles geloth, permitteren de suppeten mits desen met overstaen van meester Andries Seghers onsen medeschepene te vercoopen oft belasten eenige partijen van goeden der voorschreven weezen, daervan de penningen sullen moeten worden geëmploijeert tot onderhout vande selve weesen ende dat daer van aen ons sal worden gedaen rekeninge ende bewijs, authoriseren alsoo de supplianten en den cooper oft coopers daer inne te goeden ende erffven voor hoff ende heert competent. Actum in collegio den xiiii december 1694 ten overstaen vanden heere drossaert Mortgat, meester Andries Seghers ende Jan Van Seebroeck, schepenen, quod attestor als greffier ende was onderteeckent G. Van Mulders,

ende heeft den voorschreven comparant in sijnder qualiteijt vuijt crachte ende naer vermoghen der voorschreven authorisatie bekent, soo hij doet mits desen ten behoeve van de voorschreven weezen ontfangen te hebben vuijt handen van voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe de somme van tweentseventich rinsguldens in couranten geldt den gulden tot twintich stuijvers, ende den stuijver tot drij plecken oft grooten Brabants gerekent, gelovende daer vooren vuijt crachte alsvooren ten behoeve van den voorschreven Clauwaert ende sijnder huijsvrouwe te geven ende alle jaere wel te betaelen eene voortaene rente van vier rinsguldens thien stuijvers t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck sesthiene vrij ende exempt van Xde , XXde , honderste mindere ende meerdere penningen ende van alle andere lasten ende impositien die men daerop eenighsints soude mogen setten oft heijsschen egeene vuijtgescheijden oft gereserveert innegegaen sijn de te kersmisse lestleden ende waeraff oversulcx d’ierste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal te kersmisse van desen jaere XVI vijffentnegentich ende soo voorts van jaere te jaere totte effective quijtinge toe gedurende die sal moeten geschieden alst de rentgelderen gelieven sal eens ende t’eenemael met het naest vallende jaer rente sonder cost van desen brieff ende segele, mits t’selve bij den rentheffer vanden capitale penningen is ingehouden daer vooren mitsgaeders voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente heeft den voorschreven comparant naer vermoghen der voorschreven authorisae verbonden ende verobligeert de persoonen vanden voorschreven weesen ende hunne goederen present ende toecommende ende sunderlinge een partije lants groot ontrent een dachwant gelegen onder de prochie van Hekelgem opt “Wouvelt” commende ter eenre tegens de goeden des voorschreven Godtshuijs, ter tweedere Michiel Mertens, ter derdere Joos Van Houte ende ter vierdere t’sheeren strate, geloven daer vooren inder voorseijde qualiteijt daeraff vercregen ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldich was te doen, opdraghende de voorschreven partije lants in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als pandt ende hypotheque der voorschreven rente om allee gebreck van betaelinghe mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelth gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer deser bancken recht behooren sal, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken de voorschreven rente van vier guldens ende thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert ende Esser alsoo dijenvolghende tot sijnen ende sijnder voorschreven huijsvrouwe behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiet al datter behoorde te geschieden nijet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, kennisse der waerheijt hebben wij Michiel Cornelis, Nicolaes Meert ende meester Andries Seghers, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den achtsten dach der maent van februarij inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent sesse hondert ende vijffentnegentich.//.

1704 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van vijffentwintich guldens volgens quittantie verschenen 1703, dus hier 25 – 0 – 0.

Item, heeft den rendant betaelt aen den voorschreven Michiel Clauwaert, de somme van sevenendertigh guldens ende thien stuijvers, ende dat voor twee jaeren verloop tleste verschenen 1703, volgens quittantie onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 37 – 10 – 0.

Item, heeft den rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van twelff guldens thien stuijvers, ende dat voor een jaer rente die den selven is hebbende tot laste van dese prochie, verschenen 25ste maart 1704, volgens quittantie onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 12 – 10 – 0.

27 september 1706 – Aankoop van een perceel land op “Den Cleijnen Hoogenpael”.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben bij coope vercregen ontrent een dachwant landts onder Hekelgem genoempt “Den Cleijnen Hoogenpael.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Peeter Van Langenhove onsen mede schepene ten desen substitut meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Guilliam De Baetselier onsen meijer, den welcken van heerheijden wegen heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo hij doet mits desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert als originelen cooper, dats te wetene, een dachwant landts luttel min oft meer gelegen onder de prochie van Hekelgem bij “De Fossel” genoempt “Den Cleijnen Hoogenpael” commende ter eenre aen de goederen van de weduwe ende erfgenaemen Jan De Lieuw, ter tweedere aen de goeden van François Verhoeven, ter derdere de goeden des Godtshuijs van Affligem, ende ter vierdere Hendrick De Valck, op den last van den gerechtigen grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijckerwijs François Cornelis qualetatequa genootsaeckt is geweest de voorschr. goeden voor ons te doen evinceren tot verhael van de capitaele penningen ende achterstellen eender rente van sesthien guldens t’sjaers ende aen den voorschreven Michiel Clauwaert in de publicque vercoopinge als hooghsten ende lesten verdierder metten vuijtganck van de ….. keersse is gebleven conform de wettelijcke conditiën van vercoopinge daervan sijnde de date XXII februarij 1706 waertoe wordt gereserveert ende om cortheijts wille gehouden voor geïnsereert, gelovende den voorschr. comparant van heerheijden wegen daer aff waerschap ende altois ghenoch te doene oft datter naermaels iet aengebraecke, doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck t’recht dat wijsde, met bekentenisse van hem aen oft totte voorschreve goederen geen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert den welcken de voorschreve goeden vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert, de selve ontfangende soo tot sijnen behoeve als ten behoeve van Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende coustume van den lande, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen den gemeijnen zegele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den sevenentwintichsten dach der maendt van september int’jaer ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende sesse.//.

3 januari 1707 – Bij de openbare verkoop voor de schepenen der Godshuizen van Affligem, op 03-01-1707, koopt hij een eigendom, omvattende huis, mouterij, schuur, stallingen,” hast”, hoplochting, samen 6 dagwant en 69 roeden groot, gelegen in de Langestraat in Hekelgem.

Verkopers waren de erfgenamen van Jan Van Nuffel.

Dit huis werd later bewoond door zijn dochter Joanna Maria en haar man Jacobus De Witte.

Bij een verkoop van grond in 1703 wordt hij genoemd als schepene van het Godshuis van Afflighem, bij een verkoop van grond in 1714 noemt hem als “meyer” van het Godshuis van Afflighem. Dit wordt bevestigd door een verkoop van grond in Essene, uit het zelfde jaar, die Michael ook de “Meyer” noemt.

http://www.clauwaert.be/indexNederlands.htm.

6 maart 1710 – Overname van een obligatie van 800 Carolus guldens van Joannes Van Bedts te Antwerpen.

Op heden den sesden meert seventhien hondert thien comparerende voor mij ondergeschreven openbaeren nataris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijghen ondergenoempt Gillis Van Ginderachter, Michiel Van Den Houte ende Andries Ledegen, bedesetteren, Jan Verleijsen, Andries De Boitselier, Peeter Clauwaert, sieur Jacobus De Steenwinckel, Jan Blondeel, Nicolaes Kiekens, Jan De Vis, Peeter De Vis, ende Jan Baptista Michiels, alle inegsetene ende gegoide der prochie van Heckelgem, representerende alsoo ’t corpus der voorschreven prochie, welcke voorschreven comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden mits dese schuldich te sijn aen Michiel Clauwaert, insgelijcx innegesetene der voorschreven prochie alhier present ende accepterende, soo ten sijnen behoeve als ten behoeve van Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, de somme van acht hondert Carolus guldens in specie van wisselgelt over ende ter saecken van gelijcke somme bij den acceptant betaelt ende verschoeten aen d’heer J. Van Bedts tot Antwerpen in voldoeninghe van secker obligatie oft rente die den voorschreven acceptant ende meester Andries De Boitselier als geconstitueerde ende gemachticht van Christiaen t’Suijs ende consorten respectieve bedesetters ende gegoide van de voorschreven prochie ingevolghe van ?? procuratie door de selve op den drijentwintighsten januari sesthien hondert negenentnegentich voor den notaris J. De Witte present getuijghen op de selve gepasseert, hebben bekent voor den notaris meester Thomaes Pauwels tot Antwerpen residerende ende in de presentie van seckere getuijghen op den negenentwintighsten januari sesthien hondert negenentnegentich ten behoeve van d’heer Carel Lambert Van Bedts, coopman te Antwerpen voorschreven als testamentelijcken momboir over ende tot behoeff van Jacques ende Franciscus Van Bedts, sijne halve broeders, volgens de originele quittantie staende op de copije autenticq der voorschreven obligatie wesende van der date vijffden september duijsent seven hondert negen onderteeckent J. Van Bedts, bij mij notaris in originali gesien, welcke originele obligatie den acceptant ten coste der voorschreven gemijnte ten cantore gelooft te doen casseren ende waer mede de selve compt te cesseren, gelovende de voorschreven comparanten voor de voorschreven somme van acht hondert Carolus guldens wisselgelt aen den voornoemden acceptant oft sijns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck sesthiene (6,25%) wesende vijftich guldens tsjaers ende ingevalle van preciese betaelinghe binnen sesse wecken naer den valdagh sullen moghen gestaen mits betaelende a rate van den penninck twintich (5%) wesende viertich guldens tsjaers, vrij van Xde, XXste, XLste, en honderste mindere oft meerdere penninghen ende generaelijck van alle andere lasten hoedanigh de selve souden moghen wesen, geene gereserveert, nijettegenstaende de placcaerten van sijne Majeteijt oft Staeten van desen lande ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, waervan d’ierste jaer van betaelinghe ten behoeve van den voorschreven acceptant vallen ende verschijnen sal op den vijffden september van desen jaere seventhien hondert thien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal moeten geschieden eens ende t’eenemael tusschen heden ende drij ierst commende jaeren metten intrest van dijen naer rate van teijde oft bij faute van dijen de voorschreve cappitaele somme te besetten op goede ende suffisante panden ten contentemente van den voorschreven acceptant oft sijns actie hebbende, verbindende de voorschreven comparanten daer vooren een voor al ende als principael hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, renunchierende tot dijen aen alle beneficiën in desen eenichsints ter contrarie ende naementlijck aen d’ordre van excussie ende divisie constituerende voorts onwederroepelijck N …. N … ende alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te compareren voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen van Assche, ende alomme elders daer des behooren sal ende van noode wesen sal ende aldaer in cas van eenigh gebreck int’ achtervolghen ende volbrenghen deser den gebreckelijcken aaen voor al ende als principael voorschreven voluntairlijck te laeten duemen ende condemneren met costen onder gelofte, verbintenisse ende renunchiatie als vooren.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Mulders greffier des Lants van Assche ende Jan Lowies als getuijghen hiertoe aensocht sijnde, de minute deser bij de voorschreven comparanten ende getuijghen beneffens mij notario onderteeckent ende geannexeert eenen segel van twelf stuijvers, quod attestor Eg. Crick, notaris, 1710.

Den 10de december 1772 is dese ten protocolle van den notaris Eg. Crick gecasseert ende tot de acte geëmployeert seghel van twelff stuijvers, et Zacharias De Wever heeft voor de cassatie et seghel betaelt vierentwintigh stuijvers, F. M. Crick, 1772.

1711 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

In den iersten heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van achthien guldens ende vijfthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer rente verschenen tjaer 1709 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van vijffentwintigh guldens van een jaer rente verschenen djaer 1709 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 25 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van viertigh guldens in voldoeninghe van een jaer rente verschenen djaer 1710, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 40 – 0 – 0.

1712 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van achtien guldens ende vijffthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer rente, verschenen djaer 1710 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

9 januari 1713 – Lening van 200 guldens aan Jasper en Anna Van Huijnegem.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, hebben vercregen tot laste van Jasper ende Anna Van Huijnegem, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XII guldens X stuijvers t’sjaers .

Wij Peeter Van Langenhove, Peeter Van Den Bossche ende Andries De Baetselier, gesworen erflathen des Godtshuijs van Affligem, van hennen heerelijcken laethove ende bedrijve binnen de prochie van Baerdegem, Meldert ende daer ontrent, vervangende in desen Jan De Backer, onsen mede laeth, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons erflaethen bovengenoempt ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer, commen ende gecompareert is in properen persoone Jasper Van Huijnegem innewoonder der prochie van Meldert, den welcken omme ende mits de somme van twee hondert guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen ende t’sijnder huijsvrouwe contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout, gehuijsschen, heeft daer voor gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven Michiel Clauwaert ende sijne huijsvrouwe oft huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste meerdere oft mindere penningen ende generalijck van alle andere lasten niettegenstaende de placcaerten ter contrarie, daeraen den ontfanger is renunchierende mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente op heden date deser waervan d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den negensten dagh der maendt van january van den toecommenden jaere duijsent seven hondert ende veerthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinge toe geduerende die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen goetduncken ende gelieven sal, in twee reijsen t’elcken met hondert guldens in alsulcke munte als ten teijde van de afquijtinge cours ende ganck hebben sal metten intrest van dijen naer rate van teijde verschenen sijnde, sonder cost van den brieve ende pontpenningen mits den gelover de selve int’ creëren der voorscheven rente heeft betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers heeft den voorschreven gelover geset ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck twee dachwanden ende een roede lants gelegen onder de prochie van Meldert paelende ter eendere “Den Grooten Domentschen Driessche”, ter tweedere Margarita Coen, ter derdere de weduwe Jan Van De Putte, ende ter vierdere Jan De Meij, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck den voorschreven gelover de selve goederen op heden voor ons heeft vercregen tegens Hendrick Fasseel volgens de goedenisse daervan sijnde, onderteeckent als dese, gelovende daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven partije landts in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers om alle gebreck van betaelinge, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer sijn commen ende gecompareert voor ons erflathen bovengenoempt de voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, de welcke de voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven als vuijtter heerelijckerhandt hebben geaccepteert ende sijnder alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

6 februari 1713 – Aankoop van 90 roeden land te Hekelgem van de kinderen De Meschmaecker.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van Peeter De Meschmaecker ende sijne kinderen een partije landts onder Hekelgem .
Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter De Meschmaecker voor de tochte, item Franchois, Franchoise ende Anna De Meschmaecker hen t’samen sterckmaekende voor Michiel De Meschmaecker, hunnen broeder voor de propriëteijt ende alsoo tocht ende erfve t’samen vergadert sijnde, die welcke t’samenderhandt hebben opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo sij doen mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout, gehuijsschen, dats te wetene: negentich roeden landts saldo justo gelegen onder de prochie van Hekelgem, paelende ter eenre Jan De clercq, ter tweedere Franchois Verleijsen, ter derdere Joos Van Den Eijnde, ende ter vierdere ’t straetken, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met den heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, mits de rente van sesse guldens t’sjaers aen de weduwe Joos Van Nuffel vuijtte cooppenningen sal worden gequeten, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van hondert eenenveertich guldens eens, ende twee hoogen doende elcke hooge derthien stuijvers, de twee derde deelen daeraf tot prouffijt van de vercooperen, het resterende derde deel tot prouffijt van den hooger, boven twee stuijvers op ider hooge ten gelage met .. drije guldens ten gelage ende drije guldens voor eenen palmslach, item den cooper moet hem te vrede houden met de huere die Hendrick Le Dege (Ledegen?) daeraen noch twee jaeren is hebbende mits treckende de huere, soo ende gelijckerwijs de voorschreven partije landts aen den voorschreven cooper als hooghsten ende lesten verdierdere is gebleven in de vercoopinge tusschen partijen aengegaen volgens den contracte daervan sijnde de dathe achtentwintichsten december 1712, daertoe om cortheijtswille wordt gereserveert, bekennende de voorschreven comparanten van de coopsomme ende allen ’t gene daeraen is clevende voldaen te sijn, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreven comparanten daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts de voorschreven comparanten allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totte voorschreven partije landts egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer datte voorschreven comparanten daer over hadden geworpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken de goederen hier vooren tusschen paelen naerder vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt s’heeren handen heeft geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende constume van den lande, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsen, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Baetselier, Peeter Van Langenhove ende Hendrick De Bailliu, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den sesden dagh der maendt van february inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert derthien.//.

27 april 1713 – Aankoop van 90 roeden land te Hekelgem op Bleregem en op den “Hoogenpael”.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Peeter Van Den Biesen sone Mertens de goederen als binnen .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter Van Den Biesen sone Mertens daer moeder aff was Jacquemeijne De Meije, den welcken heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo hij doet mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout, gehuijsschen, dats te wetene: eerst eene hofstede metten huijse daerop staende gelegen onder de prochie van Hekelgem tot Bleregem, groot negentich roeden saldo justo, paelende in twee seijden de goederen des Godtshuijs van Affligem, ter derdere t’sheeren straete, ende ter vierdere Jacobus Van Ransbeke, item hondert één roede landts onder de voorschreven prochie van Hekelgem op “Den Meulencauter”, paelende ter eenre Merten Cornelis, ter tweedere d”erfgenaemen Michiel Mertens, ter derdere ende vierdere de goeden des voorschreven Godtshuijs van Affligem, item noch drijenvijftich roeden landt gelegen op “Den Hoogenpael” onder de voorschreven prochie van Hekelgem, paelende ter eenre den voetwegh loopende van Bleregem naer de kercke van Hekelgem, ter tweedere de weduwe ende erfgenaemen Franchois Robijns, ter derdere d’erfgenaemen Andries Segers, ende ter vierdere de kercke van Meldert, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast behoudelijck mette grontcheijnsen aen Affligem voorschreven ende met eene rente van hondert guldens capitael aen jouffvrouwe Beeckmans beghijntien tot Aelst sonder meer, soo ende gelijckerwijs de voorschreven goederen aen den comparant sijn competerende voor een derde paert bij successie vuijtten hoofde van sijne voorschreven ouders ende de andere twee derde paerten bij coope gedaen tegens Mechior ende Cathelijne Van Biesen, sijnen broeder ende suster, volgens den brieve daervan sijnde gepasseert voor de schepenen deser bancke in date op heden, onderteeckent als desen, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van drije hondert vijffenveertich guldens eens courant gelt boven de voorschreven lasten van cheijnsen ende rente met alle de openstaende verloopen van welcke coopsomme den vercooper van de coopers bekent voldaen te sijn, dienende desen voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende den voorschreven comparant daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op dat er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts den voorschreven comparant allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, bekennende hem aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer datten voorschreven comparant daer over hadde geworpen ende verthegen is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoemt den voorschreven Michiel Clauwaert den welcken de goederen hier vooren tusschen paelen naerder vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt s’heeren handen heeft geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den sevenentwintichsten dagh der maendt van april inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende derthien.//.

16 januari 1714 – Lening van 400 guldens aan Martinus Cornelis die terugbetaald werd op de 24ste maart 1721.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, hebben ten laste van Martinus Cornelis eene erffelijcke rente van XXV guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Martinus Cornelis sone Michiels, den welcken omme ende mits de somme van vier hondert guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe, heeft daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven Michiel Clauwaert ende sijne huijsvrouwe oft hun actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijffentwintich guldens t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck sesthiene (6,5%) ende ingevalle van preciese betaelinge alle jaeren oft vuijtterlijck sesse weken naer den valdagh sal den voorschreven rentgelder gestaen mits betaelende twintich guldens t’sjaers (5%) ende alsoo tegens den penninck twintich, in plaetse van den voorschreven penninck sesthiene, vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generalijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen den rentgelder heeft gederogeert mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente op heden date deser, daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den sesthiensten januari van den toecommende jaere duijsent seven hondert vijfthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in vier reijsen t’elcken met hondert guldens in couranten gelde metten intrest van dijen naer rathe van tijde sonder meer, mits den constitutiebrieff bij den rentgelder int creëren is bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, ende speciaelijck eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelgem tot Bleregem, groot drije dachwanden vierendertich roeden, paelende ter eenre s’heeren strate, ter tweedere d’erfgenaemen Franchois Dauwe ende d’erfgenaemen Michiel Mertens t’samen, ter derdere Michiel Clauwaert ende ter vierdere den H. Geest van Assche ende den voorschreven Michiel Clauwaert t’samen, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck de voorschreven hofstede hem comparant is competerende bij lotinghe, scheijdinge ende deijlinge tusschen hem ende sijne broeders ende suster aengegaen ende gepasseert voor den notaris Crick tot Assche residerende ende sekere getuijgen op den vijfthiensten deser op expresse conditie bij de rentheffers ondersprocken ende bij den comparant toegestaen, datte voorschreven rente waere verachtert drije volle jaeren, dat sij de voorschreven hofstede sullen mogen doen vercoopen voor schepenen deser bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgebot niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen hij heeft gederogeert ende derogeert bij desen, gelovende den voorschreven comparant daeraff aen de voornoempde rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinge soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen daer aen verhaelt te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, den welcke de voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt hebben ontfangen ende sijnder alsoo dijenvolgende t’hunnen beijde behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den sesthiensten dagh der maendt van january inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende veerthien.//.

Dese rente is bij consente van Anna Buggenhout weduwe Michiel Clauwaert gecasseert ende geannuleert den 24ste meert 1721, coram den meijer, (Van) Langenhove, De Witte, (De) Baetselier, Godefroij ende (De) Bailliu, schepenen, quod attestor als greffier J. De Witte, 1721, op segel van 6 stuijvers.

21 januari 1715 – Lening van 150 guldens aan Martinus Cornelis die terugbetaald werd op de 24ste maart 1721.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Martinus Cornelis, eene erffelijcke rente van IX guldens VII ½ stuijvers t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert sijn in properen persoone Martinus Cornelis sone Michiels, den welcken omme ende mits de somme van hondert ende vijftich guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe, heeft daer vooren ghelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft hunne actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van negen guldens seven stuijvers eenen halfven t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck sesthiene (6,5%) en ingevolge van preciese betaelinge alle jaeren ofte vuijtterlijck sesse weken naer den valdagh sal den voorschreven rentgelder gestaen mits betaelende seven guldens thien stuijvers t’sjaers ende alsoo tegens den penninck twintich (5%) in plaetse van den voorschreven penninck sesthiene, vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daer aen den rentgelder heeft gederogeert ende derogeert mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente den eersten dagh der maendt van september, daervan d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den eersten dagh der maendt van september van desen tegenwoordigen jaere duijsent seven hondert vijfthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal eens ende t’eenenmaele in couranten gelde metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer, mits den constitutiebrieff bij den gelover int creëren is betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van negen guldens seven stuijvers eenen halfven t’sjaers heeft de voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende, ende sunderlinge eene hofstede metten huijse, schuere ende alle andere edifitiën daerop staende, soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelgem tot Bleregem, groot drije dachwanden vierendertich roeden, paelende ter eenre s’heeren straete, ter tweedere d’erfgenaemen Michiel Mertens t’samen, ter derdere Michiel Clauwaert ende ter vierdere H. Geest van Assche, ende den gelttelder t’samen de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem ende met eene rente van vier hondert guldens capitaels aen de voorschreven rentheffers sonder meer, soo ende gelijck hem comparant de selve hofstede is competerende bij lotinge, scheijdinge ende deijlinge tusschen hem ende sijne broeders ende suster, aengegaen ende gepasseert voor den notaris Crick ende sekere getuijgen op den vijfthiensten january seventhien hondert vierthien, gelovende de voorschreven comparant daeraff aen de voornoempde rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van negen guldens seven stuijvers eenen halfven t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daer naer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken de voorschreven rente van negen guldens seven stuijvers eenen halfven t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove ende Andries De Baetselier, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den eenentwintichsten dagh der maendt van january inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende vijfthien.//.

Dese rente is bij consente van Anna Buggenhout weduwe Michiel Clauwaert gecasseert den 24ste meert 1721 coram den meijer (Van) Langenhove, De Witte, Bailliu, Godefroij ende (De) Baetselier, schepenen, quod attestor J. De Witte, Greffier, 1721.

Dese acte is geschreven op segel van 6 stuijvers.

18 februari 1715 – Lening van 400 guldens aan Michiel Van Nieuwenborgh die terugbetaald werd op de 11de mei 1722.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, sijne wettige huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Michiel Van Nieuwenborgh, eene erffelijcke rente van XXV guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Michiel Van Nieuwenborgh sone Jans, de welcken omme ende mits de somme van vier hondert guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe, heeft daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft hunne actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijffentwintich guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck sesthiene (6,25%) ende ingevalle van preciese betaelinge alle jaeren ofte vuijtterlijck sesse weken naer den valdagh sal den voorschreven rentgelder gestaen mits betaelende twintich guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck twintich (5%) in plaetse van den voorschreven penninck sesthiene, vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarien daeraen den voorschreven rentgelder heeft gederogeert mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente op heden date deser, daeraf d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den achthiensten dach der maendt van februari van den toecommende jaere duijsent seven hondert sesthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in twee reijsen t’elcken mette hellicht in couranten gelde metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer, mits den constitutiebrieff bij den gelover int creëren is betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende, ende sunderlinge eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, gelijck de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Meldert tot Nuvel, paelende ter eenre den driessche van Nuvel, ter tweedere het straetken, ter derdere “Den Molencauter”, ende ter vierdere de hofstede van de erfgenaemen wijlen meester Jan Laus, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck de comparant de selve hofstede heeft vercregen bij coope tegens Jan De Coster ende Elisabeth De Valck, gehuijsschen, volgens den brieve daeraf sijnde gepasseert voor schepenen deser bancke in date vierden meert seventhien hondert thien, onderteeckent J. De Witte, ende alhier mede comparerende Jan Van Nieuwenborgh vader des voorschreven comparants, hem sterck maeckende voor sijne huijsvrouwe, den welcken tot naerder assurantie der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers heeft geseth ende verbonden tot vasten pande ende onderpande een partije lants gelegen onder de voorschreven prochie van Meldert, groot sevenensestich roeden, genoempt “De Waegenbrugge” paelende ter eendere t’sheeren straete, ter tweedere “Het Molenveldeken van Affligem”, ter derdere “De Molenbeke”, ende ter vierdere Andries Van Herrewegen, wesende vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, den voorschreven comparant ende sijne huijsvrouwe competerende bij successie vuijtten hoofde van henne ouders soo hij verclaerde, op condities bij den voorschreven Jan Van Nieuwenborgh ondersproken ende bij den voornoempden eersten comparant toegestaen dat hij den voornoempden pandt tusschen heden ende sesse eerstcommende jaeren van de voornoempde rente moet ontlasten, nochtans sonder prejudicie van de voorschreven rentheffers, gelovende den voorschreven comparant daeraff aen de voornoempde rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene op op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daer naer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den greffier deser bancke, den welcken de voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt hebben ontfangen, de selve ontfangende voor in den naem ende ten behoeve van den voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, sijne wettige huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsen, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove, Andries De Baetselier ende Hendrick De Bailliu, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den achthiensten dagh der maendt van februari inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende vijfthien.//.

Ingevolge de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrief die hier volght van woorde te woorde ende luijdt aldus: Ontfangen van Michiel Van Nieuwenborgh de somme van vier hondert guldens courant gelt in quijtinge van de rente in desen vermelt, consenterende in de cassatie deser ende ten registere, actum 11de meij 1722, was onderteeckent, Anna Buggenhout. Is dese gecasseert ende geannuleert den 11de maij 1722, quod attestor J. De Witte, 1722.

Geschreven op segel van 6 stuijvers.

30 oktober 1715 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van twelff guldens over een jaer intrest verschenen den 1ste mei 1715 volgens quittantie de dathe 30ste oktober 1715, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 12 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van sesthien guldens over een jaer intrest verschenen den 5de september 1715 volgens quittantie de dathe 30ste oktober 1715, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van tweeëndertich guldens over een jaer intrest verschenen den 5de september 1715 volgens quittantie de dathe 30ste oktober 1715, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 32 – 0 – 0.

18 november 1715 – Lening van 500 guldens aan Peeter Goeffinck. Deze was terugbetaald en geannuleerd op 4 november 1718.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, sijne wettige huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Peeter Goeffinck ende Catharina Van Den Houte, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XXV guldens t’sjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Peeter Goeffinck ende Catharina Van Den Houte, sijne wettige huijsvrouwe, de welcke omme ende mits de somme van vijff hondert guldens eens courant gelt, die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven gelttelders oft hunne actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van vijffentwintich guldens t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck twintich (5%) vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere oft meerdere penningen ende generalijck van alle andere lasten niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarien daer aen de voorschreven gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente op heden date deser, daeraff d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den achthiensten dach der maendt van november van den toecommende jaere duijsent seven hondert sesthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal mogen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal in twee reijsen t’elcken mette hellicht in couranten gelde metten intrest van dijen naer rate van tijde sonder meer, mits den constitutiebrieff bij den gelovers int creëren is betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, ende sunderlinge eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Meldert tot Nuvel, paelende ter eenre aen den driessche, ter tweedere ende derdere de goederen des Godtshuijs van Afflighem, ende ter vierdere de gelovers hofstede, item noch eene hofstede metten huijse, schuere ende alle andere edificitiën daerop staende, gelegen ter plaetse voorschreven neffens de voorschreven hofstede, paelende ter eendere “Den Nuveldriessche”, ter tweedere de voorscheven hofstede, ter derdere Afflighem goedt, ende ter vierdere de weduwe ende erfgenaemen Joos Van Nieuwenborgh, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck de comparanten de voorschreven eerste hofstede hebben vercregen bij coope naer den decrete geschiedt voor dese bancke ten versuecke van Jan ende Peeter De Vis volgens de goedenisse daer over op heden geschiedt ende de tweede hofstede insgelijcx bij coope gedaen tegens Peeter Clauwaert volgens den brieve daeraff sijnde gepasseert voor schepenen deser bancke in date ….. , onderteeckent als desen, gelovende de voorschreven comparanten daeraff aen de voornoempde rentheffers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofsteden in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daer omme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, soo ende ghelijck dat naer cnstume ende deser bancken recht behooren sal, daer naer sijn commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, de welcke de voorschreven rente van vijffentwintich guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt hebben ontfangen ende sijnder alsoo dijenvolgende t’hunnen behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observatie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsen, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove, Andries De Baetselier ende Hendrick De Bailliu, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den achthiensten dagh der maendt van november inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende vijfthien.//.

Ingevolge van twee originele quittanties staende op den dors van den constitutiebrieff, respective in date 8ste november 1716 ende 14de november 1717 beijde onderteeckent Anna Buggenhout is de rente int’ witte deser vermelt gecasseert ende geannulleert den 4de november 1718, coram quod attestor J. De Witte, Greffier, 1718.

Dese acte is geschreven op segel van 6 stuijvers.

10 februari 1716 – Gift van een perceel hofstede gelegen op Bleregem aan den dries van Guilliam De Vis op 10 februari 1716.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe hebben vercregen van Guilliam De Vis, sone Franchois 20 ½ roeden hofstede tot Bleregem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone meester Egidius Crick, procureur etta, vuijt crachte ende naer vermogen van sekere speciaele ende onwederoepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van wegens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Lodewijcx ende seckere getuijgen in date 11ste meert 1711, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:
Op heden den 11ste martij duijsent sevenhondert ende elffve, comparerende voor mij onderschreven notaris bij sijne majesteijts souvereijen raede van Brabant geadmitteert binnen de Vrijheijt van Merchtem, residerende ende inde presentie vande getuijghen naergenoempt, Guilliam De Vis, innewoonder der prochie van Meldert, bejaert jonghman boven de achtentwintich jaeren, sone wijlen Franchois De Vis ende Marie Clauwaert, den welcken heeft verclaert metter warmender handt ende levenden lijffve, gejont gegeven ende gemaeckt te hebben, gelijck hij jont gheeft ende maeckt bij desen, aen Michiel Clauwaert sone Peeters, innewoonder der prochie van Hekelgem, dat is te wetene: twintich en een halff roeden erfve eender hofstede daer den voorschreven Franchois De Vis sijnen vader plach inne te woonen, commende ter eenre tegens het wederdeel te deele ghevallen aen Joos Bossaer als in houwelijck hebbende Joanna De Vis, ter tweedere d’erfgenaemen Andries Segers, ter derdere het paert ende deel te deel gevallen aen het naerkindt van Franchois De Vis, halfven broeder des comparants verweckt bij Joanna De Bolle, ende ter vierdere seijden tegens den Bleregemsche driessche, ende dat Mette caemer van den huijse daerop staende, emmers in alder voegen gelijck de voorschreve erffve ende camer der hofstede aen hem donateur te deele gevallen ende aengeschreven is bij lotinge scheijdinghe ende deijlinge tusschen hem ende sijne mede erfgenaemen aengegaen, ghepasseert voor die heere drossaert ende schepenen van Assche op den 22ste januarij 1704 sonder daeraen eenigh recht, paert ofte deel meer te behouden voorder dan gelijck eenen vrempden van welcke erfve ende camer den voorschreven Michiel Clauwaert sal connen van stonden aen in possessie ende gebruijck, ende welcke donnatie ende gifte is geschiedt in vergeldinge ende recompense van het verschot bij den voorschreven Michiel Clauwaert gedaen voor hem donateur, soo aen reparatien, deboursementen als ander vrindtschappen ende diensten ende welcke gifte ende donnatie bij mij notaris voorden meergemelden Michiel Clauwaert alsoo danckelijck wordt geaccepteert, willende ende begeirende den voorschreven comparant dat dese donnatie sal sorteren sijn volcommen effect, t’sij bij forme van gifte metten levenden lijfve ofte andersints, gelijck het selve alderbest sal connen ofte mogen effect sorteren, alwaere het schoon soo dat hier inne niet en waeren geobserveert alle ende iegelijcken solemniteijten ende formaliteijten daertoe van rechte ofte constume wegen gerequireert, aen alle welcke rechten ende constumen den comparant is derogerende bij desen, als geschiedt sijnde ter goeden trouwen sonder argh oft list, constituerende den selven voorts onwederroepelijck mits desen. n. n. ende alle thoonders deser omme in sijnen naeme ende wegen te gaen ende te compareren voor de meijer ende schepenen des Godtshuijs van Affligem, ende allomme elders, ende aldaer des wenselijck …., hem vande voorschreve partije van goeden te ontgoeden ende onterfven, ende den meergemelden Michiel Clauwaert daer inne te goeden vestige ende erfven, gelovende etta verbindende etta, aldus gedaen ende gepasseert tot Merchten, ten daege, maende ende jaere voorschreven ter presentien van Jan Verbraecken ende Laurijs Van Linthout, getuijgen hier over geroepen ende gebeden, ende den voorschreven donateur ende getuijgen gevraegh sijnde oft sij conden schrijven hebben alle geantwoort dat Jae, ende dijenvolgende dese beneffens mij notario onderteeckent, ende waeren onderteeckent, Guilliam De Vis, Jan Verbraecken ende Laureijs Van Linthout, beneffens mij notario, onder stont quod attestor, ende was onderteeckent Eg. Lodewijcx notaris welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt alsvooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt vanden voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschrevene goeden in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijnen voorschreven constituant aen oft totte voorschreve goeden egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voornoempden Michiel Clauwaert den welcken de goederen hier vooren naerder vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende soo voor hem selven als voor Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende constume vanden lande, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen den gemeijnen zegele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den thiensten dagh der maendt van februarij inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende sesthien. //.

1714 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van vijffentwintigh guldens over een jaer intrest eender rente verschenen den 5de september 1712 volgens quittantie de dathe …… , onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 25 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen den selven (Michiel Clauwaert), de somme van vijffentwintigh guldens over een jaer intrest eender rente verschenen den 5de september 1713 volgens quittantie de dathe …… , onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 25 – 0 – 0.

(item, moet geannexeert worden eenen segel van twee stuijvers)

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen den selven (Michiel Clauwaert), de somme van achtien guldens ende vijffthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer intrest eender obligatie verschenen den 1ste mei 1712 volgens quittantie de dathe ……… , onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen den selven (Michiel Clauwaert), de somme van achtien guldens ende vijffthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer intrest eender obligatie verschenen den 1ste mei 1713 volgens quittantie de dathe ……, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

(item, moet geannexeert worden eenen segel van twee stuijvers)

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen den selven (Michiel Clauwaert), de somme van viertigh guldens over een jaer crois verschenen den 5de september 1713 volgens quittantie de dathe ……, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 40 – 0 – 0.

Testament van de echtgenoten op 9 juni 1716.

Inden naem ons Heere Jesu Christi amen condt ende kennelijck bij eenen iegelijcken dat op heden den 9de juny 1716 gecompareert sijn Michiel Clauwaert sieck naer den lichaeme te bedde ligghende ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, gesondt naer den lichaeme, gaende ende staende,beijde hunne memorie, verstandt ende vijff sinnen wel machtich wesende ende gebruijkende gelijck mij notaris ende naergenoemde getuijghen ten vollen is geblecken, overdenkende de broosheijt der menschelijcke nature dat de doot secker is ende d’ure der doot onsecker, daer nijet wille ende van dese werelt scheijden sonder ierst van hunne teijdelijcke goederen gedisponeert te hebben willende ende begerende dat dit hunnen testamente sal … grijpen ende volcommen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicil vuijttersten wille oft andersints soo t’selve alderbest can ofte mach subsisteren nijettegenstaende eenighe constumen oft lant rechten die hier inne nijet …. voort en waere, waeraen sij den genen mits dese, doende doot ende te nijet alle hunne voorgaende testamenten ofte andersints bij hun voor date deser eenichsints gemaeckt, reserverende nijettemin hun minderen, meerderen ende veranderen soo dickwils hun t’selve goetduncken ende gelieven sal.

Inden iersten bevelen sij testateuren hunne zielen aen Godt almachtich, Maria sijne gebenedeijde moeder ende aen allen t’hemelsch geselschap ende hunne doode lichaemen begraven te worden inde kercken van Heckelgem in Sinte Michiels choor voor den autaer ende dat aldaer sal geleght worden eenen vasten marberen sercksteen groot ? met de subscriptie vanden dagh ende datum van hun overleijden ende met eene vuijtvaert naer staet ende discretie vanden lancxt levende van hun beijde.

Willen ende begeren dat tot laeffenisse vande zielen van hun beijde ende hunne familie in ende ten eeuwighen daghe jaerlijcx sullen worden gecelebreert twee gesonghen jaergeteijden inde kercke van ’t selve Heckelgem ende dat op den dagh van hun overleijden waer vooren jaerlijcx bij hunne naer te noemen erffge .. precies sal moeten betaelt worden voor ieder jaergeteijt achtendertich stuijvers te weten tweeëntwintich stuijvers voor den celebrant, twelf stuijvers voor den coster ende vier stuijvers aende kercke voor t’licht ende slijten der ornamenten, t’samen de twee jaergeteijden drij guldens sesthien stuijvers t’sjaers waervoor nu ende eeuwighlijck sal verbonden sijn ende blijven d’hellicht van sekeren broeck, groot in’t geheel twee daghwant ende ?? roeden, gelegen onder de prochie van Heckelgem tot Bleregem inde Bleregem broecken waervan d’ander hellicht competeert Judocus Goddefroije paelende in’t geheel ter eenre den voorschreven Goddefroije ende Andries ? , ter tweedere Affligem goet, ter derdere Joos Leemans ende ter vierdere andere daeraen paelende, bij hun onlancx vercreghen beneffens den selven Goddefroije bij coope tegens Peeter Van Brempt volgens den brieve daervan sijnde gepasseert voor schepenen des Lants van Assche in date ………

Ende omme inde hiermede totter dispositie van alle hunne goederen ende gronden waer ende tot wat plaetsen die mochten gelegen sijn soo gegoijet als ongegoijede eijghen, … cheijnsgoederen als alle andere bedacht ende onbedacht mede alle alle de renten ende obligatien hun oock competerende als oock de gene sij tsamen staende hun houwelijck connen te vercrijghen ende generaelijck alle hunne meublen egeen gereserveert alle de selve laeten ende maecken sij aen hunne kinderen met naeme Joanna Maria, Anna ende Peeternella Anthonette om bij de selve naer hunne beijde doot genotenende geprouffiteert te worden hoofde gelijck sonder eenighe prerogatieffe voordeel ende daermede ge… te worden naer hunne geliefte den lancxlevende van hun beijde sijne ofte haere simple tochte de voorschrevene kinderen mits desen instituerende hunne universele erffgenaemen met vollen rechte van institutie, verclaerende de voorschreven testateuren allen t’gene voorschreven is te wesen hunnen vuijttersten wille ende begeerte, willende ende begerende dat t’selve alsoo sal worden achtervolght ende hiervan bij mij notaris gemaeckt te worden instrument oft instrumenten in behoorlijcken forme. Aldus gedaen ende gepasseert tot Heckelgem ten woonhuijse der testateuren ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van den eerweerdigen heer Anthonius Jouvineau, religieus der abdije van Affligem ende Jan Baptista Geerstman als getuijghen hiertoe aensocht ende aende testateuren ende getuijghen door mij notaris affgevraeght sijnde oft sij connen schrijven hebben alle geantwoordt jae. Michiel Clauwaert, Anna Buggenhout, Fr. Anthonius Jouvineau, Jan Geerstman, et me notario quod attestor, Egidius Crick, notaris, 1716.

29 december 1723 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van tweeëndertigh guldens over verloop van een obligatie ten laste van de prochie van Heckelghem, t’leste verschenen den 5de september 1723 volgens quittantie de dathe 29ste december 1723, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 32 – 0 – 0.

(item, moet alnoch geannexeert worden eenen segel van twee stuijvers)

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van sesthien guldens over een jaer obligatie ten laste van de prochie van Heckelghem, verschenen den 5de september 1723 volghens quittantie de dathe 29ste december 1723, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van twelff guldens over een obligatie ten laste van de prochie van Hekelghem, verschenen den 1ste mei 1723 volgens quittantie de dathe 29ste december 1723, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 12 – 0 – 0.

26 januari 1725 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van tweeëndertigh guldens over een jaer intrest eender obligatie tot laste van de prochie van Heckelghem, verschenen den 5de december 1723 volgens quittantie de dathe 26ste januari 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 32 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van sesthien guldens tsjaere over een obligatie tot laste van de prochie van Heckelghem, verschenen den 5de december 1723 volghens quittantie de dathe 26ste januari 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van twelff guldens tsjaers over eender obligatie tot laste van de voorschreven prochie, verschenen den 1ste mei 1723 volgens quittantie de dathe 26ste januari 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 12 – 0 – 0.

7 mei 1725 – Lening van 72 guldens aan Peeter Buggenhout.

Anna Buggenhout, weduwe wijlen Michiel Clauwaert heeft vercregen ten laste van Peeter Buggenhout eene erffelijcke rente van III guldens XII stuijvers t’sjaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter Buggenhout, sone wijlen Franchois, innegesetene der prochie van Meldert, den welcken heeft bekent ende geleden, kent ende leijdt mits desen ontfangen ende t’sijnen contentemente opgelicht te hebben vuijtte handen van Anna Buggenhout, weduwe wijlen Michiel Clauwaert, de somme van tweeëntseventich guldens eens courant gelt, den schellinck tot seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent, dienende dese voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, gelovende den voorschreven comparant daer vooren aen de voorschreven geltteldersse oft haers actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck twintich (5%) wesende drije guldens twelff stuijvers t’sjaers, vrije, suijver gelt sonder oijndt iet te mogen corten van thienste, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penningen ende generaelijck van alle andere lasten, bedacht ende onbedacht, niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie, waeraen den gelover heeft gederogeert ende derogeert bij desen, inganck genomen hebbende de voorschreven rente den sevensten maij van desen tegenwoordigen jaere duijsent seven hondert ende vijffentwintich daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den sevensten maij van den toecommenden jaere seventhien hondert sessentwintich ende soo voorts, van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen best goetduncken ende gelieven sal, eens ende t’eenenmaele metten intrest van dijen naer rate van teijde, sonder cost van den constitutiebrieff mits den comparant den selven prompt gelooft te betaelen, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van drije guldens twelff stuijvers t’sjaers heeft den voorschreven comparant geseth ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende naementlijck vijftich roeden hofstede gelegen onder de prochie van Meldert paelende ter eenre Joos Buggenhout, ter tweedere de straete loopende van Afflighem naer Baerdeghem, ter derdere het wederdeel van dese gescheijden te deele gevallen aen de weesen wijlen Joanna Buggenhout ende ter vierdere Gillis Van Onchem, de voorschreven geltteldersse aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem soo den comparant dat verclaerde, den voorschreven comparant competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders ende aen hem te deele gevallen inde lotinghe gepasseert voor den heere hooftdrossaert ende schepenen des Landts van Assche in date negen april seventhien hondert vijffentwintich onderteeckent P. Robijns alhier gesien, gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven goeden in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van drije guldens twelff stuijvers t’sjaers om alle gebreck van betaelinghe soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Anna Buggenhout, de welcke de voorschreven rente van drije guldens twelff stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, ende isser alsoo dijenvolgende t’haeren behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe ende naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedentie usque ad finem.

20 december 1725 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van drijeendertigh guldens over een jaer intrest eender obligatie van acht hondert guldens cappitael, verschenen den 5de december 1724 volgens quittantie de dathe 20ste december 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 32 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van sesthien guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van vier hondert guldens cappitael, verschenen den 5de december 1724 volgens quittantie de dathe 20ste december 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van twelff guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van drij hondert guldens capitael, verschenen den 1ste mei 1724 volgens quittantie de dathe 20ste december 1725, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 12 – 0 – 0.

8 februari 1727 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen den greffier De Witte, de somme van tweeëndertigh guldens, de selve ontfanghende voor sijne schoonmoeder, over een jaer intrest tot laste van de prochie van Heckelghem, verschenen 5de september 1725 volgens quittantie de date 8ste februari 1727, onderteeckent J. De Witte waerbij staet geschreven in den naem van mijne schoonmoeder mits haere indispositie, dus hier 32 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen voornoemden De Witte ontfangende als vooren, de somme van sesthien guldens in voldoeninghe van een jaer intrest tot laste van de prochie, verschenen 5de december 1725 volgens quittantie de date 8ste februari 1727, onderteeckent J. De Witte in den naem van mijne schoonmoeder mits haere indispositie, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen voorschreven De Witte ontfangende ten behoeve als vooren, de somme van twelf guldens over een jaer intrest van een gelijcke obligatie tot laste van de prochie voorschreven, verschenen 1ste mei 1725 volgens quittantie de date 8ste februari 1727, onderteeckent J. De Witte waerbij staet geschreven staet in den naem van mijne schoonmoeder mits haere indispositie, dus hier 12 — 0 – 0.

30 oktober 1730 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van tweeëndertich guldens, wesende een jaer intrest eender obligatie van acht hondert guldens cappitael ten laste van de prochie van Heckelghem, verschenen den 5de september 1730 volghens quittantie de dathe 30ste oktober 1730, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 32 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van sesthien guldens, wesende een jaer intrest eender obligatie van vier hondert guldens cappitael ten laste van de voorschreven prochie, verschenen den 5de september 1730 volghens quittantie de dathe 30ste oktober 1730, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Anna Buggenhout, de somme van twelf guldens, wesende een jaer intrest eender obligatie ten laste der prochie van Heckelghem, van drije hondert guldens cappitael, verschenen den 1ste mei 1730 volghens quittantie de dathe 30ste oktober 1730, onderteeckent Anna Buggenhout, dus hier 12 – 0 – 0.

12 november 1732 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen J. De Witte in den naem van sijne schoonmoeder, de somme van sesthien guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van vier hondert guldens cappitael die de weduwe Michiel Clauwaert is treckende ten laste van de voorschreven prochie van Heckelghem, verschenen den vijffde september seventhien hondert tweeëndertich volghens quittantie de dathe 12de november 1732, onderteeckent J. De Witte, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen den selven (J. De Witte), de somme van tweeëndertich guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van acht hondert guldens cappitael die de voorschreven weduwe Michiel Clauwaert is treckende ten laste van dese prochie, verschenen den 5de september 1732 volghens quittantie de dathe 12de november 1732, onderteeckent J. De Witte, dus hier 32 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen den selven (J. De Witte), de somme van twelff guldens wesende een jaer intrest eender obligatie van drije hondert guldens cappitael die de voorschreven weduwe Michiel Clauwaert is treckende ten laste van dese voorschreven prochie, verschenen den 1ste mei 1732 volghens quittantie de dathe 12de november 1732, onderteeckent J. De Witte, dus hier 12 – 0 – 0.

29 december 1734 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

In den eersten, heeft den rendant betaelt aen de weduwe Michiel Clauwaert, de somme van tweeëndertich guldens, wesende een jaer intrest eender obligatie van acht hondert guldens capitael die dese prochie aen de selve is geldende, verschenen den 5de september 1734 volghens quittantie de date 29ste december 1734, onderteeckent J. De Witte, dus hier 32 – 0 – 0.

tem, heeft den rendant alnoch betaelt aen de selve (weduwe Michiel Clauwaert), de somme van sesthien guldens over een jaer intrest eender obligatie van vier hondert guldens capitael die sij insgelijcx is hebbende tot laste van de voorschreven prochie, verschenen den 5de september 1734, onderteeckent ende van der dathe als vooren, dus hier 16 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen de selve (weduwe Michiel Clauwaert), de somme van twelf guldens, wesende een jaer intrest eender obligatie die sij insgelijcx hebbende is ten laste als vooren, verschenen den 1ste mei 1734, volghens quittantie de date ende onderteeckent als vooren, dus hier 12 – 0 – 0.

 Generatie IV.

 1. JAN DE WITTE, gedoopt te STRIJTEM vóór 1590, † aldaar omstreeks 1665, huwde met
 2. MAGRIETE COOLS, gedoopt te STRIJTEM omstreeks 1600, † ald. omstreeks 1689.

Uit dit huwelijk:

 1. JOANNES, zie 4.
 2. ADRIAEN DE WITTE, gedoopt omstreeks 1635, † vóór 1695, huwde omstr. 1670 met ELISABETH DE GROOTE, gedoopt omstreeks 1635.
 3. JACOB DE WITTE, gedoopt omstreeks 1635, † na 1710.
 4. ANNA DE WITTE, gedoopt omstreeks 1635, † na 1681, huwde met FRANCHOYS DE KEGEL, gedoopt omstreeks 1635, † na 1681.
 5. CLARA DE WITTE, gedoopt omstreeks 1635, † na 1695.

 

 1. PAUWEL ROBIJNS, gedoopt te HEKELGEM in 1628, begraven te MELDERT op 3 februari 1671, huwde te ESSENE op 21 november 1640 met
 2. ADRIANA BREYNAERT, gedoopt te ESSENE omstreeks 1618.

Uit dit huwelijk:

 1. JACQUELINA ROBIJNS, † HEKELGEM op 24 december 1690, huwde in de. KAPEL TE NIEVEL – MELDERT op 6 mei 1677 met ANDRIES SEGHERS, † te HEKELGEM op 1 januari 1696.
 2. ANNA, zie 5.
 3. JACOBA (JACQUELINE) ROBIJNS, gedoopt te MELDERT op 7 februari 1655, begraven te HEKELGEM op 24 december 1690, huwde te MELDERT op 6 mei 1677 met ANDREAS SEGHERS, gedoopt te HEKELGEM op 30 januari 1656, begraven aldaar op 1 januari 1696, zoon van PETRUS SEGERS en ANNA DE WEVER.

 

 1. PETRUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 5 maart 1628, † ald. 22 januari 1677, huwde een 2de maal te MELDERT op 25 mei 1667 met ELISABETH DE VISCH, gedoopt te MELDERT in 1645, † na 1679; huwde een 1ste maal te MELDERT op 23 januari 1655 met
 2. CATHARINA ROBIJNS, gedoopt te MELDERT op 4 april 1632, † HEKELGEM op 14 december 1666.

Uit dit huwelijk:

 1. FRANCISCUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 21 december 1655.
 2. MARIA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 4 april 1657, huwde een 1ste maal te HEKELGEM op 25 april 1677 met JUDOCUS BERLANGER, gedoopt te HEKELGEM op 4 april 1657, † aldaar op 25 november 1679; huwde een 2de maal te HEKELGEM op 28 februari 1680 met JOANNES BLONDEEL, gedoopt te HEKELGEM in 1655, † aldaar op 28 augustus 1681.
 3. MICHAËL, zie 6.
 4. PETRUS CLAUWAERT, ged. HEKELGEM 1665, † ald. 11 sept. 1723, tr. HEKELGEM 14 mei 1689 JOANNA CORNELIS, ged. HEKELGEM 1665, † ald. 27 sept. 1722.

Notitie bij PETRUS: 19 februari 1663.

Peeter Clauwaert heeft vercreghen van heer ende meester Joannes Bernaerts, priester ende pastoir der prochie van Hekelghem eenen rente van sesse Rinsguldens des jaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat opten dach van heden, datum van desen voor ons commen ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone heer ende meester Jan Bernaerts, priester ende pastoir der prochie van Hekelghem den welcken heeft opgedraeghen, gecedeert ende met wettighe vertheijnisse getransporteert in handen vanden voorschreven meijer als in ‘sheeren handen tot behoeffve van Peeter Clauwaert en Catharina Robijns, sijne huijsvrouwe, dats te wetene: eene erffelijck losrente van sesse Rinsguldens jaers des tjaers spreckende tot last van Geerardt Lambrechts ende sijne goederen volgens den originelen constitutie daer van sijnde gepasseert voor desen hove in date den seventhienden february sesthien hondert negenenvijftich onderteeckent F. Wambacq den welcken gans gave ongeraseert ende ongecasseert den voorschreven heer Joannes Bernaerts aenden voorschreven Peeter Clauwaert overgelevert heeft aen welcke dese onse letteren geafficxeert met alle alsulcken waerschap als inden voorschreven originelen constitutiebrieff daer naer is commen voor ons den voorschreven Peeter Clauwaert ende heeft die voorschreven rente van sesse Rinsguldens vuijt handen des meijers als vuijt tsheeren handen ontfaen die selve ontfaende inden naeme van hem selven als inden naeme van sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo tot hun beijden behoeffve behoorlijck inne geguedt ende geerft op schot ende loth naer zede ende constuijme van lande in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen onder genoempt den gemeijnen zegel ons schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den negenthiensten dach van february sesthien hondert ende drijensestich.

9 maart 1671 – een partijken hofstede voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

Peeter Clauwaert heeft vercreghen voor sijne kinderen die hij behouden heeft van Cathelijne Robijns de actie als binnen .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert is in properen persoone Guilliam Cornelis in houwelijck hebbende Elisabeth Robijns, dochter wijlen Peeters, soo voor hem selven als in desen vervangende Jan Van Der Slachmolen, sijnen mede voeght als voeghden ende momboirs van de kinderen wijlen Lauwerijs Robijns ende Cathelijne Van Der Slachmolen ende dat vuijt cracht ende naer vermoghen van de authorisatie daervan den teneur hier naer volght van woorde te woorde ende luijdende: “Wij schepenen der Vrijheijt ende Lande van Assche op den innehouden deser gheseth ende authoriseren midts desen de supplianten van de coopen van de hofstede in dese geruert te goeden ende erffven daer ende alsoo ettcha. op conditie dat de selve supplianten hun sullen reguleren naer het naratieff ende dispositieff deser, actum in collegie tertia Marty XVI° ende eenenseventich ende was onderteeckent G. Van Mulders” den welcken alsoo heeft opgedraeghen, ghecedeert ende met wettighe vertheijdenisse ghetransporteert in handen des voorschreven meijer als in sheeren handen ten behoeffve van de kinderen van Peeter Clauwaert daer moeder aff was Cathelijne Robijns het partijcken hoffstede, groot achtien roeden en halff, gheleghen binnen de prochie van Meldert tot Nievel aen den driessche, snijdt den selven ter eenre ter tweedere commende aen de goeden van Jan Geeroms, ter derdere commende aen de goeden van Peeter Clauwaert ende commende metter vierder sijden teghens “De Mulencouter” competerende den voorschreven Godtshuijse van Afflighem, die voorschreven kinderen Peeters Clauwaert aldaer genouch … op den commer van den heerlijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse sonder meer, gelovende daervan waerschap ende altoos genouch te doene op datter naermaels iet aen ghebraecke, doende voorts hij opdraeger vuijt cracht alsvooren al dat hij met recht meer schuldich was van doene, worpende ende vertheijende metten halme ghelijck ’t recht dat wijsde, kennende ende lijdende vuijt crachte als vooren aen het voorschreven partijken hoffstede niet meer recht, actie, paert noch deel te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daer naer soo is commen voor ons den voorschreven Peeter Clauwaert ende heeft die selve achtien roeden en halff hoffstede vuijt des meijers als vuijt tsheeren handen ontfaen die selve ontfaende inden naem van sijne voorschreven kinderen die hij behouden heeft van de voorschreven Cathelijne Robijns ende isser alsoo tot hunnen behoeffve behoorlijck inne geguedt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiedt ter maennissen des voorschreven meijers ende bij onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te manen ende te wijsen, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijck sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen onder genoempt den ghemeijnen zegele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende ghepasseert sijn op den neghensten dach der maent van meert int jaer ons heeren als men schreeff duijsent sesse hondert ende eenentweventich, schepenen Jan Van Langenhove, meester Phlips Van Gete, Nicolaes Robijns, Gillis De Bailliu, Adriaen Van Nuffel ende meester … De Wever.

21 mei 1674 – een erfelijke rente van 8 rijnsguldens voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

Peeter Clauwaert heeft vercregen tot behoeff van sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, dochter Peeters bij transporte eene rente van VIII Rijnsguldens tsjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor meester Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert sijn in propre persoonen Merten Robijns sone Mertens hem sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen, item Joos Robijns sone Jaspers hem oock sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen, den selven geassisteert met Peeter Clauwaert ende Jan Carlee als getrouwt hebbende Elisabeth Van Der Borght dochter Jans daer moeder aff was Elisabeth Robijns, alle erffgenamen van Cathelijne Robijns die beggijnten was tot Mechelen, die welck t’samen hebben opgedraghen, gecedeert ende met wettiger verthijenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen ten behoeve van de kinderen van Peeter Clauwaert bij hem behouden van Cathelijne Robijns dochter Peeters, dats te wetene:
Eene rente van acht Rinsguldens des jaers, de voorschreven Cathelijne Robijns competerende mits coope gedaen tegens jouffvrouwe Elisabeth Van Den Berghe, altijt vallende op den twelffsten octobris volgende den constitutiebrieff daeraff sijnde gepasseert voor desen hove in date XIIde octobris XVI° hondert eenendertich, onderteeckent F. Wambacq, bepant ende geassigneert op eene behuijsde hoffstede metten anderen haeren toebehoorten soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Esschene aen den “Grooten Domontschen Driesch”, commende in twee sijden den voornoemde driesch, ter derder de goeden Jan Van Den Houte, ende ter vierder aen de goeden van Michiel Van Den Biesen, item alnoch een dachwant lants gelegen onder de selve prochie van Esschene op het “Domontervelt” commende metter eender sijde aen de voetwech loopende van Domont naer Esschene, ter tweedere aen de goeden van Joos Beeckman, ter derder aen de goeden Jan Van Den Houte ende metter vierder sijde aen de goeden der weduwe ende erffgenamen Anthoon De Clercq. Inden selven brieff naerder gedescribeert op den commer van des heeren grontcheijns daerop jaerlijcx ende erffelijcx vuijtgaende met allen den selven rechte, waerschap ende vastecheijt als de voorschreven comparanten daeraff ende hadden gelijck inden voorschreven brieff volcomentlijcker is begrepen, gelovende de voorschreven comparanten voor de validiteijt der voorschreven rente waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe al dat sij van rechtswegen schuldich waeren ende behoorden te doene, worpende ende vertheijnde metten halme gelijck als ’t recht dat wijsde, kennende ende leijdende die voorschreven transportanten aen oft in de voorschreven rente van acht Rinsguldens des jaers egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden in eeniger manieren, daer naer ende naer worpen ende vertheijn is voor ons commen ende gecompareert den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de voorschreven rente vuijt des meijers handen als vuijt s’heeren handen wel ende wettelijck heeft ontfaen, de selve ontfaende inden naeme ende tot behoeff van de voorschreven sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, ende isser alsoo behoorlijck inne gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende bij onsen schependomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te wijsen, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaten behoudelijck eenen iegelijck sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren daen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den eenentwintichsten dach der maent van mei int jaer ons heeren als men schreeff duijsent sesse hondert ende vierentseventich, schepenen Jan Van Langenhove, meester Phlips Van Gete, Niclaes Robijns, Gillis De Bailliu ende Peeter Geerstman.

16 december 1676 – een erfelijke rente van 3 rijnsguldens voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

De kinderen Peeter Clauwaert bij hem behouden van Cathelijne Robijns, sijne huijsvrouwe was, hebben vercregen tot laste van Joos Van Den Driessche eene erffelijcke rente van III rinsguldens tsiaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Merten Carnoij, officier, ten desen maele bij ons geauthoriseert in plaetse van meester Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert is in properen persoone Joos Van Den Driessche, sone wijlen Guilliams, den welcken heeft bekent schuldich te sijn soo hij doet mits desen aen Peeter Clauwaert de somme van achtentwintich rinsguldens eens, daer vooren hij gelooft te gevene ende jaerlijcx erffelijcx wel te betaelen aen den selven Clauwaert oft sijns actie hebbende eene rente van drij rinsguldens tsiaers vrije van alle lasten ende impositiën die men daerop nu oft naermaels eenighsints soude mogen setten altijt vallende den tweeëntwintichsten meije daervan d’eerste jaer van betaelinghe gevallen ende verschenen is den tweeëntwintichsten meij inden jare sesthien hondert ende vierentseventich ende van als doen ende nu soo voorts van jare te jaere totter effective quijtinge toe gedurende, die welcke sal vermogen te geschieden eens ende t’eenemaele alst den voorschreven gelovere oft sijne naercomelingen best goetduncken ende gelieven sal mits restituut ende de voorschreven capitale penningen van achtentwintich guldens mette verloopen alsdan onbetaelt openstaende naestvallende rente ende cost van desen brieve, daer vooren mitsgaders voor de jaerlijcxsche betaelinghe der selver heeft den voorschreven gelovers verbonden ende verobligeert ierst sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende specialijck sijne hoffstede metten huijse ende andere edificiën daerop staende, gestaen ende gelegen in de prochie van Meldert te “Nuvel”, groot drijendertich roeden, paelende aldaer ter eenre de weduwe ende erffgenamen Pauwels Robijns, ter tweedere “Nuvelsvelt”, ter derdere Guilliam Van Den Driessche, ende ter vierdere “De Vuijlbuijck” belast met des heeren grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, gelovende hij rentgelder daeraff aenden voorschreven rentheffers oft die hij nomineren sal waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels ijet aen gebraecke, doende voorts den voorschreven gelovere al ’t gene hij met rechte schuldich was te doene opdraegende de voorschreven hoffstede in handen des voorschreven substituut meijers als pandt ende hypoteke der voorschreven rente van drij rinsguldens tsiaers om oft in toecomende tijden alsoo gebeurde dat den voorschreven rentgelders oft sijne actie hebbende hunne hoirs ende naercomelingen oft die genoech gemachticht wesende alle jaren t’elcken valdaege van de verloopen van de voorschreven rente nijet betaelt oft vergouden en werden, dat hij oft sij sullen mogen comen ende slaen handt oft handen naer den vonnisse aen den voorschreven pandt ende dien alsoo houden ende handtplichten, berghen ende daelen, putten ende paelen vromen ende ontvromen totte volle betaelinghe toe van den achterstel der selver rente mette wettelijcke costen daeromme gedaen soo ende gelijck dat naer costume ende deser bancke rechte behooren sal, daernaer is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert den voorschreven Peeter Clauwaert den welcken die voorschreven rente van drij rinsguldens tsiaers uijt handen des voorschreven geauthoriseert meijers heeft ontfaen die daer inne tot behoeff van sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, sijne eerste huijsvrouwe was, wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft mits dese verclaerde dat de voorschreven capitale penningen sijn geprocedeert van wegens sijne voorschreven eerste huijsvrouwe comende hier mede te …. alsulcken obligatie van drij rinsguldens tsiaers de sij den voorschreven rentgelders tgeldene was ten behoeve van Pauwels Stevens. Dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven geauthoriseerden meijer ende onsen schepenen wijdomme dier van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen nijet hier inne versuijmt noch achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sesthiensten dach der maent van decembris in den jare ons heeren duijsent sesse hondert ende sessentseventich, schepenen meester Phlips Van Gete ende Niclaes Robijns.

Bij consente van de kinderen Peeter Clauwaert ende ingevolge de quittantie staende op den dors van de originele constitutiebrieff de date 21ste oktober 1723 is dese gecasseert ende geannulleert den 7de februari 1724, coram den meijer De Witte, (De) Baetselier, (De) Bailliu, Godefroij ende ’t Sas, schepenen, quod attestor J. De Witte, greffier, 1724.

Geschreven op segel van 6 stuijvers.

6 maart 1679 – aankoop van een half dagwand elsbroeck van Peeter Schoon.

Elisabeth De Vis weduwe van wijlen Peeter Clauwaert heeft vercregen van Peeter Schoon een halff dachwandt elsbroeck onder Hekelgem .

Wij schepenen des Goidtshuijs van Affligem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor Jan Van Langenhove, schepene deser bancke, voor dese reijse geauthoriseert in plaetse van Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in propere persoone Merten Robijns (uijt crachte ende naer vermogen van sekere procuratie hem gegeven ende verleent bij Peeter Schoon onder sijne signature, ons schepenen naergenoemt in origineel gethoont ende voorgelesen, wesende sonder dathe) ende bij den welcken hij, den naebeschreven opdracht gelooft altijt te doen lauderen ende approberen ende heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als in tsheeren handen tot behoeff van Elisabeth De Vis, weduwe van wijlen Peeter Clauwaert een halff dachwant elsbroeck wesende de helft van eene meerdere partije toebehoorende Gillis De Decker, palende noort ende zuijt aen de goeden des voorschreven Godtshuijs van Affligem, oost Merten Robijns sone Niclaes, west Franchois De Pelsmaecker, op den commer van de heerlijcken grontcheijns daerop uijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van … oorden des jaers, die wegens de opdraegers moet gestelt worden tot den dach van heden ende voorts op andere condities daerop de selve partije aen de voorschreven ontfangersse als leste ende hoochste verdierderse is gebleven volgens de condities oft contracte daer van sijnde in dathe achtiensten january lestleden (18de januari 1679) alhier aengegeven daertoe wel gereserveert, doende voorts hij comparant uijt crachte der voorschreven procuratie allen tgene hij met rechte schuldich was te doen, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht dat wijsde, kennende ende lijdende hem inder selve qualiteijt aen het voorschreven partijken elsbroeck inder grootten soo ’t selve gelegen is, nijet meer recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert de voorschreven Elisabeth De Vis die het voorschreven halff dachwant elsbroeck emmers inder grootten soo ’t selve alsvore gelegen is, uijt handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als uijt tsheeren handen heeft ontfaen, die daer inne dijen volgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen van den voorschreven geauthoriseerden meijer ende onsen schepenen wijsdomme daer van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmt oft achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sesden dach der maent van meert inden jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende negenentseventich, schepenen Gillis De Bailly, Adriaen Van Nuffel, Peeter Geerstman, Jan Van Seebroeck ende Jan Kieckens.

Notitie bij PETRUS:

22 februari 1712 – Aankoop van 117 roeden elsbroeck te Hekelgem op Bleregem.

Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis sijne wettige huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Laurijs ende Guilliam De Greve, eene partije elsbroeck onder de prochie van Hekelgem .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem saluijt, met kennisse der waerheijt daen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden, datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Laurijs De Greve ende Guilliam De Greve, sijnen sone, de welcke t’samenderhandt hebben opgedragen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert, soos ij doen mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis, sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

Een elsbroeck gelegen onder de prochie van Heckelgem tot Bleregem, groot ontrent hondert seventhien roeden, paelende ter eenre de erfgenaemen Franchois Robijns, ter tweeder Hendrick De Kegel, ter derdere Aert De Vis, ende ter vierdere Michiel Clauwaert, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns van ontrent eenen stuijver t’sjaers aen de voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck de selve goeden aen den voorschreven Laurijs De Greve sijn gesuccedeert vuijtten hoofde van sijne ouders, soo hij verclaerde, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van twee hondert guldens eens, courant gelt, achthien hoogen doende, ider hooge drije guldens, daeraff de twee derde deelen sijn tot prouffijten van de vercoopers ende het resterende derde deel tot prouffijte van den hooger, drije guldens voor eenen palmslagh, drije guldens ten gelage, boven twee stuijvers ter ghelage op ider hooge te verteiren ten huijse van Peeter Clauwaert, soo ende gelijckerwijs de voorschreven partije elsbroeck aen den voorschreven cooper als hooghsten ende lesten verdierder is gebleven in de vercoopinge tusschen partijen aengegaen volgens den contracte daervan sijnde de date elff january seventhien hondert twelff daertoe om cortheijts wille wordt gereffereert op conditie datte voorschreven transportanten moeten voldoen ende betaelen den achterstel van den voorschreven cheijns tot Kersmisse seventhien hondert elff mede oock alle de settingen tot date van den voorschreven contracte geseth ende die sullen geseth worden sal den cooper betaelen, bekennende de voorschreven comparanten van de coopsomme ende de twee derde deelen van de hoogen voldaen te sijn, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreven transportanten daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts de voorschreven comparanten allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totte voorschreven partije elsbroeck egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer datte voorschreven comparanten daer over hadden geworpen ende vertheijen is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de goeden hier vooren tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt s’heeren handen heeft geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft om bij hun, hunne hoirs, erfgenaemen ende naercommelingen eeuwelijck ende erffelijck gebruijckt ende gepossesseert te worden op gelofte van ter saecken van dijen te staen te schote ende te lothe mette andere gemeijne innegesetenen van Hekelgem voorschreven naer gelande van boven tot beneden, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te wijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove, Michiel Clauwaert ende Andries De Witte, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sij op den tweeëntwintichsten dagh der maendt van february inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende twelff.

8 juli 1720 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem.

Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis sijne huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Jaspar De Keijser ende Anna Theresia De Maseneer, gehuisschen, een dachwant lants onder Hekelghem .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende ghecompareert is in properen persoone Jan Wellemans vuijt crachte ende naer vermogen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens Jaspar De Keijser ende Anna Theresia De Maseneer, gehuijsschen, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date achtsten july seventhien hondert twintich, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den achtsten july seventhien hondert twintich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende inde presentie van de getuijgen ondergenoempt Anna Theresia De Maseneer geassisteert met Jaspar De Keijser, haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende leijden mits dese als last ende procuratie hebbende van meester Adriaen De Maseneer hunnen vader ende schoonvader wesende van der date tweeëntwintich mei lestleden (1720) bij hem onderteeckent alhier gesien ende aen den cooper overgelevert, vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Peeter Clauwaert alhier present ende accepterende, dat is te weten:

Een dachwant lants gelegen onder de prochie van Hekelghem opt velt genoempt “Den Hoogenpael” paelende ter eenre oostwaerts de kercke goederen van Hekelghem, ter tweeder den voetwegh leijdende naer de voorschreven kercke, ter derde rende vierdere Jan Meert, belast aen’t Godtshuijs van Afflighem met drije stuijvers t’sjaers grontcheijns, ist min coopers prouffijt ende ist meer af te corten aen de coopsomme a rate den penninck sevenentwintich (3,7%) ende sal bij de vercoopers effen gestelt worden tot Kersmisse lestleden mede de huere die de weduwe Peeter De Roij daeraen heeft, commende den loopenden jaere ten behoeve van den lesten hooger sonder meer ofte ievers voorders mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, de comparanten competerende bij successie vuijtten hoofde van Elisabeth Merchij, de comparanten moeder ende schoonmoeder ende huijsvrouwe van den voorschreven De Maseneer als sij leefde ingevolge hunne cavelinge daervan sijnde gepasseert voor …… op den ……. , welcke cessie ende transport is geschiedt om ende voor twee guldens sesthien stuijvers courant gelt par ieder roede (= 280 guldens) t’eijnde maete t’eijnde gelde soo ende ghelijck het bij den gesworen lantmeter sal bevonden worden, welcke metinge compt ten laste van de vercoopers ende dat op de volgende condities, in den eersten dat ’t selve goet sal staen te verhoogen ten huijse van den cooper totter expiratie van drije sondaghsche kerckgeboden die sullen moeten geschieden van veerthien tot veerthien dagen aen de kercke van Hekelghem, doende ieder hooge drije guldens commende de twee derde paerten ten behoeve van de vercoopers ende het resterende derde paert ten behoeve van iederen hooger to soo vele hij daer op stelt, ende sal ’t volle emport beneffens de coopsomme bij den lesten hooger prompt naer de gedaene kerckgeboden moeten opgeleijt ende betaelt worden, item niement en sal voor hooger aengenomen worden ten sij hij prompt stelle suffisante borge ten contentemente van de vercoopers ende sullen evenwel de vercoopers optie ende keuse hebben van eenen hooger te kiesen die het hun gelieft mits dat den selven oock sal gestaen met soo veele het hem stont met sijne leste gestelde hoogen, item op ider hooge sal ten huijse van de coopers moeten verteirt worden vier stuijvers, d’welck beneffens noch drije guldens alsnu te verteiren bij den lesten hooger, ongemindert de coopsomme prompt naer de gedaene kerckgeboden oock sal moeten betaelt worden, item ingevalle den cooper afgehooght wordt sal voor sijne vromichheijt van den lesten hooger moeten trecken sesse guldens eens sonder corten aen de principaele coopsomme, gelovende de comparanten ende acceptant elckanderen van allen ’t gene voorschreven is waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen twegen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sa lende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende, den cooper, lesten hooger ofte den genen die bij de comparanten gecosen sal worden inden voorschreven pandt naer voldoeninge der coopsomme ende ’t gene daeraen cleeft te goeden, vestigen ende erfven met gelofte van waerschap ende alle andere solemniteijten naer rechte gerequireert mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int’ achtervolgen ende volbrengen deser, dese ten laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte ende verbintenisse als vooren, commende dese dobbel, segels ende kerckgeboden ten laste van den lesten hooger voor d’hellicht ende ten laste van de vercoopers d’ander hellicht, aldus gedaen ende gepasseert tot Hekelghem ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van meester Judocus De Deken, lantmeter ende Michiel Clauwaert als getuijgen hiertoe aensocht ende heeft den cooper, den voorschreven pandt verhooght met drije hoogen sijnde de minute deser geschreven op segel van sesse stuijvers bij de comparanten, acceptant ende getuijgen beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis, gehuijsschen, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijne voorschreven constituanten aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken het dachwant lants hier vooren naerder tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, ende isser alsoo dijenvolgende ’t sijne behoeve ende ten behoeve van Joanna Cornelis sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maennissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

1 maart 1728 – Aankoop van een onbehuisde hofstedeop Boeckhout te Hekelgem.

Peeter Clauwaert sone Peeters heeft bij denominatie van Marie De Decker vercregen eene onbehuijsde hofstede op Boeckhout gelegen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende ghecompareert is in properen persoone Jan De Coster vuijt crachte ende naer vermoghen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van wegens Marie De Decker weduwe wijlen Guilliam Van Varenbergh, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date eersten meert seventhien hondert achtentwintich, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den eersten meert seventhien hondert achtentwintich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende inde presentie van de getuijgen ondergenoempt Marie De Decker weduwe wijlen Guilliam Van Varenbergh, de welcke comparante heeft bekent ende geleden soo sij doedt mits desen, vercocht, gecedeert, gedenomineert ende getransporteert te hebben aen Peeter Clauwaert sone Peeters, alhier present ende accepterende, dat is te wetene:

Ontrent negenendertich roeden onbehuijsde hofstede, gelegen onder Hekelgem tot Boeckhout, paelende ter eenre den steenwegh, ter tweeder ende derder de weduwe Philips Verleijsen ende ter vierder Carel Stevens, belast met twelff stuijvers grontcheijns aen’t Godtshuijs van Afflighem ende aen de kercke van Hekelghem met derich stuijvers t’sjaers onquijtbaer sonder meer, de comparante man saliger competerende bij coope tegens de momboiren der kinderen van Adriaen De Leeuw ende Anna Van Mulders volgens d’acte van transport met clausule van denominatie daer bij gereserveert, gepasseert voor mij notario present getuijgen op den thiensten juli seventhien hondert negenthien, alhier gesien, welcke cessie ende transport is geschiedt om ende voor de somme van hondert sevenentsestich guldens van welcke somme de comparante (daeraen afgetrocken den voorschreven gront ende erfcheijns a rate den penninck sevenentwintich (~3,7%)) bekent voldaen te sijn, dienende dese voor quittantie van voldoeninghes onder van andere te moeten doceren, ende moet den cooper bovendijen betaelen ’t dobbel autenticq van ’t voorschreven contract opsoecken ende segels beneffens dese dobbel ende segels, gelovende daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, daer vooren verbindende haeren persoon ende goederen, present ende toecommende, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in haeren naem ende van haeren tweghen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende, den acceptant inden voorschreven pant te goeden, vestighen ende erfven met gelofte van waerschap als vooren, gelovende ende verbindende etta. aldus gedaen ende gepasseert tot Hekelghem ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Peeter Verleijsen, Franchois Ledeghen, Jan De Coster ende Anthon De Ruijsscher, als getuijgen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser geschreven op segel van sesse stuijvers bij de comparante, acceptant ende getuijghen, beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Peeter Clauwaert, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijne voorschreven constituante aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de voorschreven goederen vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, ende isser alsoo dijenvolgende ’t sijnen behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maennissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

 

Generatie V.

 1. JAN DE WITTE, gedoopt omstreeks 1565, † STRIJTEM vóór 1637, huwde met
 2. LUCIE JACOBS, gedoopt omstreeks 1565, † STRIJTEM na 1600.

 

 1. MERTEN ROBIJNS, gedoopt te HEKELGEM in 1580, begraven te MELDERT op 24 september 1659, huwde in 1605 met
 2. ELISABETH WAUTERS, gedoopt in 1584.
 1. ARNOLDUS CLAUWAERT, ged. HEKELGEM 21 mei 1606, † ald. 7 sept. 1632, tr. HEKELGEM 25 juni 1627
 2. MARGARETA DE GREVE, ged. HEKELGEM 8 okt. 1605.

Notitie bij ARNOLDUS: Arnoldus nam het beroep van koster over van de oom van zijn vrouw, Michael De Greve, na diens dood in 1625.

http://www.clauwaert.be/indexNederlands.htm.

Generatie VI.

 1. PETRUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM omstreeks 1565, † aldaar op 23 oktober 1637, huwde met
 2. ELISABETH OPHALVENS, gedoopt te HEKELGEM in 1570.

Notitie bij PETRUS: De naam komt voor in de kerkrekeningen van Hekelgem, 1589/90 en 1596.

1589: pag 6: “item ghegeven Pieter Clauwaert den ioenghen over een halffen daech Sinte Machiels coer te meyesten als de meyesters daer waeren”.

1596: pag 3: “ontfang van Pieter Clauwaert voor het fruit van het kerkhof over’t jaer sesenneghentigh”. De eerste vermelding slaat zeker op deze Petrus daar er slechts twee in Hekelgem waren op dat ogenblik en de benaming “de jongere” slechts gebruikt wordt als de oudere nog in leven is.

Bij de laatste vermelding bestaat geen zekerheid of het hier over deze Pieter gaat of over zijn vader. http://www.clauwaert.be/indexNederlands.htm.

 1. MICHAËL DE GREVE, gedoopt in 1566, begraven te HEKELGEM op 1 september 1625, huwde te HEKELGEM in 1600 met
 2. CATHARINA QUARIBBE, begraven te HEKELGEM op 9 juli 1636.

Notitie bij MICHAËL: Koster te Hekelgem.

 

Hoofdstuk VI.

 1. BENEDICTUS EMMANUËL SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 29 augustus 1752, † aldaar op 19 maart 1808, huwde te HEKELGEM op 11 juli 1780 met (JO)ANNA FRANCISCA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 7 mei 1756, † aldaar op 13 september 1797, dochter van JOSEPHUS CORNELIS en JOANNA CATHARINA DE KEGEL.

Uit dit huwelijk:

 1. JOANNA MARIA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 3 mei 1781, † aldaar op 13 april 1831, huwde te HEKELGEM op 26 oktober 1807 met BENEDICTUS VERTONGHEN, gedoopt te HEKELGEM op 21 oktober 1786, † aldaar op 6 augustus 1849, zoon van PASCHASIUS en PETRONELLA DE VIS.

 

 1. BENEDICTUS SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 6 september 1782, † aldaar op 28 december 1854.
 2. JOANNES FRANCISCUS, volgt hoofdstuk VII.
 3. JOANNA BENEDICTA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 20 oktober 1785, † Moorsel 26 februari 1852, huwde te HEKELGEM op 18 februari 1835 met JOANNES BOSMANS, gedoopt te Moorsel op 27 november 1780, † aldaar op 8 april 1866, zoon van PETRUS en ANNA MARIA VAN DEN MEERSSCHE.
 4. JOANNES BAPTIST SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 28 februari 1787, † aldaar op 31 juli 1856, huwde te HEKELGEM op 21 november 1850 mat ROSALIA COBBAERT, geboren te DENDERLEEUW op 14 mei 1809, † HEKELGEM op 1 juli 1885, dochter van MICHAËL en MARIA ANNA DROESHOUT.
 5. PETRUS JOANNES SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 7 juni 1788, † aldaar op 7 juni 1788.
 6. JAN HUBERT SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 3 november 1789, † aldaar op 13 februari 1863, huwde te HEKELGEM op 29 mei 1822 met JUDOCA CAROLINA PLAS, gedoopt te HEKELGEM op 15 januari 1780, † aldaar op 5 april 1856, dochter van GERARDUS en JOANNA MARIA ROLLIER.

Zie achteraan naar de bijlage voor de nakomelingen en de kwartierstaat.

 1. CATHARINA JACOBA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 8 juli 1791, huwde te HEKELGEM op 13 mei 1818 met JOANNES BAPTIST VANDERBEKEN, gedoopt te ERWETEGEM op 12 juni 1776, † vóór 1849, zoon van FRANCISCUS en BARBARA D’HERDE.
 2. MARIA FRANCISCA SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 16 december 1792, begraven aldaar op 2 juni 1798.
 3. MARIA THERESIA SCHOON, geboren te HEKELGEM op 19 april 1794, begraven aldaar op 25 december 1874, huwde te HEKELGEM op 22 april 1817 met EGIDIUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 2 juni 1787, † aldaar op 18 maart 1857, zoon van FRANCISCUS en JOANNA BRYS.
 4. PETRUS EMMANUËL SCHOON, ged. HEKELGEM 7 febr. 1796, † ald. 25 april 1869.
 5. PETRONELLA SCHOON, geb. HEKELGEM 27 aug. 1797, † ald. 29 aug. 1798.

Notitie bij BENEDICTUS EMMANUËL:

26 november 1779 – Betaling door de rendant van schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den rendant alnogh betaelt aen Benedictus Schoon de somme van ses guldens over drij daegen met twee peirden naer Genap(pe) geweest te hebben tot transport der bagagie van haere majesteijts trouppen in de maend van juni lestleden, volgens quittantie daervan sijnde in date als de voorgaende (26ste november 1779), dus 6 – 0 – 0.

1780 – Benedictus Schoon ende sijnen knecht Hendrick Wambac(q), R. A. Anderlecht, Archief Staten van Brabant, n° 405/26. Aanstellen rontgast te Hekelgem in 1780.

24 december 1783 – In de “Zettingboek van de 20ste penning te Hekelgem van 24 december 1783” werd hij belast op 8 bunder 61 roeden land wat in hedendaagse maten een oppervlakte vertegenwoordigd van 10 ha. 21 a. 81,8 ca. Hij betaalde hiervoor 32 – 1 – 2 belasting. (Rijksarchief, Centrale administratie van het Dijle departement, n° 862.)

6 februari 1796 – In de register dat door Fransen aangelegd werd voor 17 pluviôse jaar 4 (6 februari 1796) pachtte hij, van de abdij van Affligem, 4 B 2 D 0 R land wat in hedendaagse maten een oppervlakte vertegenwoordigd van 5 ha 64 a 0 ca. Tevens had hij ook de Asschenrenbosch in pacht met een oppervlakte van 19 B 0 D 0 R of 23 ha 81 a 42 ca. Hij pachtte ook de Cam(berg)vijver. (Rijksarchief, Département de la Dyle, Administration de l’Enregistrement et des Domaines, N° 925)

Voor de “Gedwongen Lening” werd hij ingedeeld in rang 12 voor 900 pond, dit werd later teruggebracht tot 600 pond. (Rijksarchief, Centrale administratie van het Dijle departement, n° 1259.)

Bij het neerslaan door de Fransen, op 3 januari 1797, van de opstand aan de abdij van Affligem kreeg Pieter Colson, die niet tot de opstandelingen behoorde, een schot in de buik. Met veel moeite en pijn sleepte hij zich tot aan de hofstede van pachter Schoon, waar hij totaal uitgeput in de schuur neerzonk. Daar vond hem de dochter des huizes, Joanna Benedicta, die eerst meende, dat het haar vader was. (Heemkundige kring “De Faluintjes, jg. VII, april 1994, n°2) en (De Mariagroet uit Affligem, 1948, Herinnering aan de boerenkrijg)

Toewijzing in de verkoopzaal te Brussel op: 17 januari 1799 – 10 uur. (land dat hij huurde van de oude abdij Affligem)

Affiche nr. 149 artikel: 6.

Proces-verbaal van de schatting opgemaakt op: niet vermeld.

Geschat door: Jean Valentin Cordier, expert en Mathias Gruber, commissaris te Asse. De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 178 pond, en de verkoopprijs op 3 560 pond.

Verpacht aan burger Benoit Schoon, voor negen jaar, met een pachtcontract in voege vanaf 25 december 1790 en eindigend op 25 december 1799, voor een jaarlijkse pachtsom van 78 gulden.

Beschrijving van de goederen:

Drie bunder één dagwand (4 ha 8 a 69 ca) land en weide gelegen te Hekelgem, kanton Asse, verpacht aan Benoit Schoon, voor een jaarlijkse pachtsom van 143 frank, belastingen niet inbegrepen. Deze goederen zijn gelegen en opgedeeld als volgt:

1- Twee dagwand (62a 87 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op de plaats genaamd “Den Molencauter” grenzend langs een zijde aan het goed van Pierre Nieulant, langs de drie andere zijden aan de goederen van de voormalige abdij Affligem.

2- Zes dagwand (1 ha 88 a 63 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op de plaats genaamd “Den Molencauter” grenzend langs een zijde aan de goederen van de Armen van Asse, 2de aan het goed van Benoit Schoon, 3de aan de steenweg van Brussel naar Gent, en 4de aan de goederen van de voormalige abdij Affligem.

3- Drie dagwand 50 roeden (1 ha 10 a 3 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op de plaats genaamd “Den Wijmeersch” grenzend langs alle zijden aan het goed van Guillaume Van De Perre.

4- Één dagwand 50 roeden (47 a 16 ca) weide gelegen te Hekelgem op de plaats genaamd “Den Wijmeersch” grenzend langs een zijde aan de vijvers genaamd “Wijmeerschvijvers”, 2de aan het goed van Benoit Schoon, 3de aan het goed van de weduwe De Smedt, en 4de aan het goed van Benoit Schoon.

Koper: Charles Louis Joseph Terrace.

Het bieden ving aan met een openingsbod van 1 280 frank. Tijdens het branden van de 2de kaars toegewezen voor het eindbod van 2 000 frank aan burger Charles Louis Joseph Terrace wonende te Asse in opdracht van een onbekende opdrachtgever.

Op 27 oktober 1800 leende Benedictus Schoon van Carolus Marckx & Anna Francisca De Troch uit Aalst 350 gulden, Jan Frans Van Lierde stond borg voor deze obligatie aan 4%.

Op heden den 5de brumaire 9de republikeins jaar (27/10/1800), compareerde voor mij Joannes Hubertus Boumans als openbaar notaris, geadmitteert door de administratie van het departement der Dijle, ter residentie binnen de gemeijnte van Assche, arrondissement van Brussel, behoorelijck gepatenteert, ende in presentie van de getuijgen naergenoemd, Benedictus Schoon weduwenaer van wijlen Anna Françoise Van Lierde, ingesetenen der gemeijnte van Hekelghemn welcken comparant: / over eene personele obligatie van drijhonderd vijftigh guldens courant geldt door hun ende sijne voornoemde huijsvrouwe gelicht van de naergenoemde acceptanten op den 28ste meij 1796 de welcke mits desen comt te cesseren (eindigen) ende voorts over verschene inter… selve obligatie tot den 8ste prairial 8ste jaer / heeft verklaert gelijck hij doet mits desen, schuldigh te wesen aen Carolus Marckx ende Anna Francisca De Troch, gehuijsschen ende ingesetenen des gemeijnte van Aelst alhier present mede comparerende ende ’t gene naerbeschreven ’t hunnen gemeijnen behoeve accepterende, eene somme van vierhondert guldens courant Brabants geldt, maeckende in Frans geld, sevenhondert vijfentwintig francs en tweeënsestigh centimes, den schellinck gerekent tot seven stuijvers ende alle andere specien naer advenant, dienende dese daer over voor acquit van ontfanck, sonder van andere te moeten doen blijcken, met renonciatie (afstand) aen d’exceptie van ongestelden gelde, belovende hij comparant daer voor jaerlijkx aen de acceptanten ofte den genen huns actie hebbende te geven ende premie te betaelen eene voortaene obligatie van sesthien guldens insgelijkx courant geldt, ende aldus à rate van vier guldens par cent s’jaers, exempt van Xde ,XXde , meerdere ende mindere penningen ende generalijck van alle andere lasten geene uijtgenomen ofte gereserveert, niettegenstaende de placcaerten ofte uijtsendingen van overheijdt hier aen contrarie waeren, aen de welcke den comparant verclaert te derogeren bij desen de selve obligatie cours ende inganck genomen hebbende van op den 8ste prairial 8ste jaer alvolgens dat het eerste jaar van betaelinge daer van verschijnen sal op den 8ste prairial 9de jaer ende soo voors jaerlijkx tot de effective queijtinge dier, de welcke sal moeten geschieden in silvere metallique geldspeciën tusschen heden ende drij eerstcomende jaeren met den interest van dien naer rate van teijde verschenen, faicte dier belooft hij comparant de selve capitaele somme van vierhondert guldens courant geldt als daer ’t sijnen coste te besetten op goede ende suffisante panden ten contentemente der acceptanten daer voren verbindende sijnen persoon ende goederen present ende toecomende.

Ende alhier mede comparerende Jan Francis Van Lierde, ingeseten pachter ende molder binnen de voorschreve gemeijnte van Hekelgem den welcken sigh voor den selven comparant geldlichter ofte debiteur over de voorschreve obligatie ende te verschijnen interesten dier, mitsgader voor den geheelen inhoudt ende accomplissement der vorenstaende acte obligatoir verclaert te stellen als borge principael ende solidair onder renonciatie … beneficie van exussie van welcker effect hij voorgaendelijk door mij notaris was onderricht.

Gelovende den gezeijden comparant geldlichter ofte debiteur de voormelde sijne borge over alles te sullen ontheffen ende indemneren.

De costen over het passeren deser, dobber dier, segel, enregistrement & sullen door den comparant geldlichter moeten gedragen ende betaelt worden.

Aldus gedaan ende gepasseerd binnen de gemeijnte van Asse, date ut supra, ter presentie van Guillielmus Benedictus De Smedt ende Egidius De Keijser als getuijgen hiertoe aensocht. G. B. De Smedt, B. Schoon, J. F. Van Lierde, E. De Keijser.

’t Hand X Merck van Carolus Marckx verclaerende niet te connen schrijven.

Quod attestor, J. H. Boumans.

Op 19 mei 1807, een jaar voor zijn dood, leende hij van Isabelle De Valck, servante te Brussel, 725,62 fr. of 400 gulden Brabants. Hij hypothekeerde daarvoor land en bos gelegen op het Block aan de langestraat, groot 90a. Was dit om het huwelijk van zijn dochter Joanna Maria te bekostigen, zij huwde op 26 oktober 1807.

Faisons savoir, que par-devant moi Jean Hubert Boumans comme notaire public, admis pour le département de la Dijle, de résidence en la commune d’Assche, justice de paix de ce nom, arrondissement de Bruxelles et en présence des témoins après nommés, est comparu, Benoit Schoon, veuf d’Anne Françoise Van Lierde, fermier, domicilié en la commune d’Hekelghem, connu de moi notaire, lequel comparant a déclaré comme il déclare par les présentes, avoir reçu et levé en derniers métalliques d’argent des mains de Isabelle De Valck, servante, demeurant à Bruxelles, section …. , numéro ….. , ici présent et acceptant la rente ci après à son profit, une somme de sept cent vingt cinq francs et soixante deux centimes / faisant en ci-devant argent courant de Brabant, quatre cent florins / dont le présente servante pour reconnaissance de perception, sans devoir faire conter d’autre, promettant ledit comparant de payer annuellement à la susdite crédirentière ou ayant cause pour la même somme capitale une rente héréditaire et remboursable de trente neuf francs et quatre-vingt dix centimes / faisant en ci-devant argent courant de Brabant vingt deux florins / et ainsi à raison de cinq et demi pour cent par an exempt de dixièmes, vingtièmes, plus et moindres derniers, contributions foncières et généralement de toutes autres charges et impositions, aucune exceptées ou réservées, non obstant que les lois furent à ce contraire auxquelles le débirentier déclare de renoncer par les présentes, la même rente prennent cours cejourd’hui, ainsi que la première année de payement en échera le dix neuf mai mille huit cent et huit, et ainsi d’année à année, jusqu’au remboursement effectif de ladite somme capitale de sept cent vingt cinq francs et soixante deux centimes, lequel devra être faisant à rate de … en monnaies métalliques d’argent comme … obstant que les lois seraient contraires, au quelles le débirentier .. pour lors déclare aussi de renoncer. Obligeant le même compte débirentier pourtant ce qui est avant et après écrit sa personne, présent et future, et principalement pour hypothèque … partie de bien, étant terre et bois, grande quatre-vingt dix ares cinquante sept milliares / deux journaux quatre-vingt … verges ancienne mésure / nommée le block, située sous la dite commune d’Hekelghem dans la rue dite langestraete, aboutissant ….. Zacharie De Wever, … provenant de l’abbaye supprimée … et quatre, le comparant débiteur, étant quitte, libre et .. comme ledit comparant débirentier déclare, attendu que … lequel cette partie de bien a été chargé autrefois à la ….. supprimée d’Afflighem, est aboli.

Quelle partie de bien ci-avant exprimé appartient au débirentier par succession de ses parents ………………. Jeanne Pétronille De Witte, en leur vivant conjointes comme … enfant et héritier …… , et à quelle dite Jeanne Pétronille .. elle était parvenu du chef de ses parents Jacques De Witte ………… , en leur vivant ainsi conjointes, et en autre ……………………………………

par leur testament mutuel, passé devant le notaire sifig ?? à Assche présent témoins le dix sept ventôse an quatrième, enregistré audit Assche le vingt huit floréal de la même année, .. aussi vu par copie authentique; promettant le comparant débirentier à la crédirentière sur tout ce qui est avant écrit, assurance et garantie, si par la suite il y en .. quelque défaut.

Constituant le même comparant débirentier conséquemment tout porteur d’une grosse ou expédition authentique des présentes pour comparaître en son nom au bureau de la conservation des hypothèques à Bruxelles et ailleurs ou il appartiendra afin d’y faire inscrire l’hypothèque donnée pour cette rente et moyennant ce la faire affecter la même rente et intérêts en ….. sur la partie de bien ci-avant exprimé au profit de la crédirentière prénommée, ensemble &&

Les frais de cette constitution de rente, sa grosse, timbres, enregistrement, inscription d’hypothèques, procuration afin de radiation et de la radiation inclus, devront être supportés et payés par le comparant débirentier.

Fait et passé en la commune d’Assche au bureau de moi notaire le dix neuf mai mille huit cent et sept (19 mei 1807) en présence de Egide De Keijser, cabaretier, et Pierre Van Der Poorten, aussi cabaretier, tous deux domiciliés en la dite commune d’Assche, comme témoins a ce requis, en présence des que j’ai prélu cette constitution de rente au comparant débirentier et à la crédirentière et ensuite encore par tradution en langue flamande et qui l’ont signée conjointement ledit comparant débirentier avec moi notaire, ayant la crédirentière déclaré ne savoir écrire et la signé avec une marque en forme de croix.

 1. Schoon, X la marque d’Isabelle De Valck pour ne savoir écrire.
 2. De Keyser, P. Van Der Poorten, Boumans, notaire.

30 maart en 1 april 1808 – Boedelbeschrijving van Benedictus.

Le trente un mars mille huit cent et huit à huit heures du matin, à la requête de Benoit Vertonghen, cabaretier et cultivateur, domicilié en la commune d’Hekelghem, à titre de son épouse Jeanne Marie Schoon, laquelle dernière est fille de Sieur Benoit Schoon et Anne Françoise Van Lierde, en leur vivant conjoints et domiciliés audit Hekelghem, le premier décédé le dix neuf de ce mois de mars et la seconde en l’an mille sept cent quatre-vingt dix huit, item, de Benoit, Jean François, Jeanne Benoite et Jean Baptiste Schoon, cultivateurs et cultivatrice, tous majeurs d’âge et enfants des susnommés Benoit Schoon et Anne Françoise Van Lierde, demeurant tous en la prédite commune d’Hekelghem, et finalement à la requête de Jean François Van Lierde, meunier, aussi domicilié à Hekelghem, en qualité de tuteur de Jean Hubert, Catherine Jacqueline, Marie Thérèse et Pierre Emmanuel Schoon, quatre enfants encore mineurs des susnommés Benoit Schoon et Anne Françoise Van Lierde, élu et nommé à cette qualité qu’il a acceptée par acte de délibération des parents desdits mineurs reçu par le juge de paix d’Assche le vingt six de ce mois, enregistré audit Assche le lendemain par Graindorge, tous habiles à se dire et porter héritiers chacun pour une neuvième part de leurs susdits parents, à la conservation des droits et intérêts respectifs des parties et tous autres qu’il appartiendra et sans y préjudicier, il va être par Jean Hubert Boumans, notaire public, admis pour le département de la Dijle, de résidence en la commune d’Assche, justice de paix de ce nom, arrondissement de Bruxelles, en présence des témoins après nommés et en celle de Jean Baptiste Van Mulders, fermier, domicilié en la commune d’Esschene, en qualité de subrogé tuteur (toeziende voogd) des prédits quatre enfants mineurs, élu et nommé à cette qualité, qu’il a accepté par l’acte de délibération des parents desdits mineurs cité ci-dessus ainsi que son enregistrement procédé à l’inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles, ustensiles, du ménage et labour, bestiaux, habits, linge et vêtements, fruits sur la campagne, deniers comptant et autre effets mobiliers, titres, papiers et renseignement dès pendant de la succession desdits Benoit Schoon et Anne Françoise Van Lierde, trouvés et étant dans les lieux ci-après désignés composant la demeure qu’occupait en dernier lieu le susdit Benoit Schoon, située en la prédite commune d’Hekelghem où se fait le présent inventaire et dans laquelle il n’est cependant pas décédé attendu qu’il a été trouvé mort dans le jardin de Pierre Van Nieuwenborgh audit Hekelghem sur la représentation qui sera faite du tout par le Sieur Jean Adrien Stiart, particulier, demeurant à Assche, gardien au scelle ci-après énoncé, lequel a affirmé à l’instant et mains du notaire soussigné, en présence des témoins n’avoir rien détourner ni fait détourner et n’avoir pas connaissance qu’il ait été rien pris ni détourné directement ni indirectement depuis son établissement des objets de la dite succession après que le scellé apposé par le susdit Juge de paix d’Assche, suivant son procès-verbal en date du vingt cinq de ce mois de mars, enregistré audit Assche par Graindorge, le vingt sept dito mois aura par lui été reconnu et levé.

Tous lesquels meubles et autres objets seront estimés par le sieur Amand Vertonghen, fils de Jean, cultivateur à Hekelghem, ici aussi présent à cet effet lequel a été nommé pour cet objet par les requérants excepté par Jeanne Benoite Schoon, ensuit le procès-verbal en forme par le susdit juge de paix d’Assche le vingt six de ce mois de mars enregistré audit Assche le vingt sept dito, par quel procès-verbal il conste également de la prestation de serment faite par ledit expert comme faisant partie dudit procès-verbal.

Le tuteur et subrogé tuteur ci-avant nommés ayant été requis per le soussigné notaire de déclarer individuellement, s’ils ont des prétentions à charge de ladite succession a été répondu par le tuteur Jean François Van Lierde qu’il trouve à charge de la même succession une donne de onze cent trente deux francs soixante dix sept centimes / six cent vingt quatre florins neuf sols en ci-devant argent courant / du chef des débourses faites pour le défunt aux contributions foncières qu’aux autres objets ainsi que du chef de l’argent prêté au défunt le tout suivant connaissance des requérant majeurs et une reconnaissance signée par le défunt, offrant en outre ledit tuteur d’affirmer sous serment la réalité de sa prétention, ci 1132, 77 francs.

Et le susdit subrogé tuteur Jean Baptiste Van Mulders a répondu de n’avoir aucune prétention à charge de ladite succession.

Et ont toutes les parties, sous la réserve de leur droit et la gardien signé en cet endroit, conjointement avec Josse De Meij et Francis Guns, cultivateurs de profession, tous deux domiciliés en ladite commune d’Hekelghem, comme témoins à ce requis et moi notaire, pour intitulé du présent inventaire à l’exception de Jeanne Benoite Schoon, laquelle a déclaré ne savoir écrire et a signé avec une marque en forme de croix.

 1. Vertonghen, B. Schoon, ceci X est la marque de Jeanne Benoite Schoon, J. F. Van Lierde, J. F. Schoon, Stiart, J. B. Van Mulders, Judocus De Meij, Frans Guns, J. H. Boumans, notaire.

Dans la cuisine s’est trouvé, une étuve avec ses accessoires estimé par l’expert Amand Vertonghen à sept francs – 7 francs.

Une latte de fer, crémaillère, pelle à feu et pincette, un soufflet, une grille, une palette, et un crochet estimé à six francs – 6 francs.

Neuf sièges, trois tables, estimé à six francs – 6 francs.

Un horloge avec la caisse, estimé à dix huit francs – 18 francs.

Vingt assiettes d’étain et une soucoupe, une gamelle, moutardier et un plat percé idem, estimé à quinze francs – 15 francs.

Un écumoire en cuivre (schuimspaan), deux cafetières dont une en fer blanc et une en faïence, un double pot avec une couverte d’étain, un pot idem, deux pintes, trois théières, cinq tasses, deux verres à bière, quatre bouteilles et deux lampes en fer, estimé à trois francs – 3 francs.

Deux selliers d’étain, un bat feu, une boite à thé, huit fourchettes, quatre pots de fleurs artificielles, deux répassoirs et un rabat de cheminé, estimé à deux francs – 2 francs.

Deux casseroles, deux couteaux, deux assiettes et un bac à houille, estimé à un franc – 1 franc.

Dans la chambre à coucher du défunt, un coffre de bois blanc non peint, sur lequel était opposé le scellé qui au même instant a été levé, quel coffre est estimé à cinq francs – 5 francs.
Trouvé dans ledit coffre deux paires des boucles en cuivre platinés en argent, deux mandes contenant six demi manches, estimé à huit francs – 8 francs.

Dix serviettes, quatre chemises du défunt, deux bourses vides et quelques vieux ?, estimé ensemble à la somme de neuf francs cinquante centimes – 9,50 francs.

Item, un autre coffre de bois blanc sur lequel était opposé le scellé qui au même instant a été levé, ledit coffre estimé à trois francs – 3 francs.

Trouvé dans ledit coffre dix huit serviettes, cinq nappes de table, un essuie-mains, une couverte d’oreiller et une couverte d’enfant et une petite boite, estimé à trente cinq francs – 35 francs.

Un pupitre sur lequel s’est trouvait le scellé qui au même instant a été levé, ledit pupitre estimé à un franc – 1 franc.

Trouvé dans ledit pupitre deux pistolets, un couteau, douze livres des prières et autres et quelques vieux papiers insignifiant, estimé à deux francs – 2 francs.

Item, un autre pupitre sur lequel se trouvait aussi le scellé qui au même instant à été levé, ledit pupitre estimé à cinquante centimes – 50 centimes.

Trouvé dans ledit pupitre en argent comptant deux plaquettes et deux pièces de deux liards chaque faisant ensemble soixante treize centimes – 73 centimes.

Item, les papiers des biens de la mortuaire lesquels seront inventoriés dans la vacation de demain.

Trois mauvais tableaux, cinq petits cadres, douze livres, un coffre, une armoire, dans quelle armoire se trouvait douze bouteilles vides, une balance en bois, quatre poids en plomb, une chandelier en cuivre, estimé à trois francs – 3 francs.

Deux caisses à thé, un cabinet représentant une vierge, une crémaillère, un chevet et un pot de fer fondu, estimé à quatre francs – 4 francs.

Deux seaux, deux sièges, un réchaud en fer fondu, un moulin à filer, un aspe loir, une table, un pot à graisse, estimé à quatre francs – 4 francs.

Une lanterne, un fisil, trois paquets de fil encore deux moulins à filer (spinmolens), un miroir, une petite garde-robe vide, deux répassoirs, deux mandes, estimé à dix francs – 10 francs.

Item, une garde-robe contenant un habit, une boite, deux jalousies, estimé à seize francs – 16 francs.

Les autres habillements dans ladite garde-robe ont été réclamés par Benoit et Jean François Schoon, deux enfants du défunt.

Une autre garde-robe estimé à huit francs – 8 francs.

Les sals linges qui se trouvait dans ladite garde-robe ont été réclamés par Benoit et Jean François Schoon.

Un lit en bois garni en serge bleu, contenant un traversin et deux cousins, un lit des plumes, une paire de draps, un couverte de laine, une paillasse, une mauvaise culotte, une paire des bas, estimé à quarante francs – 40 francs.

Une romaine en fer, deux paniers, estimé à un franc cinquante centimes – 1,50 francs.

Il a été vaqué depuis ladite heure de huit heures jusqu’à celle de midi, tant a rédiger l’intitulé ci-dessus qu’a l’inventarisation des objets qui viennent d’être décrits.

Ce fait lesdits objets ont été laissés en la garde du gardien Stiart, qui le reconnaît et s’en charge pour les représenter quand et à qui il appartiendra et la vacation pour continuation du présent inventaire a été indiquée à ce jour à une heure de l’après diner en ladite maison ou parties ont promis de se trouver et ont lesdites parties, le subrogé tuteur, l’expert et le gardien ainsi que les témoins ci-dessus nommés à … signé avec moi notaire à l’exception de Jeanne Benoite Schoon, laquelle a déclaré ne savoir écrire et a signé avec une marque en forme de croix.

 1. Vertonghen, B. Schoon, J. F. Schoon, ceci X est la marque de Jeanne Benoite Schoon, J. B. Schoon, J. F. Van Lierde, J. B. Van Mulders, Amandus Vertonghen, Stiart, Judocus De Meij, Frans Guns, J. H. Boumans, notaire.

Et ledit jour trente un mars mille huit cent et huit à une heure de l’après diner, en conséquence de l’assignation prise par la clôture de la précédente vacation, il va être par ledit notaire Jean Hubert Boumans, présent les témoins ci-après nommés procédé à la continuation du présent inventaire aux mêmes requêtes, présences et qualités que dessus ainsi qu’il suit:

Dans la vestibule trouvé un tableau représentent un Christ, deux cartes géographiques représentent la mappemonde, estimé à trois francs – 3 francs.

Dans la chambre pour descendre dans la cave, deux chaudrons en cuivre, un plat d’étain, une paële en fer, une cuvelle, un coquart, six cuillères d’étain, et huit en bois, estimé à huit francs – 8 francs.

Dans la cave, quatre tonnes remplies de bière et deux vides, trois jantiers, et deux tas des pommes de terre, estimé à quarante francs – 40 francs.

Dans la petite cave, une tellière, deux tonnes au lait, une cuvelle à laver le beure, estimé à huit francs – 8 francs.

Dans une grande chambre donnant sur le cour, deux tables en bois chêne couverte avec de la toile ciré, une autre grande table ovale, estimé à quatorze francs – 14 francs.

Un lit de bois garni en étoffe jaune, estimé à douze francs – 12 francs.

Un buffet en bois titré, contenant sept plats d’étain, deux assiettes, poivrier et moutardier idem, une cuillère à soupe, cinq tasses de porcelaine, deux carafes de christale, quatre verres à vin, quatre cuillers d’étain à café, mouchette en cuivre estimé ensemble à cinquante francs – 50 francs.

Cinq tableaux des différentes hauteurs, le premier représentent in archevêque, le second l’annonciation, le troisième et quatrième un bouquet des fleurs et le cinquième la résurrection de notre Seigneur, neuf cadres vitrés, un battoir à beurre avec sa clef, une cuvelle contenant quelques morceaux de lard, estimé à douze francs – 12 francs.

Un grand chaudron en cuivre, six sièges, un fauteuil, et une pincette, estimé à douze francs – 12 francs.

Trois sacs à la farine, estimé à un franc – 1 franc.

Sur l’escalier du grenier un terrier d’houblon, estimé à deux francs – 2 francs.

Dans la chambre à droite du vestibule, deux tableaux représentent Sain Benoit et un Christ flagelle, quatre gamelles, et deux chaises, un panier d’osier, estimé à deux francs – 2 francs.

Un martelât, un traversin des plumes, une paire de draps, une couverte de laine et une courtepointe de coton, estimé à quinze francs – 15 francs.

Un trois pieds de fer, estimé à un franc – 1 franc.

Sur le grenier supérieur, un peu d’écorces des fèves et de semences de trèfles, estimé à vingt centimes – 0,20 franc.

Sur le grenier, une vielle alcôve, deux fléaux, un vieux bois de lit, un lit de plumes, une paire de draps de lit, dix planches de différentes longueurs, quinze bottes de lin, un demi hectolitre d’avoine, un pannier, vingt cinq bouteilles vides, une grille de fer, cinq mauvaises chaises, estimés à dix sept francs – 17 francs.

Une toile à battre les colsals, deux sacs à grains, un seel, et quelques perches à sécher le linge, estimé à six francs – 6 francs.

Sur le grenier au dessus de la grande chambre, trois hectolitre se seigle, un hectolitre de froment, un hectolitre et demi d’orge, deux hectolitres d’avoine, un peu de sarrasin, un râteau et une pelle, estimé à soixante francs – 60 francs.

Item une mesure et quelques morceaux de bois, estimé à un franc – 1 franc.

Au dessus de la rémise, une vingtaine de morceaux de bois contenant aussi des planches, estimé à seize francs – 16 francs.

Quatre-vingt bottes de foin, vingt bottes de paille et quelques perches, estimé à vingt cinq francs – 25 francs.

Dans une armoire dans l’allée de la maison, deux serpes, une hache, une pelle, une houe, deux marteaux, et quelques vieux ferrailles, estimé à six francs – 6 francs.

Dans la remise, les roues d’un chariot à deux timons, une charrue et un trac eau, estimé à cinquante francs – 50 francs.

Dans l’écurie aux vaches, une vache, poile rouge et blanc, estimée à soixante francs – 60 francs.

Une dito poil rouge et blanc, estimée à cinquante huit francs – 58 francs.

Une dito poile rouge et blanc, estimée à cinquante six francs – 56 francs.

Une dito poil noir et blanc, estimée à cinquante huit francs – 58 francs.

Une génisse (vaars), poil noir et blanc, estimé trente cinq francs – 35 francs.

Une veau d’un an, estimé à vingt huit francs – 28 francs.

Une échelle, trois fourches, une pelle et une tonne aux vaches, estimé à deux francs – 2 francs.
Dans l’écurie aux cheveaux, une cheval brun de l’âge de vingt ans, estimé à cent trente francs – 130 francs.

Un poulin de l’âge d’un an, poil brun, estimé à quarante francs – 40 francs.

Deux goureaux avec leurs attirails, une fourche et une échelle, estimé à trois francs – 3 francs.

Une tonne à eau et un sceau avec une cuvelle, estimé à trois francs – 3 francs.

Dans la grange, un moulin à nettoyer les grains, quatre cent bottes de paille, un mauvais tonneau, estimé à cinquante francs – 50 francs.

Dans le bucher, un peu de bois à bruler, une brouette, une meule à repasser, cinquante bottes de paille, estimé à quatre francs – 4 francs.

Dans une petite remise, l’avant train d’un chariot neuve et autre pièces pour la construction d’un chariot, estimé à cinquante francs – 50 francs.

Nota, les roues ci-avant inventariés dans la remise doivent aussi servir pour la construction dudit chariot. Mémoire.

Un pelle, une rasette, une houe et quelques pièces de bois, estimé à deux francs – 2 francs.

Dans la grange y attenante, une charrette de brasseur, une houe, un râteau, estimé à vingt cinq francs – 25 francs.

Sur la cour, sept tas de bois à bruler, une herse, dix poulets et un coq, un chaine de basse-cour, une cuvelle à laver, estimé à dix huit francs – 18 francs.

Item, tout le fumier, tant sur la basse-cour que dans les écuries, estimé à quarante cinq francs – 45 francs.

Dans la boulangerie, une vielle armoire, un bloc pour hacher la viande, une grille, une chaine, une scie, une pelle à feu, une mouille, les écorces de grains et un peu de bois, estimé à huit francs – 8 francs.

Sur l’houblonnière derrière la maison, six cent perches à houblon, estimé à quarante deux francs – 42 francs.

Sur l’autre houblonnière, trois cent perches à houblon, estimé à vingt cinq francs – 25 francs.

Dans le bâtiment ou on sèche l’houblon, quelques perches et autre bois, estimé à quatre francs – 4 francs.

Dans le jardin, quelques légumes, estimé à vingt centimes – 0,20 franc.

Fruits sur la campagne, une partie de terre, grande soixante deux ares, nommée « Le Chanoine », ensemencée avec de froment, estimé à quatre-vingt francs – 80 francs.

Une partie de terre, grande trente une ares, nommée « Molencauter », ensemencée avec de seigle, estimé à trente francs – 30 francs.

Une partie de terre, grande soixante trois ares nommée « Het Eijcken » en location de Monsieur Cooman, ensemencée avec des trèfles, estimé à soixante dix francs – 70 francs.

Une partie de terre, grande cinquante six ares nommé « Weijveldt » en location dudit Cooman, ensemencée avec de froment, estimé à soixante cinq francs – 65 francs.

Une partie de terre, grande une hectare quatre-vingt six ares, nommée « Molencauter » en location du susdit Cooman, ensemencée avec de seigle et froment, estimé à cent quatre-vingt dix francs – 190 francs.

Une partie de terre, grande soixante deux ares, aussi nommée « Molencauter » en location dudit Cooman, ensemencée avec des trèfles, estimé à soixante dix francs – 70 francs.

Une partie de terre, grande vingt six ares, nommée « Weijmeersch » en location dudit Cooman, estimé pour les colsats semés sur ladite partie à la somme de quarante francs – 40 francs.
Une partie de terre, grande quatre-vingt ares, aussi nommée « Weijmeersch » ensemencée avec de seigle, froment et orge, estimé à quatre-vingt dix francs – 90 francs.

Il est du à la mortuaire le prix d’engrais dans trente cinq ares en location de Monsieur Cooman étant terre, estimé à huit francs – 8 francs.

Le prix de bois de raspe sur les biens en location dudit Cooman est estimé à soixante francs – 60 francs.

Il a été vaqué depuis une heure jusqu’à cinq heures à l’inventorisation des objets que viennent d’être déscrits.

Ce fait, lesdits objets ont été laissés en la garde et possession de Benoit Schoon, un des requérants qui le reconnaît et s’en charge pour les représentes quand et à qui il appartiendra, et la vacation pour continuation du présent inventaire a été réuni et indiquée à demain premier avril à huit heures du matin en ladite maison où parties ont promis de se trouvé et ont lesdits parties, le subrogé tuteur et l’expert et le gardien ainsi que les témoins ci-dessus nommés à l’intitulé signé avec moi notaire à l’exception de Jeanne Benoite Schoon, laquelle a déclaré ne savoir écrire et a signée avec une marque en forme de croix.

 1. Vertonghen, B. Schoon, J. F. Schoon, ceci X est la marque de Jeanne Benoite Schoon, J. F. Van Lierde, J. B. Schoon, J. B. Van Mulders, Amandus Vertonghen, Judocus De Meij, Frans Guns, Stiart, J. H. Boumans, notaire.

Le premier avril mille huit cent et huit, à huit du matin, en conséquence de l’assignation prise par la clôture hier, il va être par ledit notaire Jean Hubert Boumans, présent les témoins ci-après nommés procédé à la continuation du présent mortuaire, aux mêmes requêtes, présences et qualités que dessus, ainsi qu’il suit.

Sur le verger, deux frênes (essen) abattus, estimé par l’expert Amand Vertonghen à la somme de douze francs – 12 francs.

Dans le deuxième pupitre dans la chambre à coucher du défunt, qui a été inventorie dans la première vacation de hier. Certain copie ou extrait authentique d’un acte de partage passé devant le notaire J. D. Maré à Assche, présent témoins, le dix sept février mille sept cent cinquante deux, entre Benoit, Jean Baptiste, Anne Marie et Jeanne Petronille De Witte, quatre enfants de Jacques De Witte et Jeanne Marie Clauwaert en leur vivant conjoints, des biens immeubles de ces derniers, par quelle copie ou extrait il conste, qu’il sont échu en propriété les biens suivant à la susdite Jeanne Pétronille De Witte, dont le défunt Benoit Schoon était le fils et enfant unique par elle procrée avec son mari Pierre Emmanuel Schoon, savoir : certaine métairie avec maison, grange, écuries et autres bâtiments y dessus, grande trente quatre ares, située sous la commune d’Hekelghem dans la rue dite « Langestraete », aboutissant contre ladite rue, du deuxième Zacharie De Wever, du troisième une partie de bien appartenant aux requérants, et du quatrième le verger appartenant aussi aux requérants. Item une prairie de verger située contre la métairie prescrite, grande quatre-vingt sept ares, aboutissant primo ladite métairie, secundo la rue, tertio Guillaume Callebaut et quarto le Sieur Cooman. Item une partie de bien étant terre et bois, située contre les deux parties précédentes, grande quatre-vingt dix ares, aboutissent primo la métairie prescrite, secundo Zacharie De Wever, tertio et quarto le Sieur Cooman. Item une houblonnière, située contre la prédite métairie, grande vingt sept ares, aboutissant primo ladite métairie, secundo la rue, tertio Zacharie De Wever et quarto la terre appartenant aux requérant, contenant de ladite copie ou extrait authentique neuf feuilles et demi lesquelles ont été paraphées par moi notaire et étant cotée au ? numéro 1ier .

Item, certaine lettre d’adhéritance (aangehecht ?) opérée devant les échevins d’Afflighem, le deux mai mille sept cent soixante neuf au profit de Pierre Emmanuel Schoon et Jeanne Pétronille De Witte parents du défunt en certaine partie de terre, située sous la commune d’Hekelghem au champ nommée « Molencauter », grande trente quatre ares, aboutissant primo et secundo biens provenant de l’abbaye supprimé d’Afflighem, tertio les enfants de Pierre De Vis et quarto Jean Mertens, contenant ladite lettre d’adhéritance, signée J. B. De Witte, greffier, une feuille et demie, lesquelles ont été paraphées par moi notaire et étant cottée au ? numéro 2ième .

Les requérants majeurs ainsi que le tuteur ont déclarés qu’il appartient à la succession en propriété du chef du défunt, certaine partie de terre, grande soixante deux ares, située sous la commune d’Hekelghem nommée « La Rues », aboutissant primo le Sieur De Witte, secundo la veuve de Guillaume Louis, tertio et quarto biens provenant de l’abbaye supprimée d’Afflighem, de quelle partie de terre ou de son acquisition il a été trouvé aucun titre dans la mortuaire. Mémoire.

Les mêmes requérants majeurs ainsi que le tuteur ont déclarés qu’il appartient en propriété à la succession du chef de la défunte Jeanne Pétronille De Witte, Anne Françoise Van Lierde, mère des requérants, une partie de terre, située sous la commune d’Hekelghem au champs nommé « Molencauter », grande soixante un ares, aboutissant primo au « Langehaege », secundo les héritiers Van Lierde, tertio et quarto biens provenant de l’abbaye supprimée d’Afflighem.

Item, une partie de terre sous Hekelghem nommée « Paepen Steckel », grande vingt deux ares, aboutissant primo la rue, secundo et tertio biens provenant de l’abbaye supprimée d’Afflighem et quarto Henri De Baillieu.

Item, une prairie sous hekelghem à Blereghem, grande cinquante trois ares, aboutissant primo la veuve de Guillaume Louis, secundo le pré communal, tertio ladite veuve Louis, et quarto les enfants de Martin Robyns, desquelles trois parties des biens il n’a été trouvé dans mortuaire aucun titre d’acquisition. Mémoire.

Item, une rente en capital de cent quarante un francs cinquante centimes / soixante dix huit florins en ci-devant argent courant / à charge de Gillis Van Den Bosch à Meldert, provenue du chef que dessus et sans qu’il en ait été trouvé aucune titre dans la mortuaire. Mémoire.

Les requérants ainsi que le tuteur ont aussi déclarés qu’il compète à la succession du chef de Pierre Benoit Van Lierde qui était oncle des requérants, une septième part indivisible dans une partie de terre sous Hekelghem nommée « Bleirekens Stede », grande en entière quatre-vint quatorze ares. Item, en un bois sous Hekelghem nommée « Vossel », grande en entier vingt deux ares. Item, en une partie de terre sous Hekelghem nommée « Snockken Gracht », grande en entière vingt six ares. Mémoire.

Item, encore du chef que dessus, une septième par indivisible dans une rente en capital de quatre cent quatre-vingt trois francs et soixante dix centimes à charge de Nicolas Van Nieuwenborgh à Hekelghem. Mémoirie.

Les mêmes requérants ont déclarés qu’il compète à la succession du chef du défunt une rente en capital de deux cent onze francs soixante quatre centimes / cent florins en argent de change / à charge de Pierre Van Nieuwenborgh à Hekelghem dont aucun titre n’a été trouvé dans la mortuaire. Mémoire.

Item, copie authentique du testament ou disposition des défunts Benoit Schoon et Anne Françoise Van Lierde passé par devant le notaire S. F. Gillis à Assche, présent témoins, le dix sept ventôse an quatre, enregistré audit Assche le vingt huit floréal de la même année par Allard, contenant ladite copie une feuille et demie, lesquelles ont été paraphées par moi notaire et étant cotée au ? numéro 3ième .

Item, une farde avec des papiers insignifiants laquelle est paraphées par moi notaire en dehors sur une feuille de papier et cotée numero 4ième .

Il a été vaqué depuis ladite heure de huit heures jusqu’à celle de midi à l’inventorisation des papiers et autres objets qui viennent d’être décrits.

Ce fait, lesdits papiers et objets ont été laissés en la garde et possession de Benoit Schoon, un des requérants qui les reconnaît et s’en charge pour les représenter quant et à qui il appartiendra et la vacation pour continuation du présent inventaire a été remise et indiqué à ce jour à une heure de l’après-diner en ladite maison ou parties ont promis de se trouver et ont lesdites parties, le subrogé tuteur, l’expert ainsi que Josse De Meij et François Guns, cultivateurs, domiciliés à Hekelghem comme témoins à ce requis signé avec moi notaire à l’exception de Jeanne Benoite Schoon, laquelle a déclarée ne savoir écrire et a signé avec une marque en forme de croix, approuvent la rature des quatre mots faite au dixième feuillet de cet inventaire.

 1. Vertonghen, B. Schoon, J. F. Schoon, ceci X est la marque de Jeanne Benoite Schoon, J. F. Van Lierde, J. B. Schoon, J. B. Van Mulders, Amandus Vertonghen, Judocus De Meij, Frans Guns, J. H. Boumans, notaire.

Et ledit jour premier avril à une heure de l’après-diner en conséquence de l’assignation prédit par la clôture de la précédente vacation, il va être par ledit notaire Jean Hubert Boumans, présent les témoins ci-après nommés, procédé à la continuation du présent inventaire aux mêmes requêtes, présences et qualités que dessus ainsi qu’il suite.

Actif de la succession.

Il est du à la mortuaire par Guillaume Callebaut à Hekelghem pour livraison des grains et paille la somme de douze francs trente quatre centimes – 12,34 francs.

Item, par Pierre Van Nieuwenborgh actuellement par Michel Van Roij, du chef des intérêts arrières de la rente à charge et portée dans la vacation précédente la somme de quatre-vingt sept francs et sept centimes – 87,07 francs.

Passif de la succession.

Il est du au Sieur Benoit Emmanuel De Witte à Hekelghem pour livraison des briques et farine de lui ainsi que pour devoirs la somme de vingt huit francs quatre-vingt onze centimes – 28,91 francs.

Item, à Jean Van Den Broeck, charron (wagenmaker) à Hekelghem pour travail de charron, la somme de quarante huit francs quatre-vingt huit centimes – 48,88 francs.

Item à Jean Fontaine, maréchal ferrant (hoefsmid), la somme de cent soixante dix neuf francs quatre centimes – 179,04 francs.

Item à Jean Baptiste Pauwels à Erembodeghem une obligation en capital de trois cent soixante deux francs quatre-vingt un centimes à l’intérêt de trois et demi pour cent par an, payable le quinze août de chaque année suivant déclaration des requérants. – 362,81 francs.
Item au même pour treize années d’intérêts de la dite obligation, la dernière échue quinze août mille huit cent sept la somme de cent soixante cinq francs et sept centimes – 165,07 francs.
Item à Charles Merckx à Alost une obligation en capital de sept cent vingt cinq francs soixante deux centimes à l’intérêt de quatre pour cent par an échéante au mois de mai de chaque année suivant déclaration des requérants – 725,62 francs.

Item au même pour une année d’intérêt de ladite obligation a échéante au mois de mai de cette année la somme de vingt neuf francs deux centimes – 29,02 francs.

Item une rente en capital de sept cent vingt cinq francs soixante deux centimes à l’intérêt de cinq pour cent par an au profit d’Isabelle De Valck à Bruxelles, hypothèque sur la partie de terre grande quatre-vingt dix ares sise sous Hekelghem derrière la métairie des requérants et ci-avant inventorié suivant déclaration desdits requérants – 725,62 francs.

Les intérêts de la dite rente sont payer au courant. Mémoire.

Item au percepteur de la commune d’Hekelghem de l’an mille huit cent huit pour charges foncières personnelles, mobiliers et portes et fenêtres de ladite année y compris les charges foncières des biens en comprendre et déclarer au présent inventaire, tout le contenu en icelui tout en objets mobiliers, bestiaux qu’en papiers est resté en la garde et possession du susnommé Benoit Schoon, un des requérants du choix du quel les requérants sont convenus qui le reconnaît et s’en est chargé pour par lui les représenter quand et à qui il appartiendra et ont toutes les parties, le subrogé-tuteur, conjointement Josse De Meij et François Guns, cultivateurs, domiciliés en ladite commune d’Hekelghem comme témoins à ce requis, signé avec moi notaire le présent inventaire après pré lecture en faite tant en français que par traduction en flamand à l’exception de Jeanne Benoite Schoon, laquelle a déclaré ne savoir écrire et a signé avec un marque en forme de croix.

 1. Vertonghen, B. Schoon, J. F. Schoon, ceci X est la marque de Jeanne Benoite Schoon, B. Schoon, J. F. Van Lierde, J. B. Van Mulders, Judocus De Meij, Frans Guns, J. H. Boumans, notaire. Enregistré à Assche ce deux avril 1808.

Notitie bij het overlijden van BENEDICTUS EMMANUËL: Verdeling van de erfenis op 24 april 1818 door notaris J. H. Boumans te Asse.

Kennelijck zij dat voor mij Joannes Hubertus Boumans, koninglijcken notaris, ter residentie binnen de gemeijnte van Assche, arrondissement van Brussel, provincie van Zuijd-Brabant, behoorelijck gepatenteert door patente van den maire der voorschreve gemeijnte van Assche de date negenentwintigh augusti achthien hondert seventhien onder den numero twee, vijfde classe, sevensten rang, ende in de presentie van de naergenoemde getuijgen gecompareert sijn Joanna Maria Schoon geassisteert van Benedictus Vertonghen, haeren man, den welcken de selve sijne huijsvrouwe ten effecte deser is authoriserende ter eerste, Benedictus Schoon, ter tweede, Joannes Franciscus Schoon, ter derde, Joanna Benedicta Schoon, ter vierde, Joannes Baptista Schoon, ter vijfde, Joannes Hubertus Schoon, ter sesde, Catharina Jacoba Schoon, ter sevenste, Maria Theresia Schoon, geassisteert van Egidius Clauwaert, haeren man, den welcken de selve sijne huijsvrouwe ook ten effecte deser is authoriserende, ter achtste, Petrus Emmanuel Schoon, ter negenste en laetste zeijde, alle gelijck ook de twee genoemde assistenten landbouwers en landbouwerssen van stiele en woonende binnen de gemeijnte van Hekelghem, arrondissement van Brussel. De voorzeijde Joanna Maria, Benedictus, Joannes Franciscus, Joanna Benedicta, Joannes Baptista, Joannes Hubertus, Catharina Jacoba, Maria Theresia en Petrus Emmanuel Schoon, negen eenige en bejaerde kinderen van wijlen Benedictus Schoon en Anna Francisca Van Lierde, gewesene gehuijsschen en beijde overleden binnen de voormelde gemeijnte van Hekelghem, welcke comparanten, alle aen mij notaris bekent evenals de assistenten, om uijt gemeijnschap te geraecken hebben verclaert gelijck sij sijn verclaerende door deze in’t minnelijck, naer voorgaende bij hun gemaeckt taxaet gelijck hiernaer uijtgedruckt tusschen hun gepartageert en verdeelt te hebben in negen gelijcke paerten en deelen ende in de maniere als volgt, alle ende gelijcke naervolgende goederen hun in’t gemeijn competerende uijt hoofde ende door het overleijden soon van hunne voornoemde ouders als van hunnen moederlijcken oom Petrus Benedictus Van Lierde, van alle welcke goederen de totaele weerde beloopt ter somme van tweeëntwintig duijsend vier hondert achtensestigh francs vijfennegentigh centimen doende in nederlands geldt thien duijsend ses hondert sesthien guldens achtenvijftigh cents – 22 468, 95 francs.

Ende waervan bij gevolgh elckx negenste paert en deel is beloopende de somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents. – 2 496,53 francs.

Eerst is ende word door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen de eerste comparante Joanna Maria Schoon, huijsvrouwe van Benedictus Vertonghen de naerbeschreve partije landt door haer geaccepteert, te weten: eene partije landt met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot vijfenvijftigh aren / hondert vijfenseventigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Het Block”, gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre Zacharias De Wever, ter tweedere d’Heer Cooman, ter derdere en vierdere de partije bosch en landt van dese zuijd oostwaerts gescheijden, aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon, voor vrij en onbelast welcke partije landt ’t allen teijde gratuitelijck sal mogen lossen soo over de voorschreve partije bosch en landt van dese gescheiden aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon als over de hofstede en weijde aebgeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, getaxeert met den boomen, anderen houtwasch en mestvet te saemen ter somme van twee duisend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénénsestigh cents – 2496,53 francs.

Welcke voorschreve partije landt aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijn ouders Petrus Emanuel Schoon en Joanna Petronella De Witte, gewesene gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruijtgedruckte partije landt met boomen, anderen houtwasch en mest vet aengeschreven en toegevoegt aen Joanna Maria Schoon huijsvrouwe van Benedictus Vertonghen ter somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents ende alsoo de selve Joanna Maria Schoon moet hebben voor haer just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene gelijcke somme van twee duisend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen soo volght dat er aen haer geenen den minsten oplegh sal moeten geschieden nochte dat er ook door haer geenen sal moeten gedaen worden.

Item, in ende word door dese tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den tweeden comparant Benedictus Schoon de naervolgende geldt of penningen in plaetse van goederen door hem geaccepteert, te weten: eene somme van twee duijsend vierhondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents de welcke aen hem sal moeten betaelt worden binnen den teijd hier naer vastgestelt door den derden comparant Joannes Franciscus Schoon waerdoor den selven Benedictus Schoon sal genieten sijn just negende paert ende deel beloopende ter gelijcke somme en de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen sonder dat er aen hem eenigen anderen oplegh sal moeten geschieden ofte dat er door hem eenigen sal moeten gedaen worden.

Item, sijn ende worden door dese tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den derden comparant Joannes Franciscus Schoon de naervolgende goederen door hem geaccepteert, te weten: eene hofstede met den steenen huijse, schuere, stallinge, nast, borreput, andere edificien, boomen en houtwasch daerop staende, groot drijendertigh aren éénendertigh centiaren / hondert ses roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre de naervolgende weijde ende de gene aengeschreven aen Maria Theresia Schoon, ter tweedere de straete, ter derdere den Hoppelochtinge aengeschreven aen Joannes Baptista Schoon, ende ter vierdere de partije bosch en landt aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon, voor vrij en onbelast welcke hofstede ’t allen teijde gratuïtelijck sal moeten laeten lossen soo de partije landt aengeschreven aen Joanna Maria Schoon, de partije bosch en landt aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon als de weijde aengeschreven aen Maria Theresia Schoon, den blooten grond getaxeert ter somme van twelf hondert negenenveertigh francs achtentachentigh centimen, het huijs, schuere, stallinge en andere edificien ter gene van twee duijsend vijf hondert negenendertigh francs achtensestigh centimen ende de boomen, anderen houtwash en mestvet ter gene van hondert tweeëndertigh francs ses centimen, dus te saemen ter somme van drij duijsend negenhondert éénentwintigh francs tweeënsestigh centimen doende in nederlandsch geldt achthien hondert tweeënvijftigh guldens sesennegentigh cents – 3921,62 francs.

Welcke voorschreve hofstede, huijs en andere edificien aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders Petrus Emmanuel Schoon en Joanna Petronella De Witte, gewesene gehuijsschen.

Item, eene weijde met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot sesendertigh aren sesenveertigh centiaren / hondert sesthien roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen binnen de voormelde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre Guilliam Callebaut, ter tweedere de straete, ter derdere de voorscheve hofstede, ende ter vierdere de weijde van dese gescheijden aengeschreven aen Maria Theresia Schoon, voor vrij en onbelast, welcke weijde ’t allen teijde gratuïtelijck sal moeten laeten lossen soo de voorseijde weijde aengeschreven aen Maria Theresia Schoon, de partije landt aengeschreven aen Maria Theresia Schoon, de partije landt aengeschreven aen Joanna Maria Schoon als de partije bosch en landt aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon, den blooten grond getaxeert ter somme van derthien hondert sevenensestigh francs tachentigh centimen ende de boomen en houtwasch ter somme van twee hondert acht francs éénensestigh centimen, dus te saemen ter somme van vijfthien hondert sesenseventigh francs éénenveertigh centimen doende in nederlandsch geldt seven hondert vierenveertigh guldens vierentachentigh cents – 1576,41 francs.

Welcke voorschreve weijde ook aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijne voornoemde ouders.

Beloopende de weerde der vooruijtgedruckte goederen met boomen, anderen houtwasch en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Joannes Franciscus Schoon, ter somme van vijf duijsend vier hondert achtennegentigh francs drij centimen doende in nederlandsch geldt twee duijsend vijf hondert sevenennegentigh guldens tachentigh cents ende alsoo den selven Joannes Franciscus Schoon maer moet hebben voor sijn just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsche geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents, soo blijckt dat hij te veel is hebbende eene somme van drij duisend eenen francs sevenenveertigh centimen doende in nederlandsch geldt veerthien hondert achthien guldens twintigh cents welcke somme hij sal moeten opleggen en betaelen binnen den teijd hiernaer gefixeert aen de tweede, vijfde en sevenste comparanten Benedictus Schoon, Joannes Baptista Schoon en Catharina Jacoba Schoon, te weten: aen Benedictus Schoon eene somme van twee duisend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen, doende in nederlandsch geldt elf hondert negeneneseventigh guldens éénensestigh cents, aen Joannes Baptista Schoon eene somme van sevenenseventigh francs achtentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt sesendertigh guldens tachentigh cents, ende aen Catharina Jacoba Schoon eene somme van vier hondert sevenentwintigh francs ses centimes, doende in nederlandsch geldt twee hondert éénen guldens negenenseventigh cents waerdoor den gezeijden Joannes Franciscus Schoon sal geëgaleert sijn aen elck der acht andere comparanten deelders en sal profiteren sijn just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door deze gepartageerde goederen.

Item, sijn en worden door dese tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoeght in vollen eijgendom aen de vierde comparante Joanna Benedicta Schoon de naervolgende goederen door haer geaccepteert, te weten: eene partije landt, groot drijendertigh aren negenenseventigh centiaren / hondert seven roeden en één halve roede in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem op den “Molencauter”, paelende ter eenre aen de kinderen Guilliam Louis, ter tweedere Petrus De Smedt, en ter derdere en vierdere d’Heer Cooman, voor vrij en onbelast, getaxeert met het mestvet ter somme van sesthien hondert vierentwintigh francs twee centimen, doende in nederlandsch geldt seven hondert sevenensestigh guldens vijfendertigh cents – 1624,2 francs.

Welcke voorschreve partije landt aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders Petrus Emmanuel Schoon en Joanna Patronella De Witte, gewesene gehuijsschen.

Item, de hellicht in de noordwest zeijde van eenen bosch, groot in’t geheel negenthien aren tachentigh centiaren / drijensestigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemd “Den Fossel”, gelegen binnen de vermelde gemeijnte van Hekelghem, met de boomen en anderen houtwasch daer op staende, paelende dese hellicht ter eenre Henricus De Voghel, ter tweedere de kinderen Josephus Mertens, ter derdere de andere hellicht van deze gescheijden aengeschreven aen Joannes Baptista Schoon, ende ter vierdere goederen voortsgekomen van de cure van Hekelghem, voor vrij en onbelast, den blooten grond getaxeert ter somme van twee hondert achtentwintigh francs sesenvijftigh centimen ende de boomen en anderen houtwasch ter somme van hondert achtensestigh francs vijfentwintigh centimen dus te saemen ter somme van drijhondert sesennegentigh francs éénentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert sevenentachentigh guldens negenenveertigh cents – 396,81 francs.

Welcke hellicht van den voorschreven bosch aen de comparanten deelders is competerende uijt hoofde en bij successie van wijlen hunnen moederlijcken oom Petrus Benedictus Van Lierde aen den welcken den selven bosch in’t geheel was toegecomen uijt hoofde sijnder ouders wijlen Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Keghel, gewesen gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruijtgedruckte goederen met boomen, houtwasch en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Joanna Benedicta Schoon ter somme van twee duisend twintigh francs drijentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt negen hondert vierenvijftigh guldens vierentachentigh cents ende alsoo de selve Joanna Benedicta Schoon moet hebben voor haer just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents sooblijckt dat sij te kort is hebbende eene somme van vier hondert vijfenseventigh francs achtensestigh centimen doende in nederlandsch geldt twee hondert vierentwintigh guldens sesenseventigh cents welcke somme aen haer sal moeten opgeleght en betaelt worden binnen den teijdt hiernaer vastgestelt door de sesde, achtste en negende comparanten Joannes Hubertus Schoon, Maria Theresia Schoon en Petrus Emmanuel Schoon, te weten: door Joannes Hubertus Schoon eene somme van hondert twintigh francs twelf centimen, doende in nederlandsch geldt sesenvijftigh guldens sesen seventigh cents, door Maria Theresia Schoon eene somme van twee hondert tweeënsestigh francs drijenvijftigh centimen, doende in nederlandsch geldt hondert vierentwintigh guldens vijf cents, ende door Petrus Emmanuel Schoon eene somme van drijennegentigh francs eenen centimen, doende in nederlandsch geldt drijenveertigh guldens vierennegentigh cents waerdoor de gezeijde Joanna Benedicta Schoon sal geëgaliseert sijn aen elck der acht andere comparanten deelders en sal profiteren haer just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Item, sijn en worden door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den vijfden comparant Joannes Baptista Schoon de naervolgende goederen door hem geaccepteert, te weten: eene partije hoppelochtinge met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot sesentwintigh aren negen centiaren / dijentachentigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen binnen de gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre de hofstede aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, ter tweedere de straete, ter derdere Judocus De Wever, ende ter vierdere de partije bosch en landt aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon, voor vrij en onbelast, den blooten grond getaxeert ter somme van derthien hondert vijfenvijftigh francs thien centimen ende de boomen, anderen houtwasch, hoppestaecken en mestvet ter somme van drij hondert éénentwintigh francs negenennegentigh centimen, dus te saemen ter somme van sesthien hondert sevenenseventigh francs negen centimen, doende in nederlandsch geldt seven hondert en tweeënnegentigh guldens tweeënveertigh cents – 1677,09 francs.

Welcke voorschreve partije hoppelochtinge aen den vader der comparanten deelders wes competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders Petrus Emmanuel Schoon en Joanna Patronella De Witte, gewesene gehuijsschen.

Item, de hellicht in de zuijdoost zeijde van eenen bosch groot in ’t geheel negenthien aren tachentigh centiaren / drijensestigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Den Fossel” gelegen binnen de vermelde gemeijnte van Hekelghem, met de boomen en anderen houtwasch daer op staende, paelende dese hellicht ter eenre de andere hellicht van dese gescheijden aengeschreven aen Joanna Benedicta Schoon, ter tweedere de kinderen Josephus Mertens, ter derdere de weduwe Jan Baptist De Smedt, ende ter vierdere goederen voortsgekomen van de cure van Hekelghem, voor vrij en onbelast, den blooten grond getaxeert ter somme van twee hondert achtentwintigh francs sesenvijftigh centimen ende de boomen en anderen houtwasch ter somme van hondert achtensestigh francs vijfentwintigh centimen dus te saemen ter somme van drijhondert sesennegentigh francs éénentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert sevenentachentigh guldens negenenveertigh cents – 396,81 francs.

Welcke hellicht van den voorschreven bosch aen de comparanten deelders is competerende uijt hoofde en bij successie van wijlen hunnen moederlijcken oom Petrus Benedictus Van Lierde aen den welcken den selven bosch in’t geheel was toegecomen uijt hoofde sijnder ouders wijlen Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Keghel, gewesen gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruitgedruckte goederen met boomen, houtwasch, hoppestaecken en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Joannes Baptista Schoon ter somme van twee duisend drijenseventigh francs negentigh centimen doende in nederlandsch geldt negen hondert negenenseventigh guldens éénennegentigh cents ende alsoo den selven Joannes Baptista Schoon moet hebben voor sijn just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents soo blijckt dat hij te kort is hebbende eene somme van vier hondert tweeëntwintigh francs éénensestigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert negenennegentigh guldens achtensestigh cents, welcke somme aen hem binnen den teijdt hiernaer bepaelt sal moeten opgelegt en betaelt worden door de derde en achtste comparanten Joannes Franciscus Schoon en Maria Theresia Schoon huijsvrouwe van Egidius Clauwaert, te weten: door Joannes Franciscus Schoon eene somme van sevenenseventigh francs achtentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt sesendertigh guldens tachentigh cents, ende door Maria Theresia Schoon eene somme van drij hondert vierenveertigh francs vijfenseventigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert tweeënsestigh guldens negenentachentigh cents, waerdoor den gezeijden Joannes Baptista Schoon sal geëgaliseert sijn aen elck der acht andere comparanten deelders en sal profiteren haer just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Item, sijn en worden door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den sesden comparant Joannes Hubertus Schoon de naervolgende goederen door hem geaccepteert, te weten: eene weijde met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot vijfenvijftigh aren tweeëndertigh centiaren / hondert sesenseventigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen in de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem tot Blereghem, paeldende ter eenre Henricus Robijns en Emmanuel ’t Kint, ter tweedere het straetje, de hellicht mede begrepen, ter derdere den gemeijnte dries en ter vierdere de kinderen Guillelmus Louis, voor vrij en onbelast, den blooten grond getaxeert ter somme van vijfthien hondert sesennegentigh francs sesendertigh centimen ende de boomen en anderen houtwasch ter somme van hondert negenentachentigh francs sesenvijftigh centimen dus te saemen ter somme van seventhien hondert vijfentachentigh francs tweeënnegentigh centimen doende in nederlandsch geldt acht hondert drijenveertigh guldens vijfentachentigh cents – 1785,92 francs.

Welcke voorschreve weijde aen de moeder der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen haere ouders Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Keghel, gewesen gehuijsschen.

Item, eene partije landt, groot twintigh aren achtennegentigh centiaren / drijensestigh roeden en drij vierde roede in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Den Paepenstichel” gelegen in de voormelde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre de oude baene, ter tweedere Henricus Robijns, ter derdere en vierdere Joannes La Fontaine, voor vrij en onbelast, getaxeert met het mestvet ter somme van acht hondert dertigh francs drijenseventigh centimen, doende in nederlandsch geldt drij hondert tweeënnegentigh guldens éénenvijftigh cents – 830,73 francs.

Welcke voorschreve partije landt ook aen de moeder der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen haere voornoemde ouders.

Beloopende de weerde der vooruitgedruckte goederen met boomen, anderen houtwasch, en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Joannes Hubertus Schoon ter somme van twee duisend ses hondert sesthien francs vijfensestigh centimen doende in nederlandsch geldt twelf hondert sesendertigh guldens sesendertigh cents ende alsoo den selven Joannes Hubertus Schoon maer moet hebben voor sijn just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents soo blijckt dat hij te veel is hebbende eene somme van hondert twintigh francs twelf centimes doende in nederlandsch geldt sesenvijftigh guldens sesenseventigh cents welcke somme hij binnen den teijd hiernaer gefixeert sal moeten opleggen en betaelen aen de vierde comparant Joanna Benedicta Schoon waerdoor den gezeijden Joannes Hubertus Schoon sal geëgaleert sijn aen elck der andere acht comparanten deelders en sal profiteren sijn just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Item, is ende word door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den sevenste comparant Catharina Jacoba Schoon de naerbeschreve partije bosch en landt: door haer geaccepteert, te weten: eene partije bosch en landt, met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot vijfendertigh aren drijentachentigh centiaren / hondert veerthien roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Het Block”, gelegen in de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre “Den Wijmeerschvijver”, ter tweedere de hofstede aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, ter tweedere Judocus De Wever, ter derdere Petrus Raes ende ten vierdere de partije landt van dese noordwaerts gescheijden, aengeschreven aen Joanna Maria Schoon, huijsvrouwe van Benedictus Vertonghen, voor vrij en onbelast, welcke partije bosch en landt t’allen teijde gratuïtelijck sam moeten laeten lossen de voorschreve partije landt van dese gescheijden aengeschreven aen Joanna Maria Schoon maer de selve sal ook gratuïtelijck ’t allen teijde mogen lossen over de hofstede en weijde aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, den blooten grond getaxeert ter somme van vijfthien hondert éénenvijftigh francs éénen centimen en de boomen, anderen houtwasch, hoppestaecken en mestvet ter somme van vijfhondert seventhien francs dus te saemen ter somme van twee duijsend achtenensestigh Frans éénen centime doende in nederlandsch geldt negen hondert sevenenseventigh guldens derthien cents – 2068,01 francs.

Welcke voorschreve partije bosch en landt aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders Petrus Emmanuel Schoon en Joanna Petronella De Witte, gewesen gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruitgedruckte goederen met de boomen, anderen houtwasch, hoppestaecken, en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Catharina Jacoba Schoon ter somme van twee duisend achtensestigh francs éénen centimen doende in nederlandsch geldt negen hondert sevenenseventigh guldens derthien cents ende alsoo den selven Catharina Jacoba Schoon moet hebben voor haer just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen, eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents soo blijckt dat sij te kort is hebbende eene somme van vier hondert sevenentwintifg francs ses centimen doende in nederlandsch geldt twee hondert éénen guldens negenenseventigh cents welcke somme aen haer sal moeten opgelegt ende betaelt worden binnen den teijd hiernaer vastgestelt door den derden comparant Joannes Franciscus Schoon, waermede de gezeijde Catharina Jacoba Schoon sal geëgaleert sijn aen elck der andere acht comparanten deelders en sal profiteren haer just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Item, is ende word door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den achtste comparante Maria Theresia Schoon, huijsvrouwe van Egidius Clauwaert de naerbeschreve partije bosch en landt door haer geaccepteert, te weten: eene weijde met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot negenenveertigh aren sesensestigh centiaren / hondert achtenvijftig roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre Judocus De Wever, ter tweedere de weijde van dese gescheijden aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, ter derdere de hofstede ook aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, en ter vierdere d’Heer Cooman, voor vrij en onbelast welcke weijde ’t allen teijde gratuïtelijck sal mogen lossen over de voorschreve hofstede en weijde aengeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, den blooten grond getaxeert ter somme van twee duijsend acht hondert sesensestigh francs twintigh centimen ende de boomen en anderen houtwasch ter somme van twee hondert sevenendertigh francs drijensestigh centimes dus saemen ter somme van drij duisend één hondert drij francs drijentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt veerthien hondert sesensestigh guldens sesenvijftigh cents – 3103,83 francs.

Welcke voorschreve weijde aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijne ouders Petrus Emmanuel Schoon en Joanna Petronella De Witte, gewesen gehuisschen.

Beloopende de weerde der vooruitgedruckte weijde met boomen en anderen houtwasch aengeschreven en toegevoegt aen Maria Theresia Schoon, huijsvrouwe van ter somme van twee duisend ses hondert sesthien francs vijfensestigh centimen doende in nederlandsch geldt twelf hondert sesendertigh guldens sesendertigh cents ende alsoo den selven Joannes Hubertus Schoon maer moet hebben voor sijn just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene somme van Egidius Clauwaert ter somme van drij duijsend één hondert drij francs drijentachentigh centimen doende in nederlandsch geldt veerthien hondert sesensestigh guldens sesenvijftigh cents, ende alsoo de selve Maria Theresia Schoon maer moet hebben voor haer just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten dese gepartageerde goederen eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents soo blijckt dat hij te veel is hebbende eene somme van ses hondert seven francs achtentwintigh centimes doende in nederlandsch geldt twee hondert sesentachentigh guldens vierennegentigh cents welcke somme hij binnen den teijd hiernaer bepaelt sal moeten opleggen ende betaelen aen de vierde en vijfde comparanten Joanna Benedicta Schoon en Joannes Baptista Schoon, te weten: aen Joanna Benedicta Schoon eene somme van twee hondert tweeënsestigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert vierentwintigh guldens vijf cents, en aen Joannes Baptista Schoon eene somme van drij hondert vierenveertigh francs vijfenseventigh centimen doende in nederlandsch geldt hondert tweeënsestigh guldens negenentachentigh cents waerdoor de gezeijde Maria Theresia Schoon sal geëgaleert sijn aen elck der andere comparanten deelders en sal profiteren haer just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Item, is ende word door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den negensten comparant Petrus Emmanuel Schoon, de naerbeschreve partije landt door hem geaccepteert, te weten: eene partije landt met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot éénensestigh aren éénensestigh centiaren / hondert sesennegentigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Den Canoninck” gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelgem, paelende ter eenre de kinderen Josephus Van Lierde, ter tweedere en derdere goederen voortsgekomen van de gesupprimeerde abdije van Afflighem, ende ter vierdere de straete, voor en onbelast, den blooten grond getaxeert ter somme van twee duisend vier hondert achtentachentigh francs achtentachentigh centimen ende de boomen en anderen houtwasch en mestvet ter somme van hondert francs sevenensestigh centimen dus te saemen ter somme van twee duijsend vijf hondert negenentachentigh francs vijfenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt twelf hondert drijentwintigh guldens vijfenvijftigh cents – 2589,55 francs.

Welcke voorschreve partije landt aen de moeder der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen haere ouders Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Keghel, gewesene gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruitgedruckte partije landt met de boomen, anderen houtwasch en mestvet aengeschreven en toegevoegt aen Petrus Emmanuel Schoon ter somme van twee duisend vijf hondert negenentachentigh francs vijfenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt twelf hondert drijentwintigh guldens vijfenvijftigh cents ende alsoo den selven Petrus Emmanuel Schoon maer moet hebben voor sijn just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen, eene somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents soo blijckt dat sij te kort is hebbende eene somme van drijennegentigh francs éénen centimen doende in nederlandsch geldt drijenveertigh guldens vierennegentigh cents welcke somme hij sal moeten opgeleggen ende betaelen binnen den teijd hiernaer gefixeert aen de vierde comparante Joanna Benedicta Schoon, waer door den gezeijden Petrus Emmanuel Schoon sal geëgaleert sijn aen elck der acht andere comparanten deelders en sal profiteren sijn just negenste paert ende deel in de totaele weerde van alle de door dese gepartageerde goederen.

Met welcke partage en verdeelinge de comparanten deelders hun verclaeren te houden voor content en vergenoegt sonder op elckanders aengeschreve goederen eenigh recht, actie ofte deel, sauf den hiervoor gementionneerden oplegh, meer te hebben ofte te behouden met renonciatie als naer rechte ende voorders is de selve geschiet op de volgende conditiën, te weten: dat ingevalle naermaels d’een of d’ander der ten desen gepartageerde goederen in rechte soude komen gepretendeert te worden door ’t feijt van de voornoemde ouders en moederlijcken oom der comparanten deelders de selve comparanten deelders hun daer tegens sullen moeten opponeren in’t gemeijn ende bij soo verre het gepretendeert goedt soude moeten geabandonneert worden uijt crachte van een vonnis, soos al den genen aen wie het selve goedt door dese tegenwoordige is aengeschreven daer over door de andere elck voor sijn paert moeten geindemniseert worden.

De comparanten deelders sullen hun moeten contenteren met de grootte der goederen soo ende gelijck de selve sal bevonden worden sonder uijt hoofde van meerdere of mindere maete als de gene hier voren uijtgedruckt tegens elckanderen iets te connen pretenderen ende sij sullen moeten gedoogen alle servitueten soo zienelijcke als onzienelijcke waeraen de selve goederen eenigsints souden connen onderworpen sijn, sonder daerover eenige vergeldinge te konnen eijsschen.

Elck der comparanten deelders sal in’t liber gebruijck comen van sijne aengescheve goederen te rekenen van den dagh van heden ende sal de foncière en andere lasten daervan moeten draegen sedert den eersten januari van desen jaere achthien hondert achthien.

Den oplegh die gelijck hier voren gezeijt is uijt hoofde van dese tegenwoordige partage en verdeelinge moet gedaen worden, sal moeten geschieden en betaelt worden op den vijfthienden october van desen jaere achthien hondert achthien sonder interest.

Ingevalle er meermaels op eenige der ten desen gepartageerde goederen bevonden wierden uijttegaen eenige exigible lasten of renten excederende eenen franc doende nederlandsch geldt sevenenveertigh cents ’s jaers / andere als nu gesupprimeerde cheijnsen was aengaende geene indemniteijt sal vallen / soo sullen de comparanten deelders elckanderen daerover moeten indemniseren, te weten: over de queijtbaere soo ende gelijck die sullen te queijten staen, ende aver de onqueijtbaere tegens den penninck twintigh met den achterstellen dier.

Bij soo verre naer dese soude bevonden worde aen de comparanten deelders uijt hoofde van hunne voornoemde ouders ofte moederlijcken oom, in’t gemeijn te competeren andere goederen als de gene door dese gepartageert en verdeelt, soo sullen de selve als dan tusschen hun ook verdeelt worden op den voet als voren.

De comparanten deelders verclaeren tot hun genomen te hebben elck de papieren van sijne aengeschreve goederen voor soo vele er sijn van bevonden geweest onder conditie van ’t allen teijde aen elckanderen daervan inspectie en communicatie te sullen moeten geven.

Gelovende de voornoemde comparanten deelders onder gewoonelijck garant te sullen excecuteren den geheelen inhoudt van dese tegenwoordige partage en verdeelinge op dat elck van hun soude komen doen en disponeren te rekenen van den dagh van heden in vollen eijgendom van de goederen hem door de selve dese tegenwoordige partage en verdeelinge aengeschreven, verbindende ten dien effecte hunne respective persoonen en goederen.
De kosten van dese partage en verdeelinge en het recht van enregistrement sullen door de comparanten deelders ieder voor een negenste deel moeten gedraegen en betaelt worden.

Ende voor d’executie van deze tegenwoordige verclaeren de comparanten deelders domicilie te kiesen ieder in sijne woonplaetse hier voren uijtgedruckt niettegenstaende sij in’t toecomende van woonplaetse souden komen te veranderen.

Gedaen ende gepasseert binnen de gemeijnte van Assche ten comptoire mijns notaris den vierentwintigsten april achthien hondert achthien ter presentie van Egidius De Nil, verver, en Petrus Franciscus Caukens, kleermaecker, beijde woonende binnen de gemeijnte van Assche als getuijgen hier toe aensocht ende hebben de comparanten deelders ter exceptie van Joanna Benedicta en Catharina Jacoba Schoon de welcke verclaert hebben niet te connen schrijven ofte hunnen naem te connen stellen ter oorsaecke sij ongeleert sijn, de assisten, ende getuijgen dese met mij notaris onderteekent, alles naer voorgaende gedaene voorlesinge.
Ioanna Schoon, B. Vertonghen, B. Schoon, J. F. Schoon, J. B. Schoon, J. H. Schoon, M. J. Schoon, E. Clauwaert, P. Schoon, E. De Nil, P. J. Caickens, J. H. Boumans, notaris.

Enregistré à Assche le vingt cinq avril 1818, folio 60, verso, case 1, reçu pour le partage quatre-vingt treize florins quatre-vingt onze cents, E. Evenepoel.

Notitie bij JOANNA MARIA: Woonde aan de langestraat te Hekelgem.

Erfenis van ouders op 24 april 1818 door notaris J. H. Boumans te Asse.

Eerst is ende word door deze tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen de eerste comparante Joanna Maria Schoon, huijsvrouwe van Benedictus Vertonghen de naerbeschreve partije landt door haer geaccepteert, te weten: eene partije landt met de boomen en anderen houtwasch daerop staende, groot vijfenvijftigh aren / hondert vijfenseventigh roeden in oude maete locale van twintigh voeten en een derde voete in de roede / genaemt “Het Block”, gelegen binnen de voorzeijde gemeijnte van Hekelghem, paelende ter eenre Zacharias De Wever, ter tweedere d’Heer Cooman, ter derdere en vierdere de partije bosch en landt van dese zuijd oostwaerts gescheijden, aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon, voor vrij en onbelast welcke partije landt ’t allen teijde gratuitelijck sal mogen lossen soo over de voorschreve partije bosch en landt van dese gescheiden aengeschreven aen Catharina Jacoba Schoon als over de hofstede en weijde aebgeschreven aen Joannes Franciscus Schoon, getaxeert met den boomen, anderen houtwasch en mestvet te saemen ter somme van twee duisend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénénsestigh cents – 2496,53 francs.

Welcke voorschreve partije landt aen den vader der comparanten deelders was competerende uijt hoofde van wijlen sijn ouders Petrus Emanuel Schoon en Joanna Petronella De Witte, gewesene gehuijsschen.

Beloopende de weerde der vooruijtgedruckte partije landt met boomen, anderen houtwasch en mest vet aengeschreven en toegevoegt aen Joanna Maria Schoon huijsvrouwe van Benedictus Vertonghen ter somme van twee duijsend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents ende alsoo de selve Joanna Maria Schoon moet hebben voor haer just negenste paert ende deel in de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen eene gelijcke somme van twee duisend vier hondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen soo volght dat er aen haer geenen den minsten oplegh sal moeten geschieden nochte dat er ook door haer geenen sal moeten gedaen worden.

Item, in ende word door dese tegenwoordige partage en verdeelinge met gemeijn consent der comparanten deelders aengeschreven en toegevoegt in vollen eijgendom aen den tweeden comparant Benedictus Schoon de naervolgende geldt of penningen in plaetse van goederen door hem geaccepteert, te weten: eene somme van twee duijsend vierhondert sesennegentigh francs drijenvijftigh centimen doende in nederlandsch geldt elf hondert negenenseventigh guldens éénensestigh cents de welcke aen hem sal moeten betaelt worden binnen den teijd hier naer vastgestelt door den derden comparant Joannes Franciscus Schoon waerdoor den selven Benedictus Schoon sal genieten sijn just negende paert ende deel beloopende ter gelijcke somme en de geheele weerde van alle de ten desen gepartageerde goederen sonder dat er aen hem eenigen anderen oplegh sal moeten geschieden ofte dat er door hem eenigen sal moeten gedaen worden. notaris J. H. Boumans te Asse.

Geven van een volmacht aan J. H. Schoon en Benedictus Schoon voor het regelen van de erfenis van Maria Anna Van Lierde op 18 oktober 1849.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris te Assche, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der naergenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

1ste Joannes Franciscus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

2de Joanna Benedicta Schoon en haeren man Joannes Bosmans, landbouwers te Moorsel,

3de Joannes Baptista Schoon, landbouwer te Hekelgem,

4de Joannes Hubertus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

5de Catharina Jacoba Schoon, weduwe van Joannes Baptista Van Der Beken te Godveerdegem en landbouwer van stiele,

6de Maria Theresia Schoon en haer man Egidius Clauwaert, landbouwers te Hekelgem,

7de Petrus Emmanuel Schoon, landbouwer te Hekelgem,

8ste Benedictus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

9de Maria Anna Vertonghen en haeren man Philippus Lebon, gaerentwijnders te Aelst, Maria Theresia Francisca en haeren man Josephus Van Handenhove, landbouwers te Moorsel, Petrus Amandus Vertonghen, winkelier te Sint Jans Molenbeke, Joannes Baptista, landbouwer te Hekelgem, Joannes Vertonghen, dienstknegt te Erembodegem, Carolus Ludovicus Vertonghen, dienstknegt te Lokeren, Egidius Vertonghen ook dienstknegt te Loekeren, en Carolina Judoca Vertonghen, zonder beroep te Hekelgem, agt eenige en meerderjaerige kinderen van wijlen Benedictus Vertonghen en Joanna Maria Schoon, welke leste met de agt comparanten Schoon, negen kinderen zijn van wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde.

Welke comparanten hebben aengesteld voor hunne algemeene en bezondere mandatarissen twee van hun genaemd Joannes Hubertus Schoon en Benedictus Schoon, aen wie zij geven volmagt, om te onderzoeken, vereffenen en liquideren alle hunne regten en de roerende en onroerende successie van Maria Anna Van Lierde, zuster van gezegde Joanna Francisca Van Lierde, hunne moeij en grootmoeij te Hekelgem en overleden, de testamenten uijtvoeren, te verkoopen, publiek en uijt de hand, op de conditiën, lasten en wijze die zij magtdragers zullen goedvinden, alle de roerende en onroerende goederen afhangende van deze successie gelijk ook alle de andere die zij dier eenige hoofde hoegenaemd in het gemeen bezitten, de koopprijzen onder kwittantie en ontlasting ontfangen, daerover gezaemtlijk of in bezonder de acte van kwittantie teekenen, geven handlichting van de hypothecaire inschrijvingen, zoo van ambtswege genomen als van alle andere de welke stellen in het bezit en hun doen erving van tittels, aen de koopers de meubelen, boomen en houtwas geven tot het eijnde van ’t jaer 1850, doen de declaratie van successie, en daervan betaelen de regten en amenden ingevalle, aen de gebruijkers der goederen, doen opzeg en hun praemen tot …. , alle actieve schulden in vorderen en de passieve betaelen.

Ingeval van geschil met medegeregtigden of derde persoonen als vraegers of als verdedigers, daegen en verscheijnen voor alle regters, regtbanken en bureelen van vereenigingen, bekomen alle vonnissen en de zelve doen uijtvoeren, transigeren en overeenkomen in allen staet van zaeken, over alle voorwerpen en met alle persoonen.

Ingeval van geschil tusschen de magtgevers of andere medegeregtigden in de te verkoopen goederen, de sommen te consigneren en storten, ’t zij in de cas der geregtelijke consignatie, ’t zij in de handen van den notaris verkooper en stipuleren dat niemand van de penningen iets zal mogen genieten dan naer behoorlijke vaststelling en herkentenis van zijne regten, doen electie van domicilie, eene ofte meer persoonen substitueren in hunne magt, de zelve wederroepen en andere aenstellen, noemen notarissen en alle andere ambtenaeren, verders volbrengen en uijtvoeren allen ’t gene zij, gezaemtlijk of in het bezonder goed, noodig of van raede zullen vinden.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Hekelgem, ter sterfhuijse van joufrouw Maria Anna Van Lierde, den 18de oktober 1849, in de tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter van Hekelgem, aldaer woonachtig, en van Petrus Van Damme, veldwagter van Assche, aldaer woonachtig, getuijgen die na gedaene voorlezing aen de comparanten hebben geteekend met hun en de notaris, ter uijtzondering Van Der Beken, de vrouw Lebon, de echtlieden Van Handenhove en Carolina Judoca Vertonghen, die verklaerd hebben niet te konnen schrijven of teekenen.

 1. F. Schoon, Joannes Bosmans, ……. , Crick, notaris. Enregistré à Assche, le vingt octobre 1849, …….

Notitie bij het huwelijk van JOANNA MARIA en BENEDICTUS: Inschrijving kerkelijk huwelijk:

26 octobris 1807. Factis tribus proclamationibus ordinarius matrimonio juncti sunt Benedictus Vertongen et Joanna Maria Schoon coram me infra scripto parocho proprio praefatorum presentibus testibus Amando Vertongen et Guillelmo Callebaut.

 1. De Malander pastor in Hekelghem.

Verkoop van zijn (Benedictus Emmanuel Schoon) goederen op 12 december 1849 in de herberg “Het Bijl” te Hekelgem.

Lastkohier.

Ingevolge het welk den notaris Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, in de tegenwoordigheijd van getuijgen, ten verzoeke en van wegens:

Joannes Benedictus Schoon, zoon van wijlen Benedictus Emmanuel en Joanna Francisca Van Lierde, pagter landbouwer te Hekelgem, openbaerlijk zal verkoopen:

Eersten koop. Eene partij land, groot volgens kadaster 36 a 60 ca, en volgens nieuwe meting 36 a 53 ca, gelegen onder de gemeente van Hekelgem, sectie D. nr. 250, genoemd “Den Kanonik”, en paelende noordoost en zuijdoost d’heer Van Boterdael, zuijdwest Petrus Emmanuel Schoon, en noordwest de straet scheijdende de gemeenten Hekelgem en Erembodegem.

Tweeden koop. Eene partij land, groot volgens kadaster 22 a 70 ca, gelegen onder de gemeente van Hekelgem op “Den Steentje-meersch”, sectie A. nr. 194, paelende oost Jan Baptist Verhoeven, zuijd Gillis De Ridder, west en noord de kinderen van Petrus Jacobus Van Lierde.

Derden koop. Eene partij land, groot volgens kadaster 52 a 50 ca, en volgens nieuwe meting 55 a 62 ca, gelegen onder Hekelgem op “Het Straetjen”, sectie A. nr. 501, paelende noord Emmanuel Verleijsen, oost de kinderen De Witte, zuijd Judocus De Schrijver, en west de beek.

Vierden koop. De juste noord helft van eene partij land, groot in het geheel volgens kadaster 77 a 50 ca, en volgens nieuwe meting 80 a 16 ca, gelegen onder de gemeente van Hekelgem op “De Snoekgragt”, sectie A. nr. 462, paelende noord de weduwe van Joannes De Mey, oost de weduwe en erfgenaemen van Dominicus De Cooman en de beek, zuijd Guillelmus Van Ransbeek en Guillelmus De Nil, en west Maria Van Nieuwenborgh, Petrus De Vis, Joannes Redant en Joannes Franciscus Robijns.

Vijfden koop. De juste helft van de partij land beschreven bij den vierden koop.

Zesden koop. Eenen bosch, groot volgens meting 37 a 26 ca, gelegen onder Hekelgem in de “Domentsche Broeken”,paelende noord Judocus Van Onchem, west Henricus Van Ransbeeck, zuijd den zevensten koop, en west Laurentius Clauwaert.

Zevensten koop. Eenen Bosch, groot volgens meting 37 a 88 ca, gelegen onder Hekelgem in de “Domentsche Broeken”,paelende noord den zesden koop en Henricus Van Ransbeeck, oost de grenzen van Esschene, zuijd Joannes Christiaens en west Laurentius Clauwaert.

De zesde en zevenste koopen maeken uijt eene partij, op de matrice kadastrael gelegen onder de nr. 200, 201, en 205 der sectie B. met een oppervlakte van 71 a.

Agtsten koop. De juste noord helft van eene partij land, groot in het geheel volgens kadaster 72 a 30 ca, en volgens nieuwe meting 77 a, gelegen onder de gemeente van Esschene op “Trommelveld”, sectie A. nr. 237, paelende noord de oude baen van Assche naer Aelst, oost d’heer Van Mulders en de grenzen van Assche, zuijd den heer T’Serclaesn en west d’heer De Grom.

Negensten koop. De juste zuijd helft der partij land beschreven bij den agtsten koop.

Tienden koop. Een eeuwigduerende rente ten kapitael van 544,47 francs, vrij geld, den 13de september ’t elkens vallende tot den oogenblik der afkwijting van het kapitael die zal mogen geschieden als het den schuldenaer belieft in drij gelijke betaelingen, geconstitueerd door Franciscus Callebaut in leven woonende te Hekelgem in voordeel van Anna Clauwaert, weduwe van Gillis De Kegel, ook woonende te Hekelgem bij akt voor schepenen der Godshuijs van Affligem, gepasseerd den 13de september 1751. Deze rente werd vernieuwd en herkend bij akt van den notaris Hendrickx te Aelst gepasseerd den 5de meert 1834 in voordeel van den aenzoeker Joannes Benedictus Schoon door Joanna Van Den Bogaerd, nu overleden, en door haere dogter Angelina Callebaut verwekt met haer man Joannes Callebaut, die zoon was van den primitieve rente schuldenaer Franciscus Callebaut zijnde de gezeijde Angelina Callebaut, tegenwoordige rente schuldenaer alsnu in houwelijk met Judocus Van Vaerenberg, landbouwer te Hekelgem.

Elfsten koop. Eene eeuwigduerende rente ten kapitael van 483,44 francs gevende den jaerlijkschen intrest van vier en half ten honderd verminderbaer tot 19,05 francs bij betaeling op den valdag wezende den 7de juni aengesteld bij akt voor schepenen des Godshuijs van Affligem gepasseerd den 7de juni 1751 door Anna De Schrijver en haeren man Franciscus Van Nieuwenborgh in voordeel van wijlen Josephus Cornelis Van Lierde en zijne vrouw Joanna Catharina De Kegel. Deze rente …. Petrus Van Nieuwenborghn kleijnzoon en opvolger van de primitieve schuldenaer en verbeeld door zijne kinderen, vernieuwd en herkend geweest in voordeel van de aenzoeker Joannes Benedictus Schoon, bij akt voor den notaris Hendrickx te Aelst, gepasseerd den 20ste meert 1834 behoorlijk geregistreerd.

Bewijs van eijgendom.

De voorbeschreven gronden en renten zijn aen den verkooper Joannes Benedictus Schoon in vollen eijgendom toebehoorende kragtens den koop door hem er van gedaen tegens zijne moederlijke oom en moeyen, Joannes Baptista, Anna Maria en Maria Anna Van Lierde blijkens akt voor den notaris Egidius De Coster te Herne gepasseerd den 30ste juni 1829 behoorlijk geregistreerd en ten bureel van hypotheken te Brussel overgeschreven den 19de augustus zelve jaer, boekdeel 533 nr. 18.

Conditien en lasten.

Artikel één. De koopers moeten hun vergenoegen met de vorenstaende qualificatie of bewijs van eijgendom. De akten daerin beroepen zullen worden overgeleverd, te weten, den koopakt voor den notaris De Coster gepasseerd aen den adjudicataris der onroerende goederen voor de grootste som in principael op last door hem van er de andere adjudicatarissen mede te behelpen in noodige gevallen, en de nieuwe titels der renten aen de respectieve adjudicatarissen daervan. De adjudicatarissen zullen verders geene andere titels of bewijsstukken van eijgendom kunnen eijsschen, lieber nogtans aen hun van, ten hunnen kosten en alwaer het behoord, te ligten kopijen of extracten van den beroepen koopakt.

Artikel twee. De goederen worden verkogt zoo en gelijk zij zig bevinden en met piquetten in koopen gespleten zijn, met alle werkzaeme en lijdzaeme dienstbaerheden, zonder garand over maet, paelen, regenoten, waeterloopen of losgaeten, vrij, zuijver en onbelast van alle schulden en hypotheken hoegenaemd, om de koopers er den eijgendom van te behouden van den oogenblik der betaeling van hunnen koopprijs met aenkleefsels.

Artikel drij. Al de geschalmde boomen op de goederen staende worden door den verkooper gereserveerd, die zig verbind de zelve te kappen en van den grond te weiren voor den 1ste april aenstaende, zonder dat hij aen de adjudicatarissen der goederen eenige schaedeloosstelling hoegenaemd zal moeten betaelen, ’t zij voor schaede veroorzaekt door het kappen der boomen, ’t zij van het tijdelijk verblijf op den grond alhier bedongen.

Artikel vier. De adjudicatarissen der bosschen voorwerp der zesde en zevenste koopen zullen daervan in het gebruijk treden onmiddellijk na de betaeling van hunne koopprijzen met aenkleefsels en het kappen van het schaerhout het welk den verkooper hem reserveerd, om het van de grond te weiren voor den 1ste april aenstaende, zonder eenige vergoeding te moeten betaelen, al de andere goederen zijn verpagt bij mondelinge huer, en de adjudicatarissen zullen opzigtelijk de ingebruijktreding daervan blijven in hun geheel als na raede tegens de gebruijkers aen wie zij met het afscheijden zullen moeten betaelen volgens gebruijk der plaets, de prijs van mestvet, zaedsel, bewerk, vrugten en andere verbeteringen waertoe zij zullen regt hebben. De pagtsommen der verhuerde goederen zullen door de koopers genoten worden te rekenen van den eerstkomende verscheijndag.

De nog onvoldaene pagtsommen verschenen in 1848, mitsgaeders de te verscheijnen pagten van 1849 worden door den verkooper gereserveerd. Zij zullen hem met de betaeling der koopprijzen moeten ……. worden door de respectieve adjudicatarissen der goederen door wie zij zullen verhaeld worden tegens de gebruijkers, zullende ten dien, door den akt van de authentieke kwittantie gesteld worden en al de regten en privilegiën van den verkooper. De adjudicatarissen der koopen die gezaementlijk verhuerd zijn voor eenen en den zelven huerprijs zullen in de te aveneren pagten moeten gelden ieder na evenredigheijd van zijne principaele koopsomme.

Artikel vijf. De koopers der onroerende goederen zullen de contributien en alle openbaere lasten daervan moeten betaelen te rekenen van den dag der toewijzing, behoudens hun recours tegens de huerders die daer mede gelast zijn. Voor wat aengaet de onverhuerde bosschen voorwerp der zesde en zevenste koopen, de contributien daervan zullen maer ten laste der adjudicatarissen vallen met den 1ste januari aenstaende.

Artikel zes. De adjudicatarissen der koopen van eenen gespleten pand zullen hun gronden, binnen de zes maenden te rekenen van den dag der toewijzing en ten gemeijnen kost, moeten doen spleijten, met steene paelen en door eenen gezworen landmeter, op den voet gelijk zij tegenwoordig verdeeld zijn. Alle geschillen uijt dien hoofde voort spruijten zal door den instrumenterende notaris worden geslist, zonder appel.

De boomen en poten die van de scheijde linien niet zullen afstaen ter wijtte volgens de wetten en gebruijken der plaets geplogen, zullen binnen het jaer ook te rekenen van den dag der toewijzing, door de nieuwe eijgenaers van den grond moeten gekapt of uijtgedaen worden, agtervolgens slissing van den notaris ingeval van geschil.

Artikel zeven. De renten (en obligatien) worden verkogt zonder het minste garand over tegenwoordige of toekomende solvabiliteijt der schuldenaers, noch ook over het bestaen van hypothecaire inschrijvingen of den rang daer van.

De adjudicatarissen zullen de intresten daervan genieten te rekenen van repectieve valdaegen 1849. Zij zullen met hunnen koopprijs en zonder korten daeraen, aen den verkooper moeten aveneeren het leste jaer als de verschenen indien het nog niet betaeld waere door de rentgelders tegens wie de adjudicataris hun recours zullen hebben.

Artikel agt. De perceelen der gespleten panden zullen ten eeuwigen daege zonder de minste indemniteijt, doch ter minste schaede, malkanderen moeten laeten lossen, te weten, de verste der baen of gewoonlijk losgat over de digste.

Artikel negen. Den notaris zal het regt hebben van, voor of na de inmeijning dusdaenige en zoo vele koopen te verzaemelen als hij zal goedvinden om ze aldan te laeten inmeijnen, verdieren of ze toe te wijzen.

Artikel tien. De verkooping geschied volgens gebruijk der plaets, met profijt van palmslag en hoogen. Den hoogsten inmeijnder van iederen koop zal ten titel van palmslag genieten een half ten honderd der som op welke hij de inmeijning zal hebben gedaen en hij zal onmiddellijk en voor al andere mogen stellen zoo veel hoogen als het hem believen zal, waerna een ieder lieber. Iedere hoog bestaet in tien francs, waervan negen, … beloop der inmeijning zullen uijtmaeken den principaelen koopprijs, en den overigen franc zal worden genoten door den hooger.

Artikel elf. De koopers zullen hunne koopprijzen moeten betaelen den 8ste dag naer de toewijzing, ten kantoor van den instrumenterende notaris te Assche, in handen en onder kwittantie van den principaelen verkooper of zijnen magtdraeger. Zij zullen ook ten dage en ter zelver plaets moeten betaelen aen degene er toe geregtigd, de palmslagen en het gewin der hoogen, dit zonder korten aen den koopprijs en zonder dat de verkooper of den notaris uijt dien hoofde zullen konnen aengesproken worden.

De koopers zullen geen regt hebben van kwittantie te eijsschen in het verhaelschrift van toewijzing over de koopprijzen die zij comptant zouden willen betaelen.

Artikel twelf. De koopers zullen binnen de drij daegen na de toewijzing in handen en ten kantoor van den instrumenterende notaris moeten betaelen voor alle gewoonlijke onkosten der verkooping als affixen, zegels, enregistrements en transcriptie regten, houden der zitdaegen opmaeken van voorhandig lastkohier en van de verhaelschriften van inmeijning en toewijzing, tien ten honderd der som op welke de enregistrements regten zullen ontfangen worden. Zij zullen bovendien moeten betaelen eene expeditie bij extract der veijling, eene authentieke kwittantie over den koopprijs en al de buijten gewoonlijke kosten van declaratie van command, van borgstelling, van verhooging tusschen de zitdaegen, en van de staeten en certificaten die zij ten bureel van hypotheken nopens de belastheijd of onbelastheijd der goederen zullen willen ligten. Het welk zij geregtigd zullen zijn te doen zonder nogtans ten dien de betaeling van hunne koopprijzen te mogen uijtstellen.

De overschrijving der veijling ten bureel van hypotheken zal geschieden bij eene generale expeditie of grosse, de welke, in plaets der gene bij extract zal worden overgegeven aen den adjudicataris van den eersten koop.

Artikel dertien. Den notaris blijft niet verantwoordelijk over de bestandigheijd der verkooping, hij mag herstellen alle zijne erreuren en de geschillen geduerende de verkooping te gereijzen zullen door hem alleen worden geslist, zonder appel.

Artikel veertien. De verkooping zal geschieden met twee of meer zittingen door den notaris te bepaelen, in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus Joannes De Meersman te Hekelgem.

Artikel vijftien. De verkooper, inmeijnders, hoogers, koopers en borgen zullen van regtswege gedomicilieerd zijn ten kantoor van de instrumenterende notaris te Assche.

Artikel zestien. De notaris mag voor inmeijnder, hooger of kooper wijgeren den genen die op zijn eerste verzoek en ten zijnen vollen genoege aenstonds niet steld solidaire borgen woonende binnen het kanton van Assche.

Artikel zeventien. Den adjudicataris blijft solidairlijk garand over de persoon in voordeel van welken hij doet eene declaratie van command, voor zoo veel zulks vereijscht word door den notaris die ten dien geene reden zal moeten geven.

Artikel agttien. Bij gebrek door eenen inmeijnder, hooger of kooper van te voldoen aen den inhoud van voorhandig lastkohier of in geval van zijne afwezigheijd in den oogenblik der toewijzing zal het goed door hem ingemeijnd, verhoogd of verkregen worden heringemeijnd of herverkogt op dulle verdiering, indien den notaris zulks goedvind door zijn ambt en ten huijze van verkooping, het zij in den oogenblik der inmeijning of der toewijzing, het zij agt daegen na de aenplakking van eene affixe op de kerk van Hekelgem en na eene enkele aenzegging aen den gebrekkelijken of zijne borgen, dat bij faute van voldoening er met de zelve herinmeijning of herverkooping zal worden voortsgegaen zoo wel in hunne afwezigheijd als in hunne bijwezentheijd. De meergelding in prijs zal wezen ten profijte van den principaelen verkooper, en de mingelding met al de kosten zal verhaald worden op den gebrekkelijken of zijne borgen.

Artikel negentien. Den notaris zal het regt hebben van voor of na de inmeijning aen voorhandig lastkohier dusdaenige veranderingen en bijvoegsels te brengen als hij in den intrest der verkooping zal goedvinden. Doch indien dit geschied na de inmeijning zullen de inmeijnders en de verdierders het regt hebben het zij van hun gebod op last zelve veranderingen en bijvoegsels aen te houden, het zij van het simpel te resilieren zonder eenig profijt van palmslag of hoogen, noch eenige schaedeloosstelling te mogen eijsschen.

’T Jaer 1849, den 28ste november, ten drij uren namiddag binnen de gemeente van Hekelgem, in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus Meersman, ten verzoeke en bijwezen van gezegden heer Joannes Benedictus Schoon, pachter landbouwer woonende binnen de gemeente van Hekelgem heb ik Josephus Angelus Augustus Crick, notaris te Assche, aen de verzaemeling voorlezing gedaen van het vorenstaende lastkohier waertegens geene bemerkingen gemaekt zijnde, ben ik op en achtervolgens het zelve voorts gegaen tot het laten inmeinen en verdieren der goederen in het zelve lastkohier onder elf koopen beschreven.

Bijgevolg de koopen opgeroepen zijn bij opbod ingemeijnd als volgt:

De eerste koop op 1 700 francs met tien hoogen door Joannes Meert, pachter landbouwer te Hekelgem.

De tweede koop op 800 francs met vijf hoogen door Egidius Clauwaert, landbouwer te Hekelgem.

De derde koop op 1 500 francs met vijf hoogen door d’heer Carolus Ludovicus De Vis, maelder te Hekelgem, verdierd met twintig hoogen door d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, eensgelijks maelder te Hekelgem.

De vierde koop op 1 450 francs met drij hoogen door voorschreven Egidius Clauwaert.

De vijfde koop op 1 400 francs met twee hoogen door Joannes Baptista Vertonghen, landbouwer te Hekelgem.

De zesde koop op 650 francs met tien hoogen door d’heer Joannes Egidius Van Lierde, schepen en landbouwer te Hekelgem.

De zevende koop op 460 francs met tien hoogen door de gezegden Joannes Egidius Van Lierde.

De achtste koop op 500 francs met twintig hoogen door Judocus De Wever, landbouwer en herbergier te Esschene.

De negende koop op 600 francs met vijf hoogen door Joannes Egidius Van Lierde, verdierd met tien hoogen door Judocus De Wever.

De tiende koop op 370 francs met twee hoogen door d’heer Alexis Lespirt, gemeentesecretaris te Hekelgem en aldaer woonende.

De elfde koop op 310 francs met twee hoogen door de meergenoemden heer Joannes Egidius Van Lierde, verdierd met twee hoogen door Alexis Lespirt.

Van allen welk is opgemaekt het voorhandig verhaelschrift, ten huize, dag en jaer voorschreven gesloten ontrent zes uren van den avond, alles in tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter, en Petrus Joannes Meersman, herbergier, beide woonende te Hekelgem, getuigen die na gedaene voorlezing aen den aenzoeker en de laatste hoogers, hebben geteekend met hun en den instrumenterende notaris Crick.

 1. Meert, B. E. De Vis, J. B. Vertongen, A. Lespirt, B. Schoon, P. J. Meersman, J. De Wever,
 2. F. Van Vaerenbergh, E. Van Lierde.

Enregistré à Assche, le trente novembre 1849, vol. 69, folio 69, recto, case 5.

Het jaer 1849, den 12de december ten drij uren namiddag, binnen de gemeente van Hekelgem, in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus Meersman, ten verzoeke en bijwezen van d’heer Joannes Benedictus Schoon, pachter landbouwer woonende binnen de gemeente van Hekelgem, is er door mij Josephus Angelus Augustus Crick, notaris te Assche, aen de verzaemeling voorlezing gedaen van het vorenstaende lastkohier en verhaelschrift van inmeining er op volgende door den instrumenterende notaris Crick gesloten den 28ste november laetst op en achtervolgens de conditiën, lasten en voorwaerden, voortsgegaen tot het laeten verdieren en tot het definitief toewijzen der goederen daerin beschreven, alles in tegenwoordigheijd der nagenoemde getuigen.

De goederen opgeroepen ter sommen tot welke zij waren gebragt op de eerste zitting, zijn de volgende koopen in het bezonder nog verdierd, te weten:

De derde koop met tien hoogen door d’heer Constantinus Alexander De Witte, rentenier te Hekelgem, twee hoogen door d’heer Petrus Joannes Asscherickx, landbouwer te Hekelgem, acht door den heer Benedictus Emmanuel De Vis, maelder te Hekelgem, en tien door Egidius Nevens en Judocus Verleijsen, landbouwers te Hekelgem.

De vierde koop met vijf hoogen door Egidius Nevens, landbouwer te Hekelgem.

De vijfde koop met twee hoogen door voorschreven heer de Witte en door voorschreven heer De Vis.

De zesde koop met tien hoogen door voorschreven heer de Witte.

De zevende koop met tien hoogen door voorschreven heer de Witte.

De achtste koop met vijf hoogen door voorschreven heer de Witte.

En de negende koop met drij hoogen door voorschreven heer de Witte en twee hoogen door voorschreven heer De Vis.

Niemand meer begeerende de koopen in het bezonder te verhoogen heeft men gepresenteerd de masse der aen malkanderen palende perceelen, de welke zijn verdierd, te weten:

De gene van de vierde en vijfde koopen met eene hoog door den heer De Vis.

De gene van de zesde en zevende koopen met twaelf hoogen in verscheide reijzen door d’heer Joannes Egidius Van Lierde, grondeijgenaer te Hekelgem, en zeventien in verscheide reizen door meergenoemden heer De Witte.

En de gene van de achtste en negende koopen met vijf hoogen door de meergenoemden heer De Vis en tien door meergenoemden heer De Witte.

Na veele pogingen niemand zich niet meer aenbiedende om de koopen het zij in masse, het zij in het bezonder te verhoogen, heb ik notaris Crick ten verzoeke van den verkooper de zelve definitievelijk toegewezen, zoo volgt:

De eerste koop voor de inmeining van 1 700 francs en tien hoogen aen d’heer Joannes Meert (zoon van Andreas en Joanna Maria Van Vaerenbergh) pachter landbouwer te Hekelgem, de welke hier present aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen en te aenveerden voor hem en voor zijn echtgenote joufvrouw Joanna Vasseur, dochter van Martinus en Joanna Catharina Cooreman.

De tweede koop voor de inmeining van 800 francs met vijf hoogen aen Egidius Clauwaert (zoon van Franciscus en Joanna Brijs) landbouwer te Hekelgem, de welke hier present aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen voor hem en voor zijn echtgenote Maria Theresia Schoon, zuster van de verkooper.

De derde koop voor de inmeining van 1 500 francs met vijfenvijftig hoogen aen voorschreven Egidius Nevens en Judocus Verleijsen, landbouwers te Hekelgem, de welke hier present aenstonds hebben verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen en te aenveerden voor de juste zuid helft ten behoeve van de gezegde Egidius Nevens (zoon van Petrus en Adriana Camermans) en van zijne echtgenote Anna Maria De Gols (dochter van Franciscus en Joanna Catharina Vonck) en voor de juste noord helft ten behoeve van gezegden Judocus Verleijsen (zoon van Petrus en Joanna Maria De Mey) en van zijne vrouw Theresia Moens (dochter van Franciscus en Aldegonda De Nil).

De masse der vierde en vijfde koopen, voor de inmeining van 2 850 francs met eenentwintig hoogen aen de heer Benedictus Emmanuel De Vis, borgemeester van Hekelgem en maelder, de welke aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen en te aenveerden voor hem en voor zijne echtgenote joufvrouw Nathalia De Doncker.

De masse der zesde en zevende koopen voor de inmeining van 1 110 francs met negenenzestig hoogen, en de masse der achtste en negende koopen voor de inmeining van 1 100 francs met vijfenzestig hoogen aen de heer Constantinus Alexander De Witte, rentenier te Hekelgem, de welke hier present aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen ten zijnen behoeve.

De tiende koop voor de inmeining van 370 francs met twee hoogen en de elfde koop voor de inmeining van 310 francs met vier hoogen aen den heer Alexis Lespirt, gemeentesecretaris van Hekelgem, de welke hier present aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen en te aenveerden voor den eerwaerden heer Joannes Franciscus Van Lierde, priester en missionaris te Nordstrand in Denemarken.

Op het verzoek van den heer Lespirt en zonder consequentie of verantwoording voor den verkooper of den notaris wordt er alhier bemerkt dat Angelina Callebaut waervan gewag in het beschrijf der rente tiende koop, echtgenote is van Bernardus De Meersman, broodmakers te Aelst, en niet van Judocus Van Vaerenberg, en dat die rente actuelijk verschuldigd is door dezen Judocus Van Vaerenberg, landbouwer te Hekelgem en door zijne vrouw Maria Anna Callebaut, zuster van genoemde Angelina Callebaut.

Er wordt ook bemerkt dat den notaris d’accoord met den verkooper waerschijnlijk zal laten lossen de boomen die op de bosschen zesde en zevende koopen op den 14de dezer maend gaen verkocht worden, dit op eenen anderen daeraen palenden bosch eigendom van hem notaris en gelegen te Esschene, zullende dit gedoogen voor deze enige … geene consequentie of voordeel maken voor den heer De Witte, kooper, om later ten zijnen behoeve eensgelijks regt van lossen te kunnen pretenderen.

Verder heeft den verkooper Joannes Benedictus Schoon aen de koopers tijd van betaling verleend tot den 1ste februari aenstaende zonder intrest en heeft hij aengesteld voor zijnen mandataris den heer Josephus Franciscus Van Der Straeten, notarisklerk te Assche, aen wie hij geeft volmagt om voor hem de koopprijzen met aenkleefsels, daerover verleenen behoorlijke kwittantie en handligting der hypothecaire inschrijvingen van ambtswege daervoren zouden kunnen genomen worden.

Van allen welk is opgemaekt het voorhandig verhaelschrift ten huize, dag en jaer voorschreven, gesloten ontrent zeven uren van den avond alles in tegenwoordigheid van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter, en Petrus Joannes Meersman, herbergier, beide woonende te Hekelgem, getuigen die, na gedane voorlezing aen de aenzoeker en de adjudicatarissen hebben geteekend met hun en de instrumenterende notaris Crick, ter uijtzondering van Judocus Verleijsen die verklaerd heeft niet te kunnen teekenen of schrijven.

 1. Meert, E. Nevens, E. Clauwaert, B. E. De Vis, C. De Witte, B. Schoon, P. J. Meersman, J. F. Van Vaerenbergh, Crick, notaris.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, en in de tegenwoordigheijd der nagenoemde getuijgen, is gecompareerd:

D’heer Joannes Benedictus Schoon, zoon van wijlen Benedictus Emmanuel en Joanna Francisca Van Lierde, pagter landbouwer te Hekelgem.

Welken comparant heeft bekend en verklaerd ontfangen te hebben, in betaeling en volle voldoening der principaele koopprijzen van de onroerende goederen en de renten wegens hem door het ambt van den instrumenterende notaris Crick openbaerlijk verkogt blijkens het vorenstaende verhaelschrift van eijndelijke toewijzing door den zelven notaris gesloten den 12de december 1849 en overgeschreven ten bureele van hypotheken te Brussel den 11de januari 1850, volume 1498, nr. 27, te weten:

1- Van d’heer Joannes Meert en zijne echtgenote joufvrouw Joanna Vasseur, pagter landbouwer te Hekelgem, adjudicatarissen van den eersten koop de som van 1 790 francs.

2- Van Egidius Clauwaert en zijne vrouw Maria Theresia Schoon, landbouwers te Hekelgem, en adjudicatarissen van den tweeden koop, de som van 845 francs.

3- Van Egidius Nevens en zijne vrouw Anna Maria De Gols, en van Judocus Verleijsen en zijne vrouw Theresia Moens, landbouwers te Hekelgem, en adjudicatarissen van den derden koop, de som van 1 995 francs.

4- Van den heer Benedictus Emmanuel De Vis, borgemeester van Hekelgem en maelder aldaer woonende en zijne echtgenote joufvrouw Nathalia De Doncker, adjudicatarissen van de mas der vierde en vijfde koopen, de som van 3 039 francs.

5- Van den heer Constantinus Alexander De Witte, rentenier te Hekelgem, en adjudicataris van de mas der zesde en zevende koopen, de som van de mas der agtste en negende koopen de som van 3 416 francs.

6- Van den eerweerden heer Joannes Franciscus Van Lierde, priester en missionaris op Nordstrand in Denemarken, adjudicataris der renten voorwerp van de tiende en elfde koopen, de som van 734 francs.

Bij gevolge aen dezen ontfangst heeft den comparant aen de voornoemde koopers door hunne respectieve principaele koopsommen hier voren uijtgedrukt, gegeven volle en definitieve kwittantie en ontlasting bij deze, zonder dat zij ooijt van andere zullen moeten doen blijken, als ook gansche en geheele handligting der hypothecaire inschrijvingen die ter verzekering daervan konnen bestaen, wel bezonderlijk der gene met de voormelde inschrijving der veijling van ambtswege genomen ten bureele van hypotheken te Brussel, den 11de janauri 1850, volume 778, nr. 249 en 250, en volume 781, nr. 1, 2, 3, 4 en 5, willende dat deze inschrijvingen worden vernietigd en doorschrabt op de boeken en registers alwaer zij zich bevinden, dat den bewaerder der hypotheken zulks doende er van zij en blijve ontlast.
Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Assche, ten kantoor, den 9de oktober 1850, in tegenwoordigheijd van Petrus Van Lierde, kuijper, en Petrus Franciscus Caukens, kleermaeker, beide woonende te Assche, getuijgten die na gedaene voorlezing aen den comparant hebben geteekend met hem en den notaris. B. Schoon, P. Van Lierde, P. Caukens, Crick, notaris.

Goedkeuring van de regeling van de erfenis van Maria Anna Van Lierde – volmacht van 18 oktober 1849 – door de erfgenaemen op 19 oktober 1850.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris te Assche, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der nagenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

1ste Joannes Franciscus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

2de Joanna Benedicta Schoon vergezeld en bemagtigd van haeren man Joannes Bosmans, landbouwers te Moorsel,

3de Joannes Baptista Schoon, landbouwer te Hekelgem,

4de Joannes Hubertus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

5de Catharina Jacoba Schoon, weduwe van Joannes Baptista Van Der Beken te Goudveerdegem, Oost-Vlaanderen,

6de Maria Theresia Schoon en vergezeld en bemagtigd door haeren man Egidius Clauwaert, landbouwers te Hekelgem,

7de Petrus Emmanuel Schoon, ook landbouwer te Hekelgem,

8ste Benedictus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

9de Maria Anna Vertonghen vergezeld en bemagtigd door haeren man Philippus Lebon, gaerentwijnders te Aelst, Maria Theresia Francisca vergezeld en bemagtigd door haeren man Josephus Van Handenhove, landbouwers te Moorsel, Petrus Amandus Vertonghen, winkelier te Sint Jans Molenbeek, Joannes Baptista Vertonghen, landbouwer te Hekelgem, Joannes Vertonghen, dienstknegt te Erembodegem, Carolus Ludovicus Vertonghen, dienstknegt te Lokeren, Egidius Vertonghen ook dienstknegt te Lokeren, en Carolina Judoca Vertonghen, zonder beroep te Hekelgem, agt eenige kinderen van wijlen Benedictus Vertonghen en Joanna Maria Schoon, welke leste met de agt voornoemde comparanten Schoon voor gemeene ouders hebben gehad Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde.

Welke comparanten, alle wettige erfgenaemen van wijlen Maria Anna Van Lierde, germeijne zuster van voorschreven Joanna Francisca Van Lierde en overleden te Hekelgem, hebben verklaerd goed te keuren en te ratificeren al het gene voorschreven Joannes Hubertus Schoon en Joannes Benedictus Schoon voor hun en in hunnen naem hebben verrigt en uijtgevoerd kragtens de procuratie die zij comparanten op hun hadden verleend bij akt voor den instrumenterende notaris Crick in minute gepasseerd den 18de oktober 1849 en wel bezonderlijk de openbaere verkooping van onroerende goederen gesloten door den zelven notaris Crick bij verhaelschrift van toewijzing van den 28ste november zelve jaer. Zij bekennen dat de zelve Joannes Hubertus Schoon en Joannes Benedictus Schoon hun behoorlijke rekening hebben gedaen over de principaele koopprijzen die deze in hunne hoedaenigheijd van magtdraegers hadden ontfangen blijkens kwittantie begrepen in het beroepen verhaelschrift van toewijzing, waerover zij hun bij gevolge hebben gegeven volle ontlasting bij deze.

Al de comparanten doen bemerken dat de voormelde principaele koopprijzen zijn verdeeld hoofdens hun en hunne mede eijgenaers der verkogte goederen volgens en op den voet der regten van de verkoopers bij vorm van bemerking uijtgesteken en bepaeld in en onmiddellijk naer het sluijten van meergemeld verhaelschrift van toewijzing van den 28ste november 1849. Zij bekennen dat zij geene meerdere regten in de zelve goederen waeren hebbende dan degene hun agtervolgens deze verdeeling toegekomende daarenboven van uijt den hoofde eenige hoegenaemde onderzoekingen of reclamatien te doen, het zij tegens eenen van hun, het zij tegens hunne mede eijgenaers genoemd en gekwalificeerd in het hoofd van het lastkohier der veijling.

Zij bekennen en verklaeren ook dat zij geene de minste regten of pretentien, directelijk of indirectelijk zijn hebbende of ooijt zullen reclameren in of tot de roerende en onroerende goederen door eenen van hun, te weten: voorschreven Joannes Benedictus Schoon tegenwoordig bezeten of gebruijkt of voorgaendelijk aen heden vervremd, alhoewel deze goederen of eenige daervan door aenwijzingen of meldingen op de matrice kadastrael of elders zouden kunnen geacht of aenzien worden als toebehoorende het zij in eijgendom het zij in togte aen wijlen Maria Anna Van Lierde of aen haere broeders of zusters. In deze goederen worden namentlijk begrepen en de vorenstaende verklaering is bezonderlijk raekende de onroerende goederen en renten ten verzoeke van gezegden Joannes Benedictus Schoon door het ambt van den instrumenterende notaris Crick eijndelijk toegewezen bij verhaelschrift van den 12de december 1849, welke onroerende goederen en renten aen Joannes Benedictus Schoon in vollen eijgendom waeren toebehoorende, zoo bewezen in het lastkohier der veijling, kragtens den koop door hem er van gedaen tegens zijne moederlijke oom en moeyen Joannes Baptista, Anna Maria, Maria Anna Van Lierde blijkens akt voor den notaris Egidius De Coster te Herne gepasseerd den 30ste juni 1829.

De comparanten hebben alnog bekend dat den instrumenterende notaris hun heeft overgesteld het zuijver beloop van twee verkoopingen, de eene van mobiliaire voorwerpen en de andere van raepkruijd, ten verzoeke van genoemden Joannes Hubertus Schoon in zijne hoedaenigheijd van executeur testamentair van wijlen Maria Anna Van Lierde, door het ambt van gezeijden notaris Crick gedaen den 18de oktober en den 21ste november van het jaer 1849, waerover zij bij gevolge aen den zelven notaris hebben gegeven ontlasting bij deze.

Eijndelijk heeft den comparant Joannes Benedictus Schoon aen den ondergeteekende notaris ook gegeven volle ontlasting der verkooping van boomen door zijn ambt wegens hun gedaen den 14de december 1849 en waervan hij het beloop bekend ontfangen te hebben.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Assche, ten kantoor, den 19de oktober 1850, in de tegenwoordigheijd van Petrus Van Lierde, kuijper, en Petrus Franciscus Caukens, kleermaeker, beide woonende te Assche, aenzogte getuijgen die na gedaene voorlezing aen de comparanten hebben geteekend met hun en de instrumenterende notaris, ter uijtzondering van de vrouw Bosmans, de weduwe Van Der Beken, de vrouw Lebon, de echtlieden Van Handenhove en Carolina Judoca Vertonghen, die verklaerd hebben niet te konnen schrijven of teekenen.

Testament van 28 oktober 1850.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, in de tegenwoordigheijd der vier getuijgen hier naer genoemd, is gekompareerd:

Benedictus Schoon, ongehuwden zoon van wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde, landbouwer woonende binnen de gemeente van Hekelgem, kanton van Assche.

Welken comparant heeft gedicteerd aen mij notaris ten bijwezen van de getuijgen zijn testament zoo het volgt:

Ik wil naer mijn overlijden begraven worden met lijkdienst en uijtvaert naer staet en dat er binnen het jaer naer mijnen sterfdag en tot laefenis mijner ziele in de kerke van Hekelgem worden gecelebreerd vijftien gezongen en vijftien gelezen missen, alle met eenen priester.

Ik noem en institueer voor mijne universele legatarissen en eenige erfgenaemen mijnen broeder Joannes Franciscus Schoon en zijne tegenwoordige tweede vrouw Anna Maria Van Der Straeten of bij gebrek van hun, hunne wettige descendenten met uijtsluijting van Anna Maria Schoon, dogter van mijnen gezegden broeder gewonnen in zijn eerste houwelijk met Maria Judoca Schollaert gelijk ook van de afstammelingen van de zelve Anna Maria Schoon.

Verders wederroep ik alle voorgaende testamenten die ik zoude konnen hebben gemaekt en houde mij eeniglijk aen het voorhandig.

Dit testament is door mij notaris in de tegenwoordigheijd der getuijgen eijgenhandig geschreven, zoo en gelijk het is gedicteerd geworden en naer dien heb ik het zelve testament ter presentie van de zelve getuijgen aen den testateur voorgelezen.

Aldus alles gedaen en gepasseerd binnen de gemeente van Hekelgem, ter wooning van den testateur, den 28ste oktober 1850, in de tegenwoordigheijd van Egidius Nevens Petrus Guns, Judocus De Schrijver, en Joannes Bellemans, alle vier landbouwers woonende binnen Hekelgem, vier getuijgen hiertoe aenzogt, en naer de voorlezing gedaen als gemeld, hebben den testateur en de vier getuijgen geteekend met hun en de notaris. P. Guns, J. De Schrijver, E. Nevens, J. Bellemans, B. Schoon, Crick, notaris.

Notitie bij JOANNA BENEDICTA:

Huwelijksakte van Joanna-Benedicta Schoon met Petrus Bosmans op 18 februari 1835.

Op heden achttienden februari duizend acht honderd vijf-en-dertig, ten drij uren naermiddag, voor ons Emmanuël t’ Kint, schepen …… ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Hekelghem, District Brussel, Provincie Brabant, zijn gecompareerd, Franciscus Bosmans, oud vier-en-vijftig jaren, landbouwer, geboren te Moorsel op den acht-en-twintigsten november zeventien honderdtachtig ende aldaer wonende, weduwenaer van wylen Anna Judoca Vanhoye, aldaer overleden den zevenden februari achttienhonderddertig, meerderjarigen zoon van wylen Petrus Bosmans, ook aldaer overleden op den dertigsten januari laatstleden (1835) ende van wylen Anna Maria Van Den Meerssche, ten gemelde Moorsel op den tweeëntwintigsten februari achttienhonderd twintig, ten blijke dezen extrakten van overlijden aldaer behoorlijk afgeleverd den twaalfden februari laatstleden waerdoor nog blijkt t’ overlijden der grootouder des bruydegom, en bij gevolg d’ onmogelijkheyd van akte van…………… (onleesbaar) te bekomen ………ten ener zijde.

En Joanna Benedicta Schoon, oud negenenveertig jaeren, landbouwster, geboren te Hekelgem den twintigsten oktober zeventienhonderd vijfentachtig ende aldaer wonende, meerderjarige dochter van wylen Benedictus Emmanuël Schoon, alhier overleden op den negentienden maart achttienhonderd acht en van wylen Anna Francisca Van Lierde, ook alhier overleden op den dertienden september zeventienhonderd zevenennegentig zo het blykt bij de extrakten door ons afgeleverd op den eersten februari laatstleden, waardoor ook blijkt ’t overlijden der grootouders der bruid, en ……………d’ onmogelijkheyd van akte van ……… of eerbied t bekomen, ten andere zijde . Welke comparanten ons hebben verzogt van voorts te gaen tot het huwelyk onder hun beraemt, waarvan de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeyntehuys en het gene van Moorsel, op de zondagen, achtsten en vijftienden februari laatstleden, telkens van tien uren ’s morgens.

Gene tegenstrydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen geven zijnde, en regt doende op dit verzoek, wij hebben naer voorlezing der stukken blykende het gene hierboven gemeld is, alsmede van het zesde Kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld van het huwelijk, gevraegd aan den toekomenden bruydegom en aen den toekomende bruyd oft zij …………… en ieder van hun in bezonder geantwoord hebbende ja, wy verklaeren in den naem van de wet dat door het huwelijk vereenigd zijn Joannes Bosmans en Joanna Benedicta Schoon van al hetwelk wij hebben opgesteld dezen tegenwoordigen acte in de presentie van en bij wezen des naergenoemde getuigen te weten 1° Franciscus André, oud achtenvijftig jaren, veldwachter, 2° Seraphien De Meersman, oud achtentwintig jaren, broodbakker, Charles Hellinckx, oud tweeëndertig jaren, herbergier, en 4° Jan Baptist Robyns, oud vierendertig jaren, landbouwer, alle vier wonende ende gehuysvest binnen deze gemeente van Hekelgem dewelke dezen tegenwoordigen akte benevens ons hebben getekend, behoudens de bruyd die verklaert niet te kunnen tekenen, als ongeleerd zijnde, alles naer voorlezinge.

Getekend: J. Bosmans, F. André, S. De Meersman, C. Hellinkx, J. B. Robyns.

Volgens het kadaster van 1833 had zij te Hekelgem op de molencauter, 37 a 70 ca land.

Notitie bij het huwelijk van JOANNA BENEDICTA en JOANNES: 26° februarii 1835 factis duabus proclamationibus cum dispensatione in tertia matrimonium inter se contragerunt Joannes Bosmans et Joanna Benedicta Schoon coram me infra scripto parocho proprio et testibus Petro Schoon et Dominico Bosmans. P.J. Reyntens pastor in Hekelgem.

Notitie bij JOANNES BAPTIST:

Hij woonde vanaf ? bij Maria Anna Van Lierde tot haar overlijden op 9 september 1849.

Volgens het testament van Maria Anna Van Lierde kreeg hij na haar dood buiten paart een legaat van 400 frank.

Aankoop van de hofstede aan de langestraat te Hekelgem van de kinderen Vertonghen op 29 januari 1850.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, in de tegenwoordigheijd der nagenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

Carolus Ludovicus en Egidius Vertonghen, kinderen van wijlen Benedictus Vertonghen en Joanna Maria Schoon, en beijde dienstknegten te Lokeren.

Welke comparanten hebben verkogt met solidair garand van feijten en regten, aen Joannes Baptista Schoon, zoon van wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde, landbouwer te Hekelgem, hier aenwezig en aenveerdende voor hem alleen.

Een hofstede met het huijs en al de andere gebouwen er op staende, groot volgens kadaster 83 a 70 ca, gelegen onder de gemeente van Hekelgem, in de Langestraet, sectie A. nr. 239, 240, en 241, genoemd “De Boekstede”, en paelende noord en oost Joannes Baptista De Ridder, zuijd de “Langestraet”, en west Joannes Baptista Verleijsen.

Deze hofstede is aen de verkoopers toebehoorende als door hun verkregen tegens de kinderen en erfgenaemen van wijlen Benedictus Vertonghen, in veijling door den instrumenterende notaris Crick gesloten den 11de oktober 1849, blijkens behoorlijk geregistreerd verhaelschrift van dien dag overgeschreven ten bureel van hypotheken te Brussel, den 26ste der zelve maend, volume 1475 nr. 20, met het nemen eene hypothecaire inschrijving van ambtswege, volume 776, nr. 149 tot verzekering van den koopprijs, die heden nog verschuldigd is. Benedictus Vertonghen had dezelve hofstede geërfd van zijne ouders Paschasius Vertonghen en Petronilla De Vis blijkens akt van kaeveling voor den notaris Boumans te Assche gepasseerd den 30ste vendemiaire elfste jaer der Fransche republiek.

Het voorbeschreven goed is verkogt zoo en gelijk het zig bevind met alle zienlijke en onzienlijke dienstbaerheden, gebreken en verslegtingen, zonder garand over maet, paelen, regenoten of waeterloopen, doch vrij, zuijver en onbelast van alle schulden en hypotheken hoegenaemd, vermits den gene er op uijtgaende met de penningen van den nagemelden koopprijs zullen gekweten worden.

Den kooper zal den eijgendom en het gebruijk van het goed behouden van den dag der betaeling van den koopprijs en hij zal de contributien en alle openbaere lasten moeten betaelen te rekenen van den 1ste der loopende maend januari zonder de minste vergoeding van overblijvende vetten, zaedsels, houtwasch of andere verbeteringen.

Deze verkooping is geschied op conditie door den kooper Joannes Baptista Schoon van aen de kinderen en erfgenaemen van Benedictus Vertonghen te betaelen ter ontlasting van de verkoopers Carolus Ludovicus en Egidius Vertonghen, den koopprijs van 3 225 francs door hun nog verschuldigd kragtens en blijkens de conditiën en het verhaelschrift van toewijzing der voorberoepe veijling van den 11de oktober lest, welke betaeling zal moeten geschieden onmiddellijk na de volkome ruijming van ’t verkogte goed door de tegenwoordige gebruijkers daervan.

Den kooper zal het regt hebben van de ruijming der hofstede te vervolgen op den voet bepaeld bij het lastkohier der beroepe veijling, wordende ten dien gelijk ook voor alle andere regten en privilegiën gesteld in plaets en staet der verkoopers gebroeders Vertonghen.

Tot den uijtvoer dezer wordt er door partijen domicilie verkozen ten kantoor van den instrumenterende notaris.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Assche, ten kantoor, den 29ste januari 1850, in de tegenwoordigheijd van Guillelmus Franciscus De Pauw, pagter landbouwer te Esschene, en Joannes Baptista Vermeiren, landbouwer te Assche, getuijgen die na gedaene voorlezing aen partijen hebben geteekend met hun en de notaris. C. L. Vertonghen, E. Vertonghen, J. B. Schoon, G. F. De Pauw, J. B. Vermeiren, Crick, notaris.

Ontvangst van het legaat nagelaten door Maria Anna Van Lierde op 15 oktober 1850.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, in de tegenwoordigheijd der nagenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

1- Joannes Baptista Schoon, landbouwer binnen de gemeente van Hekelgem, kanton van Assche.

2- Rosalia Cobbaert, dienstmeid binnen het zelve Hekelgem.

De welke hebben bekend en verklaerd ontvangen te hebben van Joannes Hubertus Schoon, ook landbouwer te Hekelgem en executeur testamentair van wijlen joufvrouw Maria Anna Van Lierde overleden te Hekelgem den 9de september 1849, benoemd bij haer openbaer testament ontvangen door den instrumenterende notaris Crick den 10de augustus 1849 en geregistreerd te Assche den 13de september volgende, te weten:

Joannes Baptista Schoon 400 franken en Rosalia Cobbaert 200 franken in voldoening en betaling der legaten van gelijk beloop aen ieder van hun gemaekt door genoemde Maria Anna Van Lierde bij haer voorschreven testament.

Bij gevolg aen dezen ontvangst hebben zij gegeven volle de definitieve kwittantie en ontlasting bij deze zonder ooit van andere te moeten doen blijken.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Assche, ten kantoor, den 15de oktober 1850, in de tegenwoordigheijd van Cornelis De Ridder en Josephus Platteau, beide landbouwers woonende binnen de gemeente van Sinte Catharina Lombeek, getuijgen die na gedaene voorlezing aen de comparanten hebben geteekend met hun en de notaris. J. B. Schoon, R. Cobbaert, C. De Ridder, J. Platteau, Crick, notaris.

Notitie bij het huwelijk van JOANNES BAPTIST en ROSALIA:

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der nagenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

1- Joannes Baptista Schoon, landbouwer woonende binnen de gemeente van Hekelgem, toekomende bruijdegom, ter eenre,

2- En Rosalia Cobbaert, zonder beroep, woonende binnen het zelve Hekelgem, toekomende bruijd, ter andere zijde.

Welke comparanten hebben vastgesteld zoo volgt de voorwaerden van het tusschen hun beraemd houwelijk.

Artikel één. Het houwelijk word aengegaen onder het bestuer der gemeenschap bepaeld bij den burgerlijken wetboek nu in wezen, doch met de volgende maetegingen.

Artikel twee. Boven het gene bij de wetten voor roerend of meubel aenzien, verklaeren de toekomende gehuijsschen te ameublisseren de beestiaelen, het akkerbouwgerief, de vrugten, vetten, bewerkregten, de hopstaeken en het grondhout, in en op de eijgen de togt en de huergronden door de gemeenschap geëxploiteerd en verders alle de voorwerpen die, volgens de wetten en gebruijken enkelijk immeubel zijn bij destinatie.

Artikel drij. Ieder blijft gelast met zijne hypothecaire schulden voor den dag van het houwelijk in wezen en deze schulden zullen volgen de panden waerop zij bezet staen. De capitaelen der renten en obligaties gehypothekeerd op onroerende goederen die aen den eenen of den anderen in het bezonder geworden geduerende het houwelijk zullen aenzien worden als onroerende schulden, eensgelijks volgende de panden waerop zij bezet staen en blijvende ter bezonderen laste van den genen aen wie de tot hypotheek staende goederen toebehoren.

Artikel vier. Den langstlevenden zal in vollen eijgendom hebben gansch de roerende en onroerende gemeenschap, in voordeel en in nadeel, en ook op conditie van den eerststervenden te doen begraven met lijkdienst en uijtvaert tweede klasse kerkelijke dienst en van binnen de twee jaeren naer zijnen sterfdag te doen celebreren honderd vijfenzeventig en vijfentwintig gezongen missen met eenen priester en waervan de gezongen zullen moeten gedaen worden in de kerk van Hekelgem.

Artikel vijf. Den eerststervenden geeft aen de langstlevenden den eijgendom van alle de roerende en de togte, het leven geduerende van alle de onroerende goederen door hem eerststervenden agtergelaeten. Bovendien den toekomenden bruijdegom, voor den gevalle hij eerst komt te sterven geeft aen de toekomende bruijd den vollen eijgendom van de hofstede door hem bewoond met alle desselfs aen en afhangsels, gelegen onder Hekelgem in de Langestraet, sectie A. nr. 239, 240 en 241, groot van gronde 23 a 70 ca door hem gekogt en verkregen volgens twee verscheijde acten voor den instrumenterende notaris Crick gepasseerd den 29ste januari en den 17de februari van den loopende jaere en gezaementlijk ter bureel van hypotheken te Brussel overgeschreven den 1ste maart volgende, volume 1494 nr. 34. De toekomende bruijd, voor den gevalle zij geene kinderen agterlaet noemt en institueert voor haeren universele legataris of eenige erfgenaem haeren toekomenden man en voor de gevalle zij komt te sterven voor haere nog levende moeder zal haeren man ongehinderd aen de gemelde dispositie, de togte behouden aen het deel haer successie volgens de wet gereserveerd in voordeel van haere moeder.

Artikel zes. Ingeval van wettelijke reductie aen de vorenstaende giften en dispositien zan den langstlevenden het regt hebben van te kiezen de roerende en onroerende goederen die hij, ter concurrentie van het disponibel deel in eijgendom en in togte wilt behouden.

De togte is altijd voor het leven geduerende, den togtenaer moet geene borge stellen, hij mag op de betogte goederen kappen dusdaenige en zoo veele boomen als het hem belieft zonder de minste indemniteijt, maer hij moet betaelen de intresten van de capitaele schulden gehypothekeerd op de onroerende goederen die hij in togte bezit.

’t Is aldus dat alles tusschen partijen is overeengekomen, aenveerd en vastgesteld onder belofte en verbond als na rechte.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Assche, ten kantoor, den 15de oktober 1850, in de tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus De Maeyere, kuijper, en Carolus Boromeus De Smedt, zonder beroep, beide woonende te Assche, getuijgen die na gedaene voorlezing aen de partijen contractanten hebben geteekend met hun en de notaris. J. B. Schoon, R. Cobbaert, J. F. De Maeyere, C. B. De Smedt, Crick, notaris.

Notitie bij het huwelijk van CATHARINA JACOBA en JOANNES BAPTIST:

Inschrijving kerkelijk huwelijk.

13 maji 1818. Factis tribus proclamationibus ordinariis matrimonio juncti sunt Joannes Baptista Vanderbeken, ex Godveerdeghem, et Catherina Jacoba Schoon coram me infra scripto, ex speciali comminam R. D. pastoris.

Praesentibus testibus; Francisco Schoon et Petro D’Herde.

 1. B. Gemoets vice pastor in Hekelghem.

Notitie bij MARIA THERESIA:

Notitie bij het huwelijk van MARIA THERESIA en EGIDIUS: 22 aprilis 1818.

Factis tribus proclamationibus ordinari matrimonio juncti sunt Egidius Clauwaert et Theresia Schoon coram me infra scripto parocho proprio presentibus.

Testibus Egidio Wamback et Petro Van Vaerenbergh. P. De Malander pastor in Hekelghem.

Huwelijksakte van Maria Theresia Schoon en Egidius Clauwaert op 22 april 1817.

L’ an mil huit cent dix sept, le vingt deux du mois d’ avril à huit heures du matin.

Par-devant nous Joseph De Doncker, maire et officier de l’ état civil de la commune d’ Hekelgem, Canton d’ Assche, Province du Brabant Méridional, sont comparus, Egide Clauwaert, âgé de vingt neuf ans, né audit Hekelghem le deux juin mil sept cent quatre vingt sept et y domicilié, profession de cultivateur, majeur fils de François Clauwaert décédé audit Hekelghem le vingt un nivose an six de la République Française et de Jeanne Brijs aussi décédée à Hekelghem le deux novembre mil huit cent quatorze comme il constaté par les actes de décès respectivement délivré par nous le quatre de ce mois d’ avril.

Et demoiselle Marie Thérèse Schoon , âgée de vingt trois ans, née au même Hekelghem le dix neuf avril mil sept cent quatre vingt quatorze et y domiciliée, fermière, fille majeure de Benoit Schoon, décédé au susdit Hekelghem le dix neuf mars mil huit cent huit, et d’Anne Françoise Van Lierde décédée au prédit Hekelghem le vingt sept fructidor an cinq de la République Française comme il conste par les actes de décès également délivré par nous le quatre de ce mois d’ avril, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison communal, savoir la première le six et la seconde le treize de ce mois d’avril respectivement à dix heures du matin, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du mariage, et attendu qu’aucune opposition ne nous a été signifiée, nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’ eux ayant répondes séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Egide Clauwaert et Marie Thérèse Schoon sont unis par le mariage.

De tout quoi nous avons dressé acte en présence de Benoit Schoon, frère de l’ épouse, âgé de trente quatre ans, domicilié audit Hekelghem, de Benoit Clauwaert, cousin de l’époux âgé de trente un ans, domicilié au prédit Hekelghem, de Gillis Wambacq, âgé de cinquante un ans, aussi domicilié à Hekelghem et de François Dierickx, âgé de trente un ans, aussi domicilié à Hekelghem, lesquels après qu’ il leur en a été aussi donné lecture l’ ont signés à l’ exception du troisième témoin qui a déclaré ne savoir écrire.

Getekend : A. Clauwaert, M.T.Schoon, B. Schoon, B. Clauwaert, F. Dierickx.

Notitie bij PETRUS EMMANUËL:

Testament van 28 oktober 1850.

Voor mij Josephus Angelus Augustin Crick, openbaeren notaris, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der vier getuijgen hier naer genoemd, is gecompareerd:

Petrus Emmanuel Schoon, ongehuwden zoon van wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde, landbouwer woonende binnen de gemeente van Hekelgem, canton van Assche.

Welken comparant heeft gedicteerd aen mij notaris ten bijwezen van de getuijgen zijn testament, zoo het volgt:

Ik wil naer mijn overlijden begraven worden met lijkdienst en uijtvaert naer staet en dat er binnen het jaer naer mijnen sterfdag en tot laefenis mijner ziele in de kerke van Hekelgem worden gecelebreerd vijftien gezongen en vijftien gelezen missen, allen met eenen priester.

Ik noem en institueer voor mijne universele legatarissen en eenige erfgenaemen mijnen broeder Joannes Franciscus Schoon en zijne tegenwoordige tweede vrouw Anna Maria Van Der Straeten, of bij gebrek van hun, hunne wettige descendenten met uijtsluijting van Anna Maria Schoon, dogter van mijnen gezegden broeder gewonnen in zijn eerste houwelijk met Maria Judoca Schollaert, gelijk ook van de afstammelingen van de zelve Anna Maria Schoon.

Verders wederroep ik alle voorgaende testamenten die ik zoude konnen hebben gemaekt en houde mij aen het voorhandig.

Dit testament is door mij notaris in de tegenwoordigheijd der getuijgen eijgenhandig geschreven, zoo en gelijk het is gedicteerd geworden en naer dien heb ik het zelve testament ter presentie van de zelve getuijgen aen den testateur voorgelezen.

Aldus alles gedaen en gepasseerd binnen de gemeente van Hekelgem, ter wooning van den testateur, den 28ste oktober 1850, in de tegenwoordigheijd van Egidius Nevensn Petrus Guns, Judocus De Schrijver, en Joannes Bellemans, alle vier landbouwers woonende binnen Hekelgem, vier getuijgen hiertoe aenzogt, en naer de voorlezing gedaen als gemeld, hebben den testateur en de vier getuijgen geteekend met hun en de notaris. P. Guns, J. De Schrijver, E. Nevens, J. Bellemans, P. E. Schoon, Crick, notaris.

Kwartierstaat

(JO)ANNA FRANCISCA VAN LIERDE.

Generatie I.

 1. (JO)ANNA FRANCISCA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 7 mei 1756, † aldaar op 13 september 1797, huwde te HEKELGEM op 11 juli 1780 met BENEDICTUS EMMANUËL SCHOON, gedoopt te HEKELGEM op 29 augustus 1752, † aldaar op 19 maart 1808, zoon van PETRUS EMMANUËL en JOANNA PETRONELLA DE WITTE.

 Generatie II.

 1. JOSEPHUS CORNELIS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 12 mei 1720, begraven aldaar op 1 februari 1785, huwde te HEKELGEM op 15 mei 1747 met
 2. JOANNA CATHARINA DE KEGEL, gedoopt te HEKELGEM op 30 november 1722, † aldaar op 21 juni 1796.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA THERESIA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 28 maart 1749.
 2. JOANNES FRANCISCUS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 28 februari 1751, † aldaar op 25 januari 1829.
 3. FERDINAND BAPTIST VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 28 februari 1751.
 4. JOANNA PETRONELLA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 7 oktober 1754.
 5. (JO)ANNA FRANCISCA, zie 1.
 6. JOANNES BAPTIST VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 14 januari 1758.
 7. PETRUS BENEDICTUS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 5 maart 1759.
 8. JOANNES JACOBUS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 21 juni 1761.
 9. ANNA MARIA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 27 december 1763.
 10. PETRUS JACOBUS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 30 juni 1766, † aldaar op 8 februari 1821, huwde te HEKELGEM op 29 januari 1807 met JUDOCA CAROLINA PLAS, gedoopt te HEKELGEM op 15 januari 1780, † aldaar op 5 april 1856,dochter van GERARDUS en JOANNA MARIA ROLLIER.
 11. MARIA ANNA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 26 september 1769, † aldaar op 9 september 1849.

Notitie bij JOSEPHUS CORNELIS VAN LIERDE:

1778 – rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item heeft den rendant betaelt aen Josephus Van Lierde, de somme van drijendertigh guldens, door den selven gesupplieert in het quijten der obligatie aen Jan Van Varenbergh als mede derthien stuijvers een oort over den intrest dier, volgens quittantie daervan sijnde, staende in dorso der manuale obligatie daer over verleden de date derthien julij seventhien hondert achtenseventigh, onderteekent J. Van Lierde, dus 33 – 13 – 1.

Item heeft den rendant ontfangen ende opgelicht van Josephus Van Lierde, de somme van drijendertigh guldens, welke penningen gedient hebben tot supplement in het afquijten der nabeschreven obligatie van vier hondert guldens wisselgeldt aen Jan Van Varenbergh volgens de obligatie daer over verleden in date 16 december 1777, onderteekent Geerardus Plas, bedesetter deser prochie van Hekelgem, dus 33 – 0 – 0.

Molenaar te Moorsel en te Hekelgem.

Josephus Cornelis Van lierde bouwde in 1785 een stenen molen op de molenberg, op de plaats waar voorheen een houten staakmolen stond.

22 november 1793 – specificatie van Joannes Boterbergh – bedezetter.

Bij de weduwe Van Lierde geweest om te accorderen om het meel te leveren ende naer Brussel te transporteren.

22 november 1793 – Betaling door de rendant van het dorpsbestuur van Hekelgem, deze werd geweigerd wegens reeds voldaan via de 20ste penning belasting 1792.

Item, heeft den rendant betaelt aen de weduwe Joseph Van Lierde, eene somme van hondert acht guldens en drij stuijvers in voldoeninge van twee duijsent en sestigh ponden meel door haer gelevert ten dienste van sijne Majesteijt trouppen, volgens ordonnantie der bedesetters ende de quittantie daer onder staende in date 22ste november 1793, onderteekent, J. F. Van Lierde loco matris, dus 108 – 3 – 0.

Dese quittantie is hun geequivaleert in de rekeninge van den 20ste penningboek 1792.

25 september 1796 – Betaling door het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, betaelt aen de kinderen van Josephus Van Lierde, eene somme van hondert twelf guldens en thien stuijvers, in voldoeninge der helft van den coopprijs van een peerdt door hun gelevert voor dese gemeijnte ten dienste der republieq uijt crachte van het besluijt der administratie centrael van het departement der Dijle in date 4de vendémiaire 5de jaer (25ste september 1796), volgens ordonnantie en de quittantie daer onder staende, geteekent J. F. Van Lierde, dus 112 – 10 – 0.

Toewijzing in de verkoopzaal te Brussel op: 14 maart 1800 – 11 uur.

(Land dat hij huurde van de oude abdij Affligem)

Affiche nr. 229 artikel: 14.

Proces-verbaal van de schatting opgemaakt op: 29 juli 1798.

Geschat door: Charles Louis Joseph Terrace expert, Mathias Gruber commissaris te Asse.

De jaarlijkse opbrengst werd geschat op 60 gulden, en de verkoopprijs op 2 400 pond.

Verpacht aan de kinderen Joseph Van Lierde, voor negen jaar, met een pachtcontract verleden op 10 oktober 1793 door Hieronymus Haenen, syndicus van de abdij Affligem, in voege vanaf 10 oktober 1795, en eindigend op 10 oktober 1804, voor een pachtsom van 60 gulden.
Beschrijving van de goederen:

Twee bunder drie dagwand (3 ha 45 a 81 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem, verpacht aan Van Lierde, voor een jaarlijkse pachtsom van 108 frank, belastingen niet inbegrepen. Deze goederen zijn gelegen en opgedeeld als volgt:

1- Één dagwand (31 a 44 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op het veld genaamd “De Hoogde” grenzend langs een zijde aan de weg naar de kerk, 2de aan het voetpad gaande naar de steenweg naar Brussel, 3de aan een kleine weg naar Boukhout, en 4de aan Adrien Itterbeek.

2- Zes dagwand (1 ha 88 a 62 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op het veld genaamd “Den Fossel” grenzend langs een zijde aan de weg van Ninove naar Mechelen, 2de aan de goederen van de pastorij van Hekelgem, 3de aan burgeres weduwe Martin Robijns, en 4de aan de oude baan naar Brussel.

3- Één bunder (1 ha 25 a 75 ca) landbouwgrond gelegen te Hekelgem op het veld genaamd “’t Heijken” grenzend langs een zijde aan de oude baan naar Brussel, 2de aan de weg naar Hekelgem, 3de aan burger Jaspart ’t Kint, en 4de aan burger Pierre Roggeman.

Koper: Victor Badin.

Het bieden ving aan met een openingsbod van 960 frank door burger Jean Baptiste Weemaels, vervanger van burger Alexandre Bacquet die bood met een volmacht van Louis Badin, die burger Victor Badin, ondernemer van diverse diensten voor het Italiaans leger, verving. Tijdens het branden van de laatste kaars toegewezen voor het eindbod van 1 200 frank aan burger Jean Baptiste Weemaels, wonende te Brussel.

« L’acquéreur a justifié par quittance du 22 floréal an 8 n° 878 avoir payé le 12ième de la mise à prix et souscrit neuf obligations. Expédition délivrée le 8 thermidor an 8 au citoyen Weemaels. »

Notitie bij JOANNES FRANCISCUS VAN LIERDE:

1799 – Rekening van de huisarmen van Hekelgem.

Item betaelt aen J. F. Van Lierde, mulder, eene somme van vier hondert vierenvijftigh guldens elf stuijvers twee oorden in voldoeninge van het meel door hem gelevert aen de arme menschen deser gemeijnte ten jaere 1794 en 1795 volgens ordonnantie en quittantie, dus 454 – 11 – 2.

Transeat ten respecte der rendante met ordonnantie aen de selve van voortaen dusdanige betaelinge, niettegenstaende daer toe door commissarissen geordonneert, meer te doen ten zij op behoorelijke staet van de gedaene leveranties van meel.

Item betaelt aen den selven ende in voldoeninge ut anté, eene somme van twee hondert eenenveertigh guldens sesthien stuijvers en twee oorden volgens ordonnatie en quittantie, dus 241 – 16 – 2.

Op 23 januari 1807 doen Joannes Franciscus Van Lierde en Petrus Jacobus Van Lierde een wederzijdse schenking, Joannes Franciscus wil zo de windmolen op Boukhout die hij gedeeltelijk geërft heeft van zijn ouders volledig in zijn bezit krijgen.

Joannes Franciscus schenkt aan Petrus Jacobus een boerderij op de steenweg (Boukhout) die hij door schenking onder levenden verkregen heeft op 19 april 1781 van zijn tante Francisca Petronella De Kegel.

Petrus Jacobus Van Lierde schenkt aan Joannes Franciscus Van Lierde op zijn beurt 2/8 van de eigendomsrechten die hij op de windmolen heeft, en 2/8 van de eigendomsrechten die hij op de boerderij in opbouw heeft die naast de molen gelegen is.

Faisons savoir, que par-devant moi Jean Hubert Boumans comme notaire public, admis pour le département de la Dijle, de résidence en la commune d’Assche, justice de paix de ce nom, arrondissement de Bruxelles et en présence des témoins après nommés, est comparu, Jean François Van Lierde, meunier, domicilié en la commune d’Hekelghem d’une part, et Pierre Jacques Van Lierde, frère du premier comparant, fermier, domicilié en ladite commune d’Hekelghem d’autre part, quels comparants, tous deux connus de moi notaire, ont déclarés comme ils déclarent par les présentes avoir fait entre eux, l’un à l’autre, une échange par laquelle le premier comparant Jean François Van Lierde cède et abandonne ainsi qu’il fait par les présentes au profit du deuxième comparant Pierre Jacques Van Lierde qui accepte, certaine métairie avec la maison et autres bâtiments y dessus, sise sous la commune susdite d’Hekelghem à Boukhout, grande une hectare onze ares deux cent trente huit milliares, /trois journaux cinquante cinq verges, en ancienne mesure / aboutissant primo la chaussée, secundo les héritiers de Charles Everaert, tertio Jean Everaert, et quarto Pierre De Kegel et les enfants de Jean De Smedt, chargée à l’église d’Esschene avec un franc vingt centimes / treize sols un liard quatre mites / par an, et avec deux anniversaires en l’église d’Hekelghem rembousable avec deux cent onze francs et soixante quatre centimes / cent florins argent de change / outre quitte et libre sauf sur toutes servitudes tant visibles qu’invisible auxquelles ladite métairie avec maison et bâtiments pourrait être assujettie.

Quelle métairie prescrite avec maison et bâtiments que parties évaluent seize cent francs, appartenait au susdit Jean François Van Lierde par donation entre vifs en faite à son profit et par lui acceptée, par Françoise Petronelle De Kegel, passée devant le notaire Jacques De Smedt de résidence à Assche, présent témoins, le dix neuf avril mille sept cent quatre-vingt un, … par copie authentique et transmise au prénommé Pierre Jacques Van Lierde à quelle Françoise Pétronille De Kegel elle compétait du chef de ses parents Sieur Gille De Kegel et Anne Clauwaert en leur vivant conjoints et en outre à elle échue en partage contre les autres enfants de ses dits parents par l’acte en passé devant le notaire M. Van Itterbeke de résidence à Assche présent témoins le dix sept novembre mille sept cent soixante deux.

Et le deuxième comparant Pierre Jacques Van Lierde cède et abandonne ainsi qu’il fait par les présentes au profit du premier comparant Jean François Van Lierde qui accepte en revanche et équivalent de la métairie avec maison et bâtiments ci-dessus à lui cédé deux huitièmes parties et portions indivises en certain moulin à vent avec tous ses ouvrages et en la partie de bien sur laquelle ledit moulin se trouve placé, grande soixante deux ares six cent soixante neuf milliares / deux journaux en ancienne mesure / situé sous la commune prénommé d’Hekelghem à Boukhout, aboutissant de trois côtés à la rue en chemin du moulin et du quatrième aux biens de l’église et pauvres d’Hekelghem et autres, ayant été chargé tant ladite partie de bien que le moulin avec mis à l’abbaye supprimé d’Afflighem et étant actuellement encore chargé avec cinq francs quarante quatre centimes / trois florins en ci-devant argent courant / par an à l’église d’Hekelghem pour un anniversaire, outre quitte et libre.

Item, deux huitièmes parties et portions indivises en certaine métairie en forme, avec maison, grange, écurie et autres bâtiments y dessus, grande dix huit ares cent soixante quatorze milliares / cinquante huit verges en ancienne mesure / situé sous la prédite commune d’Hekelghem à Boukhout, nommé « Le petit Molencauter », aboutissant primo le chemin au moulin, secundo biens des pauvres d’Hekelghem, tertio la partie en séparée, et quarto la partie précédente sur laquelle est le moulin, ayant été chargée ci-devant avec cens à l’abbaye supprimé d’Afflighem, étant quitte et libre sauf tant à l’égard de cette partie avec bâtiments qu’à la précédente et le moulin, sur toutes servitudes tant visibles auxquelles lesdits biens et bâtiments pourraient être à sujettes.

Quelles deux huitièmes parties et portions indivises dans les biens, moulin et bâtiments ci-avant exprimés, que parties évaluent à seize cent francs, appartenaient au susdit Pierre Jacques Van Lierde, tant du chef et par succession de ses parents Joseph Van Lierde et Jeanne Catherine De Kegel en leur vivant conjoint, décédés depuis années que du chef de ses frères et sœurs dont quelques une sont décédés comme déclare ledit Pierre Jacques Van Lierde, avec quelle qualification le prénommé Jean François Van Lierde a déclaré se contenter.

S’étant faite cette échange conformément l’évaluation ci-dessus de ……. sans aucune souche ni retenu et chacun des deux comparants pourra faire, jouir et déposer des biens et objets à lui présentement cédés ou échangés comme de choses lui appartenantes en pleine propriété compter de ce jour.

Déclarant lesdits comparants de se tenir pour content et satisfait avec cette échange sans avoir ou retenir par l’un d’eux aucun droit ou prétention sur les biens, par lui cédés avec renonciation telle que de droit, promettant en outre l’un à l’autre assurance et garantie sur tout ce qui est avant écrit, si par la suite il y ont quelque défaut.

Constituant conséquemment les mêmes comparants tout porteur de ce contrat, son double ou extrait authentique afin de faire transcrire et reconnaître chacun d’eux par tout ou besoin sera, comme propriétaire des biens et objets à lui présentement cédés en échange.

Les frais de ce contrat, deux grosses, timbres, enregistrement et vacations devront être supportés et payer par les comparants chacun pour la moitie.

Fait et passé en la commune d’Assche au bureau de moi notaire le vingt trois janvier mille huit cent et sept en présence de Egide De Keijser, cabaretier, et Pierre Caukens, tailleur de profession, tous deux domiciliés en ladite commune d’Assche comme témoins à ce requis, en présence des quels j’ai prélu ce contrat d’échange aux comparants et ensuite encore par traductions en langue flamande et qui l’ont signé conjointement lesdits comparants et avec moi notaire.

 1. F. Van Lierde, P. J. Van Lierde, E. De Keijser, Peeter Caukens, J. H. Boumans.

Enregistré à Assche, ce vingt six janvier 1807.

Notitie bij ANNA MARIA VAN LIERDE: Begijn te Brussel – 1849.

Delging van een schuld aan hun, Anna Maria en Maria Anna, door Benedictus Emmanuel De Vis op 10 augustus 1849.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der vier getuijgen hier naer genoemd, zijn gekompareerd:

Joufrouw Maria Anna Van Lierde, landbouwster woonende binnen de gemeente van Hekelgem, en joufrouw Anna Maria Van Lierde, beggijn woonende te Brussel.

De welke hebben bekend en verklaerd ontfangen te hebben van d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, maelder, woonende binnen de gemeente van Hekelgem, hier present en verklaerende tot deze betaeling verpligt te zijn agtervolgens de liquidatie met zijne mede erfgenaemen gedaen van de erfenissen van hunne ouders, Joannes Baptista De Vis en Joanna De Witte, de somme van 3 904,54 frank, uijtmaekende de 2/3 paerten aen de twee comparanten toekomende van eene meerdere som van 5 855,31 frank, wezende de 2/3 paerten van de principaelen koopprijs van eenen graenwindmolen met 49 a 5 ca Molenberg en land, gestaen en gelegen te Hekelgem op Bouchout door gezegde Joannes Baptista De Vis in leven molenaer te Meldert, gekogt tegens de twee comparanten Maria Anna en Anna Maria Van Lierde en tegens haeren neve Joannes Franciscus Van Lierde in veijling door den notaris Carolus Benedictus Hendrickx te Aelst, gesloten den 5de juni 1830, ten bureele van hypothéquen te Brussel, getranscribeerd den 25ste augustus volgende, vol. 570, nr. één, met het nemen van hypothécaire inschrijving van ambtswege tot verzekering van gemelde twee derdens des koopprijs waervan het derde reeds was betaeld volgens act van kwittantie voor gezegden notaris Hendrickx gepasseerd den 21ste der zelve maend augustus 1830.

De comparanten hebben over de som van 3 904,54 frank aen hun als nu betaeld gegeven volle en definitieve kwittantie en ontlasting bij deze, zonder van andere te moeten doen blijken, als mede gansche en geheele handligting van voormelde hypothecaire inschrijving van ambtswege daervoren genomen

“op vermelden graenwindmolen met molenberg en land waervan d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, met de successie van zijne genoemde ouders eijgenaer is geworden volgens act van caveling voor de notaris D’Huijgelaere te Aelst gepasseerd de 5de augustus 1843.Goedgekeurd deze verzending agter den 28ste regel hier nevens op deze bladzijde.”

Agtervolgens de voorhandige kwittantie en de voormelde gepasseerd voor den notaris Hendrickx blijft er op den principaelen koopprijs niets meer te betaelen van 2/9 paerten of 951,71 frank verschuldigd aen den voornoemden Joannes Franciscus Van Lierde, neve der comparanten of aen zijne actie hebbende.

Waervan act gemaekt en gepasseerd binnen Hekelgem ter wooninge van Maria Anna Van Lierde, den 10de augustus 1849, in de tegenwoordigheijd van Joannes Baptista Robijns, landbouwer, Judocus De Bailliu beijde landbouwers woonende te Hekelgem, getuijgen die naer gedaene voorlezing aan de comparanten hebben geteekend met Anna Maria Van Lierde en de notaris, ter uijtzondering van Maria Anna Van Lierde die verklaerd heeft in dezer oogenblik niet te konnen schrijven of teekenen ter oorzaeke van haeren hoogen ouderdom en van de ziekte waermede zij geslagen is, d’heer De Vis heeft eensgelijks geteekend naer voorlezing hem gedaen. B. E. De Vis, J. B. Robijns, J. De Bailliu, A. Maria Van Lierde, Crick, notaris. Enregistré à Assche, le quinze août 1849, vol. 69, folio 28, verso, case 6, reçu 19 francs 60 centimes pour droit ensemble vingt cinq francs quarante huit centimes, deuw rôles deux renvoi.

Notitie bij PETRUS JACOBUS:

Schepen, pachter op de steenweg Gent-Brussel, medestichter en onderdirecteur van de harmonie te Hekelgem. (Zie Ascania 1971-2-48)

Op 23 januari 1807 doen Joannes Franciscus Van Lierde en Petrus Jacobus Van Lierde een wederzijdse schenking, Joannes Franciscus wil zo de windmolen op Boukhout die hij gedeeltelijk geerft heeft van ouders volledig in zijn bezit krijgen.

Joannes Franciscus schenkt aan Petrus Jacobus een boerderij op de steenweg (Boukhout) die hij door schenking onder levenden verkregen heeft op 19 april 1781 van zijn tante Francisca Petronella De Kegel.

Petrus Jacobus Van Lierde schenkt aan Joannes Franciscus Van Lierde op zijn beurt 2/8 van de eigendomsrechten die hij op de windmolen heeft, en 2/8 van de eigendomsrechten die hij op de boerderij in opbouw heeft die naast de molen gelegen is.

Notitie bij het huwelijk van PETRUS JACOBUS en JUDOCA CAROLINA:

Faisons savoir, que par-devant moi Jean Hubert Boumans comme notaire public, admis pour le département de la Dijle, de résidence en la commune d’Assche, justice de paix de ce nom, arrondissement de Bruxelles et en présence des témoins après nommés, sont comparu, Pierre Jacques Van Lierde, fermier, domicilié en la commune d’Hekelghem fils majeur de Joseph Van Lierde et Jeanne Catherine De Kegel en leur vivant conjoints, futur époux d’une part, et Caroline Josinne Plas, fermière, domicilié en ladite commune d’Hekelghem, fille majeure de Gérard Plas et Jeanne Marie Rollier, en leur vivant aussi conjoints, future épouse, d’autre part, lesquels comparants, tous deux connus de moi notaire, ont déclarés comme ils déclarent par le présent avoir concipiés un prochain mariage entre eux ce qu’ils promettent d’accomplir incessamment et pour prévenir toutes questions et difficultés lesquelles pourraient naître après le décès de l’un ou l’autre d’eux deux, ont à cet effet, après conseil préalable et délibération fait et conclu ce contrat authentique en les manières suivantes:
Lesdits futurs époux promettent pour subsistance (levensonderhoud) de leur prochaine mariage d’apporter en communauté conjugale tous leurs bien-meubles respectifs, argent comptant, actions et crédits, aucune réservés, ainsi que les revenues de leurs biens immobilières, dont savoir de ces derniers, la propriété restera à chacun d’eux des siens.
Item, le dernier vivant desdits futurs époux aura et profitera en pleine propriété tous les biens-meubles, derniers comptant, actions et crédits, aucune réservés qui se trouveront appartenir au premier mourant d’entre eux lors de son décès pour par ledit dernier vivant en jouir et disposer comme des choses lui appartenant à compter dudit jour à charge que le dernier vivant sera tenu de supporter et payer toutes les dettes personnelles dudit premier mourant ainsi que les frais de son enterrement et funérailles, le tout seulement en cas de non-enfants ou enfants de leur lit commun, et en cas d’enfants ou enfant, le dernier vivant devra alors se conformer aux lois en matière de succession.
Item, le dernier vivant desdits futurs époux aura, en cas de non-enfants ou enfant de leur lit commun comme dessus, l’usufruit sa vie durante à tous les biens-immobilier et rentes qui se trouveront appartenir au premier mourant d’entre eux lors de son décès pour par ledit dernier vivant en jouir comme usufruitier à compter dudit jour en se conforment aux lois sur cette matière et la propriété des mêmes biens-immobilier et rentes du premier mourant suivra à ses parents qui lui succéderont d’après les lois.
C’est ainsi que tout a été arrêté et convenu entre les parties, sauf renonciation en forme et avec promesse de s’y conformer à quel effet ils obligent leurs personnes et biens respectives.
Fait et passé en la commune d’Assche au bureau de moi notaire, le vingt quatre janvier mille huit cent et sept, en présence de Egide De Keijser, cabaretier, et Pierre Caukens, tailleur de profession, tous deux domiciliés en ladite commune d’Assche comme témoins à ce requis, en présence des que j’ai prélu ce contrat aux parties comparants et ensuite encore par traduction en langue flamande et qui l’ont signé conjointement lesdits parties comparants avec moi notaire.

 1. J. Van Lierde, Carolina Judoca Plas, E. De Keijser, Peeter Caukens, J. H. Boumans, not.

Enregistré à Assche ce vingt six janvier 1807. Reçu six francs plus la subvention de soixante centimes. Graindorge.

Notitie bij MARIA ANNA:

15 november 1848.

zij huurde voor negen jaar van het Bureel van Weldadigheid, tijdens een openbare verhuring in de herberg van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, land te Hekelgem.

Artikel zeven. Eene partij land, groot volgens kadaster waerop zij staet gebragt sectie D nr. 73, 31 a 50 ca, gelegen te Hekelghem op “De Grobbe”.

De partij land hier voren uijtgedrukt onder artikel zeven van het beschrijf der goederen openbaerlijk opgeroepen en voor de jaerlijksche pachtsomme van 24 francs toegewezen aen Joannes Baptista Schoon, landbouwer, woonende te Hekelghem, alhier tegenwoordig en aenveerdende voor en in den naem van Maria Anna Van Lierde, landbouwersse, woonende ook te Hekelghem, voor welken zich heeft gesteld als borg solidair Petrus Livinus Asscherickx, landbouwer, woonende insgelijks te Hekelghem.

Testament opgesteld te Hekelgem op 10 augustus 1849.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der vier getuijgen hier naer genoemd, is gekompareerd:

Joufrouw Maria Anna Van Lierde, ongehuwde dogter van wijlen Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Kegel, landbouwster woonende binnen de gemeente van Hekelgem, canton van Assche.

Welke comparante heeft gedicteerd aen mij notaris, ten bijwezen van de getuijgen, haer testament, zoo het volgd:

Ik wil na mijn overlijden begraven worden met lijkdienst en uijtvaert naer staet, gemeijnelijk gezegd, kerkelijke dienst en dat daeraen gebruijkt worde vijftien kilogrammen wasch.

Ik wil en begeer dat er aen de arme menschen van Hekelgem worde uijtgedeijld in verbakken brood vijf halve hectoliters rogge op mijne begraeffenis en alnog vijf halve hectoliters rogge op mijne uijtvaert.

Ik beveel dat er, binnen de twee jaeren naer mijnen sterfdag en zelfs eerder indien mogelijk, tot laefenis mijner ziele, in de kerke van Hekelgem, worden gecelebreerd vijfenzeventig gezongen missen met eenen priester, en twee hondert gelezen. Van iedere gezongen misse zal er moeten betaeld worden drij francs twintig centiemen en voor iedere gelezen misse eenen franc dertig centiemen.

Ik geef en legateer bij preciput buijten paert aen mijnen neve Joannes Baptista Schoon, bij mij woonende, eene som van vier hondert francs.

Ik geef en legateer aen mijnen dienstmeijt, Rosalia Cobbaert, eene som van twee hondert francs.

Ik beken dat mijn zuster Anna Maria Van Lierde en mijnen neve Joannes Hubertus Schoon mij altijd getrouwelijk hebben overgesteld de sommen die zij voor mij hebben ontfangen en waerover zij in mijnen naem kwittantie hebben geteekend. Ik geef hun bij gevolge daerover ontlasting en vrijstelling van nadere rekening aen mijne erfenis te moeten doen.

Goedgekeurd deze verzending agter den negenden regel hier nevens.

De enregistrements en successieregten en bijzondere legaeten zullen door mijne erfgenaemen uijt de masse mijner erfenis moeten betaeld worden.

Ik noem voor mijnen executeur testamentair mijnen neve Joannes Hubertus Schoon of bij gebrek van hem mijnen genoemde neve Joannes Baptista Schoon.

Verders wederroepe ik alle voorgaende testamenten die ik zoude konnen hebben gemaekt en houde mij eeniglijk aen het voorhandig.

Dit testament is door mij notaris ter bijwezen van de getuijgen eijgenhandig geschreven, zoo en gelijk het is gedicteerd geworden en naer dien toe in het zelve testament ter presentie van dezelve getuijgen aen de testatrice voorgelezen.

Aldus alles gedaen en gepasseerd binnen de gemeente van Hekelgem ter wooninge van de testatrice, den 10de augustus 1849, in de tegenwoordigheijd van d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, maelder, Joannes Baptista Robijns, landbouwer, Judocus De Bailliu ook landbouwer, en Engelbertus Van Handenhove, maeldersgast, alle vier woonende binnen Hekelgem, vier getuijgen hiertoe aenzogt en heeft de testatrice aen mij notaris in de tegenwoordigheijd der getuijgen verklaerd van in dezer oogenblik niet te konnen schrijven of teekenen zoo ter oorzaeke van haeren hoogen ouderdom als ter oorzaeke van de ziekte waermede zij geslagen is, en de vier getuijgen hebben geteekend met mij notaris.

 1. E. De Vis, J. B. Robijns, J. De Bailliu, E. Van Handenhove, Crick, notaris.

Enregistré à Assche, le treize septembre 1849, vol. 69, folio 41, recto, case 7, reçu 5 francs 9 centimes pour le testament ensemble avec timbres 6 francs 62 centimes.

Geven van een volmacht aan J. H. Schoon en Benedictus Schoon voor het regelen van de erfenis van Maria Anna Van Lierde op 18 oktober 1849.

Voor Josephus Angelus Augustin Crick, notaris te Assche, provincie Brabant, en in de tegenwoordigheijd der naergenoemde getuijgen, zijn gekompareerd:

1ste Joannes Franciscus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

2de Joanna Benedicta Schoon en haeren man Joannes Bosmans, landbouwers te Moorsel,

3de Joannes Baptista Schoon, landbouwer te Hekelgem,

4de Joannes Hubertus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

5de Catharina Jacoba Schoon, weduwe van Joannes Baptista Van Der Beken te Godveerdegem en landbouwer van stiele,

6de Maria Theresia Schoon en haer man Egidius Clauwaert, landbouwers te Hekelgem,

7de Petrus Emmanuel Schoon, landbouwer te Hekelgem,

8ste Benedictus Schoon, landbouwer te Hekelgem,

9de Maria Anna Vertonghen en haeren man Philippus Lebon, gaerentwijnders te Aelst, Maria Theresia Francisca en haeren man Josephus Van Handenhove, landbouwers te Moorsel, Petrus Amandus Vertonghen, winkelier te Sint Jans Molenbeke, Joannes Baptista, landbouwer te Hekelgem, Joannes Vertonghen, dienstknegt te Erembodegem, Carolus Ludovicus Vertonghen, dienstknegt te Lokeren, Egidius Vertonghen ook dienstknegt te Loekeren, en Carolina Judoca Vertonghen, zonder beroep te Hekelgem, agt eenige en meerderjaerige kinderen van wijlen Benedictus Vertonghen en Joanna Maria Schoon, welke leste met de agt comparanten Schoon, negen kinderen zijn van wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde.

Welke comparanten hebben aengesteld voor hunne algemeene en bezondere mandatarissen twee van hun genaemd Joannes Hubertus Schoon en Benedictus Schoon, aen wie zij geven volmagt, om te onderzoeken, vereffenen en liquideren alle hunne regten en de roerende en onroerende successie van Maria Anna Van Lierde, zuster van gezegde Joanna Francisca Van Lierde, hunne moeij en grootmoeij te Hekelgem en overleden, de testamenten uijtvoeren, te verkoopen, publiek en uijt de hand, op de conditiën, lasten en wijze die zij magtdragers zullen goedvinden, alle de roerende en onroerende goederen afhangende van deze successie gelijk ook alle de andere die zij dier eenige hoofde hoegenaemd in het gemeen bezitten, de koopprijzen onder kwittantie en ontlasting ontfangen, daerover gezaemtlijk of in bezonder de acte van kwittantie teekenen, geven handlichting van de hypothecaire inschrijvingen, zoo van ambtswege genomen als van alle andere de welke stellen in het bezit en hun doen erving van tittels, aen de koopers de meubelen, boomen en houtwas geven tot het eijnde van ’t jaer 1850, doen de declaratie van successie, en daervan betaelen de regten en amenden ingevalle, aen de gebruijkers der goederen, doen opzeg en hun praemen tot …. , alle actieve schulden in vorderen en de passieve betaelen.

Ingeval van geschil met medegeregtigden of derde persoonen als vraegers of als verdedigers, daegen en verscheijnen voor alle regters, regtbanken en bureelen van vereenigingen, bekomen alle vonnissen en de zelve doen uijtvoeren, transigeren en overeenkomen in allen staet van zaeken, over alle voorwerpen en met alle persoonen.

Ingeval van geschil tusschen de magtgevers of andere medegeregtigden in de te verkoopen goederen, de sommen te consigneren en storten, ’t zij in de cas der geregtelijke consignatie, ’t zij in de handen van den notaris verkooper en stipuleren dat niemand van de penningen iets zal mogen genieten dan naer behoorlijke vaststelling en herkentenis van zijne regten, doen electie van domicilie, eene ofte meer persoonen substitueren in hunne magt, de zelve wederroepen en andere aenstellen, noemen notarissen en alle andere ambtenaeren, verders volbrengen en uijtvoeren allen ’t gene zij, gezaemtlijk of in het bezonder goed, noodig of van raede zullen vinden.

Waervan akt gemaekt en gepasseerd binnen Hekelgem, ter sterfhuijse van joufrouw Maria Anna Van Lierde, den 18de oktober 1849, in de tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter van Hekelgem, aldaer woonachtig, en van Petrus Van Damme, veldwagter van Assche, aldaer woonachtig, getuijgen die na gedaene voorlezing aen de comparanten hebben geteekend met hun en de notaris, ter uijtzondering Van Der Beken, de vrouw Lebon, de echtlieden Van Handenhove en Carolina Judoca Vertonghen, die verklaerd hebben niet te konnen schrijven of teekenen.

 1. F. Schoon, Joannes Bosmans, ……. , Crick, notaris. Enregistré à Assche, le vingt octobre 1849, …….

Verkoop van haar goederen na haar overlijden voor de verdeling van de erfenis, alles aangekocht door Joannes Hubertus Schoon, op 28 november 1849.

Lastkohier.

Ingevolge het welk den notaris Josephus Angelus Augustin Crick, residerende binnen de gemeente van Assche, omtrek Brussel, provincie Brabant, in de tegenwoordigheijd van getuijgen, ten verzoeke en van wegens:

 1. Anna Maria Van Lierde, begeijn te Brussel;
 2. 1ste Joannes Franciscus Van Lierde, pastoor, woonende op het eijland Nordstrand in het hertogdom van Schleswig, Denemarken; 2de Joannes Egidius Van Lierde, schepen der gemeente van Hekelgem en landbouwer aldaer woonende; en 3de Joanna Benedicta Van Lierde, zonder beroep binnen hetzelfde Hekelgem, drij eenige en meerderjaerige kinderen van wijlen Petrus Jacobus Van Lierde en Carolina Judoca Plas.
 3. 1ste Joannes Franciscus Schoon, landbouwer te Hekelgem, 2de Joanna Benedicta Schoon in houwelijk met Joannes Bosmans, landbouwer te Moorsel, 3de Joannes Baptista Schoon, landbouwer te Hekelgem, 4de Joannes Hubertus Schoon, ook landbouwer te Hekelgem, 5de Catharina Jacoba Schoon, weduwe van Joannes Baptista Van Der Beken, landbouwster te Godveerdeghem, Oost-Vlaanderen, 6de Maria Theresia Schoon in houwelijk met Egidius Clauwaert, landbouwer te Hekelgem, 7de Petrus Emmanuel Schoon, ook landbouwer te Hekelgem, 8ste Benedictus Schoon, landbouwer binnen Hekelgem, en 9de Maria Anna Vertonghen in houwelijk met Philippus Lebon, gaerentwijnder te Aelst, Maria Theresia Francisca Vertonghen in houwelijk met Josephus Van Handenhove, landbouwers te Moorsel, Petrus Amandus Vertonghen, winkelier te Sint Jans Molenbeek, Joannes Baptista Vertonghen, landbouwer te Hekelgem, Joannes Vertonghen, dienstknegt te Erembodegem, Carolus Ludovicus Vertonghen, dienstknegt te Lokeren, Egidius Vertonghen, ook dienstknegt te Lokeren, en Carolina Judoca Vertonghen, zonder beroep te Hekelgem, agt eenige kinderen van wijlen Benedictus Vertonghen en Joanna Maria Schoon, welk leste, met de agt genoemde aenzoekers Schoon, voor gemeene ouders heeft gehad wijlen Benedictus Emmanuel Schoon en Joanna Francisca Van Lierde.

De aenzoekster Anna Maria Van Lierde, voorschreven overledene Petrus Jacobus en Joanna Francisca Van Lierde, mitsgaeders de nagenoemde Maria Anna Van Lierde, vier kinderen van wijlen Josephus Van Lierde en Joanna Catharina De Kegel, echtlieden overleden te Hekelgem, openbaerlijk zal verkoopen de volgende goederen aen de aenzoekers in het gemeen toebehoorende zoo uijt eijgen hoofde als uijt hoofde van intestate erfgenaemen van hunne respectieve zustern moey en groot moey Maria Anna Van Lierde overleden te Hekelgem den 9de september 1849.

Eersten koop.

Eene hofstede met woonhuijs, schuer, waegenhuijs, bakoven, stallingen en andere gebouwen, groot van grond 39 a 27 ca, gelegen binnen de gemeente Hekelgem, op Bouchoutberg, paelende noordoost Joannes Plas, de kinderen van Franciscus Louis, Franciscus De Wever, Judocus De Bailliu en Judocus Arijs, zuijdoost den derden koop en den Armen van Hekelgem, zuijdwest den zelven Armen en den tweeden koop, en noordwest de “Molenstraet”.

Tweeden koop.

Eene hofstede met woonhuijs, schuer, stalling en andere gebouwen, groot van grond 35 a 78 ca, gelegen onder Hekelgem op Bouchoutberg, paelende noordoost den derden koop en den Armen van Hekelgem, zuijd oost den zelven Armen en d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, zuijdwest de straet, en noordwest de Molenstraet.

Derden koop.

Eene partij land, groot 33 a 85 ca gelegen onder Hekelgem op Bouchoutberg, paelende noordoost Judocus Arijs, Judocus De Bailliu, zoon van Henricus, en Judocus De Bailliu, zoon van Jan Baptist, zuijdoost den vierden koop, zuijswest den Armen van Hekelgem en met het losgat aen d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, en noordwest met hetzelfde losgat aen den Armen van Hekelgem en verder aen den eersten koop en aen voorschreven Judocus Arijs.

Vierden koop.

Eene partij land, groot 39 a 57 ca, gelegen onder Hekelgem op Bouchoutberg, paelende noordoost Judocus De Bailliu en Joannes Baptista De Bailliu, zuijdoost den zelven Joannes Baptista De Bailliu en Joannes Van De Perre, zuijdwest d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, en noordwest den derden koop.

Conditiën en lasten.

Artikel één. De koopers moeten hun vergenoegen met het bewijs van eijgendom dat zij zullen mogen eijsschen de aflevering van eenige titels daertoe betrekkelijk.

Artikel twee. De goederen worden verkogt zoo en gelijk zij zig bevinden en met piquetten gespleten zijn met alle zienlijke en onzienlijke dienstbaerheden, gebreken en verslegtingen zonder garand over maet, paelen, regenoten, waeterloopen of losgaeten, doch vrij, zuijver en onbelast van alle schulden en hypotheken hoegenaemd om de koopers er den eijgendom van te behouden en het betaelen van hunnen koopprijs en aenkleefsels.

Artikel drij. De koopers zullen met hunnen koopprijs en zonder korten daeraen moeten betaelen voor den prijs van het mestvet, zaedsel en houtwas in en op de gronden, te weten voor den eersten koop zeventig francs, voor den tweeden koop zestig francs, voor den derden koop honderd francs, en voor den vierden koop dertig francs.

Artikel vier. De verkoopers reserveren hun de drij geschalmde boomen zig bevindende op den eersten koop bestaende in twee kerselaers, eenen erselaer, den adjudicatarin van dezen koop zal de zelve boomen op zijnen grond zonder de minste schaedeloosstelling moeten gedoogen tot de dag dat zij gekapt zullen worden, het welk de verkoopers zig verplichten te doen voor den 1ste april 1850.

Artikel vijf. De koopers zullen de contributien en alle openbaere lasten hoegenaemd zoo personele als foncière moeten betaelen te rekenen van den 1ste januari aenstaende.

Artikel zes. De verkooping geschied volgens gebruijk der plaets met profijt van palmslag en hoogen. Den hoogsten inmeijnder van iederen koop zal ten titel van palmslag …… half ten honderd der som op welke hij de inmeijning zal hebben gedaen en hij zal voor alle andere mogen stellen zoo vele hoogen als het hem believen. Ieder hoog bestaet in tien francs waervan negen met het beloop der inmeijning zullen uijtmaeken den principaelen koopprijs en de overige frank zal worden genoten door den hooger.

Artikel zeven. De koopers zullen hunne koopprijzen moeten betaelen den agtsten dag na toewijzing ten kantoor van den instrumenterende notaris te Assche, in handen en met kwittantie van de principaele verkooper of van hunne magtdraegers. Zij zullen ook te zelve dage en ter zelver plaets moeten betaelen aen de gene er toe geregtigd, de palmslagen en het gewin der hoogen, dit zonder korten aen den koopprijs en zonder dat de verkooper den notaris uijt dien hoofde zullen konnen aengesproken worden.

De koopers zullen geen regt hebben van kwittantie te eijsschen in het verhaelschrift van toewijzing over de koopprijzen die zij comptant zouden willen betaelen.

Artikel agt. De koopers zullen binnen de drij daegen na de toewijzing in handen en ten kantoor van den instrumenterende notaris moeten betaelen voor alle gewoonelijke onkosten der verkooping als affixen, zegels, enregistrement en transcriptie regten, houden der zitdaegen, opmaeken van voorhandig lastkohier en van de verhaelschriften van inmeijning en toewijzing, tien ten honderd der som op welk de enregistrementsregten zullen ontfangen worden. Zij zullen bovendien moeten betaelen eene expeditie bij extrakt der veijling, eene authentieke kwittantie over den koopprijs en al de buijten gewoonelijke kosten van declaratie van command, van borgstelling, van verhooging tusschen de zitdaegen, en van de staeten en certificaeten die zij ten bureel van hypotheken nopens de belastheijd of onbelastheijd der goederen zullen willen ligten, het welke zij zullen geregtigd zijn te doen, zonder nogtans ten dien de betaeling van hunne koopprijs te mogen uijtstellen.

De overschrijving der veijling ten bureel van hypotheken zal geschieden bij eene generaele expeditie of grosse de welke in plaets der gene bij extrakt zal worden overgegeven aen den adjudicatair van den eersten koop.

Artikel negen. Het raepkruijd zig bevindende op den vierden koop wordt door de verkoopers gereserveerd en is reeds openbaerlijk verkogt, den adjudicatair zal het zelve op zijnen grond moeten gedoogen zonder indemniteijt tot den 1ste januari aenstaende.

Artikel tien. Den notaris blijft niet verantwoordelijk over de bestandigheijd der verkooping, hij mag herstellen al zijne erreuren en de geschillen geduerende de verkooping te gereijzen zullen door hem worden geslist zonder appel.

Artikel elf. De verkooping zal geschieden met twee of meer zittingen door den notaris te bepaelen in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus De Meersman te Hekelgem.

Artikel twelf. Den adjudicatair van den tweeden koop zal het regt hebben van in den oogenblik der toewijzing over te nemen allen regt van huer het welk de verzoeker uijt hoofde der overleden Maria Anna Van Lierde zijn hebbende aen eene partij land groot 31 a 50 ca gelegen tusschen de te verkoopen goederen en toebehoorende aen den Armen van Hekelgem, mits aen het armbestuur te betaelen de jaerlijksche pagt te rekenen van den eerstkomende valdag en van zig te gedraegen en te volkomen aen al de andere conditiën der huering. Hij zal daervan in het gebruijk komen onmiddellijk na de betaeling der som van tagentig francs te doen aen de verkoopers voor den prijs der mestvetten, zaedsel, bewerkregten en vrugten in en op den grond te bevinden.

Artikel dertien. Der verkoopers, inmeijnders, hoogers, koopers en borgen zullen van regtswege gedomicilieerd zijn ten kantoor van den instrumenterende notaris te Assche.

Artikel veertien. Den notaris mag voor inmeijnder, hooger of koopers weijgeren den genen die op zijn eerste aenzoek en ten zijnen volle genoege aenstonds niet stelt goede en solidaire borgen woonende binnen het kanton van Assche.

Artikel vijftien. Den adjudicataris blijft solidairlijk garand over den persoon in voordeel van welken hij doet eene declaratie van command voor zoo veel zulks vereijscht word door den notaris die ten dien geene redens zal moeten geven.

Artikel zestien. Bij gebrek door eenen inmeijnder, hooger of kooper van te voldoen aen den inhoud van voorhandig lastkohier of in geval van zijne afwezigheijd in den oogenblik der toewijzing zal het goed door hem ingemeijnd verhoogd of verkregen worden heringemeijnd of herverkogt op verdiering, indien den notaris zulks goed vind, door zijn ambt en ten huijze van verkooping, het zij in den oogenblik der inmeijning of der hoogen, het zij agt daegen na de aenplakking van eene affice op de kerk van Hekelgem en na aenzegging aen den gebrekkelijken of zijne borgen, dat bij faute van voldoening er met de zelven herverkooping zal worden voortsgegaen zoo wel in hunne afwezigheijd als in hunne bij … de meergelding zal wezen ten profijte der principaele verkoopers en de mingelding zal verhaald worden op den gebrekkelijken of zijne borgen.

Artikel zeventien. Den notaris zal het regt hebben van, voor of na de inmeijning aen voorhandig lastkohier dusdaenige veranderingen en bijvoegsels te brengen als hij in den intrest der verkoopers zal goedvinden. Doch indien dit geschied na de inmeijning zullen de inmeijnders en de verdierders het regt hebben het zij van hun gebod, op last der zelve veranderingen en bijvoegsels aen te houden of van het simpel te resilieren zonder eenig profijt voor palmslag of hoogen noch eenige schaedeloosstelling te mogen eijsschen.

Artikel agttien. Den notaris zal het regt hebben van, voor of na de inmeijning te verzoeken dusdaenige en zoo vele koopen als het hem belieft om ze in mas te laeten inmeijnen, verdieren of ze toe te wijzen.

Artikel negentien. De verkooping zal geschieden ten verzoeke en bijwezen van de heeren Joannes Hubertus Schoon en Benedictus Schoon, medeverkoopers of eenen van hun, mitsgaeders ten verzoeke en bijwezen van d’heer Egidius Joannes Van Lierde, schepen der gemeente van Hekelgem en aldaer woonende, alle in hunne hoedaenigheijd van magtdraegers der verkoopers, volgens twee verscheijde procuratien voor den instrumenterende notaris in minute gepasseerd den 8ste en den 31ste oktober lest en beijde behoorlijk geregistreerd.

Artikel twintig. De koopers in het gebruijk der goederen komen met het betaelen van hunne principaelen koopprijzen, nogtans voor wat aengaet de gebouwen en den grond van den tweeden koop die verhuerd zijn, zal den adjudicataris de inkomsten daervan genieten te rekenen van den dag der betaeling van zijnen koopprijs en hij zal opzigtelijk in de ingebruijktreding blijven in zijn geheel als na raede tegens den gebruijker aen wie hij het afscheijden zal moeten betaelen volgens gebruijk der plaets, den prijs van mestvet, zaedsels, bewerk en andere verbeteringen, indien den gebruijker daertoe regt heeft.

Artikel eenentwintig. De conditie bepaeld bij den artikel twelf hierboven word vernietigd en geenen uijtvoer grijpen, bijgevolge zal den adjudicataris van den tweeden koop geen regt hebben te vervoorderen de huer waervan in den zelven artikel is gewag gemaekt.

Artikel tweeëntwintig. In den eersten koop zijn niet begrepen de horlogiekas en de schapprije zig in de keuken bevindende, de eijke schappraey in de kleine kaemer, eenen melkstelling, eenen bierstelling en eene ton in den kelder, al de schelfhouten der stallingen, de graenen, het hoeij en het stroeij op de zolders en elders, alle welke voorwerpen door de verkoopers worden gereserveerd om ze van den grond te weiren voor den 1ste februari aenstaende.

Artikel drijentwintig. De verkoopers reserveren hun het regt van tusschen de inmeijning en de toewijzing op den eersten koop te doen alle zoekingen die zij zullen goedvinden, tot welk eijnde zij de grond zullen mogen opgraeven, de boomen uijtroeijen, de gebouwen ten geheele of ten deele afbreken en ter gronde leggen. Dit regt zal eijndigen den 28ste oktober loopende, en den inmeijnder, den hooger noch den adjudicataris van dezen eersten koop zal geen de minste vergoeding kunnen eijsschen voor de schaede die door de … zouden veroorzaekt worden, hoe groot zij mogten wezen zelf niet ingeval de gebouwen gansch vernietigd worden.

’T Jaer 1849 den 21ste november, ten vier uren namiddag binnen de gemeente van Hekelgem, in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus De Meersman, ten verzoeke en bijwezen van gezegde Joannes Hubertus Schoon, Benedictus Schoon en Joannes Egidius Van Lierde, alle handelende zoo in eijgen naem als in de hoedaenigheijd van magtdragers van hunne medeverkoopers hierboven genoemd, zoo krachtens de beroepe procuratien als volgens mondeling mandaat van eenige van hun, heb ik Josephus Angelus Augustus Crick, notaris te Assche, aen de verzameling voorlezing gedaen van het vorenstaende lastkohier waertegens geene bemerkingen gemaekt zijnde, ben ik op en achtervolgens het zelve voortsgegaen tot het laten inmeinen en verdieren der goederen zoo volgt:

De eerste koop is ingemeijnd op 1 600 francs door Joannes Baptista Schoon, medeverkooper, die daerop heeft gesteld vijf hoogen gedekt met twintig hoogen door d’heer Benedictus Emmanuel De Vis, borgemeester van Hekelgem en maelder aldaer woonende, gevolgd van tien hoogen door gezegden Joannes Baptista Schoon, medeverkooper.

De tweede koop is ingemeijnd op 950 francs door d’heer Joannes Egidius Van Lierde, medeverkooper, die daerop heeft gesteld tien hoogen gedekt met twintig door gezegden heer De Vis.

De derde koop is ingemeijnd op 1 200 francs door voorschreven heer Van Lierde, die daerop heeft gesteld tien hoogen gedekt met tien door voorschreven heer De Vis, alnog tien door den zelven heer De Vis.

En de vierde koop is ingemeijnd op 1 370 francs door Petrus Luvinus Asscherickx, pachter landbouwer te Hekelgem die daerop heeft gesteld drij hoogen gedekt met tien door meergenoemden De Vis.

Van allen welk is opgemaekt het voorhandig verhaelschrift gesloten ten huize, dag, maend en jaer voorschreven ontrent zes uren van den avond in de tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter, en van Petrus Joannes De Meersman, herbergier, beide woonende te Hekelgem, getuijgen die na gedane voorlezing aen de aenzoekers en de laatste hoogers hebben geteekend met hun en de notaris.

 1. H. Schoon, B. Schoon, J. B. Schoon, J. E. Van Lierde, B. E. De Vis, J. F. Van Vaerenbergh, P. J. De Meersman, Crick, notaris.

Enregistré à Assche, le vingt sept novembre 1849, vol. 69, folio 68, verso, case 2, reçu 2 francs 21 centimes ……..

‘T jaer 1849 den 28ste november ontrent drij ueren naemiddag binnen Hekelgem in de herberg “Het Bijl” gehouden door Petrus Joannes De Meersman, ten verzoeke en bijwezen van:

1ste d’heer Joannes Egidius Van Lierde, schepen der gemeente van Hekelgem, landbouwer aldaer woonende, handelende in eijgen naem, in den genen van zijne moeij Anna Maria Van Lierde, begeijn te Brussel, kragtens de authentieke procuratie van den 31ste oktober lest, beroepen in het vorenstaende lastkohier, in den genen van zijnen broeder den eerweerden heer Joannes Franciscus Van Lierde, pastoor woonende op het eijland Nordstrand, kragtens onderhandse procuratie de welke hieraen zal blijven gehecht, gedagteekend uijt Nordstrand den 24ste september lest, geviseerd voor zegel van 45 centiemen te Assche, den 23ste der loopende maend november en aldaer den zelven dag geregistreerd, vol. 22 folio 31, verso, case 8, op ontfangst van 2,21 francs, eenen role zonder renvoi door Philipkin.

2de joufrouw Joanna Benedicta Van Lierde, zonder beroep te Hekelgem, handelende in eijgen naem.

3de Joannes Hubertus Schoon en Joannes Benedictus Schoon / in plaets van Benedictus alleen, gelijk den misslag in het hoofd van het lastkohier, beide landbouwers te Hekelgem, handelende in eijgen naem als kragtens de authentieke procuratie van den 18de oktober lest beroepen in het meergemeld lastkohier, in den genen van hun broeders, zusters, neven en nigten in hetzelfde lastkohier genoemd en gequalificeerd.

Is er door mij Josephus Angelus Augustin Crick, aen de verzaemeling en aen de aenzoekers voorlezing gedaen van het verhaelschrift van inmeijning van den 21ste dezer maend november in het lastcohier staende en daer tegens gene bemerkingen geweest zijnde, ben ik op en achtervolgens de conditiën en voorwaerden, voortsgegaen tot het laeten verdieren en het toewijzen der goederen daer onder de vier koopen beschreven.

Voor aleer op te roepen is er van wegens de verkoopers duijdelijk besproken en geconditioneerd dat de koopers niet zullen mogen wederhouden de schatten of penningen die zij laeten op de door hun gekogte goederen, en wel bezonderlijk in de batimenten zouden konnen vinden, maer dat zij de zelve getrouwelijk zullen moeten overtellen aen de erfgenaemen van Maria Anna Van Lierde, leste gebruijkster van het goed.

Dit gedaen heeft men de koopers in het bezonder, gepresenteerd, zonder daerop de minste verdiering te verkrijgen, naer welk men ze heeft aengeboden in eene masse, de welke is aengenomen en verdiert met tien hoogen door d’heer Joannes Hubertus Schoon, landbouwer te Hekelgem, medeverkooper. Geene verdere verdiering meer kunnende bekomen heb ik notaris ten verzoeke en bijwezen als gemeld de masse der vier koopen definitivelijk toegewezen en verkogt voor de somme van 6 300 francs, de hoogen in het geheel begrepen aen voorschreven heer Joannes Hubertus Schoon, den welken hier present aenstonds heeft verklaerd deze acquisitie te hebben gedaen en te aenveerden voor hem en zijne echtgenote joufvrouw Carolina Judoca Plas.

Onmiddellijk naer deze toewijzing hebben de bovengenoemde aenzoekers alhier present, zoo in eijgen naem als in den genen van hunne genoemde medeverkoopers die zij verbeelden, bekend ontfangen te hebben van den gezeijden Joannes Hubertus Schoon de som van 6 192 francs in voldoening van de principaelen koopprijs van de goederen hem hierboven in masse toegewezen en gekogt, en bovendien hebben zij van hem alnog bekend ontfangen te hebben van den zelven oogenblik, 260 francs, beloop der prijsij van vetten en bewerkregten in de verkogte goederen volgens bepaeling van artikel drij van het lastkohier. Bij gevolge wordt er over gemelde betaelingen gegeven volle en definitieve kwittantie en ontlasting bij deze, zonder oijnt van andere te moeten doen blijken.

Ten sluiten enkelijk tot directie van de administratie van het enregistrement en behalven bewijs of contrarie bewijs ’t welk zal moeten mogen gedaen worden tusschen en door de belanghebbende verkoopers wordt er bemerkt dat de verkogte goederen zijn toebehoorende voor een derde aen de verkoopersse joufvrouw Anna Maria Van Lierde uijt eijgen hoofde, voor een derde aen d’heer Joannes Franciscus Van Lierde, pastoor in Nordstrand, eensgelijks uijt eijgen hoofde, en een derde aen de successie van Maria Anna Van Lierde, dusdaeniglijk dat Joannes Hubertus Schoon, medeverkooper en adjudicataris daer in geregtigd was van het 27ste paert van een derde.

Van allen welk is opgemaekt het voorhandig verhaelschrift ten huijze, daege, maend en jaere voorschreven, gesloten ontrent zes ueren van den avond in tegenwoordigheijd van Joannes Franciscus Van Vaerenbergh, veldwagter van Hekelgem, van Petrus Joannes De Meersman, herbergier, beide woonende te Hekelgem, getuijgen die na gedaene voorlezing hebben geteekend met de aenzoekers, den adjudicataris en den notaris.

 1. E. Van Lierde, J. H. Schoon, J. F. Van Vaerenbergh, P. J. De Meersman, J. B. Van Lierde, B. Schoon, Crick, notaris.

De ondergeteekenden Joannes Franciscus Van Lierde, Roomsche Katholieke pastoor woonende op het eijland Nordstrand in het hertogdom Schleswig bemagtigt hier mede zijnen broeder Joannes Egidius Van Lierde, woonende te Hekelgem, provincie Braband in Belgien om de erffenisse van zijne tante Maria Anna Van Lierde gestorven te Hekelgem den 9de van deze maend in hand te neemen ( Indien hij het goed vind alles te doen verzegelen en de zegels weer te doen afnemen ) en van alles inventaris te neemen of te laeten neemen on het testament te doen openen, om alle bewegelijke en onbewegelijke goederen van de gezijde erffenisse te laeten verkoopen of te verdeelen om de koopsomme te verdeelen en om ons deel te quitteren en met een woord om alles in mijnen naem in deeze zaeke te doen wat hij goed vind, als ook om mijn derde deel in het huijs van de gezijde Maria Anna Van Lierde te verkoopen, mijne hypothesche inschrijving op den molen van De Vis te Hekelgem te laeten vernietigen, en indien de gezijde erffenisse of mijne deel in Belgien van iemand zoude betwist worden mijne rechten te doen gelden, alle .. te doen uijtvoeren en hiertoe eenen notaris en advocaet te neemen en hun hier voor mijn volmagt te geven.

In kennisse der waerheijd hebbe ik deeze volmagt eijgenhandig onderschreven of onderteekend en met mijnen gewoonelijk zegel bezegelt.

Nordstrand den 24ste september 1849, J. F. Van Lierde, pastoor.

Generatie III.

 1. CORNELIUS VAN LIERDE, gedoopt omstromstreeks 1695, † HEKELGEM op 13 december 1765, huwde een 1ste maal met ANNA MEERT; huwde een 2de maal te HEKELGEM op 17 november 1714 met
 2. ANNA SEGERS, gedoopt te HEKELGEM op 2 januari 1686, begraven aldaar op 19 juni 1742.

Uit dit huwelijk:

 1. JUDOCA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 18 februari 1717.
 2. JOANNES BAPTIST VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 24 augustus 1718.
 3. JOSEPHUS CORNELIS, zie 2.
 4. JUDOCA FRANCISCA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 18 mei 1722.
 5. JACOBUS VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 27 mei 1724.
 6. CATHARINA THERESIA VAN LIERDE, gedoopt te HEKELGEM op 27 september 1727.

Notitie bij CORNELIUS VAN LIERDE:

16 maart 1714 – Aankoop van drie vierde delen van de windmolen tot Bouckhout te Hekelgem voor 2 800 guldens van Jacobus Van Lierde, zijn vader.

Cornelis Van Lierde heeft bij coope vercregen van Jacobus Van Lierde, sijnen vader, drije vierde paerten in den wintmolen tot Bouckhout onder Hekelgem voor .

(copie authentique délivrée à la demande de mademoiselle E. Bil et sœurs le 21ième avril 1887)

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad gegeven ende verleent bij ende van wegens Jacobus Van Lierde naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende sekere getuijgen in date den sesthiensten meert seventhien hondert vierthien, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den sesthiensten meert seventhien hondert vierthien comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende inde presentie van de getuijgen ondergenoempt Jacobus Van Lierde, meester mulder, ende innegesetene van Moorsel, welcken comparant heeft bekent ende geleden, kent ende leijdt mits dese vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Cornelis Van Lierde, sijnen sone, alhier present ende accepterende, dat is te weten, de drije vierde paerten ende deelen in sekeren wintmolen metten prijs van den geheelen molen, gestaen binnen de prochie van Hekelgem tot Bouckhout, gemeijnelijck genoemt “Den Molen tot Boeckhout”, item, de drije vierde paerten ende deelen van ’t huijs als oock de drije vierde paerten van den gront, groot in ’t geheel een oudt half bunder inder grooten ende voeghen soo allen ’t selve gestaen ende gelegen is, paelende in ’t geheel ter eenre …(niet vermeld), ter tweeder … (niet vermeld), ter derder …. (niet vermeld), ende ter vierder … (niet vermeld), wesende vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met tweeëndertich guldens grontcheijns aen den Godtshuijse van Affligem, drije guldens aen de kercke oft huijsarmen van Hekelgem ende eene rente van t’sestich guldens t’sjaers aen den huijsarmen van Sinte Nicolaes in ’t Landt van Waes, nu den comparant bij cessie op den geheelen molen ende pandt vuijtgaende sonder meer, soo ende gelijck den comparant de selve drije vierde paerten van den voorschreven pandt, molen ende huijs heeft vercregen bij coope tegens Adriaen Van Lierde ende Jaecquelina Van Den Broecke, gehuijsschen, ende van den eerweerdigen heer Peeter Buggenhout, prister, etta. binnen Ghendt volgens de brieven daervan sijnde respective gepasseert voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem in date tweeëntwintichsten january seventhien hondert thien, ende seventhiensten november seventhien hondert elff, onderteeckent J. De Witte, welcken coop ende transport is geschiedt boven de voorschreven lasten om ende voor de somme van twee duijsent acht hondert guldens courant gelt, den schellinck tot seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenant, waervan den comparant in comptante bekent voldaen te sijn, dienende dese voor absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende den comparant daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, verbindende daer vooren sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende, constituerende voorts onwederroepelijck Jan Wellemans ende alle thoonders deser, om in sijnen naem ende van sijnen twegen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Affligem ende alomme elders daer den acceptant gelieven sa lende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende den acceptant inde voorschreven drije vierde paerten van den voornoempden molen, huijs ende grondt te goeden ende erfven met gelofte van waerschap ende alle andere solemniteijten naer rechte gerequireert mitsgaeders in cas van eenigh gebreck in ’t achtervolgen ende volbrengen deser, dese t’sijnen laste te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair etta. aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Jan Van Den Velde sone Steven ende Hendrick Ceurremans als getuijgen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser bij den comparant ende acceptant beneffens mij notario onderteeckent ende geannexeert eenen segel van sessendertich stuijvers, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoud van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven wintmolen, huijs ende grondt in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van den voorschreven Cornelis Van Lierde, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijnende metten halme gelijck het recht dat wijsde, met bekentenisse van hem oft sijnen voorschreven constituant aen oft totte voorschreven drije vierde paerten inden voornoempden molen, huijs ende grondt egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Cornelis Van Lierde, den welcken de voornoempde drije vierde paerten inden voorschreven wintmolen, huijs ende grondt hiervoor naerder vuijtgedruckt vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen ende isser alsoo dijenvolgende t’sijnen behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft, om die bij hem, sijne hoirs, erfgenaemen ende naercommelingen eeuwelijck ende erffelijckx gebruijckt ende gepossesseert te worden als sijne ander eijgene ende wel vercregene goederen, op gelofte van ter saecken van dijen te staen te schote ende te lothe mette andere gemeijne innegesetenen van Hekelgem voorschreven naer gelande van boven tot beneden, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

30 juli 1717 – Aankoop van het laatste vierde deel in de windmolen van Bouckhout voor 400 guldens.

Cornelis Van Lierde ende Anna Segers sijne wettige huijsvrouwe, hebben bij coope vercregen vande kinderen ende erfgenaemen Adriaen Van Den Abbeele, het vierde paert in den wintmolen tot Bouckhout.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Judocus Van Den Abbeele, item, Adriaen De Schrijver in houwelijck hebbende Marie Van Den Abbeele, voor de welcke hij hem is sterck maeckende bij desen, item, Joos Vonck in houwelijck gehadt hebbende Josina Van Den Abbeele, ende ten lesten Peeter Schinckaert in houwelijck gehadt hebbende Marie Vonck, dochter des voorschreven Joos ende van Josina Van Den Abbeele, alle kinderen ende kintskinderen van wijlen Adriaen Van Den Abbeele ende van Geertruijde Van Varenbergh, gehuijsschen waeren doen sij leefden, de welcke t’samenderhandt soo in hennen eijgen naeme ald inden naeme vande minderjaerige kinderen des voorschreven Joos Vonck ende Peeter Schinckaert ende vuijt crachte vande authorisatie aen hen over de selve minderjaerige kinderen verleent bij Borgemeester ende schepenen der prochien van van Erembodegem ende Ter Alphene wesende van der date derden deser onderteeckent A. ff. Delport, hebben opgedraegen, gecedeert ende mits wettiger vertheijdenissen getransporteert soos ij doen mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Cornelis Van Lierde ende Anna Segers sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

Het vierde paert inde wintmolen van Bouckhoutbergh, huijs ende alle appenpentien ende dependentiën van dijen egeene vuijtgescheijden oft gereserveert, soo den selven gestaen ende gelegen is onder de prochie van Hekelgem, de coopers aldaer genoegh beweesen op de lasten vande cheijnsen ende renten daerop vuijtgaende met alle de openstaende verloopen dijer, de voorschreve comparanten competerende indivieselijck bij successie vuijtten hoofde van henne voorschreve ouders soo sij verclaerden, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van vier hondert guldens eens courant gelt waervan de comparanten bekennen voldaen te sijn dienende desen voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreve comparanten ider in solidum daeraff aende voorschreve coopers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen t’gene sij metten rechte meer schuldigh waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totten voorschreven wintmolen met alle appendentien ende dependentiën van dijen, egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Cornelis Van Lierde, den welcken het voorschreve vierde paert inden voornoempden wintmolen van Bouckhout met alle sijne toebehoorten vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft ontfangen, t’selve ontfangende soo voor hem selven als voor sijne voorschreve huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende hennen beijden behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den dertichsten dach der maendt van julij inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende seventhien.//.

2 mei 1719 – Omwisseling van 58 roeden land met de “Huisarmen” van Hekelgem.

Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, hebben bij mangelinge vercregen van den huijsarmen van Hekelghem LVIII roeden lants onder Hekelghem.
Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Jacobus Van Ransbeke vuijt crachte ende naer vermogen van sekere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens den Eerweerdigen Heere pastoor ende huijsarmmeesters der prochie van Hekelgem naer vuijtwijsende den schriftelijcken instrumente daer aff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date derthiensten april seventhien hondert achthien ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waer van den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus: op heden den derthiensten april seventhien hondert achthien comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den souverijnen raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijgen ondergenoempt Anna Seghers dochter Andries daer moeder aff was Jacqueline Robijns, geassisteert met Cornelis Van Lierde, haeren man ende momboir die de selve sijne huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende leijden mits desen bij forme van mangelinge te cederen ende transporteren aen ende ten behoeve van den huijsarmen van Heckelghem de welck den Eerweerdigen Heere Joannes Carolus Broeckmans, pastoor, Thomas Verleijsen ende Franchois Mattens, armmeesters van Hekelgem ten behoeve van de selven huijsarmen accepteren, dat is te weten: achtenvijftich roeden lants gelegen onder de voorschreven prochie van Hekelghem op ’t velt ghenoempt “Den Hoogenpael” paelende ter eenre meester Adriaen De Maseneer, ter tweedere ’t curengoet van Hekelgem, ter derder den voorschreven huijsarmen van Hekelghem ende ter vierdere de cure weijde, wesende vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met ontrent een blancq grontcheijns aen ’t Godtshuijs van Afflighem sonder meer, ofte ievers mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, de comparante competerende bij successie vuijtten hoofde van haere voorschreven ouders ende aen haer onder meer andere te deele gevallen volgens de lotinghe tusschen haer ende haere suster Catharina Seghers, aengegaen ende gepasseert voor schepenen des Lants van Assche in dathe vierden april seventhien hondert acht, onderteeckent Mulders ende gesegelt in forma alhier gesien, waer tegens de tweede comparanten in hunne voorschreven qualitijt ende op aggreatie van sijne excellentie den aertsbisschop van Mechelen insgelijcx bij forme van mangelinge als vooren bekennen gecedeert ende getransporteert te hebben aen de ierste comparanten die ’t selve oock accepteren ’t hunnen beijde behoeve, dat is te weten: achtenvijftich roeden lants vuijt een meerder stuck d’welck den voorschreven huijsarmen van immemoriaele teijde is competerende blijckende bij de oude rekeningen van den selven huijsarmen geleghen onder de voorschreven prochie van Hekelgem, genoempt “Den Cleijnen Molencauter”, paelende ter eenre “De Molebaene”, ter tweedere de voorschreven huijsarmen, ter derder den wederdeele van dese gescheijden de voorschreven huijsarmen competerende, ende ter vierdere d’eerste comparanten, insgelijcx vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met een blancq grontcheijns aen ’t voorschreven Godtshuijs van Afflighem sonder meer ende ingevalle op den eenen ofte anderen pandt meer bevonden wordt vuijtte gaene sullen elckanderen daerover moeten guarrenderen ende te goede commen ten advenante van den penninck sevenentwintich in wisselgelt, maeckende d’eerste comparanten hun van den eersten pandt onmachtich ende den voorschreven huijsarmen absolutelijck machtich ende proprietarissen gelijck de tweede comparanten den voorschreven huijsarmen op aggreatie als vooren van den tweeden pandt oock onmachtich maeken ende d’eerste comparanten insgelijcx absolutelijck machtich ende proprietaris, gelovende elck anderen inde selve qualitijt daervan waerschap ende guarrant ofte naermaels iet aen gebraecke gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naeme ende van hunnen twegen inde qualitijt als vooren ende naer de voorschreven becommen aggreatie te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal, ende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende d’eerste comparanten in den lesten pandt ende de voorschreven huijsarmen in den eersten pandt te goeden ende erfven met gelofte van waerschap ende alle solemniteijten naer rechte gerequireert mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int achtervolgen ende volbrengen deser, dese ten laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte ende verbintenisse als naer rechte, aldus gedaen ende gepasseert tot Hekelghem ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Peeter Verleijsen ende Peeter Van Den Bossche als getuijgen hiertoe aensocht sijnde, de minute deser geschreven op segel van ses stuijvers bij de voorschreven respective comparanten ende getuijgen beneffens mij notaris onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Hier volght de aggreatie ende luijdt aldus: Thomas Philippus de Alsatia door de gratie Godts ende des H. Stoel van Roomen aertsbisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden, huijsprelaet van sijne H. den paus Clemens den XIII, gedelegueerden apostolicq tot de legers van sijne keijserlijcke ende catholijcke Majesteijt ende actuelen geheijmen raetsheer van desselfs Raede van Staete, etta. gesien ende geëxamineert het voorstaende contract van mangelinghe ende daerop gehadt ’t advijs van den Eerweerdigen Heer onsen aertsprister van het district van Aelst, wij hebben het selve geaggreert ende geapprobeert gelijck wij dat uijt onse ordinarissche authoritijt aggreeren ende approberen mits desen, gegeven tot Mechelen den vijffentwintichsten february seventhien hondert negenthien, was onderteeckent Tho. Aertsbisschop van Mechelen, leger stont ter ordonnantie van sijne excellentie den heer aertsbisschop ende was onderteeckent De Smeth secretaris ende besegelt in forma.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant in de naemen ende van wegen alsvoren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente opdraegende de voorschreven tweede partije lants in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende wertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, met bekentenisse van hem oft totte voorschreven constituanten aen oft totte voorschreven tweede partije lants egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt Jacobus Van Onchem, den welcken de voorschreven tweede achtenvijftich roeden lants vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende voor in den naeme ende ten behoeve van de voorschreven Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, ende isser alsoo dijenvolgende t’hunnen behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende constume van den lande ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Baetselier ende meester Judocus Godefroij, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den tweeden dagh der maendt van meij inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende negenthien.//.

1727 – Aankoop van 47 1/3 roeden land op de Hekelgemcauter voor +/- 95 guldens.

Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van Gillis Schoonjans een half dachwant lants onder Hekelghem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Gillis Schoonjans, innegesetene der prochie van Hekelghem den welcken heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenisse getransporteert soo hij doedt mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoef van Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, dats te wetene: een stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelghem op “Den Hekelghemcauter”, gemeijnelijck genoempt “Het Ertlant” groot ontrent een half dachwant, nu bevonden bij metinghe van Hendrick De Keghel, gesworen lantmeter, sevenenveertich roeden een derde, paelende ter eenre Peeter Van Den Bossche, ter tweedere de goederen des Godtshuijs van Afflighem, ter derdere de kercke oft Armen van Hekelghem, ende ter vierdere Gillis Lenssens, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met negen mijten t’sjaers grontcheijns aen Afflighem ende een vat erten t’sjaers aen de kercke van Hekelghem sonder meer, waervan de verloopen bij den vercooper moeten effen gestelt worden tot Kerssemisse van desen jaere seventhien hondert sevenentwintich, soo ende gelijck den voorschreven comparant de voornoempde goederen heeft vercreghen bij mangelinghe tegens Nicolaes Kieckens volgens de goedenisse gepasseert voor ons schepenen in date op heden, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van twee guldens ider roede (+/- 95 guldens), t’eijnde maete t’eijnde gelde, gelovende den voorschreven comparant daeraf aen de coopers waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten recjte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, bekennende hem aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert ofte deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Cornelis Van Lierde den welcken de goederen hier vooren naerder tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende soo voor hem selven als voor Anna Seghers, sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

1727 – omwisseling van goederen met zijn schoonbroer Jan Meert.

Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, mitsgaeders Jan Meert ende Catharina Seghers sijne huijsvrouwe hebben bij forme van mangelinge vercregen de goeden als binnen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad .. commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Anna Seghers dochter wijlen Andries daer moeder af was Jacquemijne Robijns, geassisteert met Cornelis Van Lierde, haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ter saecken naerbeschreven bij desen is authoriserende ter eenre, item, Catharina Seghers, suster der voorschreven Anna geassisteert met Jan Meert, insgelijcx haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ter saecken naerbeschreven oock behoorelijck geauthoriseert bij desen, ter andere seijden, welcke voorschreven eerste comparanten bij forme van mangelinge hebben opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo sij doen bij desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Jan Meert ende Catharine Seghers, sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

Eerst eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, gestaen ende geleghen binnen de prochie van Hekelghem bij de kercke, groot dertich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere de kercke ofte Armen van Hekelghem, ende ter derdere de costerije van ’t selve Hekelghem, belast met drije guldens thien stuijvers een blancq grontcheijns t’sjaers aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, item alnoch, achtensestich roeden lants gelegen onder de selve prochie, op “Den Hekelghemcauter, paelende ter eenre de voorschreven hofstede, ter tweeder den Armen van Hekelghem, ter derder Afflighem goedt, ende ter vierder de weduwe meester Andries Seghers als tochtenersse, wesende insgelijcx vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met cleijnen grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo de comparanten dat verclaerden, daer tegens hebben de voorschreven Catharina Seghers ende Jan Meert, haeren man ende momboir, insgelijcx opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenisse ghetransporteert, soo sij doen bij desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, dats te wetene:

Ierst eene hofstede metten huijse daerop staende, insgelijcx gelegen binnen de voorschreven prochie van Hekelghem, bij het clooster van Afflighem, groot sevenendertich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere Hendrick Dauw, ende ter derder meester Judocus Godefroij, item d’helft van een partije broeck gelegen onder de selve prochie tot Blereghem, groot int’ geheel twee dachwanden negenentwintich roeden, paelende int’ geheel de weduwe Peeter De Vis ter eenre, het straetken ter tweedere, Andries Ledegen ter derdere, ende de weduwe Gillis Wambacq ter vierdere, item, ende ten lesten alnoch een partije lants gelegen onder de selve prochie op “Den Molencauter” onder den wintmolen van Bouckhout, groot sessentachentich roeden, paelende ter eenre de straete loopende naer Ten Bossche, ter tweedere ende derdere Afflighem goedt, ende ter vierdere de cappelrije van …… in de kercke van Sinte Goudula binnen Brussel, wesende de voorschreven drije partijen insgelijcx vrije, suijver ende onbelast dal elleenelijck d’eerste partije met achthien stuijvers t’sjaers, de tweede met seven stuijvers eenen halfven t’sjaers ende de derde met eenen denier t’sjaers grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo ende gelijck de voorschreven vermangelde goederen aen de voornoempde Anna ende Catharina Seghers sijn toecommende bij successie vuijtten hoofde van hunne voorschreven ouders ende aen hen onder andere te deele gevallen inde lotinghe, scheijdinghe ende deijlinge gepasseert voor schepenen des Landts van Assche op den vierden april seventhien hondert acht, onderteeckent Mulders, ende de leste partije aen den voornoempden Jan Meert ten deele insgelijcx competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders, soo hij verclaerde, gelovende de voorschreven respective comparanten elck anderen daeraf waerschap waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totte vermangelde goederen egeen recht, actie, paert ofte deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Jan Meert ende Catharina Seghers, sijne wettige huijsvrouwe, mitsgaeders Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, oock gehuijsschen, de welcke de voorschreven goederen vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt hebben ontfangen, ende sijn de voorschreven Jan Meert ende sijne huijsvrouwe in de twee eerste partijen, ende Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers oock gehuijsschen, in de drije leste partijen wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

24 januari 1735 – Lening van 300 guldens aan Hendrick De Nil en Anna Van Den Driessche. Terugbetaald op 25 januari 1755 aan Josephus Van Lierde.

Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, sijne huijsvrouwe, hebben vercregen ten laste van Hendrick De Nil ende Anna Van Den Driessche, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XII guldens t’sjaers .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad, commen en gecompareert sijn in propere persoonen, Hendrick De Nil ende Anna Van Den Driessche, gehuijsschen ende innegesetenen der prochie van Meldert, de welcke omme ende mits de somme van drije hondert guldens eens courant gelt, den schellinck tot seven stuijvers ende alle andere speciën naer advenant gerekent die sij wel ende deughdelijck tot hunnen contentemente bekennen ontfangen ende opgelicht te hebben vuijtte handen van Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, sijne wettige huijsvrouwe, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, renunchierende tot dijen aen d’exceptie van egeenen getelden gelde, hebben daer vooren gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelen aen de voorschreven gelttelders ofte huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van twelff guldens t’sjaers ende alsoo tegens den penninck vijfentwintich (4%) vrije van alle lasten, ’t sij thiende, twintichste, veertichste, hondertste mindere ofte meerdere penninghen niettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie daeraen de gelovers hebben gederogeert ende derogeren bij desen, inganck nemende de voorschreven rente op heden, dathe deser, daervan d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verscheijnen sal den vierentwintichsten January van den toecommenden jaere seventhien hondert sessendertich ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende die sal moghen geschieden als het de voorschreven gelovers oft hunne naercommelinghen best goetduncken ende gelieven sal in twee gelijcke rijsen in courant gelt, metten intrest van dijen naer rate van teijde sonder meer, mits den constitutiebriefff prompt bij de gelovers moet worden bedelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinghe der voorschreven rente van twelff guldens t’sjaers hebben de voorschreven comparanten geseth ende verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende ende sunderlinghe, ierst eene hofstede metten huijse daerop staende, gelegen onder de prochie van Meldert tot “Cockerheijde”, groot ontrent een dachwant drijentwintich roeden, paelende ter eenre “Den Driessche”, ter tweeder ende derder de goeden des Godtshuijs van Affligem, ende ter vierdere d’erfgenaemen Gillis Vinck, item alnoch eene onbehuijsde hofstede onder de selve prochie, groot een dachwant negenthien roeden een halff saldo justo, paelende ter eenre “Den Cockerheijdedriessche”, ter tweeder de gelovers, ter derder het straetken, ende ter vierdere Joos Applicoen, de voorschreven gettelders aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck d’eerste partije met sesse cappuijnen sesse veertelen haver ende sesse penningen Lovens t’sjaers ende de tweede partije met vijff cappuijnen vijf veertelen haver ende vijf schellingen paijements t’sjaers aen den heere van Steenvoorde sonder meer, den eersten pandt aen de voorschreven comparanten competerende bij coope gedaen tegens Jacobus Verdoodt ende Joos Arijs ende den tweeden pandt insgelijcx bij coope tegens Peeter Verhasselt ende Anna Catharina Robijns, gehuijsschen, volgens de respective brieven daervan sijnde gepasseert voor schepenen deser bancke, den eenen in dathe dertich july seventhien hondert vijffentwintich ende den anderen de dathe op heden, beijde onderteeckent J. De Witte, greffier, alhier gesien, gelovende de voorschreven comparanten daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, opdraegende de voorschreven hofsteden in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als panden ende hypotecque der voorschreven rente van twelff guldens t’sjaers om oft alsoo gebeurde dat de voorschreven rente ofte cheijns waeren verachtert twee volle jaeren, datte rentheffers oft huns actie hebbende de voorschreven panden sullen moghen doen vercoopen voor dese bancke met eenen sitdagh naer voorgaende insinuatie ende kerckgeboth niettegenstaende de constume ter contrarie daeraen de gelovers insgelijcx hebben gederogeert ende derogeren bij desen, om alle gebreck van betaelinghe soo cappitael als verloopen metten wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Cornelis Van Lierde, den welcken de voorschreven rente van twelf guldens t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, de selve ontfangende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geerft, met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken rechte gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

Bij consente van Josephus Van Lierde ende ingevolghe de quittantie staende op den dors van den originelen constitutiebrieff is dese rente gecasseert ende geannuleert den 25ste january 1755 ende d’acte van cassatie geschreven op segel van negen stuijvers, quod attestor J. B. De Witte, greffier, 1755.

 1. EGIDIUS DE KEGEL, gedoopt te HEKELGEM op 8 april 1674, begraven aldaar op 1 maart 1731, huwde te HEKELGEM op 23 februari 1720 met
 2. ANNA FRANCISCA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 21 januari 1690, begraven aldaar op 23 mei 1762.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA MARIA DE KEGEL, ged. HEKELGEM 15 dec. 1720, † ald. 10 mei 1754.
 2. JOANNA CATHARINA, zie 3.
 3. JOSEPHUS DE KEGEL, ged. HEKELGEM 5 febr. 1725.
 4. FRANCISCA PETRONELLA DE KEGEL, ged. HEKELGEM 20 okt. 1727, † 1798.
 5. PETRUS JOANNES DE KEGEL, ged. HEKELGEM 20 febr. 1730.

Notitie bij FRANCISCA PETRONELLA: Zij schenkt op 19 april 1781 een boerderij op Boukhout aan haar neef Joannes Franciscus Van Lierde – verleden bij notaris Jacobus De Smedt te Asse. Deze boerderij had zij op haar beurt geerft van haar ouders op 17 november 1762 – verleden bij notaris M. Van Itterbeke te Asse.

 

Generatie IV.

 1. JACOBUS VAN LIERDE, † Moorsel op 31 augustus 1743, huwde met
 2. JOSYNE D’HOOGE, † te Moorsel op 31 oktober 1740.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA VAN LIERDE, huwde met JAN DE VIS.
 2. JAN VAN LIERDE.
 3. CORNELIUS, zie 4.
 4. PETRUS VAN LIERDE, gedoopt te Moorsel op 13 mei 1700, † aldaar op 23 mei 1702.
 5. ELISABETH VAN LIERDE, gedoopt te Moorsel op 14 november 1701, huwde met ANTONIUS DE MUNTER.
 6. JOANNA CATHARINA VAN LIERDE, gedoopt te Moorsel op 18 mei 1703, † aldaar op 24 januari 1763, huwde met JAN CAUDRON, gedoopt te Moorsel op 13 april 1702, † aldaar op 18 maart 1759.
 7. MARIA VAN LIERDE, gedoopt te Moorsel op 10 juli 1705, † aldaar op 15 mei 1742, huwde met JAN VAN ROY, gedoopt te CHAPELLE, † na 1742.
 8. JOSEPH VAN LIERDE, gedoopt te Moorsel op 12 mei 1737, † aldaar op 15 mei 1737.

Notitie bij JACOBUS:

Overlijden: Staat van goed van VAN LIERDE JACOBUS van 31-1-1744, fs Gillis (mulder op den watermeulen) + Moorsel 1743. De hoors ten sterfhuyse van Joosijne d’Hooghe (fa Christiaen): Cornelis van Lierde en Jan van Lierde (beede zonen en hun selfs), Jenne x Jan Caudron, Anne en Joosijne van Lierde (dochters van Joseph van Lierde, fs Jacobus). Item de 5 kinderen van Jan de Vis, die hij gewonnen heeft bij wijlent Anna van Lierde (fa Jacobus), ten sesde de 4 kinderen van Anthoon de Munter, gewonnen met Elizabeth van Lierde (fa Jacobus). Ten Zevende: Jan van Royen over sijne 3 kinderen ghewonnen met wijlent Marieken van Lierde (fa Jacobus) over welcke weesen als vp: Cornelis van Lierde en Charel Maes (vm). Over de 2 kinderen van wijlent Joseph van Lierde: Jan de Vis, Anthon de Munter, Jan van Royen als vaders ende naeste vooghden, elck over hunnen weesen kinderen. (SVG Moorsel pak 58-8, 58-39)

Notitie bij JOSYNE:

Overlijden: Staat van goed van D’HOOGHE JOOSIJNE van 1-10-1741, fa Christiaen, + in october 1740. Overgeeft: Jacobus van Lierde (fs Gillis). Zeven staecken: Cornelis en Jan van Lierde (fs Jacobus), Jan van Royen x Mariken van Lierde (fa Jacobus), Jenne van Lierde (fa Jacobus bejaerde jonghe dochter), de 5 kinderen van Jan de Vis x wijlent Anna van Lierde, de 4 kinderen van Anthoen de Munter (mulder tot Wiese) x Wijlent Elisabeth van Lierde (oock dochter), en Anne ende Joosijne van Lierde, achtergelaten bij Joosephs Van Lierde (fs Jacobus). Voogd: vm: Gillis van Cauter (midts de bloetvrinden van de overledene verre ende ongereet sijn woonende), vp : Cornelis van Lierde en Jan de Vis en Anthoen de Munter. (SVG Moorsel pak 58-8)

Notitie bij het huwelijk van ELISABETH en ANTONIUS: Mulder tot Wieze.

 1. ANDREAS SEGHERS, gedoopt te HEKELGEM op 30 januari 1656, begraven aldaar op 1 januari 1696, huwde te MELDERT op 6 mei 1677 met
 2. JACOBA (JACQUELINE) ROBIJNS, gedoopt te MELDERT op 7 februari 1655, begraven te HEKELGEM op 24 december 1690.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA, zie 5.
 2. CATHARINA SEGERS, gedoopt te HEKELGEM op 26 maart 1688, † aldaar op 19 november 1733, huwde te HEKELGEM op 31 augustus 1708 met FRANCISCUS MEERT, gedoopt te HEKELGEM op 5 februari 1709, † op 31 december 1786.

Notitie bij CATHARINA:

1727 – omwisseling van goederen met haar schoonbroer Cornelis Van Lierde.

Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, mitsgaeders Jan Meert ende Catharina Seghers sijne huijsvrouwe hebben bij forme van mangelinge vercregen de goeden als binnen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad .. commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Anna Seghers dochter wijlen Andries daer moeder af was Jacquemijne Robijns, geassisteert met Cornelis Van Lierde, haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ter saecken naerbeschreven bij desen is authoriserende ter eenre, item, Catharina Seghers, suster der voorschreven Anna geassisteert met Jan Meert, insgelijcx haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ter saecken naerbeschreven oock behoorelijck geauthoriseert bij desen, ter andere seijden, welcke voorschreven eerste comparanten bij forme van mangelinge hebben opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo sij doen bij desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Jan Meert ende Catharine Seghers, sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

Eerst eene hofstede metten huijse ende alle andere edifitiën daerop staende, gestaen ende geleghen binnen de prochie van Hekelghem bij de kercke, groot dertich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere de kercke ofte Armen van Hekelghem, ende ter derdere de costerije van ’t selve Hekelghem, belast met drije guldens thien stuijvers een blancq grontcheijns t’sjaers aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, item alnoch, achtensestich roeden lants gelegen onder de selve prochie, op “Den Hekelghemcauter, paelende ter eenre de voorschreven hofstede, ter tweeder den Armen van Hekelghem, ter derder Afflighem goedt, ende ter vierder de weduwe meester Andries Seghers als tochtenersse, wesende insgelijcx vrije, suijver ende onbelast dan alleenelijck met cleijnen grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo de comparanten dat verclaerden, daer tegens hebben de voorschreven Catharina Seghers ende Jan Meert, haeren man ende momboir, insgelijcx opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenisse ghetransporteert, soo sij doen bij desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, gehuijsschen, dats te wetene:

Ierst eene hofstede metten huijse daerop staende, insgelijcx gelegen binnen de voorschreven prochie van Hekelghem, bij het clooster van Afflighem, groot sevenendertich roeden, paelende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere Hendrick Dauw, ende ter derder meester Judocus Godefroij, item d’helft van een partije broeck gelegen onder de selve prochie tot Blereghem, groot int’ geheel twee dachwanden negenentwintich roeden, paelende int’ geheel de weduwe Peeter De Vis ter eenre, het straetken ter tweedere, Andries Ledegen ter derdere, ende de weduwe Gillis Wambacq ter vierdere, item, ende ten lesten alnoch een partije lants gelegen onder de selve prochie op “Den Molencauter” onder den wintmolen van Bouckhout, groot sessentachentich roeden, paelende ter eenre de straete loopende naer Ten Bossche, ter tweedere ende derdere Afflighem goedt, ende ter vierdere de cappelrije van …… in de kercke van Sinte Goudula binnen Brussel, wesende de voorschreven drije partijen insgelijcx vrije, suijver ende onbelast dal elleenelijck d’eerste partije met achthien stuijvers t’sjaers, de tweede met seven stuijvers eenen halfven t’sjaers ende de derde met eenen denier t’sjaers grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Afflighem sonder meer, soo ende gelijck de voorschreven vermangelde goederen aen de voornoempde Anna ende Catharina Seghers sijn toecommende bij successie vuijtten hoofde van hunne voorschreven ouders ende aen hen onder andere te deele gevallen inde lotinghe, scheijdinghe ende deijlinge gepasseert voor schepenen des Landts van Assche op den vierden april seventhien hondert acht, onderteeckent Mulders, ende de leste partije aen den voornoempden Jan Meert ten deele insgelijcx competerende bij successie vuijtten hoofde van sijne ouders, soo hij verclaerde, gelovende de voorschreven respective comparanten elck anderen daeraf waerschap waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totte vermangelde goederen egeen recht, actie, paert ofte deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt de voorschreven Jan Meert ende Catharina Seghers, sijne wettige huijsvrouwe, mitsgaeders Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers, oock gehuijsschen, de welcke de voorschreven goederen vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt hebben ontfangen, ende sijn de voorschreven Jan Meert ende sijne huijsvrouwe in de twee eerste partijen, ende Cornelis Van Lierde ende Anna Seghers oock gehuijsschen, in de drije leste partijen wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

 1. JUDOCUS DE KEGHEL, gedoopt te HEKELGEM op 24 oktober 1632, begraven aldaar op 1 mei 1688, huwde te HEKELGEM op 27 februari 1661 met
 2. JOANNA VAN DEN BRUEL, gedoopt omstreeks 1634, begraven te HEKELGEM op 13 november 1690.
 1. PETRUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM in 1665, † aldaar op 11 september 1723, huwde te HEKELGEM op 14 mei 1689 met
 2. JOANNA CORNELIS, gedoopt te HEKELGEM in 1665, † aldaar op 27 september 1722.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA FRANCISCA, zie 7.
 2. PETRUS JOSEPHUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 20 april 1693, † aldaar 12 april 1785, huwde een 1ste maal te HEKELGEM in 1724 met MARIA COOREMANS, gedoopt te HEKELGEM in 1695, † aldaar op 20 juni 1727; huwde een 2de maal te LIEDEKERKE op 18 april 1728 met JOANNA MARIA BASTIEN, gedoopt te LIEDEKERKE in 1702, † te HEKELGEM op 2 januari 1785.
 3. FRANCISCUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 21 augustus 1696, † aldaar op 17 augustus 1732, huwde te ASSE op 2 september 1725 met ANNA VAN DER SLAGHMOLEN, gedoopt te ASSE in 1700, † te HEKELGEM op 14 juli 1743.
 4. JOANNES BAPTIST CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 19 november 1698.
 5. JOANNA CATHARINA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 6 december 1700, † aldaar op 14 maart 1736, huwde te HEKELGEM op 23 juli 1720 met PETRUS DROESHOUT, gedoopt te HEKELGEM in 1689, † aldaar op 11 december 1769.
 6. MICHAËL CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 21 mei 1703, † te BRUSSEL op 20 januari 1748, huwde te BRUSSEL op 28 november 1738 met MARGARITA NICOLAI.

Notitie bij PETRUS CLAUWAERT:

22 februari 1712 – Aankoop van 117 roeden elsbroeck te Hekelgem op Bleregem.

Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis sijne wettige huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Laurijs ende Guilliam De Greve, eene partije elsbroeck onder de prochie vanHekelgem .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem saluijt, met kennisse der waerheijt daen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden, datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier, onsen meijer, commen ende gecompareert sijn in propere persoonen Laurijs De Greve ende Guilliam De Greve, sijnen sone, de welcke t’samenderhandt hebben opgedragen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert, soos ij doen mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis, sijne wettige huijsvrouwe, dats te wetene:

Een elsbroeck gelegen onder de prochie van Heckelgem tot Bleregem, groot ontrent hondert seventhien roeden, paelende ter eenre de erfgenaemen Franchois Robijns, ter tweeder Hendrick De Kegel, ter derdere Aert De Vis, ende ter vierdere Michiel Clauwaert, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns van ontrent eenen stuijver t’sjaers aen de voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck de selve goeden aen den voorschreven Laurijs De Greve sijn gesuccedeert vuijtten hoofde van sijne ouders, soo hij verclaerde, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van twee hondert guldens eens, courant gelt, achthien hoogen doende, ider hooge drije guldens, daeraff de twee derde deelen sijn tot prouffijten van de vercoopers ende het resterende derde deel tot prouffijte van den hooger, drije guldens voor eenen palmslagh, drije guldens ten gelage, boven twee stuijvers ter ghelage op ider hooge te verteiren ten huijse van Peeter Clauwaert, soo ende gelijckerwijs de voorschreven partije elsbroeck aen den voorschreven cooper als hooghsten ende lesten verdierder is gebleven in de vercoopinge tusschen partijen aengegaen volgens den contracte daervan sijnde de date elff january seventhien hondert twelff daertoe om cortheijts wille wordt gereffereert op conditie datte voorschreven transportanten moeten voldoen ende betaelen den achterstel van den voorschreven cheijns tot Kersmisse seventhien hondert elff mede oock alle de settingen tot date van den voorschreven contracte geseth ende die sullen geseth worden sal den cooper betaelen, bekennende de voorschreven comparanten van de coopsomme ende de twee derde deelen van de hoogen voldaen te sijn, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreven transportanten daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts de voorschreven comparanten allen ’t gene sij metten rechte meer schuldich waeren te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde, bekennende hen aen oft totte voorschreven partije elsbroeck egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene, niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer datte voorschreven comparanten daer over hadden geworpen ende vertheijen is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de goeden hier vooren tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt s’heeren handen heeft geaccepteert, de selve accepterende soo voor hem selven als voor sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft om bij hun, hunne hoirs, erfgenaemen ende naercommelingen eeuwelijck ende erffelijck gebruijckt ende gepossesseert te worden op gelofte van ter saecken van dijen te staen te schote ende te lothe mette andere gemeijne innegesetenen van Hekelgem voorschreven naer gelande van boven tot beneden, ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te wijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden, niet hier inne versuijmpt ofte achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Peeter Van Langenhove, Michiel Clauwaert ende Andries De Witte, schepenen, den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sij op den tweeëntwintichsten dagh der maendt van february inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende twelff.

8 juli 1720 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem.

Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis sijne huijsvrouwe hebben bij coope vercregen van Jaspar De Keijser ende Anna Theresia De Maseneer, gehuisschen, een dachwant lants onder Hekelghem .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende ghecompareert is in properen persoone Jan Wellemans vuijt crachte ende naer vermogen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens Jaspar De Keijser ende Anna Theresia De Maseneer, gehuijsschen, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date achtsten july seventhien hondert twintich, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den achtsten july seventhien hondert twintich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende inde presentie van de getuijgen ondergenoempt Anna Theresia De Maseneer geassisteert met Jaspar De Keijser, haeren man ende momboir, die de selve sijne huijsvrouwe ten effecte naerbeschreven behoorelijck heeft geauthoriseert, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende leijden mits dese als last ende procuratie hebbende van meester Adriaen De Maseneer hunnen vader ende schoonvader wesende van der date tweeëntwintich mei lestleden (1720) bij hem onderteeckent alhier gesien ende aen den cooper overgelevert, vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Peeter Clauwaert alhier present ende accepterende, dat is te weten:

Een dachwant lants gelegen onder de prochie van Hekelghem opt velt genoempt “Den Hoogenpael” paelende ter eenre oostwaerts de kercke goederen van Hekelghem, ter tweeder den voetwegh leijdende naer de voorschreven kercke, ter derde rende vierdere Jan Meert, belast aen’t Godtshuijs van Afflighem met drije stuijvers t’sjaers grontcheijns, ist min coopers prouffijt ende ist meer af te corten aen de coopsomme a rate den penninck sevenentwintich (3,7%) ende sal bij de vercoopers effen gestelt worden tot Kersmisse lestleden mede de huere die de weduwe Peeter De Roij daeraen heeft, commende den loopenden jaere ten behoeve van den lesten hooger sonder meer ofte ievers voorders mede verbonden ofte gevinculeert te sijn, de comparanten competerende bij successie vuijtten hoofde van Elisabeth Merchij, de comparanten moeder ende schoonmoeder ende huijsvrouwe van den voorschreven De Maseneer als sij leefde ingevolge hunne cavelinge daervan sijnde gepasseert voor …… op den ……. , welcke cessie ende transport is geschiedt om ende voor twee guldens sesthien stuijvers courant gelt par ieder roede (= 280 guldens) t’eijnde maete t’eijnde gelde soo ende ghelijck het bij den gesworen lantmeter sal bevonden worden, welcke metinge compt ten laste van de vercoopers ende dat op de volgende condities, in den eersten dat ’t selve goet sal staen te verhoogen ten huijse van den cooper totter expiratie van drije sondaghsche kerckgeboden die sullen moeten geschieden van veerthien tot veerthien dagen aen de kercke van Hekelghem, doende ieder hooge drije guldens commende de twee derde paerten ten behoeve van de vercoopers ende het resterende derde paert ten behoeve van iederen hooger to soo vele hij daer op stelt, ende sal ’t volle emport beneffens de coopsomme bij den lesten hooger prompt naer de gedaene kerckgeboden moeten opgeleijt ende betaelt worden, item niement en sal voor hooger aengenomen worden ten sij hij prompt stelle suffisante borge ten contentemente van de vercoopers ende sullen evenwel de vercoopers optie ende keuse hebben van eenen hooger te kiesen die het hun gelieft mits dat den selven oock sal gestaen met soo veele het hem stont met sijne leste gestelde hoogen, item op ider hooge sal ten huijse van de coopers moeten verteirt worden vier stuijvers, d’welck beneffens noch drije guldens alsnu te verteiren bij den lesten hooger, ongemindert de coopsomme prompt naer de gedaene kerckgeboden oock sal moeten betaelt worden, item ingevalle den cooper afgehooght wordt sal voor sijne vromichheijt van den lesten hooger moeten trecken sesse guldens eens sonder corten aen de principaele coopsomme, gelovende de comparanten ende acceptant elckanderen van allen ’t gene voorschreven is waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, daer vooren verbindende hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen twegen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sa lende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende, den cooper, lesten hooger ofte den genen die bij de comparanten gecosen sal worden inden voorschreven pandt naer voldoeninge der coopsomme ende ’t gene daeraen cleeft te goeden, vestigen ende erfven met gelofte van waerschap ende alle andere solemniteijten naer rechte gerequireert mitsgaeders in cas van eenigh gebreck int’ achtervolgen ende volbrengen deser, dese ten laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie voluntair met costen onder gelofte ende verbintenisse als vooren, commende dese dobbel, segels ende kerckgeboden ten laste van den lesten hooger voor d’hellicht ende ten laste van de vercoopers d’ander hellicht, aldus gedaen ende gepasseert tot Hekelghem ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van meester Judocus De Deken, lantmeter ende Michiel Clauwaert als getuijgen hiertoe aensocht ende heeft den cooper, den voorschreven pandt verhooght met drije hoogen sijnde de minute deser geschreven op segel van sesse stuijvers bij de comparanten, acceptant ende getuijgen beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven goederen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Peeter Clauwaert ende Joanna Cornelis, gehuijsschen, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijne voorschreven constituanten aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken het dachwant lants hier vooren naerder tusschen paelen vuijtgedruckt vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, ende isser alsoo dijenvolgende ’t sijne behoeve ende ten behoeve van Joanna Cornelis sijne huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maennissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

1 maart 1728 – Aankoop van een onbehuisde hofstedeop Boeckhout te Hekelgem.

Peeter Clauwaert sone Peeters heeft bij denominatie van Marie De Decker vercregen eene onbehuijsde hofstede op Boeckhout gelegen .

Wij schepenen etta. ut in precedenti usque ad commen ende ghecompareert is in properen persoone Jan De Coster vuijt crachte ende naer vermoghen van seckere speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem om de saecken naerbeschreven te mogen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van wegens Marie De Decker weduwe wijlen Guilliam Van Varenbergh, naer vuijtweijsens den schriftelijcken instrumente daeraff sijnde gepasseert voor den notaris Crick ende seckere getuijgen in date eersten meert seventhien hondert achtentwintich, ons schepenen naergenoempt originelijck gethoont ende voorgelesen ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luijdt aldus:

Op heden den eersten meert seventhien hondert achtentwintich comparerende voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende inde presentie van de getuijgen ondergenoempt Marie De Decker weduwe wijlen Guilliam Van Varenbergh, de welcke comparante heeft bekent ende geleden soo sij doedt mits desen, vercocht, gecedeert, gedenomineert ende getransporteert te hebben aen Peeter Clauwaert sone Peeters, alhier present ende accepterende, dat is te wetene:

Ontrent negenendertich roeden onbehuijsde hofstede, gelegen onder Hekelgem tot Boeckhout, paelende ter eenre den steenwegh, ter tweeder ende derder de weduwe Philips Verleijsen ende ter vierder Carel Stevens, belast met twelff stuijvers grontcheijns aen’t Godtshuijs van Afflighem ende aen de kercke van Hekelghem met derich stuijvers t’sjaers onquijtbaer sonder meer, de comparante man saliger competerende bij coope tegens de momboiren der kinderen van Adriaen De Leeuw ende Anna Van Mulders volgens d’acte van transport met clausule van denominatie daer bij gereserveert, gepasseert voor mij notario present getuijgen op den thiensten juli seventhien hondert negenthien, alhier gesien, welcke cessie ende transport is geschiedt om ende voor de somme van hondert sevenentsestich guldens van welcke somme de comparante (daeraen afgetrocken den voorschreven gront ende erfcheijns a rate den penninck sevenentwintich (~3,7%)) bekent voldaen te sijn, dienende dese voor quittantie van voldoeninghes onder van andere te moeten doceren, ende moet den cooper bovendijen betaelen ’t dobbel autenticq van ’t voorschreven contract opsoecken ende segels beneffens dese dobbel ende segels, gelovende daervan waerschap ende guarrandt ofter naermaels iet aen gebraecke, daer vooren verbindende haeren persoon ende goederen, present ende toecommende, gevende voorts onwederroepelijck procuratie aen alle thoonders deser om in haeren naem ende van haeren tweghen te compareren voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer ’t gene voorschreven is vernieuwende, den acceptant inden voorschreven pant te goeden, vestighen ende erfven met gelofte van waerschap als vooren, gelovende ende verbindende etta. aldus gedaen ende gepasseert tot Hekelghem ten daghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Peeter Verleijsen, Franchois Ledeghen, Jan De Coster ende Anthon De Ruijsscher, als getuijgen hiertoe aensocht, sijnde de minute deser geschreven op segel van sesse stuijvers bij de comparante, acceptant ende getuijghen, beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quod attestor ende was onderteeckent Eg. Crick, notaris.

Welcken volgende heeft den voorschreven comparant inder qualiteijt als vooren vernieuwt ende herkent den geheelen inhoudt van den voorschreven notariaelen instrumente, opdraegende de voorschreven hofstede in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van de voorschreven Peeter Clauwaert, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck het recht dat wijsde met bekentenisse van hem oft sijne voorschreven constituante aen oft totte voorschreven goederen egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behoudene niet voorder dan die goede vrempde, daernaer is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de voorschreven goederen vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijckerhandt heeft ontfangen, ende isser alsoo dijenvolgende ’t sijnen behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, ter maennissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

Notitie bij PETRUS JOSEPHUS CLAUWAERT:

17 december 1736 – lening aan Gillis Van Nieuwenborgh.

Op heden den 17de december 1736 compareerde etta. Gillis Van Nieuwenborgh sone Gillis, ingesetene van Hekelghem, welcke voorschreven comparant bekent ontfanghen te hebben uijt handen van Peeter Clauwaert, insgelijcx ingesetene van Hekelghem de somme van twee hondert guldens courant gelt, welcke penninghen tot presentie mijns notaris ende de naergenoempde getuijghen sijn getelt geweest ende bij den voorschreven comparant opgetrocken, gelovende daer vooren aen den voorschreven Peeter Clauwaert ofte aen den genen bij hem te denomineren te herkennen eene jaerelijckse ende erffelijcke rente naer advenante den penninck XX, daer voorens hypotecquerende sekere huijsinghe met de appendentien ende dependentiën van dijen geleghen binnen het voorschreven Hekelgem, daer den eersten comparant is woonende met den hoplochtinghe ende hoff daeraen geleghen int’ Masits, groot 59 roeden, paelende ter eenre de straete, ter 2de Barbara Gole, ter 3de ?? De Kegel, ende ter 4de Francis Verleijsen, vrij suijver ende eijghen goet dan alleen belast aen de kercke van Hekelghem met twelff stuijvers s’jaers sonder meer, den comparant competerende bij coope teghens Elisabeth De Kegel ende Francis Van Vaerenbergh volghens den brieffve daervan sijnde gepasseert voor schepenen des Landts van Assche, in dathe 23ste januari 1720, alhier gesien, item sekere partije erffve metten hoppenast daerop staende, groot 57 roeden, geleghen onder de voorschreven prochie ter plaetse voorschreven, paelende west d’erffgenaemen Peeter Verhoeven, oost Peeter Vonck, zuijt Jan Verleijsen, ende noort de straete, wesende insgelijcx eijghen goet den comparant competerende ten deele uijtten hooffde van wijlen den voorschreven Gillis Van Nieuwenborgh, sijnen vaeder saligher ende ten deele bij cessie van sijnen broeder over desselfs paert ende deel van de successie van sijne ouders ingevolge d’acte daervan sijnde gepasseert op den 8ste januari 1731 alhier insgelijcx gesien, item alnoch voor onderpandt 100 roeden landt geleghen onder de voorschreven prochie van Hekelghem op “Het Hasscherenboschvelt” bij den eersten comparant met sijne huijsvrouwe vercreghen bij coope teghens Hendrick ende Peeter Vasseur volghens de brieven daervan sijnde gepasseert voor schepenen des Godtshuijs van Afflighem in dathe 21ste augustus ende 11de december 1719, respectieve geteeckent J. De Witte alhier insgelijcx gesien, de twee leste partijen cheijnsroerig onder Afflighem, verclaerende de voorschreven twee partijen nerghens mede verbonden te sijn als den grontcheijns van seven stuijvers s’jaers, item, met eene rente van twee hondert guldens cappitael wisselgelt aen Judocus Godefroij, item, met eene rente van hondert guldens wisselgelt cappitael aen Thomas Verleijsen sonder meer gelijck hij comparant verclaert bij desen, welcke voorschreven rente den tweeden comparant ofte desselfs actie hebbende sullen vermoghen te quijten, de selve surrogerende in hunne plaetse welcke voorschreven rente ten desen gelicht sal cours?? ende verschijnen sal op den 17de december van den toecommenden jaere 1737 sonder eenighe deductie van Xde XXste meerdere ofte mindere penninghen ende generael van alle lesten ….. in wat manieren het selve oock mochte wesen, derogerende in dijen gevalle aen alle faveur het welck bij de placcaerten van sijne Majesteijt aen de rentgelders mochte toegestaen worden ende ingevalle van preciese betaelinghe op den valdagh oft uijterlijck sesse weken daernaer san den rentgelder volstaen met daer vooren te betaelen voor intrest vier par cento ende vervolghens maer acht guldens, allen ’t welck de voorschreven comparanten reciprocquelijck mij notario stipulante hebben geaccepteert, verclaerende den voorschreven tweede comparant desen aenlegh gedaen te hebben te behoeve van vrouwe Maria Catharina Loovens, weduwe van den heere Raedt Van Langendonck, de welcke hij vervolghens mits desen in sijne plaetse is denomerende, het welck bij mij notario voor de voorschreven vrouwe is geaccepteert, constituerende den voorschreven eersten comparant onwedderroepelijck N N … ende alle thoonder deser om te compareren voor sijne Majesteijts Souverijnen Raede van Brabant, schepenen van Assche ende Afflighem ende aldaer den inhout deser te doen vernieuwen, de voorschreven rente ende surrogatie op de voorschreven panden ten behoeve van de voorschreven vrouwe Maria Catharina Loovens, haere erffgenaemen ende desselfs actie hebbende te doen besetthen ende affecteren, consenterende dat de selve panden bij gebreck van betaelinghe sullen moghen worden aengeslaeghen ende aengewesen aen de renthefferen van de selve met eenen sitdagh te moghen doen vercoopen tot verhael van de cappitaele penninghen, soo van dese als de andere twee voorschreven renten bij surrogatie te vercrijghen mette achterstellen dijer ende de costen ter dijer oorsaeke geresen, niettegenstaende eenige landts recht ofte costume ter contrarie waeraen den voorschreven eerste comparant expresselijck is renuntierende mits desen, mitsgaeders om den gebreckelijcken voluntaire te laeten duemen ende condemneren met costen commende tot laste van den eersten comparant, dese dobbel ende segels mitsgaeders den rentebrieff de welcke hij prompt gelooft te betaelen, actum ut supra, coram Huberto Carolo Van Conincxloo et Anthonio Versaeghen testes.

1745 – Levering van hooi aan de geallieerden.

Den voorschreven collecteur Andries Daens sal betaelen ende laeten valideren in de XXste penninghen van den jaere 1746 aen Peeter Clauwaert, de somme van eerst acht guldens elf stuijvers over vijftigh busselen hoij gelevert den 15de oktober 1745, eenen gulden vier stuijvers eenen halven over leverantie van seven busselen hoij gelevert op den 10de december 1745, beloopende t’saemen de gene van negen guldens 15 stuijvers, dese intreckende met quittantie, sal valideren in rekeninghe, 9 – 15 – 0.

2 mei en 8 oktober 1759 – Rekening van de schepenbank van Hekelgem.

Item, heeft den rendant alnoch betaelt aen Peeter Clauwaert, de somme van ses guldens vier stuijvers voor naer Brussel gevoert te hebben eenige gevangenen bij order van de bedesetteren daer onder begrepen eenen gulden achthien stuijvers door de selve gevangenen ten sijnen huijse verteirt als blijckt uijt desselfs quittantie ende ordonnantie op hem verleden respective de datis 8ste oktober 1759 ende 2de mei 1759, geteeckent Peeter Ceuppens, F. Godefroy en Peeter Clauwaert, dus alhier 6 – 4 – 0.

Item, heeft den voornoemden rendant alnoch betaelt aen Peeter Clauwaert, de somme van sestigh guldens voor waegenvrachten ten dienste van sijne Conincklijcke Majesteijt door beschrijff van den heere drossaert in date …. 1758, in twee differente reijsen ende dat ingevolge U. E. ordonnantie ende desselfs quittantie repective de datis 3de oktober ende 19de oktober 1759, geteeckent J. B. Godefroy, F. Van Varenbergh, Gillis De Smet ende Peeter Clauwaert, dus alhier 60 – 0 – 0.

29 december 1767 – Betaling van de interest van een obligatie door de rendant van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den rendant betaelt aen Peeter Clauwaert de somme van acht guldens vijfthien stuijvers over een obligatie tot laste deser parochie verschenen den 27ste juni 1771 volgens quittantie in date 6de november van den selve jaere, onderteeckent P. Clauwaert, dus 8 – 15 – 0. (aen de quittantie segel van 4 stuijvers)

Notitie bij FRANCISCUS CLAUWAERT:

1 september 1732 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen de weduwe Francis Clauwaert, de somme van twelff guldens over verpachtinghe van eenen waghen door ordre van den heere hooftdrossaert volghens ordonnantie de dathe …. , onderteeckent Michiel Van Der Schueren, Jan Baptist Plas, Peeter Clauwaert, ende voldoeninghe daer onder staende de dathe 1ste september 1732, onderteeckent Anna Van Der Slachmolen, dus hier 12 – 0 – 0.

Notitie bij MICHAËL CLAUWAERT: Paardenknecht.

 

Generatie V.

 1. GILLIS VAN LIERDE.
 1. CHRISTIAEN D’ HOOGE.
 1. PETRUS SEGERS, gedoopt te HEKELGEM op 13 juni 1632, huwde te HEKELGEM op 19 augustus 1655 met
 2. ANNA DE WEVER, gedoopt te HEKELGEM op 15 mei 1634.
 3. PAUWEL ROBIJNS, gedoopt te HEKELGEM in 1628, begraven te MELDERT op 3 februari 1671, huwde te ESSENE op 21 november 1640 met
 4. ADRIANA BREYNAERT, gedoopt te ESSENE omstreeks 1618.

Uit dit huwelijk:

 1. JACQUELINA ROBIJNS, † te HEKELGEM op 24 december 1690, huwde in de KAPEL TE NIEVEL – MELDERT op 6 mei 1677 met ANDRIES SEGHERS, † te HEKELGEM op 1 januari 1696.
 2. ANNA ROBIJNS gedoopt te TOLLEMBEEK omstreeks 1640, † te HEKELGEM omstreeks 1710, huwde te MELDERT op 12 februari 1675 met JOANNES DE WITTE, gedoopt te STRIJTEM op 5 november 1617, begraven te HEKELGEM omstreeks 1710, zoon van JAN en MAGRIETE COOLS.
 3. JACOBA (JACQUELINE), zie 11.

 

 1. MICHAËL DE KEGHEL, gedoopt omstreeks 1595, huwde te HEKELGEM op 18 juni 1626 met
 2. ELISABETH VERLEYSEN, gedoopt omstreeks 1600.

Uit dit huwelijk:

 1. JOANNA DE KEGHEL, gedoopt te HEKELGEM op 21 juni 1626, huwde met PETRUS DE CLERCQ.
 2. JUDOCUS, zie 12.

 

 1. PETRUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 5 maart 1628, † aldaar op 22 januari 1677, huwde een 2de maal te MELDERT op 25 mei 1667 met ELISABETH DE VISCH, gedoopt te MELDERT in 1645, † na 1679; huwde een 1ste maal te MELDERT op 23 januari 1655 met
 2. CATHARINA ROBIJNS, gedoopt te MELDERT op 4 april 1632, † te HEKELGEM op 14 december 1666.

Uit dit huwelijk:

 1. FRANCISCUS CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 21 dec. 1655.
 2. MARIA CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 4 april 1657, huwde een 1ste maal te HEKELGEM op 25 april 1677 met JUDOCUS BERLANGER, gedoopt te HEKELGEM op 4 april 1657, † aldaar op 25 november 1679; huwde een 2de maal te HEKELGEM op 28 februari 1680 met JOANNES BLONDEEL, gedoopt te HEKELGEM in 1655, † aldaar op 28 augustus 1681.
 3. MICHAËL CLAUWAERT, gedoopt te HEKELGEM op 10 juni 1660, begraven aldaar op 14 juni 1716, huwde in 1680 met ANNA BUGGENHOUT (VAN), gedoopt te HEKELGEM in 1660, begraven aldaar op 31 maart 1739.
 4. PETRUS CLAUWAERT, zie 14.

Notitie bij PETRUS CLAUWAERT: 19 februari 1663.

Peeter Clauwaert heeft vercreghen van heer ende meester Joannes Bernaerts, priester ende pastoir der prochie van Hekelghem eenen rente van sesse Rinsguldens des jaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Afflighem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat opten dach van heden, datum van desen voor ons commen ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone heer ende meester Jan Bernaerts, priester ende pastoir der prochie van Hekelghem den welcken heeft opgedraeghen, gecedeert ende met wettighe vertheijnisse getransporteert in handen vanden voorschreven meijer als in ‘sheeren handen tot behoeffve van Peeter Clauwaert en Catharina Robijns, sijne huijsvrouwe, dats te wetene: eene erffelijck losrente van sesse Rinsguldens jaers des tjaers spreckende tot last van Geerardt Lambrechts ende sijne goederen volgens den originelen constitutie daer van sijnde gepasseert voor desen hove in date den seventhienden february sesthien hondert negenenvijftich onderteeckent F. Wambacq den welcken gans gave ongeraseert ende ongecasseert den voorschreven heer Joannes Bernaerts aenden voorschreven Peeter Clauwaert overgelevert heeft aen welcke dese onse letteren geafficxeert met alle alsulcken waerschap als inden voorschreven originelen constitutiebrieff daer naer is commen voor ons den voorschreven Peeter Clauwaert ende heeft die voorschreven rente van sesse Rinsguldens vuijt handen des meijers als vuijt tsheeren handen ontfaen die selve ontfaende inden naeme van hem selven als inden naeme van sijne voorschreven huijsvrouwe ende isser alsoo tot hun beijden behoeffve behoorlijck inne geguedt ende geerft op schot ende loth naer zede ende constuijme van lande in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen onder genoempt den gemeijnen zegel ons schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den negenthiensten dach van february sesthien hondert ende drijensestich.

9 maart 1671 – een partijken hofstede voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

Peeter Clauwaert heeft vercreghen voor sijne kinderen die hij behouden heeft van Cathelijne Robijns de actie als binnen .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert is in properen persoone Guilliam Cornelis in houwelijck hebbende Elisabeth Robijns, dochter wijlen Peeters, soo voor hem selven als in desen vervangende Jan Van Der Slachmolen, sijnen mede voeght als voeghden ende momboirs van de kinderen wijlen Lauwerijs Robijns ende Cathelijne Van Der Slachmolen ende dat vuijt cracht ende naer vermoghen van de authorisatie daervan den teneur hier naer volght van woorde te woorde ende luijdende: “Wij schepenen der Vrijheijt ende Lande van Assche op den innehouden deser gheseth ende authoriseren midts desen de supplianten van de coopen van de hofstede in dese geruert te goeden ende erffven daer ende alsoo ettcha. op conditie dat de selve supplianten hun sullen reguleren naer het naratieff ende dispositieff deser, actum in collegie tertia Marty XVI° ende eenenseventich ende was onderteeckent G. Van Mulders” den welcken alsoo heeft opgedraeghen, ghecedeert ende met wettighe vertheijdenisse ghetransporteert in handen des voorschreven meijer als in sheeren handen ten behoeffve van de kinderen van Peeter Clauwaert daer moeder aff was Cathelijne Robijns het partijcken hoffstede, groot achtien roeden en halff, gheleghen binnen de prochie van Meldert tot Nievel aen den driessche, snijdt den selven ter eenre ter tweedere commende aen de goeden van Jan Geeroms, ter derdere commende aen de goeden van Peeter Clauwaert ende commende metter vierder sijden teghens “De Mulencouter” competerende den voorschreven Godtshuijse van Afflighem, die voorschreven kinderen Peeters Clauwaert aldaer genouch … op den commer van den heerlijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse sonder meer, gelovende daervan waerschap ende altoos genouch te doene op datter naermaels iet aen ghebraecke, doende voorts hij opdraeger vuijt cracht alsvooren al dat hij met recht meer schuldich was van doene, worpende ende vertheijende metten halme ghelijck ’t recht dat wijsde, kennende ende lijdende vuijt crachte als vooren aen het voorschreven partijken hoffstede niet meer recht, actie, paert noch deel te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daer naer soo is commen voor ons den voorschreven Peeter Clauwaert ende heeft die selve achtien roeden en halff hoffstede vuijt des meijers als vuijt tsheeren handen ontfaen die selve ontfaende inden naem van sijne voorschreven kinderen die hij behouden heeft van de voorschreven Cathelijne Robijns ende isser alsoo tot hunnen behoeffve behoorlijck inne geguedt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiedt ter maennissen des voorschreven meijers ende bij onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te manen ende te wijsen, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudelijck eenen iegelijck sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen onder genoempt den ghemeijnen zegele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende ghepasseert sijn op den neghensten dach der maent van meert int jaer ons heeren als men schreeff duijsent sesse hondert ende eenentweventich, schepenen Jan Van Langenhove, meester Phlips Van Gete, Nicolaes Robijns, Gillis De Bailliu, Adriaen Van Nuffel ende meester … De Wever.

21 mei 1674 – een erfelijke rente van 8 rijnsguldens voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

Peeter Clauwaert heeft vercregen tot behoeff van sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, dochter Peeters bij transporte eene rente van VIII Rijnsguldens tsjaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor meester Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert sijn in propre persoonen Merten Robijns sone Mertens hem sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen, item Joos Robijns sone Jaspers hem oock sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen, den selven geassisteert met Peeter Clauwaert ende Jan Carlee als getrouwt hebbende Elisabeth Van Der Borght dochter Jans daer moeder aff was Elisabeth Robijns, alle erffgenamen van Cathelijne Robijns die beggijnten was tot Mechelen, die welck t’samen hebben opgedraghen, gecedeert ende met wettiger verthijenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen ten behoeve van de kinderen van Peeter Clauwaert bij hem behouden van Cathelijne Robijns dochter Peeters, dats te wetene:

Eene rente van acht Rinsguldens des jaers, de voorschreven Cathelijne Robijns competerende mits coope gedaen tegens jouffvrouwe Elisabeth Van Den Berghe, altijt vallende op den twelffsten octobris volgende den constitutiebrieff daeraff sijnde gepasseert voor desen hove in date XIIde octobris XVI° hondert eenendertich, onderteeckent F. Wambacq, bepant ende geassigneert op eene behuijsde hoffstede metten anderen haeren toebehoorten soo de selve gestaen ende gelegen is onder de prochie van Esschene aen den “Grooten Domontschen Driesch”, commende in twee sijden den voornoemde driesch, ter derder de goeden Jan Van Den Houte, ende ter vierder aen de goeden van Michiel Van Den Biesen, item alnoch een dachwant lants gelegen onder de selve prochie van Esschene op het “Domontervelt” commende metter eender sijde aen de voetwech loopende van Domont naer Esschene, ter tweedere aen de goeden van Joos Beeckman, ter derder aen de goeden Jan Van Den Houte ende metter vierder sijde aen de goeden der weduwe ende erffgenamen Anthoon De Clercq. Inden selven brieff naerder gedescribeert op den commer van des heeren grontcheijns daerop jaerlijcx ende erffelijcx vuijtgaende met allen den selven rechte, waerschap ende vastecheijt als de voorschreven comparanten daeraff ende hadden gelijck inden voorschreven brieff volcomentlijcker is begrepen, gelovende de voorschreven comparanten voor de validiteijt der voorschreven rente waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe al dat sij van rechtswegen schuldich waeren ende behoorden te doene, worpende ende vertheijnde metten halme gelijck als ’t recht dat wijsde, kennende ende leijdende die voorschreven transportanten aen oft in de voorschreven rente van acht Rinsguldens des jaers egeen recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden in eeniger manieren, daer naer ende naer worpen ende vertheijn is voor ons commen ende gecompareert den voorschreven Peeter Clauwaert, den welcken de voorschreven rente vuijt des meijers handen als vuijt s’heeren handen wel ende wettelijck heeft ontfaen, de selve ontfaende inden naeme ende tot behoeff van de voorschreven sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, ende isser alsoo behoorlijck inne gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende bij onsen schependomme dijer van rechtswegen schuldich over waeren te maenen ende te wijsen, niet hier inne versuijmpt noch achtergelaten behoudelijck eenen iegelijck sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren daen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den eenentwintichsten dach der maent van mei int jaer ons heeren als men schreeff duijsent sesse hondert ende vierentseventich, schepenen Jan Van Langenhove, meester Phlips Van Gete, Niclaes Robijns, Gillis De Bailliu ende Peeter Geerstman.

16 december 1676 – een erfelijke rente van 3 rijnsguldens voor de kinderen wijlen Catharina Robijns.

De kinderen Peeter Clauwaert bij hem behouden van Cathelijne Robijns, sijne huijsvrouwe was, hebben vercregen tot laste van Joos Van Den Driessche eene erffelijcke rente van III rinsguldens tsiaers .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Merten Carnoij, officier, ten desen maele bij ons geauthoriseert in plaetse van meester Michiel Wambacq onsen meijer commen ende ghecompareert is in properen persoone Joos Van Den Driessche, sone wijlen Guilliams, den welcken heeft bekent schuldich te sijn soo hij doet mits desen aen Peeter Clauwaert de somme van achtentwintich rinsguldens eens, daer vooren hij gelooft te gevene ende jaerlijcx erffelijcx wel te betaelen aen den selven Clauwaert oft sijns actie hebbende eene rente van drij rinsguldens tsiaers vrije van alle lasten ende impositiën die men daerop nu oft naermaels eenighsints soude mogen setten altijt vallende den tweeëntwintichsten meije daervan d’eerste jaer van betaelinghe gevallen ende verschenen is den tweeëntwintichsten meij inden jare sesthien hondert ende vierentseventich ende van als doen ende nu soo voorts van jare te jaere totter effective quijtinge toe gedurende, die welcke sal vermogen te geschieden eens ende t’eenemaele alst den voorschreven gelovere oft sijne naercomelingen best goetduncken ende gelieven sal mits restituut ende de voorschreven capitale penningen van achtentwintich guldens mette verloopen alsdan onbetaelt openstaende naestvallende rente ende cost van desen brieve, daer vooren mitsgaders voor de jaerlijcxsche betaelinghe der selver heeft den voorschreven gelovers verbonden ende verobligeert ierst sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende specialijck sijne hoffstede metten huijse ende andere edificiën daerop staende, gestaen ende gelegen in de prochie van Meldert te “Nuvel”, groot drijendertich roeden, paelende aldaer ter eenre de weduwe ende erffgenamen Pauwels Robijns, ter tweedere “Nuvelsvelt”, ter derdere Guilliam Van Den Driessche, ende ter vierdere “De Vuijlbuijck” belast met des heeren grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, gelovende hij rentgelder daeraff aenden voorschreven rentheffers oft die hij nomineren sal waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels ijet aen gebraecke, doende voorts den voorschreven gelovere al ’t gene hij met rechte schuldich was te doene opdraegende de voorschreven hoffstede in handen des voorschreven substituut meijers als pandt ende hypoteke der voorschreven rente van drij rinsguldens tsiaers om oft in toecomende tijden alsoo gebeurde dat den voorschreven rentgelders oft sijne actie hebbende hunne hoirs ende naercomelingen oft die genoech gemachticht wesende alle jaren t’elcken valdaege van de verloopen van de voorschreven rente nijet betaelt oft vergouden en werden, dat hij oft sij sullen mogen comen ende slaen handt oft handen naer den vonnisse aen den voorschreven pandt ende dien alsoo houden ende handtplichten, berghen ende daelen, putten ende paelen vromen ende ontvromen totte volle betaelinghe toe van den achterstel der selver rente mette wettelijcke costen daeromme gedaen soo ende gelijck dat naer costume ende deser bancke rechte behooren sal, daernaer is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert den voorschreven Peeter Clauwaert den welcken die voorschreven rente van drij rinsguldens tsiaers uijt handen des voorschreven geauthoriseert meijers heeft ontfaen die daer inne tot behoeff van sijne kinderen bij hem behouden van Cathelijne Robijns, sijne eerste huijsvrouwe was, wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft mits dese verclaerde dat de voorschreven capitale penningen sijn geprocedeert van wegens sijne voorschreven eerste huijsvrouwe comende hier mede te …. alsulcken obligatie van drij rinsguldens tsiaers de sij den voorschreven rentgelders tgeldene was ten behoeve van Pauwels Stevens. Dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven geauthoriseerden meijer ende onsen schepenen wijdomme dier van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen nijet hier inne versuijmt noch achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sesthiensten dach der maent van decembris in den jare ons heeren duijsent sesse hondert ende sessentseventich, schepenen meester Phlips Van Gete ende Niclaes Robijns.

Bij consente van de kinderen Peeter Clauwaert ende ingevolge de quittantie staende op den dors van de originele constitutiebrieff de date 21ste oktober 1723 is dese gecasseert ende geannulleert den 7de februari 1724, coram den meijer De Witte, (De) Baetselier, (De) Bailliu, Godefroij ende ’t Sas, schepenen, quod attestor J. De Witte, greffier, 1724.

Geschreven op segel van 6 stuijvers.

6 maart 1679 – aankoop van een half dagwand elsbroeck van Peeter Schoon.

Elisabeth De Vis weduwe van wijlen Peeter Clauwaert heeft vercregen van Peeter Schoon een halff dachwandt elsbroeck onder Hekelgem .

Wij schepenen des Goidtshuijs van Affligem, salut, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden dathum van desen brieve voor ons ende voor Jan Van Langenhove, schepene deser bancke, voor dese reijse geauthoriseert in plaetse van Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in propere persoone Merten Robijns (uijt crachte ende naer vermogen van sekere procuratie hem gegeven ende verleent bij Peeter Schoon onder sijne signature, ons schepenen naergenoemt in origineel gethoont ende voorgelesen, wesende sonder dathe) ende bij den welcken hij, den naebeschreven opdracht gelooft altijt te doen lauderen ende approberen ende heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als in tsheeren handen tot behoeff van Elisabeth De Vis, weduwe van wijlen Peeter Clauwaert een halff dachwant elsbroeck wesende de helft van eene meerdere partije toebehoorende Gillis De Decker, palende noort ende zuijt aen de goeden des voorschreven Godtshuijs van Affligem, oost Merten Robijns sone Niclaes, west Franchois De Pelsmaecker, op den commer van de heerlijcken grontcheijns daerop uijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van … oorden des jaers, die wegens de opdraegers moet gestelt worden tot den dach van heden ende voorts op andere condities daerop de selve partije aen de voorschreven ontfangersse als leste ende hoochste verdierderse is gebleven volgens de condities oft contracte daer van sijnde in dathe achtiensten january lestleden (18de januari 1679) alhier aengegeven daertoe wel gereserveert, doende voorts hij comparant uijt crachte der voorschreven procuratie allen tgene hij met rechte schuldich was te doen, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht dat wijsde, kennende ende lijdende hem inder selve qualiteijt aen het voorschreven partijken elsbroeck inder grootten soo ’t selve gelegen is, nijet meer recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert de voorschreven Elisabeth De Vis die het voorschreven halff dachwant elsbroeck emmers inder grootten soo ’t selve alsvore gelegen is, uijt handen des voorschreven geauthoriseerden meijer als uijt tsheeren handen heeft ontfaen, die daer inne dijen volgende wel ende wettelijck is gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer sede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen van den voorschreven geauthoriseerden meijer ende onsen schepenen wijsdomme daer van rechtswegen over schuldich waeren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmt oft achtergelaten behoudelijck eenen iegelijcken sijnen rechte altijt in allen dingen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoemt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen die gegeven ende gepasseert sijn op den sesden dach der maent van meert inden jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende negenentseventich, schepenen Gillis De Bailly, Adriaen Van Nuffel, Peeter Geerstman, Jan Van Seebroeck ende Jan Kieckens.

Notitie bij MICHAËL CLAUWAERT:

30 augustus 1683 – Aankoop van drie dagwanden land en bos te Hekelgem.

Michiel Clauwaert ende sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Guilliam De Raedt ontrent drij dachwanden saeijlant ende bosch onder Hekelgem .

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennissen der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer comen ende gecompareert is in propren persoone Michiel De Bisschop, den welcken heeft uijt crachte ende naer vermogen van seker procuratie hem om ’t gene naerbeschreven voort te mogen doene gegeven ende verleent bij Guilliam De Raedt ende Elisabeth Antonis, sijne huijsvrouwe, naer uijtwijsens den instrumente daer over gepasseert voor den notaris meester Henrick De Raedt ende sekere getuijgen op den sevenentwintichsten augusty lestleden (1683) ons schepenen in origineel gethoont ende voorgelesen om ende mits eene somme van hondert pattecons, opgedragen, gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: seker partije goet gelegen ’t Hekelgem saeijlant en brouckagie, groot ontrent drij dachwanden ende soo sulcx gestaen ende gelegen is, commende aen de strate, ter tweedere Adriaen Van Rampelbergh, ter derdere Franchois Robijns filius Mertens, ende ter vierdere ……… , op den last van den grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem, ter somme van jaerlijcx ontrent negen stuijvers sonder meer belast te sijn, gelovende hij comparant uijt crachte van sijne voorschreven procuratie daeraff waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, onder verbintenisse van sijne constituants persoonen ende goeden, doende voorts den selven comparant naer vermogen als voore allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck het gerecht dat wijsde, kennende ende lijdende dat sijne voorschreven constituanten aen de voorschreven partije goet niet meer recht, actie, paert oft deel en hebben oft en behouden dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoemt comen ende gecompareert den voorschreven Michiel Clauwaert ende sijne voorschreven huijsvrouwe, die de voorschreven partije goet uijt handen des voorschreven meijers als uijt t’sheeren handen hebben ontfangen, die daer inne dijenvolgende wel ende wettelijck sijn gegoeijt ende geërft op schot ende loth, naer sede ende costume van den lande, dit is al wel ende wettelijck geschiet ter manissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dier van rechtswegen over schuldich waren te manen ende te wijsen, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen naergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren daen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den dertichsten dach der maent van augusty in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende drijentachentich, schepenen Michiel Van Den Putte ende meester Jan De Witte.

25 februari 1687 – Aankoop van een half dagwand land.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Melchior Carnoij sone wijlen Mertens i halff dachwants.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Michiel Wambacq onsen meijer commen ende gecompareert is in propren persoone Melchior Carnoij sone wijlen Mertens, den welcken heeft opgedragen, gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: een halff dachwant lants gelegen onder de prochie van Esschene op “Domentervelt” paelende ter eenre “De Neuckers”, ter tweedere de weese van wijlen Joos Berlanghe, ter derdere d’erffgenaemen Joos Van Den Houte sone Jans, ende commende metter vierder sijde tegen de goeden van d’erffgenaemen Niclaes Robijns. Den voorschreven opdraegere competerende bij donatie van wegens wijlen Melchior Carnoij sijnen peter was, op den commer van t’sheeren grondtcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo den voorschreven compt verclaerde, gelovende daer aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts alles ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijdende metten halme gelijck ’t recht wijsde, bekennende aen het voorschreven halff dachwant lants geen recht, actie, paert oft deel meer te hebben noch te behouden nijet voorder als die goede vrempde, daer naer ende naer worpen ende verthijden commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het voorschreven halff dachwant lants vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen, ende ist er alsoo dijenvolgen tot sijnen behoeve ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth, naer zede ende costume van den lande ter manissen des voorschreven meijers ende bij wijsdomme van ons schepenen naergenoempt dijer schuldich over waeren te manen ende te wijsen, is hier tot geschiet al datter van rechtsweghen behoorde te geschieden, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennissen der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme des presente letteren daen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den vijffentwintichsten dach der maent van february in den jaere ons heeren duijsent sesse hondert ende sevenentachentich, schepenen Gillis De Bailliu, Peeter Geerstman ende Michiel Cornelis.

19 augustus 1687 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem op Bleregem.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van de vooghden van de weese van wijlen Anthoon Anthonis ende Marie Meert een stuck lants gelegen te Bleregem .

Wij etta ut in precedenti usque ad commen ende gecompareert is in propren persoone meester Jan Schoonjans vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende irrevocable procuratie hem gegeven ende verleent bij ende van wegens Guilliam De Raedt ende Jan Meert als vooghden ende momboiren over de weesen van wijlen Anthoon Anthonis ende Marie Meert, naer vuijtwijsende van den acte daeraff sijnde onder hunne signaturen wesende van der date XV° july lestleden bij ons originelijck gesien ende gelesen ende heeft den voorschreven comparant inder voorschreven qualiteijt opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: seker stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelgem te Bleregem, groot ontrent één dachwant, emmers soo ’t selve gestaen ende gelegen is, paelende ten eenre de voorschreven ontfangeren, ter tweedere Joos Van Den Bossche, ter derdere Andries De Baetselier, ende ter vierdere t’sheeren strate, op den commer ende last van t’sheeren grontcheijns van XVII schellingen IX penningen X mijten Arthois twee cappuijnen ende vier hinnen ’t sjaers aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, gelovende den voorschreven comparant vuijt crachte ende naer vermoghen sijnder procuratie daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij met rechte meer schuldich was te doene, worpende ende verthijdende met den halme gelijck ’t recht dat wijsde met bekentenisse dat sijne constituanten oft hunne voorschreven weeze aen oft tot het voorschreven stuck landts egeen recht, actie, paert oft deel meer en hebben noch behouden, nijet voorder als die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoemt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het stuck lants hier vooren tusschen sijne paelgenoten gespecificeert vuijt handen des voorschreven meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen ende geërft alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeff ende ten behoeve van sijne voorschreven huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende constume van den lande ter manissen etta. ut in precedenti usque ad ….

29 december 1687 – Aankoop van een dagwand land te Hekelgem op Bleregem.

Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen van Barbara De Decker ende Joos Raspoet haeren man ende momboir een dachwants ende XX roeden lants onder Hekelgem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Jan De Witte onsen greffier, voor dese reijse stadthouder in plaetse van meester Michiel Wambacq onsen meijer mits sijnder absentie commen ende gecompareert is in propren persoone Franchois Robijns sone wijlen Mertens vuijt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale procuratie hem om de saecken naebeschreven te moghen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende Joos Raspoet haeren man ende momboir de voorschreven constituante bij authorisatie haers voorschreven mans, naer vuijtweijsens van den notariaelen instrumente daeraff sijnde gepasseert binnen Meldert voor den notaris De Witte ende sekere getuijghen op den negenentwintichsten novembris XVI° sevenentachentich lestleden bij ons originelijck gesien ende hooren lesen ende heeft den voorschreven comparante naer vermoghen der voorschreven procuratie opgedraeghen, gecedeert ende met wettiger verthijdenissen getransporteert in handen des voorschreven stadthouders des meijers als in t’sheeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne huijsvrouwe, dats te wetene: een stuck lants gelegen onder de prochie van Hekelgem te Bleregem, groot een dachwant ende twintich roeden, de juste maete onbegrepen, palende ter eenre t’sheeren straete, ter tweedere ende derdere Guilliam Cornelis, ende ter vierder de weeze Anthoon Anthonis, sijnde den voorschreven coop geschiet om ende voor de somme van sevenentwintich stuijvers voor ieder roede, t’eijnde maete, t’eijnde gelde ende sesse guldens voor den palmslach die de voorschreven coopers aen hunne coopsomme (bij soo verre den coop aen de coopers sal blijken) sullen moghen afftrecken ende bij soo verre den cooper wirde affgehooght sal den selven hooger aen de voorschreven cooper den palmslach moeten opbrenghen ende betaelen ende dat alles boven den comme rende last van t’sheeren grontcheijns van XVII schellingen een blanck twee capp. ende vier hinnen des jaers aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer ende sonder corten aen de principaele cooppenninghen mits de vercoopen bij de voorschreven constituanten effen stellende tot kersmisse lestleden. Item, was bij de voorschreven acte notariael gheconditioneert dat ’t voorschreven goedt soude te verhooghen staen tot heden dathe deser, doende elcke hooghe drij schellingen vlaems, daer van de twee derde deelen souden …….. aen de voorschreven coopsomme, ende het ander derde tot behoeff van den cooper oft acceptant daerop hadde ghestelt twee hooghen. Item, is noch conditie dat alle oncosten soo van ’t schrijven van de contracte, lantmeter, als alle andere die ter saecke van de voorschreven vercoopinghe souden sijn geresen moesten gedraeghen worden bij de voorschreven constituanten behoudelijck de costen deser ende sullen de voorschreven acceptanten hun moeten tevreden houden mette jaerlijcxsche hure soo ende gelijck ’t selve goedt in hure wordt beseten bij Merten De Vuijst voor den tijt van twee toecommende jaeren, gelovende den voorschreven comparant vuijt crachte naer vermoghen der voorschreven procuratie daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doen, worpende ende verthijdende metten halme gelijck ’t recht dat wijsde met bekentenisse dat sijne constituanten aen oft tot het voorschreven stuck lants egeen recht, actie, paert oft deel meer en hebben oft behouden nijet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende verthijden is voor ons schepenen naergenoempt commen ende gecomparaaert den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken het voorschreven stuck lants tusschen sijne paelen hier vooren ghespecifieert vuijt handen des voorschreven stadthouders des meijers als vuijt t’sheeren handen heeft ontfanghen, ende isser alsoo dijenvolgende tot sijnen behoeve ende ten behoeve van de voorschreven Anna Van Buggenhout, sijne huijsvrouwe, wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende coustume van den lande, ter manissen des voorschreven stadthouders des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtsweghen schuldich over waeren te manen ende te wijsen, is hier toe geschiet al datter behoorde te geschieden, nijet hier inne versuijmpt noch achtergelaeten behoudenlijck eenen iegelijcke sijnen goeden rechte, altijt in allen dinghen gereserveert, in kennisse der waerheijt hebben wij schepenen ondergenoempt den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen die gegeven ende gepasseert sijn op den negenentwintichsten dach der maent van decembris in den jaere ons heeren Jesu Christi duijsent sesse hondert ende sevenentachentich, schepenen Michiel Van De Putte ende Michiel Cornelis.

8 februari 1695 – Uitgifte van een erfelijke rente van 4 guldens 10 stuijvers.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben vercregen tot laste van minderjarige kinderen van wijlen Frans De Vis ende Marie Clauwaert eene erffelijcke rente van IIII gulden ende 10 stuijvers t’sjaers.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons ende voor Gillis Robijns onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter De Vis als vooght ende momboir der minderjarige weesen van wijlen meester François De Vis ende Marie Clauwaert vuijt crachte ende vermoghen van de macht ende authorisae enden selven beneffens Michiel Clauwaert insgelijcx momboir der selve weesen gegeven ende verleent bij drossaert ende schepenen der vrijheijt ende Lande van Assche staende in de marge van de requeste bij hun aende selve tot dijeneijnde ge .. senteert was van den teneur hier naer volght ende luijdt aldus: wij drossaert ende schepenen der vrijheijt ende Lande van Assche gesien hebbende dese met het schriftelijck advijs int eijnde van de selve gestelt onderts Arnoult De Vis, Franchois Van Buggenhout, Michiel ende Peeter Clauwaert alle als vaderlijcke ende moederlijcke naeste bestaende vrienden van de weesen alhier vermelt daertoe wort gereserveert ende op alles geloth, permitteren de suppeten mits desen met overstaen van meester Andries Seghers onsen medeschepene te vercoopen oft belasten eenige partijen van goeden der voorschreven weezen, daervan de penningen sullen moeten worden geëmploijeert tot onderhout vande selve weesen ende dat daer van aen ons sal worden gedaen rekeninge ende bewijs, authoriseren alsoo de supplianten en den cooper oft coopers daer inne te goeden ende erffven voor hoff ende heert competent. Actum in collegio den xiiii december 1694 ten overstaen vanden heere drossaert Mortgat, meester Andries Seghers ende Jan Van Seebroeck, schepenen, quod attestor als greffier ende was onderteeckent G. Van Mulders,

ende heeft den voorschreven comparant in sijnder qualiteijt vuijt crachte ende naer vermoghen der voorschreven authorisatie bekent, soo hij doet mits desen ten behoeve van de voorschreven weezen ontfangen te hebben vuijt handen van voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout sijne wettige huijsvrouwe de somme van tweentseventich rinsguldens in couranten geldt den gulden tot twintich stuijvers, ende den stuijver tot drij plecken oft grooten Brabants gerekent, gelovende daer vooren vuijt crachte alsvooren ten behoeve van den voorschreven Clauwaert ende sijnder huijsvrouwe te geven ende alle jaere wel te betaelen eene voortaene rente van vier rinsguldens thien stuijvers t’sjaers ende alsoo ten advenante van den penninck sesthiene vrij ende exempt van Xde , XXde , honderste mindere ende meerdere penningen ende van alle andere lasten ende impositien die men daerop eenighsints soude mogen setten oft heijsschen egeene vuijtgescheijden oft gereserveert innegegaen sijn de te kersmisse lestleden ende waeraff oversulcx d’ierste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal te kersmisse van desen jaere XVI vijffentnegentich ende soo voorts van jaere te jaere totte effective quijtinge toe gedurende die sal moeten geschieden alst de rentgelderen gelieven sal eens ende t’eenemael met het naest vallende jaer rente sonder cost van desen brieff ende segele, mits t’selve bij den rentheffer vanden capitale penningen is ingehouden daer vooren mitsgaeders voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente heeft den voorschreven comparant naer vermoghen der voorschreven authorisae verbonden ende verobligeert de persoonen vanden voorschreven weesen ende hunne goederen present ende toecommende ende sunderlinge een partije lants groot ontrent een dachwant gelegen onder de prochie van Hekelgem opt “Wouvelt” commende ter eenre tegens de goeden des voorschreven Godtshuijs, ter tweedere Michiel Mertens, ter derdere Joos Van Houte ende ter vierdere t’sheeren strate, geloven daer vooren inder voorseijde qualiteijt daeraff vercregen ende altois genoech te doen op datter naermaels iet aen gebraecke doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldich was te doen, opdraghende de voorschreven partije lants in handen des voorschreven meijers als in t’sheeren handen, als pandt ende hypotheque der voorschreven rente om allee gebreck van betaelinghe mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelth gerecouvreert te worden, soo ende gelijck dat naer deser bancken recht behooren sal, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert, den welcken de voorschreven rente van vier guldens ende thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert ende Esser alsoo dijenvolghende tot sijnen ende sijnder voorschreven huijsvrouwe behoeve wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert ter maenissen des voorschreven meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiet al datter behoorde te geschieden nijet hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dinghen, kennisse der waerheijt hebben wij Michiel Cornelis, Nicolaes Meert ende meester Andries Seghers, schepenen den gemeijnen segele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhanghen, die gegeven ende gepasseert sijn op den achtsten dach der maent van februarij inden jaere ons heeren Jesu Christi duijsent sesse hondert ende vijffentnegentich.//.

1704 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van vijffentwintich guldens volgens quittantie verschenen 1703, dus hier 25 – 0 – 0.

Item, heeft den rendant betaelt aen den voorschreven Michiel Clauwaert, de somme van sevenendertigh guldens ende thien stuijvers, ende dat voor twee jaeren verloop tleste verschenen 1703, volgens quittantie onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 37 – 10 – 0.

Item, heeft den rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van twelff guldens thien stuijvers, ende dat voor een jaer rente die den selven is hebbende tot laste van dese prochie, verschenen 25ste maart 1704, volgens quittantie onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 12 – 10 – 0.

27 september 1706 – Aankoop van een perceel land op “Den Cleijnen Hoogenpael”.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout sijne huijsvrouwe hebben bij coope vercregen ontrent een dachwant landts onder Hekelgem genoempt “Den Cleijnen Hoogenpael.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Peeter Van Langenhove onsen mede schepene ten desen substitut meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Guilliam De Baetselier onsen meijer, den welcken van heerheijden wegen heeft opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo hij doet mits desen in handen des voorschreven substitut des meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert als originelen cooper, dats te wetene, een dachwant landts luttel min oft meer gelegen onder de prochie van Hekelgem bij “De Fossel” genoempt “Den Cleijnen Hoogenpael” commende ter eenre aen de goederen van de weduwe ende erfgenaemen Jan De Lieuw, ter tweedere aen de goeden van François Verhoeven, ter derdere de goeden des Godtshuijs van Affligem, ende ter vierdere Hendrick De Valck, op den last van den gerechtigen grontcheijns daerop vuijtgaende aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijckerwijs François Cornelis qualetatequa genootsaeckt is geweest de voorschr. goeden voor ons te doen evinceren tot verhael van de capitaele penningen ende achterstellen eender rente van sesthien guldens t’sjaers ende aen den voorschreven Michiel Clauwaert in de publicque vercoopinge als hooghsten ende lesten verdierder metten vuijtganck van de ….. keersse is gebleven conform de wettelijcke conditiën van vercoopinge daervan sijnde de date XXII februarij 1706 waertoe wordt gereserveert ende om cortheijts wille gehouden voor geïnsereert, gelovende den voorschr. comparant van heerheijden wegen daer aff waerschap ende altois ghenoch te doene oft datter naermaels iet aengebraecke, doende voorts allen t’gene hij metten rechte meer schuldigh was te doene, worpende ende vertheijdende metten halme gelijck t’recht dat wijsde, met bekentenisse van hem aen oft totte voorschreve goederen geen recht, actie, paert oft deel meer te hebben oft te behouden niet voorder dan die goede vrempde, daernaer ende naer worpen ende vertheijden is commen ende gecompareert voor ons schepenen naergenoempt den voorschreven Michiel Clauwaert den welcken de voorschreve goeden vuijt handen des voorschreven substitut des meijers als vuijtter heerelijcker handt heeft geaccepteert, de selve ontfangende soo tot sijnen behoeve als ten behoeve van Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, ende isser alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft op schot ende loth naer zede ende coustume van den lande, ter maenissen des voorschreven substitut des meijers ende onsen schepenen wijsdomme dijer van rechtswegen schuldigh over waeren te maenen ende te weijsene, is hiertoe geschiedt al datter behoorde te geschieden niets hier inne versuijmpt oft achtergelaeten, behoudelijck eenen iegelijcken sijnen goeden rechte altois in allen dingen, in teecken der waerheijt hebben wij Andries De Witte ende Andries De Baetselier, schepenen den gemeijnen zegele van onsen schependomme dese presente letteren doen aenhangen, die gegeven ende gepasseert sijn op den sevenentwintichsten dach der maendt van september int’jaer ons heeren Jesu Christi duijsent seven hondert ende sesse.//.

3 januari 1707 – Bij de openbare verkoop voor de schepenen der Godshuizen van Affligem, op 03-01-1707, koopt hij een eigendom, omvattende huis, mouterij, schuur, stallingen,” hast”, hoplochting, samen 6 dagwant en 69 roeden groot, gelegen in de Langestraat in Hekelgem.

Verkopers waren de erfgenamen van Jan Van Nuffel.

Dit huis werd later bewoond door zijn dochter Joanna Maria en haar man Jacobus De Witte.

Bij een verkoop van grond in 1703 wordt hij genoemd als schepene van het Godshuis van Afflighem, bij een verkoop van grond in 1714 noemt hem als “meyer” van het Godshuis van Afflighem. Dit wordt bevestigd door een verkoop van grond in Essene, uit het zelfde jaar, die Michael ook de “Meyer” noemt.

http://www.clauwaert.be/indexNederlands.htm.

6 maart 1710 – Overname van een obligatie van 800 Carolus guldens van Joannes Van Bedts te Antwerpen.

Op heden den sesden meert seventhien hondert thien comparerende voor mij ondergeschreven openbaeren nataris geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant binnen de Vrijheijt van Assche residerende ende in de presentie van de getuijghen ondergenoempt Gillis Van Ginderachter, Michiel Van Den Houte ende Andries Ledegen, bedesetteren, Jan Verleijsen, Andries De Boitselier, Peeter Clauwaert, sieur Jacobus De Steenwinckel, Jan Blondeel, Nicolaes Kiekens, Jan De Vis, Peeter De Vis, ende Jan Baptista Michiels, alle inegsetene ende gegoide der prochie van Heckelgem, representerende alsoo ’t corpus der voorschreven prochie, welcke voorschreven comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden mits dese schuldich te sijn aen Michiel Clauwaert, insgelijcx innegesetene der voorschreven prochie alhier present ende accepterende, soo ten sijnen behoeve als ten behoeve van Anna Buggenhout, sijne huijsvrouwe, de somme van acht hondert Carolus guldens in specie van wisselgelt over ende ter saecken van gelijcke somme bij den acceptant betaelt ende verschoeten aen d’heer J. Van Bedts tot Antwerpen in voldoeninghe van secker obligatie oft rente die den voorschreven acceptant ende meester Andries De Boitselier als geconstitueerde ende gemachticht van Christiaen t’Suijs ende consorten respectieve bedesetters ende gegoide van de voorschreven prochie ingevolghe van ?? procuratie door de selve op den drijentwintighsten januari sesthien hondert negenentnegentich voor den notaris J. De Witte present getuijghen op de selve gepasseert, hebben bekent voor den notaris meester Thomaes Pauwels tot Antwerpen residerende ende in de presentie van seckere getuijghen op den negenentwintighsten januari sesthien hondert negenentnegentich ten behoeve van d’heer Carel Lambert Van Bedts, coopman te Antwerpen voorschreven als testamentelijcken momboir over ende tot behoeff van Jacques ende Franciscus Van Bedts, sijne halve broeders, volgens de originele quittantie staende op de copije autenticq der voorschreven obligatie wesende van der date vijffden september duijsent seven hondert negen onderteeckent J. Van Bedts, bij mij notaris in originali gesien, welcke originele obligatie den acceptant ten coste der voorschreven gemijnte ten cantore gelooft te doen casseren ende waer mede de selve compt te cesseren, gelovende de voorschreven comparanten voor de voorschreven somme van acht hondert Carolus guldens wisselgelt aen den voornoemden acceptant oft sijns actie hebbende te betaelen den intrest ten advenante van den penninck sesthiene (6,25%) wesende vijftich guldens tsjaers ende ingevalle van preciese betaelinghe binnen sesse wecken naer den valdagh sullen moghen gestaen mits betaelende a rate van den penninck twintich (5%) wesende viertich guldens tsjaers, vrij van Xde, XXste, XLste, en honderste mindere oft meerdere penninghen ende generaelijck van alle andere lasten hoedanigh de selve souden moghen wesen, geene gereserveert, nijettegenstaende de placcaerten van sijne Majeteijt oft Staeten van desen lande ter contrarie waeraen sij derogeren mits dese, waervan d’ierste jaer van betaelinghe ten behoeve van den voorschreven acceptant vallen ende verschijnen sal op den vijffden september van desen jaere seventhien hondert thien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinghe toe geduerende, die sal moeten geschieden eens ende t’eenemael tusschen heden ende drij ierst commende jaeren metten intrest van dijen naer rate van teijde oft bij faute van dijen de voorschreve cappitaele somme te besetten op goede ende suffisante panden ten contentemente van den voorschreven acceptant oft sijns actie hebbende, verbindende de voorschreven comparanten daer vooren een voor al ende als principael hunne persoonen ende goederen, present ende toecommende, renunchierende tot dijen aen alle beneficiën in desen eenichsints ter contrarie ende naementlijck aen d’ordre van excussie ende divisie constituerende voorts onwederroepelijck N …. N … ende alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te compareren voor den Souverijnen Raede van Brabant, schepenen van Assche, ende alomme elders daer des behooren sal ende van noode wesen sal ende aldaer in cas van eenigh gebreck int’ achtervolghen ende volbrenghen deser den gebreckelijcken aaen voor al ende als principael voorschreven voluntairlijck te laeten duemen ende condemneren met costen onder gelofte, verbintenisse ende renunchiatie als vooren.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Mulders greffier des Lants van Assche ende Jan Lowies als getuijghen hiertoe aensocht sijnde, de minute deser bij de voorschreven comparanten ende getuijghen beneffens mij notario onderteeckent ende geannexeert eenen segel van twelf stuijvers, quod attestor Eg. Crick, notaris, 1710.

Den 10de december 1772 is dese ten protocolle van den notaris Eg. Crick gecasseert ende tot de acte geëmployeert seghel van twelff stuijvers, et Zacharias De Wever heeft voor de cassatie et seghel betaelt vierentwintigh stuijvers, F. M. Crick, 1772.

1711 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

In den iersten heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van achthien guldens ende vijfthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer rente verschenen tjaer 1709 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van vijffentwintigh guldens van een jaer rente verschenen djaer 1709 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 25 – 0 – 0.

Item, heeft den voorschreven rendant alnoch betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van viertigh guldens in voldoeninghe van een jaer rente verschenen djaer 1710, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 40 – 0 – 0.

1712 – Rekening van het dorpsbestuur van Hekelgem.

Item, heeft den voorschreven rendant betaelt aen Michiel Clauwaert, de somme van achtien guldens ende vijffthien stuijvers in voldoeninghe van een jaer rente, verschenen djaer 1710 volgens quittantie, onderteeckent Michiel Clauwaert, dus hier 18 – 15 – 0.

9 januari 1713 – Lening van 200 guldens aan Jasper en Anna Van Huijnegem.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, hebben vercregen tot laste van Jasper ende Anna Van Huijnegem, gehuijsschen, eene erffelijcke rente van XII guldens X stuijvers t’sjaers .

Wij Peeter Van Langenhove, Peeter Van Den Bossche ende Andries De Baetselier, gesworen erflathen des Godtshuijs van Affligem, van hennen heerelijcken laethove ende bedrijve binnen de prochie van Baerdegem, Meldert ende daer ontrent, vervangende in desen Jan De Backer, onsen mede laeth, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dach van heden datum van desen voor ons erflaethen bovengenoempt ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer, commen ende gecompareert is in properen persoone Jasper Van Huijnegem innewoonder der prochie van Meldert, den welcken omme ende mits de somme van twee hondert guldens eens courant gelt, die hij wel ende deughdelijck tot sijnen ende t’sijnder huijsvrouwe contentemente bekent ontfangen ende opgelicht te hebben vuijt handen van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout, gehuijsschen, heeft daer voor gelooft te geven ende alle jaeren wel te betaelene aen de voorschreven Michiel Clauwaert ende sijne huijsvrouwe oft huns actie hebbende eene voortaene erffelijcke rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers vrije van thienste, twintichste, veertichste, hondertste meerdere oft mindere penningen ende generalijck van alle andere lasten niettegenstaende de placcaerten ter contrarie, daeraen den ontfanger is renunchierende mits desen, altijt vallende ende verscheijnende de voorschreven rente op heden date deser waervan d’eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheijnen sal den negensten dagh der maendt van january van den toecommenden jaere duijsent seven hondert ende veerthien ende soo voorts van jaere te jaere totte quijtinge toe geduerende die sal mogen geschieden als het den voorschreven gelover oft sijne naercommelingen goetduncken ende gelieven sal, in twee reijsen t’elcken met hondert guldens in alsulcke munte als ten teijde van de afquijtinge cours ende ganck hebben sal metten intrest van dijen naer rate van teijde verschenen sijnde, sonder cost van den brieve ende pontpenningen mits den gelover de selve int’ creëren der voorscheven rente heeft betaelt, daer vooren ende voor de jaerlijcxsche betaelinge der voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers heeft den voorschreven gelover geset ende verbonden sijnen persoon ende goederen, present ende toecommende ende speciaelijck twee dachwanden ende een roede lants gelegen onder de prochie van Meldert paelende ter eendere “Den Grooten Domentschen Driessche”, ter tweedere Margarita Coen, ter derdere de weduwe Jan Van De Putte, ende ter vierdere Jan De Meij, de voorschreven rentheffers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck metten heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, soo ende gelijck den voorschreven gelover de selve goederen op heden voor ons heeft vercregen tegens Hendrick Fasseel volgens de goedenisse daervan sijnde, onderteeckent als dese, gelovende daeraff waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet aen gebraecke, doende voorts allen ’t gene hij metten rechte meer schuldich was te doene, opdraegende de voorschreven partije landts in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen als pandt ende hypotecque der voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers om alle gebreck van betaelinge, soo capitael als verloopen mette wettelijcke costen daeromme te doen daeraen verhaelt ende gerecouvreert te worden soo ende gelijck dat naer constume ende deser bancken recht behooren sal, daernaer sijn commen ende gecompareert voor ons erflathen bovengenoempt de voorschreven Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, de welcke de voorschreven rente van twelff guldens thien stuijvers t’sjaers vuijt handen des voorschreven als vuijtter heerelijckerhandt hebben geaccepteert ende sijnder alsoo dijenvolgende wel ende wettelijck inne gegoeijt ende geërft met observantie van alle solemniteijten daertoe naer deser bancken recht gerequireert, ter maenissen etta. ut in precedenti usque ad finem.

6 februari 1713 – Aankoop van 90 roeden land te Hekelgem van de kinderen De Meschmaecker.

Michiel Clauwaert ende Anna Buggenhout, gehuijsschen, hebben bij coope vercregen van Peeter De Meschmaecker ende sijne kinderen een partije landts onder Hekelgem.

Wij schepenen des Godtshuijs van Affligem, saluijt, met kennisse der waerheijt doen te wetene eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen dat op den dagh van heden datum van desen voor ons ende voor Guilliam De Baetselier onsen meijer commen ende gecompareert is in properen persoone Peeter De Meschmaecker voor de tochte, item Franchois, Franchoise ende Anna De Meschmaecker hen t’samen sterckmaekende voor Michiel De Meschmaecker, hunnen broeder voor de propriëteijt ende alsoo tocht ende erfve t’samen vergadert sijnde, die welcke t’samenderhandt hebben opgedraegen, gecedeert ende met wettiger vertheijdenissen getransporteert soo sij doen mits desen in handen des voorschreven meijers als in s’heeren handen tot behoeff van Michiel Clauwaert ende Anna Van Buggenhout, gehuijsschen, dats te wetene: negentich roeden landts saldo justo gelegen onder de prochie van Hekelgem, paelende ter eenre Jan De clercq, ter tweedere Franchois Verleijsen, ter derdere Joos Van Den Eijnde, ende ter vierdere ’t straetken, de voorschreven coopers aldaer genoegh bewesen voor vrije, suijver ende onbelast dan alleenlijck met den heerelijcken grontcheijns aen den voorschreven Godtshuijse van Affligem sonder meer, mits de rente van sesse guldens t’sjaers aen de weduwe Joos Van Nuffel vuijtte cooppenningen sal worden gequeten, geschiedende desen coop ende transporte om ende voor de somme van hondert eenenveertich guldens eens, ende twee hoogen doende elcke hooge derthien stuijvers, de twee derde deelen daeraf tot prouffijt van de vercooperen, het resterende derde deel tot prouffijt van den hooger, boven twee stuijvers op ider hooge ten gelage met .. drije guldens ten gelage ende drije guldens voor eenen palmslach, item den cooper moet hem te vrede houden met de huere die Hendrick Le Dege (Ledegen?) daeraen noch twee jaeren is hebbende mits treckende de huere, soo ende gelijckerwijs de voorschreven partije landts aen den voorschreven cooper als hooghsten ende lesten verdierdere is gebleven in de vercoopinge tusschen partijen aengegaen volgens den contracte daervan sijnde de dathe achtentwintichsten december 1712, daertoe om cortheijtswille wordt gereserveert, bekennende de voorschreven comparanten van de coopsomme ende allen ’t gene daeraen is clevende voldaen te sijn, dienende desen voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, gelovende de voorschreven comparanten daeraff aen de acceptanten waerschap ende altois genoegh te doene op datter naermaels iet